PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ OKULLARA İLİŞKİN BEKLENTİ VE DEĞERLENDİRMELERİ

Yıl 2009, Cilt 7, Sayı 4, 933 - 954, 01.12.2009

Öz

Bu araştırmanın amacı; Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin öğrenciler tarafından ne amaçla tercih edildiği, tercih edilme sebebinin öğrencilerin beklenti ve değerlendirmelerini etkileyip etkilemediği ve yine öğrencilerin okudukları okulun bulunduğu bölgenin, beklentileri üzerinde etkisinin olup olmadığının tespit edilmesidir. Araştırma, ilişkisel tarama türünde tasarlanmıştır ve toplam 33 sorudan oluşan bir anket formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. Anket formları, öğrencilere sınıf öğretmenleri tarafından uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini, anket uygulanan dönemde Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören 18.217 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada tam sayım yapılması hedeflendiği için örneklem alınmamış ve analize tabi tutulan anket sayısı 8.707 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin okumakta oldukları Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile ilgili öncelik, beklenti ve değerlendirmeleri ile; okumakta oldukları okulun bulunduğu bölge faktörü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin, öğrenim görülen okulla ilgili kayıt öncesi düşük düzeyde olan bilgilerinin, öğrenim süreci içerisinde kısmen de olsa yükseldiği anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • Derslik, Atölye ve Laboratuvarlar Rehberlik Hizmetleri Eğitim Araç ve Gereçleri Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 21,0 17,3 25,0 21,3 15,5 2,9305 1,35630 Kütüphane İmkânları ,0 8,4 16,9 28,9 38,8 3,8421 1,22299 ,1 7,1 19,4 31,3 36,1 3,8418 1,16819 ,7 12,2 24,5 28,0 26,7 3,5179 1,24434 ,4 13,0 21,6 25,0 25,9 3,3502 1,36804 ,5 15,6 19,7 19,5 25,7 3,1612 1,46061 ,1 16,7 33,4 22,6 15,3 3,1220 ,21362 ,5 17,4 19,6 17,1 17,4 2,7743 1,45962
 • University at Carbondale. Aktaş, Z. (1999). Turizm sektörünün beklentilerine yönelik Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri’nde turizm eğitimini yeniden yapılandırma modeli.
 • Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. Cho, V. (2003). A Comparision of three different approaches to tourist arrival forecasting. Tourism Management, Volume: 24, 323-330.
 • Cumhuriyet dönemi eğitimin gelişimi (2006). Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Internet’ten 04 Nisan 2006’da elde edilmiştir. http://egitim.cu.edu.tr/myfiles/open.aspx?file=803.doc.
 • Çil, B. (1995). Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’nde akademik başarıyı etkileyen kimi etkenler. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.
 • Dieke, P. (1988). The development of tourism in Kenya and the Gambia: a comparative analysis. Unpublished PhD Thesis. Glasgow: Strathclyde
 • University, The Scottish Hotel School. Fırat, Z. (1997). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin staj faaliyetlerinin organizasyonu, sektör beklentileri ve öğrencilerin tatmin düzeyinin ölçülmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi,
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Göndelen, D. (1996). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde ön büro eğitimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü, Ankara. Görkem, O. (2004). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki yemek pişirme ve uygulaması eğitiminin sorunlarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim
 • Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Holjevac, I.A. (2003). A Vision of tourism and the hotel ındustry ın the 21st century.
 • Hospitality Management, Volume: 22, 129-134. Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi-kavramlar, ilkeler, teknikler. (8. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lanza, A., Temple, P., Urga, G. (2003). The ımplications of tourism specialisation ın the long run. Tourism Management, Volume: 24,315-321.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2000). Turizm sektörünün ara kademe insan gücü ihtiyacı ve turizm eğitimi araştırması. Ankara: MEB Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı. Okumuş, F., Yağcı, Ö. (2005). Tourism higher education ın Turkey. Journal of
 • Teaching in Travel & Tourism, Volume: 5, (1-27). Psikometrik testler (2004). Ankara: Psikometri Sitesi. Internet’ten 04 Şubat 2006’da elde edilmiştir. http://www.psikometri.com/test/testsss.htm.
 • Şimşek, Ö. (1998). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde servis bölümü eğitiminin sorunları ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Theobald, W. (1994). Global tourism the next decade. Oxford: Butterwort- Heinemann Ltd.
 • Ünlüönen, K. (2000). Turizm işletmeciliği öğretmenlik programlarının öğrenci beklenti ve algılamaları açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi
 • Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 218-238. World Tourism Organisation (1997). International tourism: a global perspective.
 • (First Edition). Madrid: Published by WTO. Yeşiltaş, M. (1996). Manpower planning in tourism: a case study of Turkey.
 • Unpublished PhD Thesis. Glasgow: University of Strathclyed, The Scottish Hotel School. Yozgat, O. ve Diğ. (1989). Turizm eğitiminde nitelik araştırması. İstanbul: Marmara
 • Üniversitesi Araştırma Fonu Yayını. 2006 Öğretim yılı okul, öğrenci ve öğretmen sayıları (2006). Ankara: Milli
 • Eğitim Bakanlığı. Internet’ten 02 Şubat 2006’da elde edilmiştir. http://ttogm.meb.gov.tr/istatistik.

EXPECTATIONS AND ASSESSMENTS OF THE STUDENTS STUDYING AT ANATOLIAN HOTEL AND TOURISM VOCATIONAL HIGH SCHOOLS RELATED TO THEIR SCHOOLS

Yıl 2009, Cilt 7, Sayı 4, 933 - 954, 01.12.2009

Öz

The aim of this study is to find out for what purpose Anatolian Hotel and Tourism Vocational High Schools are selected by the students, whether the reason for selection affects students’ expectations and assessments and whether the location of the schools has an influence on students’ expectations. The pattern of the study is descriptive and data were gathered through a 33-item questionnaire. Questionnaire forms were applied to the students by their class teachers. The population of the study is comprised of 18.217 students studying at Anatolian Hotel and Tourism Vocational High Schools. Since the whole population was aimed to be reached, no sample size was set and the number of the questionnaire analyzed turned out to be 8.707. According to the findings of the study, it was found out that there is a statistically significant relationship between the location of their schools and their assessments related to priority and expectations. Besides, it was also found out that their insufficient knowledge before enrollment increased relatively.

Kaynakça

 • Derslik, Atölye ve Laboratuvarlar Rehberlik Hizmetleri Eğitim Araç ve Gereçleri Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 21,0 17,3 25,0 21,3 15,5 2,9305 1,35630 Kütüphane İmkânları ,0 8,4 16,9 28,9 38,8 3,8421 1,22299 ,1 7,1 19,4 31,3 36,1 3,8418 1,16819 ,7 12,2 24,5 28,0 26,7 3,5179 1,24434 ,4 13,0 21,6 25,0 25,9 3,3502 1,36804 ,5 15,6 19,7 19,5 25,7 3,1612 1,46061 ,1 16,7 33,4 22,6 15,3 3,1220 ,21362 ,5 17,4 19,6 17,1 17,4 2,7743 1,45962
 • University at Carbondale. Aktaş, Z. (1999). Turizm sektörünün beklentilerine yönelik Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri’nde turizm eğitimini yeniden yapılandırma modeli.
 • Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. Cho, V. (2003). A Comparision of three different approaches to tourist arrival forecasting. Tourism Management, Volume: 24, 323-330.
 • Cumhuriyet dönemi eğitimin gelişimi (2006). Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Internet’ten 04 Nisan 2006’da elde edilmiştir. http://egitim.cu.edu.tr/myfiles/open.aspx?file=803.doc.
 • Çil, B. (1995). Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’nde akademik başarıyı etkileyen kimi etkenler. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.
 • Dieke, P. (1988). The development of tourism in Kenya and the Gambia: a comparative analysis. Unpublished PhD Thesis. Glasgow: Strathclyde
 • University, The Scottish Hotel School. Fırat, Z. (1997). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin staj faaliyetlerinin organizasyonu, sektör beklentileri ve öğrencilerin tatmin düzeyinin ölçülmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi,
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Göndelen, D. (1996). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde ön büro eğitimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü, Ankara. Görkem, O. (2004). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki yemek pişirme ve uygulaması eğitiminin sorunlarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim
 • Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Holjevac, I.A. (2003). A Vision of tourism and the hotel ındustry ın the 21st century.
 • Hospitality Management, Volume: 22, 129-134. Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi-kavramlar, ilkeler, teknikler. (8. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lanza, A., Temple, P., Urga, G. (2003). The ımplications of tourism specialisation ın the long run. Tourism Management, Volume: 24,315-321.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2000). Turizm sektörünün ara kademe insan gücü ihtiyacı ve turizm eğitimi araştırması. Ankara: MEB Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı. Okumuş, F., Yağcı, Ö. (2005). Tourism higher education ın Turkey. Journal of
 • Teaching in Travel & Tourism, Volume: 5, (1-27). Psikometrik testler (2004). Ankara: Psikometri Sitesi. Internet’ten 04 Şubat 2006’da elde edilmiştir. http://www.psikometri.com/test/testsss.htm.
 • Şimşek, Ö. (1998). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde servis bölümü eğitiminin sorunları ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Theobald, W. (1994). Global tourism the next decade. Oxford: Butterwort- Heinemann Ltd.
 • Ünlüönen, K. (2000). Turizm işletmeciliği öğretmenlik programlarının öğrenci beklenti ve algılamaları açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi
 • Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 218-238. World Tourism Organisation (1997). International tourism: a global perspective.
 • (First Edition). Madrid: Published by WTO. Yeşiltaş, M. (1996). Manpower planning in tourism: a case study of Turkey.
 • Unpublished PhD Thesis. Glasgow: University of Strathclyed, The Scottish Hotel School. Yozgat, O. ve Diğ. (1989). Turizm eğitiminde nitelik araştırması. İstanbul: Marmara
 • Üniversitesi Araştırma Fonu Yayını. 2006 Öğretim yılı okul, öğrenci ve öğretmen sayıları (2006). Ankara: Milli
 • Eğitim Bakanlığı. Internet’ten 02 Şubat 2006’da elde edilmiştir. http://ttogm.meb.gov.tr/istatistik.

Ayrıntılar

Diğer ID JA88EM77TP
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasin BOYLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 7, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Boylu, Y. (2009). ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ OKULLARA İLİŞKİN BEKLENTİ VE DEĞERLENDİRMELERİ . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (4) , 933-954 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26109/275086

                                                                                                    Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanmaktadır.

                                                                                                                                      Creative Commons Lisansı