Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Performances of Primary School 4th Grade Students About Read Time on a Clock in Subject of Measuring Time

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 6 - 26, 15.01.2019

ÖzThe purpose of this study is to examine the
level of knowledge of the 4th grade students about the subject of time
measurement and to identify the difficulties and misconceptions about learning
the subject. The sample of the study has consisted of 120 students who are
studying in a fourth year school in a public school in Istanbul in the fall
semester of 2018-2019 academic year. The pattern of the study was determined as
a screening pattern. The data of the study has been obtained by the data
collection tool which has been developed by the researchers about the reading
of the hours of time measurement. The data collection tool has been applied to
the students in the given sample for 1 lesson hour. The answers of the students
to the items in the measurement tool were evaluated according to the correct,
inaccurate and empty cases. According to the general results obtained from the
research, the difficulties encountered by the students about the concept of
time, misconceptions and false learning; mixing of the concepts of before noon
and afternoon, not being able to distinguish between the concepts of before
noon and afternoon; Mixing the concepts of “past” and “to”; not been understood
the concepts of “past” and “to”; the hour hand is not advanced when the minute
hand is advanced, not been known of the rule “hour hand shows hour, minute hand
shows the minute” and been mixed concepts of hour hand and minute hand;  while drawing hour hand and minute hand on
clock, curved line drawing instead of drawing the straight line was obtained.

Kaynakça

 • TC.Milli Eğitim Bakanlığı,Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara,2009
 • Aslan, Mehmet ve diğerleri.(2009) Eğitim Bilimlerine Giriş, Ankara
 • Ersoy, Y. ve Ardahan , H. (2003). “İlköğretim Okullarında Kesirlerin Öğretimi-II: Tanıya Yönelik Etkinlikler Düzenleme”. MATDER Dergisi
 • YEŞİLTAŞ, N.K. (2007). *' J ohn Dewey ’in Eğitim Anlayışı ve Sosyal BilgilerÖğretimi ”, Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından Eğitim Klasikleri İncelemeleri (Ed.Bahri ATA ve İkram BAĞCI), Ankara: Pegem A Yay., s. 53-72.
 • Önder, A. ve Ceran, E.(2012). “İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerine MatematikDersinde “Açılar” Konusunun Öğretilmesinde ProjeTabanlı Öğretim Yönteminin Etkisinin İncelenmesi”.International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education - 2012, volume 1 Issue 1
 • Altun H. ve Çelik A. (2018),” Kesir ve Rasyonel SaYyılar Konusu ile İlgili Öğrencilerin İlgi ve Düşünceleri”.International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education -201, volume 7, issue 1
 • Sucu, Y., (1996), Yönetsel Zamanın Etkin Kullanılması, El Kitabı, Bolu.
 • Earnest, D., Gonzales, A.C., & Plant, A.M. (2017). Time as a measure: Children’s positioning the hands of an analog clock. Manuscript under review
 • Karabulut,A. ve Yıkmış,A.,“ Zihinsel Engelli Bireylere Saat Söyleme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği “.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:2 Yıl:10 Aralık-2010
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative Research Methods: Qualitative Research and Research Design according to Five Approaches (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: M. Bütün ve S.B. Demir). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • MEB, 2018 İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI
 • Kamii, C. ve Russel, K. A. (2012). Elapsed Time: Why Is It So Difficult to Teach? Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 43, No. 3 (May 2012), pp. 296- 315

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati Okuma Kazanımları ile İlgili Performanslarının Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 6 - 26, 15.01.2019

ÖzBu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin
zaman ölçme konusu ile ilgili bilgi düzeylerini incelemek ve konuyu öğrenme ile
ilgili yaşadıkları zorlukları ve varsa yanlış öğrenmeleri tespit etmektedir.
Çalışmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde,
İstanbul ilinde bir devlet okulunda ilkokul dördüncü sınıfta okumakta olan
toplam 120 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın
deseni tarama deseni olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın verileri,
araştırmacılar tarafından zaman ölçme konusundaki saatleri okuma kazanımı ile
ilgili olarak geliştirilen veri toplama aracıyla elde edilmiştir. Hazırlanan veri toplama aracı belirtilen
örneklemdeki öğrencilere 1 ders saati süresince uygulanmıştır.
Öğrencilerin
ölçme aracındaki maddelere verdikleri cevaplar doğru, yanlış olmaları ve boş
bırakılma durumlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen genel
sonuçlara göre, öğrencilerin zaman kavramı ile ilgili karşılaştıkları
güçlükler, yanılgılar ve yanlış öğrenmelerin; öğleden önce ve öğleden sonra
kavramlarının karıştırılması, öğleden önce ve öğleden sonra kavramlarının
farkının ayırt edilememesi, “Geçe” ve “Var” kavramlarının ne olduğunun
anlamlandırılamaması, “Geçe” ve “Var” kavramlarının karıştırılması, saat
gösterimlerinde yelkovan ilerletilirken akrebin ilerletilmemesi, akrebin saati,
yelkovanın ise dakikayı gösterdiğinin bilinmemesi  ve akrep ve yelkovan kavramlarının
karıştırılması, saatin akrep ve yelkovan kollarını konumlandırırken düz çizgi
çizme yerine eğri çizilmesi şeklinde olduğu elde edilmiştir.

Kaynakça

 • TC.Milli Eğitim Bakanlığı,Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara,2009
 • Aslan, Mehmet ve diğerleri.(2009) Eğitim Bilimlerine Giriş, Ankara
 • Ersoy, Y. ve Ardahan , H. (2003). “İlköğretim Okullarında Kesirlerin Öğretimi-II: Tanıya Yönelik Etkinlikler Düzenleme”. MATDER Dergisi
 • YEŞİLTAŞ, N.K. (2007). *' J ohn Dewey ’in Eğitim Anlayışı ve Sosyal BilgilerÖğretimi ”, Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından Eğitim Klasikleri İncelemeleri (Ed.Bahri ATA ve İkram BAĞCI), Ankara: Pegem A Yay., s. 53-72.
 • Önder, A. ve Ceran, E.(2012). “İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerine MatematikDersinde “Açılar” Konusunun Öğretilmesinde ProjeTabanlı Öğretim Yönteminin Etkisinin İncelenmesi”.International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education - 2012, volume 1 Issue 1
 • Altun H. ve Çelik A. (2018),” Kesir ve Rasyonel SaYyılar Konusu ile İlgili Öğrencilerin İlgi ve Düşünceleri”.International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education -201, volume 7, issue 1
 • Sucu, Y., (1996), Yönetsel Zamanın Etkin Kullanılması, El Kitabı, Bolu.
 • Earnest, D., Gonzales, A.C., & Plant, A.M. (2017). Time as a measure: Children’s positioning the hands of an analog clock. Manuscript under review
 • Karabulut,A. ve Yıkmış,A.,“ Zihinsel Engelli Bireylere Saat Söyleme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği “.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:2 Yıl:10 Aralık-2010
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative Research Methods: Qualitative Research and Research Design according to Five Approaches (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: M. Bütün ve S.B. Demir). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • MEB, 2018 İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI
 • Kamii, C. ve Russel, K. A. (2012). Elapsed Time: Why Is It So Difficult to Teach? Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 43, No. 3 (May 2012), pp. 296- 315

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zeynep DOĞAN
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1439-3592
Türkiye


Büşra USTA Bu kişi benim

0000-0003-3652-1118

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Doğan, Z. & Usta, B. (2019). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati Okuma Kazanımları ile İlgili Performanslarının Değerlendirilmesi . Temel Eğitim , 1 (1) , 6-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/42508/533843

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions