Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 6 - 19 2019-04-15

Okulöncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ali GURBETOĞLU [1] , Betül GENÇ YÜCEL [2]


Eğitim kurumlarında uygun liderlik anlayışı bireysel ve kurum hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıran bir etkendir. Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim veren kurumlarda görev yapan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ile kurum yöneticilerinde algıladıkları liderlik stilleri arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. Araştırma, Adıyaman ili T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan anaokulu öğretmenleriyle alakalıdır. Veriler 297’si resmi, 19’u özel anaokulu öğretmeni olmak üzere toplam 316 kişilik gruptan toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; okul öncesi eğitim kademesinde görev yapan öğretmenlerin liderlik stilleri alt boyutları arasında dönüşümcü liderlik algı düzeyi diğer boyutlardan daha yüksek olduğu ve öğretmenlerin içsel iş doyumları seviyesinin dönüşümcü liderlik ve etkileşimci liderlik algısı ile doğru orantılı olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda yöneticilerin, dönüşümcü liderlik tutumu sergilemekten uzak durmaya özendirilmesi, bu konuda gerekli eğitimlerin alınmasının sağlanması önerilmektedir.
Okul öncesi eğitim, yönetici, öğretmen, liderlik, iş doyumu
 • Akdoğan, E. (2002). Öğretim Elemanlarının Algıladıkları Liderlik Stilleri ile İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Akkamış, O. (2010). İlköğretim I. ve II. Kademe Öğretmenlerinin İş Tatmini Üzerine Bir Değerlendirme (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Aksoy, P. (2009), Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim Ortamlarının Niteliğinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Tokat İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Akyol Kılıç, M. (2014). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yöneticilerinde Algıladıkları Liderlik Stilleri ile Kendi İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul-Manila Örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fatih Üniversitesi, İstanbul.
 • Akyürek, M. İ. (2016). İlkokul müdürlerinin dağıtılmış liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu algıları arasındaki ilişki: Ankara ili örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Baycan, A. (1985). An Analysis of The Several Aspects of Job Satisfaction Between Different Occupational Groups. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Benibol H. (2015). Okul Öncesi Eğitiminden Sorumlu Müdürlerin Liderlik Stillerinin Öğretmenlerin İş Doyumu Üzerine Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Muğla.
 • Bolat, S. (1996). Eğitim Örgütlerinde İletişim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 75-80.
 • Bridge, B. (2003). Eğitimde Vizyoner Liderlik ve Etkin Yöneticilik. İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Bursalıoğlu, Z. (1998). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çek F. (2011). Bağımsız anaokulu ve ilköğretim okulu müdürlerinin kültürel liderlik davranışları ile okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumu arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çelik, V. (2012). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çetin, D. (2016). Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin İş Doyumu İle İlişkisi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Zirve Üniversitesi, Gaziantep.
 • Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çulha, Y. (2017). Okul Psikolojik Danışmanlarının Müdürlerinin Liderlik Stillerini Algıları İle Kendi İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Dinçer, M. (2003). Eğitimin toplumsal değişme sürecindeki gücü. Ege Eğitim, 3(1), 102-112.
 • Erçetin, Ş. Ş. (2000). Lider sarmalında vizyon. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Eren, E. (2012). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Fuller, B. ve Morrison, R. (1999). The effects of psychological empowerment on transformational leadership and job satisfaction. The Journal of Social Psychology, 139 (3), 389-391.
 • Güllü, E. (2009). Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre ilköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar N. (1984). Bilimsel Araştırma Metodu. Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık.
 • Kalyoncu, K. (2008). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Vizyoner Liderlik Özelliklerine Sahip Olma Yeterlilikleri, Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Nal, M. (2018). Sağlık Yöneticilerinin Paternalist Liderlik Davranışlarının Çalışanların İş Doyumu Ve Örgütsel Adalet Algısı İlişkilerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Starratt, R.J. (1995). Leaders With Vision the Quest School Renewal, Corwin Press Inc. (Akt. Çelik, 2012, s.3).
 • Şahin, S. (2004). A study of school culture wıth some features of school as perceive by teachers and principals, Dokuz Eylül University Faculty of Education. 39, 458-471.
 • Şahin, S. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik stilleri (İzmir İli Örneği). Eğitim ve Bilim, 30(135), 39-49.
 • Şişman, M. (2004). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Şişman, M. ve Taşdemir İ. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi.Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tabak, A. (2005). Lider ve Takipçileri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd.
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2008). Eğitim yönetiminde değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yılmaz, T. (2014) Özel Okullardaki İlkokul Müdürlerinin Liderlik Biçimi İle Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu Arasındaki İlişki, Okan Üniversitesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3710-3516
Yazar: Ali GURBETOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Betül GENÇ YÜCEL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { temelegitim552090, journal = {Temel Eğitim}, issn = {2528-892X}, eissn = {2667-7857}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Davutpaşa Kampüsü 34220 Esenler İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {6 - 19}, doi = {}, title = {Okulöncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {GURBETOĞLU, Ali and GENÇ YÜCEL, Betül} }
APA GURBETOĞLU, A , GENÇ YÜCEL, B . (2019). Okulöncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Temel Eğitim , 1 (2) , 6-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/44423/552090
MLA GURBETOĞLU, A , GENÇ YÜCEL, B . "Okulöncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Temel Eğitim 1 (2019 ): 6-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/44423/552090>
Chicago GURBETOĞLU, A , GENÇ YÜCEL, B . "Okulöncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Temel Eğitim 1 (2019 ): 6-19
RIS TY - JOUR T1 - Okulöncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Ali GURBETOĞLU , Betül GENÇ YÜCEL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Temel Eğitim JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 19 VL - 1 IS - 2 SN - 2528-892X-2667-7857 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Temel Eğitim Okulöncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Ali GURBETOĞLU , Betül GENÇ YÜCEL %T Okulöncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2019 %J Temel Eğitim %P 2528-892X-2667-7857 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD GURBETOĞLU, Ali , GENÇ YÜCEL, Betül . "Okulöncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Temel Eğitim 1 / 2 (Nisan 2019): 6-19 .
AMA GURBETOĞLU A , GENÇ YÜCEL B . Okulöncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. temelegitim. 2019; 1(2): 6-19.
Vancouver GURBETOĞLU A , GENÇ YÜCEL B . Okulöncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Temel Eğitim. 2019; 1(2): 19-6.