Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 71 - 78, 15.01.2019

Öz

Kaynakça

  • Ergür, Derya Oktar. Öğrenen Özerkliğinin Kazandırılmasında Öğretmenin Rolü. International Conference on New Trends in Education and Their Implications bidiriler kitabı içinde (354-359. s.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Güzel, Abdurrahman. (2003). Türkçe’nin Eğitimi-Öğretimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Anabilim Dalları Hakkında Yeni Projelerimiz. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13, 63-86.Miles, Matthew. B. Huberman, A. Michael. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis (Second Edition). California: Sage Publications.Tortop, Hasan Said. Öğretmen Adaylarının Üniversite Hocası Hakkındaki Metaforları ve Bir Değerlendirme Aracı Olarak Metafor. Yükseköğretim ve Bilim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 153-160.Yıldırım, Ali. Şimşek, Hasan. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.İnternet Kaynaklarıhttp://dosya.marmara.edu.tr/aef/tto/AEF_Turkce_TR.pdf, 2017 Mayıs 21 Pazar.http://ebs.istanbul.edu.tr/home/kazanim/?id=1150, 2017 Mayıs 21 Pazar.http://uludag.edu.tr/egitim/default/konu/1179, 2017 Mayıs 21 Pazar.http://www.sbt.yildiz.edu.tr/sayfa/1/Hakk%C4%B1nda/17, 2017 Mayıs 20 Cumartesi.

Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 71 - 78, 15.01.2019

Öz

Türkiye’de eğitme ve öğretme faaliyetlerinin
sahasında uzmanlaşmış kişilerce yapılması cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana
mühim bir mesele olarak ön plana çıkmıştır. Bu amaçla ilk olarak enstitülerle
başlayan öğretmen yetiştirme faaliyetlerinde Türkçe öğretmenliğinin kendisine
ait bir yer kazanması ise 1992-1993 eğitme ve öğretme yılında Gazi Üniversitesi
bünyesinde Türkçe öğretmenliği lisans programının açılması ile mümkün
olabilmiştir. Türkçe öğretmenlerinin ana vazifelerinden biri ana dili olarak
Türkçe öğrenen öğrencilere ana dili becerilerinde gelişme sağlamak ve kendi
dillerini daha iyi kullanma şuurunu kazandırmaktır. Dil becerilerinin
gelişmesinde temel unsur ise metinlerdir. Bu sebeple yetişecek her bir Türkçe
öğretmeninin Türkçenin içinde gelişen metin türlerine dair bilgi sahibi olması
zaruridir. Bu çalışmada metin türlerinden hikâye ile Türkçeyi öğretme hakkında
Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin
görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma grubunu Yıldız Teknik
Üniversitesi Türkçe öğretmenliği lisans programının ikinci sınıfında öğrencilik
sürecine devam eden 8 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda
hazırlanan odak grup görüşmesi formu öğrencilere uygulanmış ve elde edilen
veriler kodlama ve kod çözme yoluyla çözülmüştür. Araştırmanın geçerli ve
güvenilir olmasını sağlamak için ortaya çıkarılan kodlar hususunda uzman görüşü
alınmış ve ortaya çıkarılan bilgilerden hareketle önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

  • Ergür, Derya Oktar. Öğrenen Özerkliğinin Kazandırılmasında Öğretmenin Rolü. International Conference on New Trends in Education and Their Implications bidiriler kitabı içinde (354-359. s.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Güzel, Abdurrahman. (2003). Türkçe’nin Eğitimi-Öğretimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Anabilim Dalları Hakkında Yeni Projelerimiz. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13, 63-86.Miles, Matthew. B. Huberman, A. Michael. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis (Second Edition). California: Sage Publications.Tortop, Hasan Said. Öğretmen Adaylarının Üniversite Hocası Hakkındaki Metaforları ve Bir Değerlendirme Aracı Olarak Metafor. Yükseköğretim ve Bilim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 153-160.Yıldırım, Ali. Şimşek, Hasan. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.İnternet Kaynaklarıhttp://dosya.marmara.edu.tr/aef/tto/AEF_Turkce_TR.pdf, 2017 Mayıs 21 Pazar.http://ebs.istanbul.edu.tr/home/kazanim/?id=1150, 2017 Mayıs 21 Pazar.http://uludag.edu.tr/egitim/default/konu/1179, 2017 Mayıs 21 Pazar.http://www.sbt.yildiz.edu.tr/sayfa/1/Hakk%C4%B1nda/17, 2017 Mayıs 20 Cumartesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Talha GÖKTENTÜRK
Yıldız Teknik Üniversitesi
0000-0002-8619-0698
Türkiye


Emre YAZICI
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3884-372X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Göktentürk, T. & Yazıcı, E. (2019). Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri . Temel Eğitim , 1 (1) , 71-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/42508/513828

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions