Yıl 2009, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 377 - 392 2009-06-01

SELİM SABİT EFENDİ’NİN OKUL TARİHİ İNŞASI
SELİM SABİT EFENDİ’S COMPOSING OF SCHOOL HISTORY

Bahri ATA [1]


Bu makalede, Selim Sabit Efendi'nin Türkiye'de temel eğitimde tarih öğretiminin ne olduğuna ve nasıl öğretilmesi gerektiği ile ilgili düşünceleri döneminin çağdaş yapıtlarıyla karşılaştırılmaktadır. Araştırmada temel kaynak olarak Selim Sabit Efendi’nin Rehnümâ-yı Muallimîn ve Muhtasar Tarih-i Osmanî kullanıldı. Kütüphanelerimizde ulaşılabilen İngilizce yazılmış eski tarihli temel eğitim kitaplarından da yararlanıldı. Sonuç olarak, Selim Sabit Efendi'nin tarih eğitimi bağlamında "inkılapçılığına" ya da "reformculuğuna" şüphe ile yaklaşılmalıdır. Selim Sabit Efendi, sebebi ne olursa olsun, o yıllarda “Usûl-i Cedîd” hareketinin de gereklerinden olan tahta, harita, resim gibi çağdaş araç ve gereçleri ve de öğretim yöntemlerini ilköğretimde tarih eğitimine yansıtamamıştır.
In this article, the ideas of Selim Sabit Efendi about what the history education is and how it should be done in the basic education in Turkey is compared with the contemporary works of the period. As basic sources for the study, Selim Sabit Efendi’s works Rehnümâ-yı Muallimîn (Teacher’s Guidebook) and Muhtasar Tarih-i Osmanî (The Short History of Ottomans) are used. Also the books related to elementary education written in 1890’s in Turkish libraries are used. In conclusion, the revolutionary or reformist personalities of Selim Sabit Efendi, concerning to the elementary history education should be approached with hesitation. Regardless of the reasons, in his works, he did not reflect the applications of using blackboard, maps and illustrative instruments which are seen as the prerequisites for New Methods (Usûl-i Cedîd) to primary education history teaching at the period.
 • Akyüz, Y. (2000). İlk çağdaş eğitim bilimcimiz: Vizeli Selim Sabit Efendi. Tarih ve Toplum, 34 (201), 15-21.
 • Akyüz, Y. (2007). Türk eğitim tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2007 (11. Baskı). Ankara: PegemA.
 • Baltacıoğlu, İ. H. (1995). Talim ve terbiye'de inkılâp (1. Baskı). İçinde: Rıdvan Canım ve Remzi Yavaş Kınal (Haz.), İstanbul: MEB.
 • Bilim, C. (1985). Selim Sâbit Efendi ve Rehnüma-i Muallimin. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 197-207.
 • Birinci, A. (2001). Tarih yolunda (1. Baskı), İstanbul: Dergah.
 • Cowham, J. H. (1890). A new school method. London: Westminister school book depot.
 • Gök, A.(2002). “Selim Sabit Efendi’nin tarih eğitimindeki yeri ve ilk mektepler için yazmış olduğu “Muhtasar Tarih-i Osmani adlı eserin incelenmesi”, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, G. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Hayta, S. (1995). 1869 Maârif-i Umumiye Nizamnamesi ve Türk eğitimine katkıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kansu, N. A. (1931). Türkiye Maarif Tarihi(Bir Deneme). İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi.
 • Kilburn Series (1890?). Elementary education. (London: The Education Union)
 • Kilisli Muallim Rıfat (1925). Mektep hatıraları: Eski darülmualliminde hocamız Selim Sâbit Efendi merhum. Muallimler Mecmuası, 3(30), 1338-1360.
 • Mahmud Cevat (2001). Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat-ı ve İcraatı- XIX. Asır Osmanlı Maarif Tarihi. Taceddin Kayaoğlu (Haz.), Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Muallim Cevdet [İnançalp] (1918). Darülmuallimin'in 70. sene-i devriyesi münasebetiyle verilen konferans. Tedrisat Mecmuası, 30 (6), 175-200.
 • Muallim Cevdet [İnançalp] (1925). 25 sene evvelki hatıralardan; Selim Sâbit merhum hakkında. Tedrisat Mecmuası, 13 (68), 360-367.
 • Özeçoğlu, H. (2005). Osmanlı eğitiminin modernleşmesinde çok yönlü bir entelektüel: Selim Sabit Efendi. Toplumsal Tarih, 141, 92-98.
 • Sakaoğlu, N. (1998). İlkokul tarih programları ve ders kitapları. İçinde: S. Özbaran (Haz.), Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. İzmir: Dokuz Eylül.
 • Selim Sabit Efendi (1875). Muhtasar Tarih-i Osmani (1. Baskı). İstanbul: Matbaa-i Amire.
 • Selim Sabit Efendi (1878). Muhtasar Tarih-i Osmani (2. Baskı). İstanbul.
 • Şanal, M.(2003). Selim Sabit Efendi’nin öğretim yöntemleri ile ödül ve ceza vermeye ilişkin görüşleri üzerine genel bir değerlendirme, Milli Eğitim, 158, 205-220.
 • Temizyürek, F. (1999). Selim Sâbit Efendi ve Usul-i Cedid Hareketi içerisindeki yeri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Temizyürek, F. (2000). Eğitim tarihimizde önemli bir isim: Selim Sabit Efendi. Uluslararası Vize Tarih ve Kültürü Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri.
 • Tuncor, F. R. (1970a). Türk Eğitim Tarihinden Sahifeler: Selim Sâbit Efendi'nin hayatı ve ilk usulü tedris risalesi. Eğitim Hareketleri, 16(178-179), 25-28.
 • Tuncor, F. R. (1970b). Eğitim tarihinden belgeler: Rehnümay-ı Muallimîn; sıbyan mekteplerine mahsus usulü tedrisiye (Şakirdâna Dair). Eğitim Hareketleri, 16(182-183), 26-29.
 • Tuncor, F. R. (1970c). Eğitim tarihinden belgeler: Rehnümay-ı Muallimîn; sıbyan mekteplerine mahsus uısulü Tedrisiye (imtihanlara müteallik). Eğitim Hareketleri, 16(184-185), 10-13.
 • Tuncor, F. R. (1973). Selim Sâbit Efendi (1829-1910), Pedagoji, 1(1), 28-34.
 • Türker Tekin, N. (2002). Tanzimat’tan Cumhuriyetin ilk yıllarına tarih öğretimi ve ders kitaplarına genel bir bakış, Toplumsal Tarih, sayı:105, 50-53.
 • Ünal, U. (2007). Meclis-i Kebir-i Maarif (Osmanlı Eğitim Meclisi) 1869-1922, Ankara: TTK, Basımda.
 • Wilson, J. (1892). Manual of methods of teaching, London: T. Nelson and Sons.
Diğer ID JA59ZN58GY
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bahri ATA

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2009
Kabul Tarihi : 24 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009

Bibtex @ { tebd275065, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {7}, pages = {377 - 392}, doi = {}, title = {SELİM SABİT EFENDİ’NİN OKUL TARİHİ İNŞASI}, key = {cite}, author = {ATA, Bahri} }
APA ATA, B . (2009). SELİM SABİT EFENDİ’NİN OKUL TARİHİ İNŞASI. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 377-392 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275065
MLA ATA, B . "SELİM SABİT EFENDİ’NİN OKUL TARİHİ İNŞASI". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 377-392 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275065>
Chicago ATA, B . "SELİM SABİT EFENDİ’NİN OKUL TARİHİ İNŞASI". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 377-392
RIS TY - JOUR T1 - SELİM SABİT EFENDİ’NİN OKUL TARİHİ İNŞASI AU - Bahri ATA Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 377 EP - 392 VL - 7 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi SELİM SABİT EFENDİ’NİN OKUL TARİHİ İNŞASI %A Bahri ATA %T SELİM SABİT EFENDİ’NİN OKUL TARİHİ İNŞASI %D 2009 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ATA, Bahri . "SELİM SABİT EFENDİ’NİN OKUL TARİHİ İNŞASI". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 / 2 (Haziran 2009): 377-392 .
AMA ATA B . SELİM SABİT EFENDİ’NİN OKUL TARİHİ İNŞASI. TEBD. 2009; 7(2): 377-392.
Vancouver ATA B . SELİM SABİT EFENDİ’NİN OKUL TARİHİ İNŞASI. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2009; 7(2): 392-377.