Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 26 - 33 2020-10-15

İlkokul Öğrencilerinin Matematik Tutumlarına İlişkin Ölçek Geliştirilmesi

Nur Beniz YETGİN [1] , Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT [2]


Bu çalışma ilköğretim 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarını ölçen ve bu ölçümü sistem eleştirisi için yapan bir ölçek geliştirerek, sistemin aksak yönlerini incelemek ve neden milli bir eğitim sistemi edinmemiz gerektiği ile ilgili inceleme yapmaktır. Ölçeğin pilot çalışmasından oluşan bu çalışma 94 öğrenciye uygulanmış olup veriler IBM SPSS 23 paket programı kullanarak analiz edilmiştir. Ölçek sonuçlarına göre yapılan güvenirlik ölçümü ve faktör analizinin sonrasında ve öncesinde uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bir takım eksiltmeler ve eklemeler sonucunda ölçek son halini almıştır. Çalışmada bu analizlere dair sayısal veriler bulunmaktadır. Sonuç olarak ölçek 29 ölçek maddesi ve 11 demografik maddeden oluşmaktadır.

Eğitimde Millileşme, Matematik, Tutum Ölçeği
 • Abalı Öztürk, Yasemin., Şahin, Çavuş. “Matematiğe İlişkin Akademik Başarı-Özyeterlilik ve Tutum Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi”. The Journal of Academic Social Science Studies Dergisi. s.31. (2015): 343-366.
 • Baş, Gökhan., Şentürk, Cihad., Ciğerci, Fatih Mehmet. “Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki”. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim 2016. Bilecik: Şeyh Edabali Üniversitesi, 2016: 1554-1567.
 • Çil, Abdurrezzak. 2014. [23.04.2018], https://abdulrezzakcil.blogspot.com.tr/2014/05/faktor-analizi-ileri-istatistik.html
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi. (Aktaran: Avcı, Süleyman. “Eğitimde Öğretmenler için Yeni Bir Kalıpyargılar Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. c.7, s.3. (2017): 617-626.
 • Çotak, Gazi. 2016. “Yapılandırmacı yaklaşım neden başarısız oldu?” [10.07.2018], https://ortaokulmatematik.com/yapilandirmaci-yaklasim-neden-basarisiz-oldu/
 • Eskici, Menekşe. 2017. “Okul Yöneticilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Temel Alınarak Geliştirilen Öğretim Programlarının Uygulanmasına Yönelik Görüşleri.” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. c. 18. s.2: 16-32
 • Güngüz, Mustafa. 2016. Maariften Eğitime. Doğu Batı Yayınları. Ankara.
 • Gür, Tahir., Dilci, Tuncay., Ayla Arseven. “Geleneksel Yaklaşımdan Yapılandırmacı Yaklaşıma Geçişte Öğretmen Adaylarının Görüş ve Değerlendirmeleri: Bir Söylem Analizi”. Karadeniz Dergisi. y.5, s.18. (2013): 123-135.
 • Nişancı, Abdullah. 1981. Milli Eğitim Meselelerimiz. İstanbul. Yeni Asya Yayınları.
 • Polat, Hüseyin. 2008. İlköğretim I. Kademe Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Göre Eğitim, Okul, Öğrenci, Öğretmen, Çocuk Kavramlarına İlişkin Görüşlerinin Yapılandırmacı Eğitim Anlayışına Göre Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul
 • Uyanık, Gökhan. “İlkokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki”. Tübav Bilim Dergisi. c.10, s.1. (2017): 86-93.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1512-6207
Yazar: Nur Beniz YETGİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

APA Yetgi̇n, N , Yeşi̇lyurt, Y . (2020). İlkokul Öğrencilerinin Matematik Tutumlarına İlişkin Ölçek Geliştirilmesi . Temel Eğitim , 2 (4) , 26-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/57292/587732