Yıl 2017, Cilt 16 , Sayı 49, Sayfalar 39 - 48 2017-09-30

Dönüşümsel Öğrenme Kuramı: Baskın Paradigmayı Yıkmak
Transformative Learning Theory: Subvert The Dominant Paradigm

Egemen Şen [1] , Hatice Şahin [2]


    Dönüşümsel öğrenme kuramı, öğrenme kuramlarının en yeni üyelerinden biridir. Bu yazıda dönüşümsel öğrenmenin ne olduğu, anlam yapıları, eleştirel yansıtma, perspektif dönüşüm, deneyimin merkeziliği gibi temel kavramlarından ve etkilendiği felsefi akımlardan söz edilmiştir. Kendinden önce ortaya atılmış öğrenme kuramlarının bir sentezi olarak eğitim bilimcilerin ilgisini çekmektedir.    

    Dönüşümsel öğrenme 10 basamakta gerçekleşir ve bireyin hayata dair daha iyi bir algı kazanmak için kendi varsayımlarını, deneyimlerini, duygularını, inançlarını sorguladığı gerilimli bir süreçtir. Bu süreçte öğretici, bireyin perspektif dönüşümünü kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır. Eleştirel yansıtma ve iletişim becerileri kuramın olmazsa olmaz temel dayanaklarıdır. Dönüşümsel öğrenme kuramı bir yetişkin öğrenme kuramıdır ve yetişkinlerin kendi öğrenme sorumluluklarını almaları beklenir. Birey, bakış açısındaki dönüşümü kendisi istemelidir. Otoriter yaklaşımla perspektif dönüşüm sağlamak mümkün değildir. Dönüşümsel öğrenme kuramı özerk düşünen bireyler yaratmayı amaçlar.

    Tıp sadece uygulamalı bilgi değil, tutum ve değerlerin de oldukça önemli olduğu bir öğretidir. Eğitim programı hazırlanırken dönüşümsel öğrenme kuramından faydalanmak, mesleğin gerektirdiği değerlere sahip hekimlerin yetiştirilmesinde tıp eğitimcilere önemli faydalar sağlayacaktır.

Transformative learning theory is one of the newest members of learning theories. This article explains the fundamental concepts of transformative learning such as meaning structures, critical reflection, perspective transformation, centrality of experience and the philosophical trends that are influenced by the theory. As a synthesis of learning theories, transfomative learning theory attracts attention of educational researchers.
Transformative learning is a 10 steps process in which an individual questions his own assumptions, experiences, feelings and beliefs in order to gain a better perception of life. In this process, the instructor’s role is facilitating the individual's perspective transformation. Critical reflection and communication skills are the essential elements of the theory. Transformative learning theory is an adult learning theory and it is expected that adults should take their own learning responsibilities. Perspective transformation is not possible with authoritarian approach. Transformative learning theory aims to form autonomous thinking individuals.
Medicine is not only applied knowledge, but also attitude and social values ​​are very important. Transformative learning theory plays an important role for medical educators in training physicians with the social values ​​they need in practice of medicine.

 • Akçay, R. C. (2012). Milli Eğitim. Milli Eğitim, (196), 5–19.
 • Akpinar, B. (2010). Transformatif Öğrenme Kurami: Dönüşerek Ve Deği̇şerek Öğrenme. Anadolu University Journal of Social Sciences, 10(2), 185–198.
 • Christie, Michael; Carey, Michael; Robertson, Ann; Grainger, P. (2015). Putting transformative learning theory into practice - ProQuest. Australian Journal of Adult Learning, 55(1), 9–30.
 • Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2014). Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Algılarına Etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 339–359.
 • Elçin, M. (2010). Tıp Eğitiminin Tarihçesi. Hacettepe Tıp Dergisi, 41, 195–202.
 • Hodge, S. (2011). Learning to manage: Transformative outcomes of competency-based training. Australian Journal of Adult Learning, 51(3), 498–517. doi:10.1080/02601370701219475
 • Merriam, S. B. (2004). The Role Of Cognitive Development In Mezırow’s Transformational Learning Theory. Adult Education Quarterly, 55, 60–68.
 • Mezirow, J. (1978). Perspective transformation. Adult Education Quarterly, 28(2), 100–110. doi:10.1177/074171367802800202
 • Nohl, A.-M. (2015). Typical phases of transformative learning: A practice-based model. Adult Education Quarterly, 65(1), 35–49. doi:10.1177/0741713614558582
 • Schunk, D. H. (1996). Learning theories. Printice Hall Inc., New Jersey (C. 53). doi:10.1017/CBO9781107415324.004
 • Turan Özdemir, S. (2003). Tıp Eğitimi ve Yetişkin Öğrenmesi. Uludag Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, 29(2), 25–28.
 • Uyanik, G. (2016). Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum ve Duyarlılığa Etkisi. Yuzuncu Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi.
 • Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. New directions for adult and continuing education, 1997(74), 5–12. doi:10.1002/ace.7401
 • Taylor, E. W. (2008). Transformative learning theory. New Directions for Adult and Continuing Education, 119(Autumn), 5–15. doi:10.1002/ace
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Yazar: Egemen Şen
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Hatice Şahin
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Mart 2017
Kabul Tarihi : 3 Ağustos 2017
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2017

Vancouver Şen E , Şahin H . Transformative Learning Theory: Subvert The Dominant Paradigm. Tıp Eğitimi Dünyası. 2017; 39-48.