Yıl 2021, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 6 - 14 2021-01-15

Öğretmenlerin Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde Görev Alma Nedenlerine İlişkin Görüşleri
Teachers' Views Regarding the Reasons for Employment in Vefa Social Support Teams

Mehmet ÖZDOĞRU [1]


Bu çalışmada öğretmenlerin Vefa Sosyal Destek Ekipleri’ne ilişkin görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması desenine göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Eskişehir ili Odunpazarı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde gönüllü olarak görev alan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Öğretmenlerin Vefa Sosyal Destek Ekipleri’ne ilişkin görüşlerinin çözümlenmesinde nitel veri analiz tekniklerinden biri olan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular incelendiğinde öğretmenlerin tamamına yakınında Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde gönüllü olarak görev almasında vatandaşlık ve sorumluluk bilincinin öne çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde görev yaparken huzur, vicdani rahatlık, işe yaramanın verdiği haz, manevi yönden haz, kendisiyle gurur duyma, insan olmanın onurunu yaşama ve aidiyet hislerini yaşamıştır. Öğretmenlerin tamamına yakını kesinlikle bu tür faaliyetlerde tekrar görev alabileceklerini belirtmiştir. Bu bulgudan hareketle Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde gönüllü görev alan öğretmenlerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine karşı oldukça duyarlı oldukları, görev verilmesi halinde hazır oldukları söylenebilir.
Öğretmen, Vefa Sosyal Destek Ekipleri, COVID-19
  • Gencer, N. (2020). COVID-19 sürecinde yaşlı olmak: 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı üzerine değerlendirmeler ve manevi sosyal hizmet. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4 (1) , 35-42.
  • Güder, N., (2006). STK’lar İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Ankara.
  • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.
  • Palabıyık, H., (2011). Gönüllülük ve yerel hizmetlere gönüllü katılım üzerine açıklamalar, Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1), 82-113.
  • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3853-8389
Yazar: Mehmet ÖZDOĞRU (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2021

APA Özdoğru, M . (2021). Öğretmenlerin Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde Görev Alma Nedenlerine İlişkin Görüşleri . Temel Eğitim , 3 (1) , 6-14 . DOI: 10.52105/temelegitim.3.1.1