Yıl 2009, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 237 - 259 2009-06-01

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ: TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF ACTIVITIES BASED ON THE MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY ON STUDENTS’ CONCEPTUAL LEARNING: A CASE OF BASIC OPERATIONS IN THE INTEGER NUMBERS

Adnan BAKİ [1] , Ramazan GÜRBÜZ [2] , Suat ÜNAL [3] , Ercan ATASOY [4]


Bu çalışmanın amacı, tam sayılarda dört işlem konusunda Çoklu Zekâ Kuramına göre tasarlanan ve uygulanan etkinliklerin öğrencilerin kavramsal öğrenmelerine ve öğrenmelerinin kalıcılığına etkisini belirlemektir. Çalışma 2006- 2007 güz döneminde bir ilköğretim okulunda iki hafta süreyle yapılmıştır. Yarı deneysel yöntemle yürütülen araştırma, 25’i kontrol, 25’i deney grubunda olmak üzere toplam 50 ilköğretim yedinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. “Tamsayılarda Dört İşlem” konusunda geliştirilen ve 10 açık uçlu sorudan oluşan Kavramsal Öğrenme Testi her iki gruba ön test olarak uygulanmıştır. Konu deney grubundaki öğrencilerle Çoklu Zekâ Kuramına göre tasarlanan etkinliklerle işlenirken, kontrol grubundaki öğrencilerle geleneksel öğretim yöntemi kullanılarak işlenmiştir. İki haftalık uygulamalardan bir hafta sonra deney ve kontrol grubundaki öğrencilere aynı test son test olarak ve uygulamaların bitiminden üç ay sonra gecikmiş test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler için tekrarlı ölçümler analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonunda Çoklu Zekâ Kuramına göre tasarlanan etkinliklerle gerçekleştirilen öğretimin geleneksel öğretime göre öğrencilerin kavramsal öğrenmelerine ve öğrenmelerinin kalıcılığına olumlu yönde etki ettiği belirlenmiştir.
The purpose of this study was to investigate the effect of the activities designed on the subject of four arithmetical operations with integer numbers based on the multiple intelligence theory on 7th grade students’ conceptual learning and its permanency. This study was carried out in a primary school for about 2 weeks during fall semester in 2006-2007. Quasi-experimental design was used in the study and the subject comprised of totally 50 students, 25 of whom were randomly assigned as the control group and the others were assigned as the experimental group. Conceptual Learning Test about four operations in the integer numbers which consisting of 10 open-ended questions was applied as a pre-test for both groups. Students in experimental groups were exposed to the instruction comprising of some activities which were designed based on the multiple intelligence theory whereas students in control groups were exposed to the traditional mathematics lessons. The Conceptual Learning Test about basic four operations in the integer numbers was administered to the students both as post-test after a week later from the intervention and as delayed test three months later after the intervention. The data were analyzed using repeated measure statistical techniques. Results showed that there was a notable difference in favor of the experimental group in regard with both the conceptual learning and its permanency.
 • Azar, A., Presley, A.İ., Baklaya, Ö. (2006). Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin başarı, tutum, hatırlama ve bilişsel süreç becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 45-54.
 • Bak, Z. (2004). Çoklu zekâ kuramına dayalı rehber materyallerin kimya başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Blythe, T., Gardner, H. (1990). A School for all ıntelligence. Educational Leadership, 47, 7, 33-37.
 • Bümen, N. (2001). Gözden geçirme stratejisi ile desteklenmiş çoklu zekâ kuramı uygulamalarının erişi, tutum ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Campbell, B. (1992). Multiple intelligences in action. Childhood Education, 68(4), 197-200.
 • Campbell, L., Campbell, B. (1999). Multiple intelligences and student achievement: success stories from six schools. ASCD,Virginia USA.
 • Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C., Demir, K. (2008). Çoklu zekâ kuramı ile disiplinlerarası yaklaşımı temel alan uygulamalara ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33, 147, 14-25.
 • Durmuş, S., Karakırık, E. (2006). Virtual manipulatives in mathematics education: a theoretical framework [Electronic version]. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(1), 117-123.
 • Emig, V.B. (1997). A Multiple ıntelligences ınventory. Educational Leadership, 55(1), 47-50.
 • Gardner, H.(1999). Intelligence reframed. Basic books,İnc.New York.
 • Goodnough, K.C. (2000). Exploring multiple ıntelligences theory in the context of science education: an action research approach, Dissertation Abstracts International, 61(5), 2164A.
 • Greenhawk, J. (1997). Multiple ıntelligences meet standards. Educational Leadership, 55(1), 62-64.
 • Gürbüz, R. (2008). Matematik öğretiminde çoklu zekâ kuramına göre tasarlanan öğrenme ortamlarından yansımalar. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Gürçay, D., Eryılmaz, A. (2005). Çoklu zekâ alanlarına dayalı öğretimin öğrencilerin fizik başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 103-109.
 • Korkmaz, H. (2001). Çoklu zekâ tabanlı etkin öğrenme yaklaşımının öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Eğitim ve Bilim, 26 (119), 71-78.
 • Köksal, M. S., Yel, M. (2007). The effect of multiple ıntelligences theory (mıt)- based ınstruction on attitudes towards the course, academic success, and performance of teaching on the topic of “respiratory systems”. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(1), 231-239.
 • Köroğlu, H., Yeşildere, S. (2004). İlköğretim yedinci sınıf matematik dersi tamsayılar ünitesinde çoklu zekâ teorisi tabanlı öğretimin öğrenci başarısına etkisi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(24), 25-41.
 • Lazear, D. (1992). Teaching for multiple ıntelligences. Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Education Foundation.
 • Mettetal, G., Jordan, C., Harper, S. (1997). Attitudes toward a multiple ıntelligences curriculum. The Journal of Educational Research, 91(2), 115-122.
 • Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? how teachers use manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47, 175-197.
 • Moyer, P.S., Bolyard, J.J., Spikell, M. M. (2002). What are virtual manipulatives? Teaching Children Mathematics, 8, 372-377.
 • Nolen, J. L. (2003). Multiple ıntelligences in the classroom, Education, 124, 1, 115- 119.
 • Özdemir, P. (2002). Çoklu zekâ kuramı tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin canlılar çeşitlidir ünitesini anlamaları üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Özdemir, P., Güneysu, S., Tekkaya, C. (2006). Enhancing learning through multiple ıntelligences. Journal of Biological Education, 40(2), 74-78.
 • Raphael, D., Wahlstrom, M. (1989). The ınfluence of ınstructional aids on mathematics achievement. Journal for Research in Mathematics Education, 20(2), 173-190.
 • Saban, A. (2002). Toward a more ıntelligent school. Educational Leadership, 60, 2, 70-73.
 • Sowell, E. J. (1989). Effects of manipulative materials in mathematics ınstruction. Journal for Research in Mathematics Education, 20(5), 498-505.
 • Sternbert, R. J. (1999). Successful ıntelligence: finding a balance. Trends in Cognitive Sciences, 3(11), 436-442.
 • Tooke, D., Hyatt, B., Leigh, M., Snyder, B., Borda, T. (1992). Why aren’t manipulatives used in every middle school mathematics classroom? Middle School Journal, 24(3), 61-64.
 • Ucak, E., Bag, H., Usak, M. (2006). Enhancing learning through multiple ıntelligences in elementary science education. Journal of Baltic Science Education, 2(10), 61-69.
 • Yıldırım, K. (2006). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki erişilerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 301-315.
 • Yıldırım, K., Tarım, K., İflazoğlu, A. (2006). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin matematik dersindeki akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(2), 81-96.
 • Yıldırım K., Tarım, K. (2008). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim beşinci sınıf matematik dersinde akademik başarı ve hatırda tutma düzeyine etkisi. İlköğretim Online Dergisi, 7, 1, 174-187.
 • Yılmaz, G., Fer, S. (2003). Çok yönlü zekâ alanlarına göre düzenlenen öğretim etkinliklerine ilişkin öğrencilerin görüşleri ve başarıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 235-245.
Diğer ID JA76UF99DC
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Adnan BAKİ

Yazar: Ramazan GÜRBÜZ

Yazar: Suat ÜNAL

Yazar: Ercan ATASOY

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2009
Kabul Tarihi : 24 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009

Bibtex @ { tebd275059, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {7}, pages = {237 - 259}, doi = {}, title = {ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ: TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {BAKİ, Adnan and GÜRBÜZ, Ramazan and ÜNAL, Suat and ATASOY, Ercan} }
APA BAKİ, A , GÜRBÜZ, R , ÜNAL, S , ATASOY, E . (2009). ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ: TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM ÖRNEĞİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 237-259 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275059
MLA BAKİ, A , GÜRBÜZ, R , ÜNAL, S , ATASOY, E . "ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ: TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM ÖRNEĞİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 237-259 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275059>
Chicago BAKİ, A , GÜRBÜZ, R , ÜNAL, S , ATASOY, E . "ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ: TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM ÖRNEĞİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 237-259
RIS TY - JOUR T1 - ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ: TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM ÖRNEĞİ AU - Adnan BAKİ , Ramazan GÜRBÜZ , Suat ÜNAL , Ercan ATASOY Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 259 VL - 7 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ: TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM ÖRNEĞİ %A Adnan BAKİ , Ramazan GÜRBÜZ , Suat ÜNAL , Ercan ATASOY %T ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ: TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM ÖRNEĞİ %D 2009 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD BAKİ, Adnan , GÜRBÜZ, Ramazan , ÜNAL, Suat , ATASOY, Ercan . "ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ: TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM ÖRNEĞİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 / 2 (Haziran 2009): 237-259 .
AMA BAKİ A , GÜRBÜZ R , ÜNAL S , ATASOY E . ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ: TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM ÖRNEĞİ. TEBD. 2009; 7(2): 237-259.
Vancouver BAKİ A , GÜRBÜZ R , ÜNAL S , ATASOY E . ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ: TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM ÖRNEĞİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2009; 7(2): 259-237.