PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER TARİH ÜNİTELERİNİN İŞLENİŞİNDE ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Yıl 2009, Cilt 7, Sayı 4, 903 - 932, 01.12.2009

Öz

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim altıncı sınıf sosyal bilgiler dersi tarih ünitelerinin işlenişinde öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntemlerini belirlemek ve yöntem çeşitliliğine gidilememe sebeplerini tespit etmektir. Araştırma tarama modelindedir. Bu araştırma kapsamında araştırmacı tarafından geliştirilen anket uygulanmıştır. Araştırmada örnekleme random yöntemi ile Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri alınmıştır. Ankete 86 öğretmen ve 290 öğrenci katılmıştır. Öğretmenlerin kimlik bilgilerinde frekans ve yüzde, öğretmen ve öğrencilerin görüşleri arasında fark olup olmadığı t-testi ile kontrol edilmiştir. Araştırmada manidarlık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin en fazla soru-cevap yöntemini kullandıkları ve belli yöntemlerde odaklaştıkları görülmüştür.

Kaynakça

 • Bursalıoğlu, Z. (1982). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Candan, A. S. (1998). Kavramlara dayalı Tarih öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Colıngwood, R. G. (1996). Tarih tasarımı. (Çev: Kurtuluş Dinçer). Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Erden, M. (Tarihsiz). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Sanem Matbaacılık.
 • Nıchol, J. (1996). Tarih öğretimi. (Çev: Mustafa Safran). Ankara.
 • Paykoç, F. (1991). Tarih öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Safran, M. (2006). Tarih eğitimi makale ve bildiriler. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sönmez, V. (1997). Sosyal bilgiler öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.

THE TEACHING METHODS USED BY TEACHERS AT THE SIXTH GRADE ELEMENTARY SCHOOLS IN THE TEACHING OF THE SOCIAL STUDIES HISTORY UNITS

Yıl 2009, Cilt 7, Sayı 4, 903 - 932, 01.12.2009

Öz

The aim of this study is to determine the methods which the teachers employ in conducting the history units of primary school sixth class social studies course and to detect the reasons of being unable to conduct varieties in methods. The study is a descriptive one. In the scope of this survey, the questionnaire developed by the researcher was conducted. Sampling was performed in Çankaya, Keçiören and Yenimahalle districts, via random sampling. 86 teachers and 290 students responded the questionnaire. In the demographical information of the students frequency and percentage were employed and t-test was implemented to see if there is a difference between the views of the teachers and the students. The .05 level was designed as the criterion for the significance. In the ligth of the result of the study, it was found out that teachers of history mostly employed answer and question method and they focused on certain instruction methods.

Kaynakça

 • Bursalıoğlu, Z. (1982). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Candan, A. S. (1998). Kavramlara dayalı Tarih öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Colıngwood, R. G. (1996). Tarih tasarımı. (Çev: Kurtuluş Dinçer). Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Erden, M. (Tarihsiz). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Sanem Matbaacılık.
 • Nıchol, J. (1996). Tarih öğretimi. (Çev: Mustafa Safran). Ankara.
 • Paykoç, F. (1991). Tarih öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Safran, M. (2006). Tarih eğitimi makale ve bildiriler. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sönmez, V. (1997). Sosyal bilgiler öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ayrıntılar

Diğer ID JA26BS85KK
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sezai ÖZTAŞ Bu kişi benim


Refik TURAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 7, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Öztaş, S. & Turan, R. (2009). İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER TARİH ÜNİTELERİNİN İŞLENİŞİNDE ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (4) , 903-932 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26109/275085

                                                                                                    Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanmaktadır.

                                                                                                                                      Creative Commons Lisansı