Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 6 - 26 2019-01-15

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati Okuma Kazanımları ile İlgili Performanslarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Performances of Primary School 4th Grade Students About Read Time on a Clock in Subject of Measuring Time

Zeynep DOĞAN [1] , Büşra USTA [2]


Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin zaman ölçme konusu ile ilgili bilgi düzeylerini incelemek ve konuyu öğrenme ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve varsa yanlış öğrenmeleri tespit etmektedir. Çalışmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde, İstanbul ilinde bir devlet okulunda ilkokul dördüncü sınıfta okumakta olan toplam 120 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın deseni tarama deseni olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından zaman ölçme konusundaki saatleri okuma kazanımı ile ilgili olarak geliştirilen veri toplama aracıyla elde edilmiştir. Hazırlanan veri toplama aracı belirtilen örneklemdeki öğrencilere 1 ders saati süresince uygulanmıştır. Öğrencilerin ölçme aracındaki maddelere verdikleri cevaplar doğru, yanlış olmaları ve boş bırakılma durumlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen genel sonuçlara göre, öğrencilerin zaman kavramı ile ilgili karşılaştıkları güçlükler, yanılgılar ve yanlış öğrenmelerin; öğleden önce ve öğleden sonra kavramlarının karıştırılması, öğleden önce ve öğleden sonra kavramlarının farkının ayırt edilememesi, “Geçe” ve “Var” kavramlarının ne olduğunun anlamlandırılamaması, “Geçe” ve “Var” kavramlarının karıştırılması, saat gösterimlerinde yelkovan ilerletilirken akrebin ilerletilmemesi, akrebin saati, yelkovanın ise dakikayı gösterdiğinin bilinmemesi  ve akrep ve yelkovan kavramlarının karıştırılması, saatin akrep ve yelkovan kollarını konumlandırırken düz çizgi çizme yerine eğri çizilmesi şeklinde olduğu elde edilmiştir.

The purpose of this study is to examine the level of knowledge of the 4th grade students about the subject of time measurement and to identify the difficulties and misconceptions about learning the subject. The sample of the study has consisted of 120 students who are studying in a fourth year school in a public school in Istanbul in the fall semester of 2018-2019 academic year. The pattern of the study was determined as a screening pattern. The data of the study has been obtained by the data collection tool which has been developed by the researchers about the reading of the hours of time measurement. The data collection tool has been applied to the students in the given sample for 1 lesson hour. The answers of the students to the items in the measurement tool were evaluated according to the correct, inaccurate and empty cases. According to the general results obtained from the research, the difficulties encountered by the students about the concept of time, misconceptions and false learning; mixing of the concepts of before noon and afternoon, not being able to distinguish between the concepts of before noon and afternoon; Mixing the concepts of “past” and “to”; not been understood the concepts of “past” and “to”; the hour hand is not advanced when the minute hand is advanced, not been known of the rule “hour hand shows hour, minute hand shows the minute” and been mixed concepts of hour hand and minute hand;  while drawing hour hand and minute hand on clock, curved line drawing instead of drawing the straight line was obtained.

 • TC.Milli Eğitim Bakanlığı,Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara,2009
 • Aslan, Mehmet ve diğerleri.(2009) Eğitim Bilimlerine Giriş, Ankara
 • Ersoy, Y. ve Ardahan , H. (2003). “İlköğretim Okullarında Kesirlerin Öğretimi-II: Tanıya Yönelik Etkinlikler Düzenleme”. MATDER Dergisi
 • YEŞİLTAŞ, N.K. (2007). *' J ohn Dewey ’in Eğitim Anlayışı ve Sosyal BilgilerÖğretimi ”, Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından Eğitim Klasikleri İncelemeleri (Ed.Bahri ATA ve İkram BAĞCI), Ankara: Pegem A Yay., s. 53-72.
 • Önder, A. ve Ceran, E.(2012). “İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerine MatematikDersinde “Açılar” Konusunun Öğretilmesinde ProjeTabanlı Öğretim Yönteminin Etkisinin İncelenmesi”.International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education - 2012, volume 1 Issue 1
 • Altun H. ve Çelik A. (2018),” Kesir ve Rasyonel SaYyılar Konusu ile İlgili Öğrencilerin İlgi ve Düşünceleri”.International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education -201, volume 7, issue 1
 • Sucu, Y., (1996), Yönetsel Zamanın Etkin Kullanılması, El Kitabı, Bolu.
 • Earnest, D., Gonzales, A.C., & Plant, A.M. (2017). Time as a measure: Children’s positioning the hands of an analog clock. Manuscript under review
 • Karabulut,A. ve Yıkmış,A.,“ Zihinsel Engelli Bireylere Saat Söyleme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği “.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:2 Yıl:10 Aralık-2010
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative Research Methods: Qualitative Research and Research Design according to Five Approaches (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: M. Bütün ve S.B. Demir). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • MEB, 2018 İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI
 • Kamii, C. ve Russel, K. A. (2012). Elapsed Time: Why Is It So Difficult to Teach? Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 43, No. 3 (May 2012), pp. 296- 315
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1439-3592
Yazar: Zeynep DOĞAN
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3652-1118
Yazar: Büşra USTA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2019

Bibtex @araştırma makalesi { temelegitim533843, journal = {Temel Eğitim}, issn = {2528-892X}, eissn = {2667-7857}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Davutpaşa Kampüsü 34220 Esenler İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {6 - 26}, doi = {}, title = {İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati Okuma Kazanımları ile İlgili Performanslarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Zeynep and USTA, Büşra} }
APA DOĞAN, Z , USTA, B . (2019). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati Okuma Kazanımları ile İlgili Performanslarının Değerlendirilmesi. Temel Eğitim , 1 (1) , 6-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/42508/533843
MLA DOĞAN, Z , USTA, B . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati Okuma Kazanımları ile İlgili Performanslarının Değerlendirilmesi". Temel Eğitim 1 (2019 ): 6-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/42508/533843>
Chicago DOĞAN, Z , USTA, B . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati Okuma Kazanımları ile İlgili Performanslarının Değerlendirilmesi". Temel Eğitim 1 (2019 ): 6-26
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati Okuma Kazanımları ile İlgili Performanslarının Değerlendirilmesi AU - Zeynep DOĞAN , Büşra USTA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Temel Eğitim JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 26 VL - 1 IS - 1 SN - 2528-892X-2667-7857 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Temel Eğitim İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati Okuma Kazanımları ile İlgili Performanslarının Değerlendirilmesi %A Zeynep DOĞAN , Büşra USTA %T İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati Okuma Kazanımları ile İlgili Performanslarının Değerlendirilmesi %D 2019 %J Temel Eğitim %P 2528-892X-2667-7857 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD DOĞAN, Zeynep , USTA, Büşra . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati Okuma Kazanımları ile İlgili Performanslarının Değerlendirilmesi". Temel Eğitim 1 / 1 (Ocak 2019): 6-26 .
AMA DOĞAN Z , USTA B . İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati Okuma Kazanımları ile İlgili Performanslarının Değerlendirilmesi. temelegitim. 2019; 1(1): 6-26.
Vancouver DOĞAN Z , USTA B . İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati Okuma Kazanımları ile İlgili Performanslarının Değerlendirilmesi. Temel Eğitim. 2019; 1(1): 26-6.