Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

1987’den 2017’ye Hekimlerin Uzmanlık Alanı Tercih Değişimleri

Yıl 2020, Cilt 19, Sayı 59, 157 - 170, 30.12.2020
https://doi.org/10.25282/ted.696179

Öz

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hekimlerin uzmanlık alan tercihlerinde cinsiyetin ilişkili bir değişken olup olmadığının belirlenmesi ve risk gruplarına göre uzmanlık alanlarının puan ortalamalarındaki değişimin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: İlişkisel tarama yöntemi kapsamında yürütülen bu araştırmanın veri setini 1987, 1997, 2007 ve 2017 yıllarında uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarıyla bir uzmanlık alanına yerleşen 18.308 hekimin Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri puanları (K puanı) oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında hekimlerin cinsiyetleri ile bölüm (dahili, cerrahi, temel tıp bilimleri) ve uzmanlık alanlarının tıbbi uygulama hatası risk grupları (1., 2., 3. ve 4. grup) arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla 2 testi kullanılmıştır. Ayrıca, süreçte hekimlerin uzmanlık alan tercihlerinde meydana gelen değişimi incelemek amacıyla yıllara göre risk gruplarının K puan ortalamaları arasında fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Son olarak, en yüksek K puanına sahip ilk yüz hekimin yerleştirildikleri uzmanlık alanlarının yıllara göre dağılımı verilmiştir.

Bulgular ve Sonuç: Hekimlerin, cinsiyetleri ile yerleştirildikleri bölümler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Genel olarak erkek hekimler cerrahi, kadın hekimler ise dahili ve temel tıp bilimleri uzmanlık alanlarını tercih etmektedir. Benzer olarak, hekimlerin cinsiyetleriyle uzmanlık alanlarının risk grupları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Varyans analizi sonuçlarına göre tüm risk gruplarının yıllara göre standartlaştırılmış K puan ortalamaları arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Kırk yıllık süreçte, özellikle 1. risk grubuna ait uzmanlık alanlarının standartlaştırılmış K puan ortalamaları yükseliş göstermektedir. 2007-2017 karşılaştırıldığında, 1. ve 2. risk grubundaki uzmanlık alanlarının standartlaştırılmış K puan ortalamaları artış gösterirken, 3. risk grubunda bulunan uzmanlık alanlarınınki düşüş göstermiştir. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından yüksek puan alan hekimlerin tercihlerinde son 40 yıllık süreçte, çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum ile kardiyolojiden deri ve zührevi hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile radyoloji uzmanlık alanlarına doğru yönelim gözlenmiştir. Bu bulgulara dayanarak, hekimlerin cerrahi uzmanlık alanlarına ilgisinin azalmasına sebep olan faktörler belirlenerek önlem alınmalıdır.

Kaynakça

 • Budakoglu I., Karabacak O, Coskun O, Karabacak N. Personality and Learning Styles of Final-Year Medical Students and the Impact of these Variables on Medical Specialty Choices. Gazi Medical Journal. 2014; 25(4): 138-141.
 • Behrend TS, Foster Thompson L, Meade AW, Newton DA, Grayson MS. Measurement invariance in careers research: Using IRT to study gender differences in medical students’ specialization decisions. Journal of Career Development. 2008; 35(1): 60-83.
 • Baxter N, Cohen R, McLeod R. The impact of gender on the choice of surgery as a career. The American journal of surgery. 1996;172(4): 373-376.
 • Galeazzi GM, Secchi C, Curci P. Current factors affecting the choice of psychiatry as a specialty: an Italian study. Academic Psychiatry. 2003; 27(2): 74-81.
 • Barshes NR, Vavra AK, Miller A, Brunicardi F C, Goss JA, Sweeney JF. General surgery as a career: a contemporary review of factors central to medical student specialty choice. Journal of the American College of Surgeons. 2004; 199(5): 792-799.
 • Kiker B, Zeh M. Relative Income Expectations, Expected Malpractice Premium Costs, and Other Determinants of Physician Specialty Choice. Journal of Health and Social Behavior. 1998; 39(2), 152-167.
 • Newton DA, Grayson MS, Whitley TW. What predicts medical student career choice? Journal of General Internal Medicine. 1998; 13(3): 200-203.
 • Senf JH, Campos-Outcalt D, Kutob R. Factors related to the choice of family medicine: a reassessment and literature review. The Journal of the American Board of Family Practice. 2003 Nov 1;16(6):502-12.
 • Parsa S, Aghazadeh A, Nejatisafa AA, Amini H, Mohammadi MR, Mostafazadeh B, Moghaddam Y. Freshmen versus interns’ specialty interests. Archives of Iranian medicine. 2010;13(6): 509.
 • Azizzadeh A, McCollum, CH, Miller III CC, Holliday KM. Shilstone HC, Lucci JrA.( Factors influencing career choice among medical students interested in surgery. Current Surgery, 2003; 60(2), 210-213.
 • Bland KI, Isaacs G. Contemporary trends in student selection of medical specialties: the potential impact on general surgery. Archives of Surgery. 2002; 137(3): 259-267.
 • Dorsey ER, Jarjoura D, Rutecki GW. Influence of controllable lifestyle on recent trends in specialty choice by US medical students. Jama. 2003; 290(9): 1173-1178.
 • Sanfey HA, Saalwachter-Schulman AR, Nyhof-Young JM, Eidelson B, Man BD. Influences on medical student career choice: gender or generation? Archives of Surgery. 2006; 141(11): 1086-1094.
 • Schwartz RW, Haley JV, Williams C, Jarecky RK, Strodel WE, Young B, Griffen WO. The controllable lifestyle factor and students’ attitudes about specialty selection. Academic Medicine. 1990; 65(3):207-210.
 • Dorsey ER, Jarjoura D, Rutecki, GW. The influence of controllable lifestyle and sex on the specialty choices of graduating US medical students, 1996–2003. Academic Medicine. 2005; 80(9): 791-796.
 • Newton DA, Grayson, MS , Thompson LF. The variable influence of lifestyle and income on medical students’ career specialty choices: data from two US medical schools, 1998–2004. Academic Medicine. 2005; 80(9): 809-814.
 • Ganschow P. Attitude of medical students towards a surgical career - a global phenomenon? Zentralbl Chir. 2012; 137(2):113–117. doi: 10.1055/s-0031-1283983
 • Kaderli R, Buser C, Stefenelli U, Businger A. Students’ interest in becoming a general surgeon before and after a surgical clerkship in German-speaking Switzerland. Swiss Med Wkly. 2011;141:w13246.
 • Kleinert R, Fuchs C, Romotzky V, Knepper L, Wasilewski ML, Schroder W, Bruns C, Woopen C, Leers J. Generation Y and surgical residency - passing the baton or the end of the world as we know it? Results from a survey among medical students in Germany. PLoS One. 2017; 12(11):e0188114. doi: 10.1371/journal.pone.0188114
 • Kaya A, Aktürk Z, Çayır Y, Taştan K. 2007-2013 Arası Tıpta Uzmanlık Sınavları: Bir Trend Analizi, Ankara Medical Journal. 2014; 14(2): 53-58.
 • Yavuz İ, Çamsarı MU, Arısoy Y. Sağlıkta Dönüşüm Programının Tıpta Uzmanlık Tercihlerine Etkisi. Türkiye Klinikleri. Tıp Bilimleri Dergisi. 2017; 37(2): 53-60. doi:10.5336/medsci.2016-53853
 • Öztürk N, Gençtürk M. Hekimlerin branş tercihlerinin trend analizi yöntemi ile incelenmesi. Social Sciences Studies Journal. 2018;4(19): 2193-2202.
 • ÖSYM, (2017). 2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Erişim adresi: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/ TUSILKBAHAR/ BASVURUKILAVUZU26042017.pdf
 • Dikici MF, Yaris F, Topsever P, Tuncay Muge F, Gurel FS, Cubukcu M, Gorpelioglu S. Factors affecting choice of specialty among first-year medical students of four universities in different regions of Turkey. Croatian Medical Journal. 2008;49(3): 415–420. doi:10.3325/cmj.2008.3.415
 • Kawamoto R, Ninomiya D, Kasai Y, Kusunoki T, Ohtsuka N, Kumagi T, Abe M. Gender difference in preference of specialty as a career choice among Japanese medical students. BMC medical education. 2016 Dec 1;16(1):288.
 • Khader Y, Al-Zoubi D, Amarin Z, Alkafagei A, Khasawneh M, Burgan S, El Salem K, Omari M. Factors affecting medical students in formulating their specialty preferences in Jordan. BMC medical Education. 2008 Dec;8(1):32.
 • Pandey A, Mishra R, Markandeywar N. Professional outcome of medical graduates: a 17 year cross-sectional study from India. International Journal of Community Medicine and Public Health. 2017 Oct;4(10):3770.
 • Kasap H, Akar T, Demirel B, Dursun AZ, Sarı S, Özkök A, Aydemir Ö. Tıbbi uygulama hatası riski yüksek olan uzmanlık dallarının Tıpta Uzmanlık Sınavında tercih edilme önceliklerinin yıllara göre değişimi. Adli Tıp Bülteni. 2015 May 19;20(1):34-7.
 • Pyskoty CE, Byrne TE, Charles SC, Franke KJ. Malpractice litigation as a factor in choosing a medical specialty. Western Journal of Medicine. 1990;152(3): 309.
 • Bakan Kalaycıoğlu D, Özdamar ŞO, Suna EH, Şensoy S, Suna H, Eroğlu E. TUS İlkbahar değerlendirme raporu. Ankara: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi; 2018. 42s. Rapor No.:5. Erişim adresi: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/GENEL/tusdegerlendirmerapor web08052018
 • Eroğlu E, Özdamar ŞO, Suna EH, Bakan Kalaycıoğlu D, Suna H, Şensoy S. TUS Sonbahar değerlendirme raporu. Ankara: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi; 2018. 42s. Rapor No.:7. Erişim adresi: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/GENEL/TUSSonbhrDegRaporweb 06062018
 • Akbayram HT. Neden diğer uzmanlıklar, neden aile hekimliği uzmanlığı değil? Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2019; 23(2):70-77.

Changes in Physicians' Specalization Preferences from 1987 to 2017

Yıl 2020, Cilt 19, Sayı 59, 157 - 170, 30.12.2020
https://doi.org/10.25282/ted.696179

Öz

Aim: The purpose of this study is to determine whether gender is an associated variable in the speciality preferences of physicians and to investigate the change in the mean scores of the medical specialities according to the risk groups.

Methods: This study has been conducted in relational survey model and the dataset of the study consists Weighted Clinical Medical Sciences scores (K) of 18.308 physicians who placed in a medical speciality with the Medical Specialization Examinations applied in 1987, 1997, 2007 and 2017. Within the scope of the study, 2 test was used to determine whether there is a relationship between the gender of physicians and their speciality (internal, surgical, basic medical sciences) and medical malpractice risk groups (first, second, third and fourth). In addition, to investigate the changes occurring in the speciality preferences of physicians in the course of time, K score averages of the risk groups by years was examined by one way analysis of variance. Finally, the distribution of the one hundred physicians’ specialities with the highest K score is given year by year.

Results and Conculusion: There is a statistically significant relationship between physicians’ gender and the medical speciality which they were placed. In general, male physicians prefer surgery, while female physicians prefer internal and basic medical sciences. Similarly, there is a statistically significant relationship between the gender of physicians and the risk groups of their specialty. According to the variance analysis results, the differences between the standardized K score means of all risk groups were found statistically significant. In the forty-year period, especially the standardized K score means of the first risk group increased. When the 2007-2017 compared, the standard K score means of the specialties in the first and second risk groups increased, while the standard K score means of the specialties in the third risk group decreased. During the last 40 years, it has been observed that the physicians who scored high in the Medical Specialization Examinations tend towards to dermatology, plastic, reconstructive and aesthetic surgery, and radiology, rather than child health and diseases, internal medicine, gynecology and obstetrics, and cardiology. Based on these findings, the factors that cause physicians declining interest in surgical specialities should be determined and precautions should be taken.

Kaynakça

 • Budakoglu I., Karabacak O, Coskun O, Karabacak N. Personality and Learning Styles of Final-Year Medical Students and the Impact of these Variables on Medical Specialty Choices. Gazi Medical Journal. 2014; 25(4): 138-141.
 • Behrend TS, Foster Thompson L, Meade AW, Newton DA, Grayson MS. Measurement invariance in careers research: Using IRT to study gender differences in medical students’ specialization decisions. Journal of Career Development. 2008; 35(1): 60-83.
 • Baxter N, Cohen R, McLeod R. The impact of gender on the choice of surgery as a career. The American journal of surgery. 1996;172(4): 373-376.
 • Galeazzi GM, Secchi C, Curci P. Current factors affecting the choice of psychiatry as a specialty: an Italian study. Academic Psychiatry. 2003; 27(2): 74-81.
 • Barshes NR, Vavra AK, Miller A, Brunicardi F C, Goss JA, Sweeney JF. General surgery as a career: a contemporary review of factors central to medical student specialty choice. Journal of the American College of Surgeons. 2004; 199(5): 792-799.
 • Kiker B, Zeh M. Relative Income Expectations, Expected Malpractice Premium Costs, and Other Determinants of Physician Specialty Choice. Journal of Health and Social Behavior. 1998; 39(2), 152-167.
 • Newton DA, Grayson MS, Whitley TW. What predicts medical student career choice? Journal of General Internal Medicine. 1998; 13(3): 200-203.
 • Senf JH, Campos-Outcalt D, Kutob R. Factors related to the choice of family medicine: a reassessment and literature review. The Journal of the American Board of Family Practice. 2003 Nov 1;16(6):502-12.
 • Parsa S, Aghazadeh A, Nejatisafa AA, Amini H, Mohammadi MR, Mostafazadeh B, Moghaddam Y. Freshmen versus interns’ specialty interests. Archives of Iranian medicine. 2010;13(6): 509.
 • Azizzadeh A, McCollum, CH, Miller III CC, Holliday KM. Shilstone HC, Lucci JrA.( Factors influencing career choice among medical students interested in surgery. Current Surgery, 2003; 60(2), 210-213.
 • Bland KI, Isaacs G. Contemporary trends in student selection of medical specialties: the potential impact on general surgery. Archives of Surgery. 2002; 137(3): 259-267.
 • Dorsey ER, Jarjoura D, Rutecki GW. Influence of controllable lifestyle on recent trends in specialty choice by US medical students. Jama. 2003; 290(9): 1173-1178.
 • Sanfey HA, Saalwachter-Schulman AR, Nyhof-Young JM, Eidelson B, Man BD. Influences on medical student career choice: gender or generation? Archives of Surgery. 2006; 141(11): 1086-1094.
 • Schwartz RW, Haley JV, Williams C, Jarecky RK, Strodel WE, Young B, Griffen WO. The controllable lifestyle factor and students’ attitudes about specialty selection. Academic Medicine. 1990; 65(3):207-210.
 • Dorsey ER, Jarjoura D, Rutecki, GW. The influence of controllable lifestyle and sex on the specialty choices of graduating US medical students, 1996–2003. Academic Medicine. 2005; 80(9): 791-796.
 • Newton DA, Grayson, MS , Thompson LF. The variable influence of lifestyle and income on medical students’ career specialty choices: data from two US medical schools, 1998–2004. Academic Medicine. 2005; 80(9): 809-814.
 • Ganschow P. Attitude of medical students towards a surgical career - a global phenomenon? Zentralbl Chir. 2012; 137(2):113–117. doi: 10.1055/s-0031-1283983
 • Kaderli R, Buser C, Stefenelli U, Businger A. Students’ interest in becoming a general surgeon before and after a surgical clerkship in German-speaking Switzerland. Swiss Med Wkly. 2011;141:w13246.
 • Kleinert R, Fuchs C, Romotzky V, Knepper L, Wasilewski ML, Schroder W, Bruns C, Woopen C, Leers J. Generation Y and surgical residency - passing the baton or the end of the world as we know it? Results from a survey among medical students in Germany. PLoS One. 2017; 12(11):e0188114. doi: 10.1371/journal.pone.0188114
 • Kaya A, Aktürk Z, Çayır Y, Taştan K. 2007-2013 Arası Tıpta Uzmanlık Sınavları: Bir Trend Analizi, Ankara Medical Journal. 2014; 14(2): 53-58.
 • Yavuz İ, Çamsarı MU, Arısoy Y. Sağlıkta Dönüşüm Programının Tıpta Uzmanlık Tercihlerine Etkisi. Türkiye Klinikleri. Tıp Bilimleri Dergisi. 2017; 37(2): 53-60. doi:10.5336/medsci.2016-53853
 • Öztürk N, Gençtürk M. Hekimlerin branş tercihlerinin trend analizi yöntemi ile incelenmesi. Social Sciences Studies Journal. 2018;4(19): 2193-2202.
 • ÖSYM, (2017). 2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Erişim adresi: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/ TUSILKBAHAR/ BASVURUKILAVUZU26042017.pdf
 • Dikici MF, Yaris F, Topsever P, Tuncay Muge F, Gurel FS, Cubukcu M, Gorpelioglu S. Factors affecting choice of specialty among first-year medical students of four universities in different regions of Turkey. Croatian Medical Journal. 2008;49(3): 415–420. doi:10.3325/cmj.2008.3.415
 • Kawamoto R, Ninomiya D, Kasai Y, Kusunoki T, Ohtsuka N, Kumagi T, Abe M. Gender difference in preference of specialty as a career choice among Japanese medical students. BMC medical education. 2016 Dec 1;16(1):288.
 • Khader Y, Al-Zoubi D, Amarin Z, Alkafagei A, Khasawneh M, Burgan S, El Salem K, Omari M. Factors affecting medical students in formulating their specialty preferences in Jordan. BMC medical Education. 2008 Dec;8(1):32.
 • Pandey A, Mishra R, Markandeywar N. Professional outcome of medical graduates: a 17 year cross-sectional study from India. International Journal of Community Medicine and Public Health. 2017 Oct;4(10):3770.
 • Kasap H, Akar T, Demirel B, Dursun AZ, Sarı S, Özkök A, Aydemir Ö. Tıbbi uygulama hatası riski yüksek olan uzmanlık dallarının Tıpta Uzmanlık Sınavında tercih edilme önceliklerinin yıllara göre değişimi. Adli Tıp Bülteni. 2015 May 19;20(1):34-7.
 • Pyskoty CE, Byrne TE, Charles SC, Franke KJ. Malpractice litigation as a factor in choosing a medical specialty. Western Journal of Medicine. 1990;152(3): 309.
 • Bakan Kalaycıoğlu D, Özdamar ŞO, Suna EH, Şensoy S, Suna H, Eroğlu E. TUS İlkbahar değerlendirme raporu. Ankara: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi; 2018. 42s. Rapor No.:5. Erişim adresi: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/GENEL/tusdegerlendirmerapor web08052018
 • Eroğlu E, Özdamar ŞO, Suna EH, Bakan Kalaycıoğlu D, Suna H, Şensoy S. TUS Sonbahar değerlendirme raporu. Ankara: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi; 2018. 42s. Rapor No.:7. Erişim adresi: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/GENEL/TUSSonbhrDegRaporweb 06062018
 • Akbayram HT. Neden diğer uzmanlıklar, neden aile hekimliği uzmanlığı değil? Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2019; 23(2):70-77.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Dilara BAKAN KALAYCIOĞLU (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-1447-6918
Türkiye

Teşekkür Yazar, veri temini için ÖSYM Başkanlığı'na ve değerli yorumları için Prof. Dr. Ömer Demir ile Dr. Ceren Özdemir'e teşekkür eder.
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 28 Şubat 2020
Kabul Tarihi 29 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 19, Sayı 59

Kaynak Göster

Vancouver Bakan Kalaycıoğlu D. Changes in Physicians' Specalization Preferences from 1987 to 2017. Tıp Eğitimi Dünyası. 2020; 19(59): 157-170.