Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 3, Sayfalar 24 - 32 2019-07-15

PISA 2015 Sonuçlarına Göre En Başarılı On Ülkenin İlkokul Eğitim Programlarında Yer Alan Beceriler

Cavide ÇİFTCİ [1]


Küreselleşmenin bir sonucu olarak toplumda ve eğitim anlayışlarında hızlı değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler ülkelerin eğitim programlarına sadece akademik bilgiyi değil aynı zamanda öğrencilerin 21. yüzyılda karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkabilmeleri için gerekli olan tutumları, davranışları, değerleri, becerileri ve yetkinlikleri de dahil etmesine neden olmuştur. Bu araştırmanın amacı PISA 2015 sonuçlarına göre en başarılı olan on ülkenin eğitim programlarına dahil ettiği becerileri belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Veriler ülkelerin ilkokul eğitim programlarında yer alan temel beceriler ve genel eğitim amaçları ile ilgili bilgiler ülkelerin eğitim programları ve eğitim programları hakkındaki sistemleştirilmiş veriler -Dünya Eğitim Verileri Yedinci edisyonu gibi (World Data on Education 7th Edition 2010/2011)- kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ülkelerin 21. yüzyıl becerilerini çeşitli düzeylerde eğitim programlarına dahil ettiği görülmüştür. Ülkelerin eğitim programlarında en fazla yer alan beceriler iletişim, küresel farkındalık/vatandaşlık, öz yönetim/öz farkındalık, sosyal farkındalık  vatandaşlık/demokratik okuryazarlık'tır. Ülkelerin eğitim programlarında en az yer alan beceriler ise aritmetik ve estetik/duyuşsal becerilerdir.
21. yüzyıl becerileri, öğretim programları, ilkokul
 • Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries. OECD Education Working Papers(41).
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34(2), s. 61-82.
 • CMEC. (tarih yok). Council of Ministers of Education, Canada. https://www.cmec.ca/680/Elementary-Secondary_Education.html adresinden alınmıştır
 • D-EDK. (2016a, 2 29). Überfachliche Kompetenzen. Disiplinlerarası yetkinlikler: https://ar.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3 adresinden alınmıştır
 • D-EDK. (2016b, 02 29). Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim: https://ar.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|4 adresinden alınmıştır
 • D-EDK. (a). https://www.lehrplan.ch/ adresinden alınmıştır
 • Eryılmaz, S., & Uluyol, Ç. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında FATİH projesi değerlendirmesi. GEFAD/GUJGEF, 35(2), s. 209-229.
 • European Union. (2016, 12 30). Recommendation of the European Parliament and of the council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN adresinden alınmıştır
 • Eurydice. (a). Finland. Single Structure Education (Integrated Primary and Lower Secondary Education): https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/single-structure-education-integrated-primary-and-lower-secondary-education-11_en adresinden alınmıştır
 • Eurydice. (ı). Netherlands. Primary Education: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/primary-education-32_en adresinden alınmıştır
 • Finnish National Agency for Education. (tarih yok). Finnish Education in a Nutshell. Education in Finland: http://oph.fi/download/171176_finnish_education_in_a_nutshell.pdf adresinden alınmıştır
 • Halász, G., & Michel, A. (2011). Key Competences in Europe: interpretation, policy formulation and implementation. European Journal of Education, 46(3), s. 289-306.
 • MEXT. (b). The Revisions of the Courses of Study for Elementary and Secondary Schools. http://www.mext.go.jp/en/policy/education/elsec/title02/detail02/__icsFiles/afieldfile/2011/03/28/1303755_001.pdf adresinden alınmıştır
 • Ministery of Education Korea. (2015). National Curriculum for the Primary and Secondary Schools. Curriculum Documents of Korea: http://www.ncic.go.kr/english.dwn.ogf.inventoryList.do adresinden alınmıştır
 • Ministry of Education Ontorio. (2016). 21st Century Competencies- Foundation Document for Discussion. http://www.edugains.ca/resources21CL/About21stCentury/21CL_21stCenturyCompetencies.pdf adresinden alınmıştır
 • Ministry of Education Republic of China (Taiwan). (tarih yok). General Guidelines of Grade 1-9 Curriculum of Elementary and Junior High School Education. Profile on Education: http://english.moe.gov.tw/cp-32-14575-74883-1.html adresinden alınmıştır
 • Ministry of Education Singapore. (2018). Primary Education. Preparing Your Children For Tomarrow: https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/primary/files/primary-education-booklet-2018_el.pdf adresinden alınmıştır
 • Nakayasu, C. (2016). School curriculum in Japan. The Curriculum Journal, 134-150.
 • NCEE. (a). Canada Overview. http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/canada-overview/ adresinden alınmıştır
 • Özdemir, S. M. (2011, Nisan). Toplumsal değişme ve küreselleşme bağlamında eğitim ve eğitim programları: kavramsal bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), s. 85-110.
 • Republic of Estonia Ministry of Education and Research. (2014). National Curricula 2014. National Curricula for Basic Schools: https://www.hm.ee/sites/default/files/est_basic_school_nat_cur_2014_general_part_1.pdf adresinden alınmıştır
 • Russell, C. A. (2016, Temmuz). System Supports for 21st Century Competencies. https://asiasociety.org/files/system-supports-for-21st-century-competencies-2016_0.pdf adresinden alınmıştır
 • The Curriculum Development Council. (2014). Basic Education Curriculum Guide Primary 1-6. https://cd.edb.gov.hk/becg/english/chapter1.html adresinden alınmıştır
 • The Ministry of Education Culture and Science, the Netherlands. (2008, Kasım). THE DEVELOPMENT OF EDUCATION. National report of the Netherlands: http://www.ibe.unesco.org/National_Reports/ICE_2008/netherlands_NR08.pdf adresinden alınmıştır
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3035-7399
Yazar: Cavide ÇİFTCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Üniversitesi-Carrahpaşa, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Doktora Programı Öğrencisi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { temelegitim554705, journal = {Temel Eğitim}, issn = {2528-892X}, eissn = {2667-7857}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Davutpaşa Kampüsü 34220 Esenler İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {24 - 32}, doi = {}, title = {PISA 2015 Sonuçlarına Göre En Başarılı On Ülkenin İlkokul Eğitim Programlarında Yer Alan Beceriler}, key = {cite}, author = {Çi̇ftci̇, Cavide} }
APA Çi̇ftci̇, C . (2019). PISA 2015 Sonuçlarına Göre En Başarılı On Ülkenin İlkokul Eğitim Programlarında Yer Alan Beceriler . Temel Eğitim , 1 (3) , 24-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/45576/554705
MLA Çi̇ftci̇, C . "PISA 2015 Sonuçlarına Göre En Başarılı On Ülkenin İlkokul Eğitim Programlarında Yer Alan Beceriler" . Temel Eğitim 1 (2019 ): 24-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/45576/554705>
Chicago Çi̇ftci̇, C . "PISA 2015 Sonuçlarına Göre En Başarılı On Ülkenin İlkokul Eğitim Programlarında Yer Alan Beceriler". Temel Eğitim 1 (2019 ): 24-32
RIS TY - JOUR T1 - PISA 2015 Sonuçlarına Göre En Başarılı On Ülkenin İlkokul Eğitim Programlarında Yer Alan Beceriler AU - Cavide Çi̇ftci̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Temel Eğitim JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 32 VL - 1 IS - 3 SN - 2528-892X-2667-7857 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Temel Eğitim PISA 2015 Sonuçlarına Göre En Başarılı On Ülkenin İlkokul Eğitim Programlarında Yer Alan Beceriler %A Cavide Çi̇ftci̇ %T PISA 2015 Sonuçlarına Göre En Başarılı On Ülkenin İlkokul Eğitim Programlarında Yer Alan Beceriler %D 2019 %J Temel Eğitim %P 2528-892X-2667-7857 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Çi̇ftci̇, Cavide . "PISA 2015 Sonuçlarına Göre En Başarılı On Ülkenin İlkokul Eğitim Programlarında Yer Alan Beceriler". Temel Eğitim 1 / 3 (Temmuz 2019): 24-32 .
AMA Çi̇ftci̇ C . PISA 2015 Sonuçlarına Göre En Başarılı On Ülkenin İlkokul Eğitim Programlarında Yer Alan Beceriler. temelegitim. 2019; 1(3): 24-32.
Vancouver Çi̇ftci̇ C . PISA 2015 Sonuçlarına Göre En Başarılı On Ülkenin İlkokul Eğitim Programlarında Yer Alan Beceriler. Temel Eğitim. 2019; 1(3): 24-32.