Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 3, Sayfalar 33 - 38 2019-07-15

Gerçekçi Matematik Öğretimi İle Gerçekleştirilen Uzunlukları Ölçme Konusunda Öğrenci Görüşleri

Ender Sabri KURT [1] , Mevlüde DOĞAN [2]


Araştırmada ilköğretim 4. Sınıf uzunlukları ölçme konusunda Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) ile işlenen derse yönelik olarak öğrencilerin görüşleri alınmak istenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılı içinde Samsun’da bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan 23 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara uzunlukları ölçme konusunda GME ile matematik öğretimi uygulanmış ve ardından yarı yapılandırılmış görüşme formları verilmiştir. Bu formlar aracılığı ile katılımcıların bu süreçte derse yönelik tutum, ilgi ve başarılarının nasıl etkilendiği, sınıf ortamında bir farklılık oluşturup oluşturmadığı, derse karşı ilgilerinin değişip değişmediği belirlemeye çalışılmıştır. Görüşme formundan elde edilen nitel veriler incelenerek kategorilere ayrılmış, tablolar oluşturulmuş, frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. GME etkinlikleri içeren öğretim sonrasında, öğrenciler genel olarak matematik dersini daha çok sevdiklerini, dersten daha çok keyif aldıklarını, etkinlikleri çok beğendiklerini, konuyu daha iyi anladıklarını ve derse daha çok katılmaya başladıklarını ifade etmişlerdir. Sınıf ortamına yönelik görüşler kategorisine ait sorulardan elde edilen bulgulara göre GME etkinlikleri içeren öğretim sonrası için genel olarak öğrenciler fikir alışverişi yaparak ve yardımlaşarak konuyu daha iyi öğrendiklerini, derse katılımın ve derse olan ilgilerinin arttığını ve sınıf ortamının eğlenceli olduğunu belirtmişlerdir.
GME, nitel araştırma
 • Akkaya, R. (2010). Olasılık Ve İstatistik Öğrenme Alanındaki Kavramların Gerçekçi Matematik Eğitimi Ve Yapılandırmacılık Kuramına Göre Bilgi Oluşturma Sürecinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 263028.
 • Altun, M. (2002). Sayı Doğrusunun Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım, İlköğretim-Online, 1(2), 33-39.
 • Altun, M. (2005). Matematik Öğretimi (Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri İçin), 13. Baskı, Aktüel Yayıncılık, Bursa.
 • Altun, M. (2008). Matematik Öğretimi (6, 7 ve 8. Sınıflarda), 6. Baskı, Aktüel Yayıncılık, Bursa.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi (1-5. Sınıflar), 8. Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Bıldırcın, V. (2012). Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) Yaklaşımının İlköğretim Beşinci Sınıflarda Uzunluk Alan Ve Hacim Kavramlarının Öğretimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 300683.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E.,Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 16. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Cassidy, P. (2009). Realistic Mathematics Education In An Irısh Primary Classroom, Proceedings of Third National Conference on Research in Mathematics Education, 67-76.
 • Çakır, Z. (2011). Gerçekçi Matematik Eğitimi Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Düzeyinde Cebir ve Alan Konularında Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak, 294697.
 • Çakır, P. (2013). Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Erişilerine ve Motivasyonlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 342310.
 • Ersoy, E. (2013). Gerçekçi Matematik Eğitimi Destekli Öğretim Yönteminin 7. Sınıf Olasılık Ve İstatistik Kazanımlarının Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Üniversitesi, Sakarya, 348350.
 • Fauzan A., Slettenhaar D., & Plomp, Tj. (2002). Traditional Mathematics Education vs. Realistic Mathematics Education: Hoping For Changes, In P. Valero & O. Skovmose (Eds.), Proceedings of the 3rd International Mathematics Education and Society Conference. Copenhagen, Denmark: Center for Research in Learning Mathematics, 1-4.
 • Hacısalihoğlu, H. H., Mirasyedioğlu, Ş. & Akpınar, A., 2004. Matematik Öğretimi (İlköğretim 6-8), 1. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Heuvel-Panhuizen, M.V. (2000). Mathemeatics Education in the Netherlands: A Guided Tour. Freudenthal Institute. Utrecht University.
 • Keijzer, R. & Terwel, J. (2004). A Low-Achiever’s Learning Process in Mathematics: Shirley’s Fraction Learning, Journal of Classroom Interaction, Vol 39 (2), 10-23.
 • Kvale, S. (1996). Interviews An Introduction To Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks: Sage.
 • Özdemir, E. (2008). Gerçekçi Matematik Eğitimine (RME) Dayalı Olarak Yapılan “Yüzey Ölçüleri ve Hacimler” Ünitesinin Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğretime Yönelik Öğrenci Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, 237542.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.
 • Üzel, D. (2007). Gerçekçi Matematik Eğitimi (RME) Destekli Eğitimin İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, 177881.
 • Widjaja, Y. B. & Heck, A. (2003). How a Realistic Mathematics Education Approach and Microcomputer-Based Laboratory Worked in Lessons on Graphing at an Indonesian Junior High School, Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 26 (2), 1-51.
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 7. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0896-785X
Yazar: Ender Sabri KURT

Orcid: 0000-0002-0938-3023
Yazar: Mevlüde DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { temelegitim581948, journal = {Temel Eğitim}, issn = {2528-892X}, eissn = {2667-7857}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Davutpaşa Kampüsü 34220 Esenler İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {33 - 38}, doi = {}, title = {Gerçekçi Matematik Öğretimi İle Gerçekleştirilen Uzunlukları Ölçme Konusunda Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {Kurt, Ender Sabri and Doğan, Mevlüde} }
APA Kurt, E , Doğan, M . (2019). Gerçekçi Matematik Öğretimi İle Gerçekleştirilen Uzunlukları Ölçme Konusunda Öğrenci Görüşleri . Temel Eğitim , 1 (3) , 33-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/45576/581948
MLA Kurt, E , Doğan, M . "Gerçekçi Matematik Öğretimi İle Gerçekleştirilen Uzunlukları Ölçme Konusunda Öğrenci Görüşleri" . Temel Eğitim 1 (2019 ): 33-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/45576/581948>
Chicago Kurt, E , Doğan, M . "Gerçekçi Matematik Öğretimi İle Gerçekleştirilen Uzunlukları Ölçme Konusunda Öğrenci Görüşleri". Temel Eğitim 1 (2019 ): 33-38
RIS TY - JOUR T1 - Gerçekçi Matematik Öğretimi İle Gerçekleştirilen Uzunlukları Ölçme Konusunda Öğrenci Görüşleri AU - Ender Sabri Kurt , Mevlüde Doğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Temel Eğitim JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 38 VL - 1 IS - 3 SN - 2528-892X-2667-7857 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Temel Eğitim Gerçekçi Matematik Öğretimi İle Gerçekleştirilen Uzunlukları Ölçme Konusunda Öğrenci Görüşleri %A Ender Sabri Kurt , Mevlüde Doğan %T Gerçekçi Matematik Öğretimi İle Gerçekleştirilen Uzunlukları Ölçme Konusunda Öğrenci Görüşleri %D 2019 %J Temel Eğitim %P 2528-892X-2667-7857 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Kurt, Ender Sabri , Doğan, Mevlüde . "Gerçekçi Matematik Öğretimi İle Gerçekleştirilen Uzunlukları Ölçme Konusunda Öğrenci Görüşleri". Temel Eğitim 1 / 3 (Temmuz 2019): 33-38 .
AMA Kurt E , Doğan M . Gerçekçi Matematik Öğretimi İle Gerçekleştirilen Uzunlukları Ölçme Konusunda Öğrenci Görüşleri. temelegitim. 2019; 1(3): 33-38.
Vancouver Kurt E , Doğan M . Gerçekçi Matematik Öğretimi İle Gerçekleştirilen Uzunlukları Ölçme Konusunda Öğrenci Görüşleri. Temel Eğitim. 2019; 1(3): 33-38.