Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

WISE EMPEROR VS PHILOSOPHER KING

Yıl 2017, Sayı 6, 121 - 151, 20.01.2017

Öz

It is always very important to handle different cultures and their ways of thought for to expose some similarities and differences between eachother. By exposing this we may have chance to comprehend the “The World History of Thought” as whole. Ofcourse one may not be able to touch every units and subjects “The World History of Thought” in Great detail, even if he/she does try, because of its rich past and continuity. But we should keep this on mind that any studies on different cultures might bring light to our lives and can be stimulative for our future studies. In this content, the aim of this study is to handle two important figures of history of thought who differs from eachother in both cultural and political context comparatively, namely Confucius and Plato, by implying their understandings of ideal ruler which they both handle in the frame of their understandings of education through thier doctrins and the very reasons of these understandings of theirs in general and as whole.

Kaynakça

  • Störig, H. J. İlkçağ Felsefesi. Hint Çin Yunan, çev. Ömer Cemal Güngören,
  • İstanbul, Yol Yayınları, 1994

BİLGE İMPARATOR FİLOZOF KRALA KARŞI

Yıl 2017, Sayı 6, 121 - 151, 20.01.2017

Öz

Farklı kültürlerin ve bu kültürlere ait düşünce yapılarının ele alınması, birbirleri arasında benzerliklerin ve ayrımların ortaya konulması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu bizim “Dünya Düşünce Tarihi”ni bir bütün olarak kavrayabilmemize olanak tanıyabilir. Elbette bir kimsenin “Dünya Düşünce Tarihi”nin her konusuna ve öznesine, zengin geçmişi ve sürekliliği sebebiyle, çok çabalasa bile, bütün detayları ile değinmesi neredeyse olanaksızdır. Ancak şunu hatırda tutmamız gerekir ki farklı kültürlerin bu türlü ele alınışı yaşamlarımıza ışık tutucu ve gelecek çalışmalarımız için teşvik edici olabilir. Bu bağlamda söz konusu çalışmanın amacı, kültürel ve siyasi bağlamda birbirinden tamamen farklı olan iki medeniyetin düşünce tarihinde önemli rol oynayan iki düşünürünün, Konfüçyus ve Platon‟un, eğitim anlayışları çerçevesinde ele almış oldukları ideal yönetici kavrayışlarını ve bu kavrayışlarının altında yatan sebepleri ana hatlarıyla ayrıntıya girmeksizin ele almak, aralarındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekmektir.

Kaynakça

  • Störig, H. J. İlkçağ Felsefesi. Hint Çin Yunan, çev. Ömer Cemal Güngören,
  • İstanbul, Yol Yayınları, 1994

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erden Miray YAZGAN YALKIN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Ocak 2017
Gönderilme Tarihi 16 Şubat 2017
Kabul Tarihi 8 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Sayı 6

Kaynak Göster

Chicago Yazgan Yalkın, E. M. "BİLGE İMPARATOR FİLOZOF KRALA KARŞI". Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi (2017 ): 121-151