Yıl 2009, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 393 - 423 2009-06-01

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ
THE INVESTIGATION OF THE FACTORS THAT AFFECT UNIVERSITY STUDENTS’ PROFESSION CHOICE: UNIVERSITY STUDENTS’ PROFESSION CHOICE

Türkan SARIKAYA [1] , Leyla KHORSHID [2]


Kendine uygun meslekte olan bireyler toplumda işlerini isteyerek yapar, mesleğinde ilerler, mutlu ve verimli olarak yaşamlarını sürdürürler. Bu tanımlayıcı çalışma üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Ege Üniversitesine yeni kayıt yaptıran ve rastgele tabakalama örnekleme tekniği ile seçilen 1000 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ki-kare testi kullanılmıştır. Öğrencilerin %41.6’sının meslekle ilgili olumlu görüşleri nedeniyle, %34.4’ü çeşitli nedenlerle çaresizlik yaşadığı ve açıkta kalmamak için, %39.6’sı meslekle ilgili avantajları olduğunu düşündüğü için, %33.5’i ise başkalarının önerileri ile bu mesleği seçtiği bulunmuştur. Öğrencilerin büyük çoğunluğu meslekle ilgili olumlu görüşleri olduğu için okuduğu bölümü seçmişlerdir. Aldığı puanın, puan türünün, tercih sırasının, anne eğitim düzeyinin ve mesleğinin, öğrencilerin meslek seçimini etkilediği bulunmuştur. Umutsuzluk ve başkalarının önerileriyle mesleğini seçme oranının, mesleğini en son sıralarda tercih edip kazanan öğrencilerde, diğerlerine oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Geliri giderinde yüksek olan öğrencilerde fen bilimleri bölümünü seçme oranı daha yüksek bulunmuştur.
The people, whose profession is suitable for them to work in their job willingly, have a career in it carry on their life as happy and abundant. This study was carried out to investigate factors that affect profession choice of university students. The study sample was chosen randomly and consists of 1000 student enrolling the Ege University. A questionnaire form was used in collecting the data. Data were analyzed by using Chi-square test. It was found that 41.6% of students choose their profession because of positive opinions related to the profession, 34.4% of them choose because of hopelessness, 39.6% of them choose believing that they had some advantages related to the profession, 33.5% of them choose because of others’ suggestions related to the profession. The majority of students choose their profession because of their positive opinions about the profession. It was found that their point/score, preferring range, their mothers’ education and profession affected their choice about the profession. It was found that the rate of choosing the profession because of feeling hopelessness and choosing profession because of others’ suggestions were higher in students who gain the last rows preference than others. The rate of choosing the branch of natural science was found to be higher in students whose income is higher than outcome.
 • Allen, G. (2002). Work values in librarianship. Library and Information Science Research. Volume: 20 (3) (415-424).
 • Altun, İ. (2000). Kocaeli Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin kişisel değerleri ve meslek seçimlerine etki eden faktörler. I. Uluslar arası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Antalya: 75- 77.
 • Balamir, H. (2006). Meslek seçiminin önemi. İnternet’ten 10 Haziran 2006’da elde edilmiştir. http://w3.gazi.edu.tr/aligullu/OSS/oss3.htm
 • Can, Y. ve Yazılıtaş, A. (09.04.2006). Polislerin meslek seçmelerini etkileyen faktörler. Milliyet Gazetesi. 5.
 • Erden, M. ve Fidan, N. (1987). Eğitime giriş. Ankara : Alkım Yayınevi.
 • Erdoğan, İ. (1992). Çağdaş eğitim sistemleri (5. Baskı), İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Genç ve Meslek Seçimi, İnternet’ten 15 Eylül 2005’da elde edilmiştir. www.vitrindekikitaplar.com/meslek seçimi .htm
 • Herr, E., Cramer, S. ve Nıles, S. (2004). Career guidance and counseling through the lifespan. (6. Edition). New York: Person Education.
 • Jacobs, K. (2003). Class reproduction ın professional recruitment: examining the accountıng profession. critical perspectives on accounting,14(5) :569-596.
 • Karakoç Kaya, Ö., Şimşek, Z., Kabalcıoğlu, K., ve Dayı, F. F. (2004). Hemşirelerin mesleki imajlarını ve mesleği algılama durumlarını etkileyen faktörler. Hemşirelik Forumu Dergisi. 7(2) :2-6.
 • Karaca, S. (2005). Üniversite son sınıf öğrencilerinin iş bulma konusundaki kaygı düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu.
 • Karakuş, A., Karadağ, N., Birgili, F., Işıkay, Ç., Çadır G. ve Çeker D. (2005). Lise son sınıf kız öğrencilerinin hemşirelik mesleğine bakış açıları ile mesleği tercih etme durumları. Hemşirelik Forumu Dergisi, 5(1) :17-20.
 • Keser, A. (2006). Meslek seçimi ve seçimini etkileyen faktörler. İnternet’ten 05 Haziran 2006’da elde edilmiştir. http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/ mkl_gos.php?nt:420
 • Kırcı, A.; Kasap, S. ve Taşdeler, B. (2000). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğrencilerinin meslek seçimlerini etkileyen faktörler. I Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 19.
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı (2. Baskı) Ankara: Doğuş Matbaacılık
 • Mesleki Rehberlik/Mesleki Rehberlik Nedir? (2006). İnternet’ten 04 Şubat 2006’da elde edilmiştir. http://www.geocities.com/psikolojiarsivi/mesleki rehberlik.html
 • Meslek Seçimi, (2006). İnternetten 15 Eylül 2006’da elde edilmiştir. http://www.yozgatram.gov.tr/YOZGAT_REHBERLİK_VE_ARAŞTIRMA_ MERKEZİ/modules
 • Meslek Seçimi Nedir, Neden Önemlidir? (2006). İnternet’ten 15 Eylül 2006’da elde edilmiştir. http://www.mbadanişmanlık.com/meslek.php
 • Morton, B. (2003). Line bisection-based hemisferity estimates of university studentsand professions: evidence of sorting during higher education and career selection. brain and cognition, 52(3) :319-325.
 • Razon, N. (2006). Meslek seçimi (Bir gencin meslek seçimini etkileyen faktörler). İnternet’ten 4 Şubat 2006’da elde edilmiştir: http://www.dersisteyen.com
 • Türkdoğan, O. (2003). Çağdaş Türk sosyolojisi kitabı, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Ünalan, Ş. (2005). Hayatta önemli bir dönüm noktası: Meslek seçimi. İnternet’ten 15 Eylül 2006’da elde edilmiştir: http://www.ilkadımdergisi.com
 • Yanıkkerem, E., Altınparmak, S. ve Karadeniz, G. (2004). Gençlerin meslek seçimini etkileyen faktörler ve benlik saygıları. Nursing Forum Dergisi. 7(2) :61- 62.
 • Zysberg, L. ve Berry, D. (2005). Gender and students vocational choices in entering the field of nursing. Nursing Outlook. 53(4) : 193-198.
Diğer ID JA58RA53DT
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Türkan SARIKAYA

Yazar: Leyla KHORSHID

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2009
Kabul Tarihi : 24 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009

Bibtex @ { tebd275067, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {7}, pages = {393 - 423}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ}, key = {cite}, author = {SARIKAYA, Türkan and KHORSHID, Leyla} }
APA SARIKAYA, T , KHORSHID, L . (2009). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 393-423 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275067
MLA SARIKAYA, T , KHORSHID, L . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 393-423 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275067>
Chicago SARIKAYA, T , KHORSHID, L . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 393-423
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ AU - Türkan SARIKAYA , Leyla KHORSHID Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 393 EP - 423 VL - 7 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ %A Türkan SARIKAYA , Leyla KHORSHID %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ %D 2009 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD SARIKAYA, Türkan , KHORSHID, Leyla . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 / 2 (Haziran 2009): 393-423 .
AMA SARIKAYA T , KHORSHID L . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ. TEBD. 2009; 7(2): 393-423.
Vancouver SARIKAYA T , KHORSHID L . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2009; 7(2): 423-393.