Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul Derslerinde Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanılan Yaratıcı Drama İle İlgili Tezlerin İncelemesi: Bibliyografik Bir Çalışma

Yıl 2023, Sayı: 19, 16 - 34, 15.07.2023

Öz

Bu çalışmada 2012-2021 yılları arasında ilkokullarda bir öğretim yöntemi olan yaratıcı drama konusunda yapılan lisansüstü tez çalışmalarının bibliyografik incelemesi yapılmıştır. İlgili tezlere Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) veri tabanına “ilkokul” ve “yaratıcı drama” kelimeleri ile tarama yapılmıştır. Araştırma sonucunda 3’ü doktora tezi olmak üzere toplamda 42 adet lisansüstü tez çalışmasına ulaşılmıştır. Bu tezlerin belirli parametreler doğrultusunda bibliyografik analizleri yapılmıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzdelik değerleri tablo ve grafiklerle ifade edilmiş ve daha sonra analizleri yapılmıştır. Bu çalışma ilkokulda yaratıcı drama konusunda yapılacak çalışmalar için bir kaynak niteliğindedir.

Kaynakça

 • Açıl , E. (2012). Fen Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarına ve Akademik Başarılarına Etkisi. T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Adıgüzel, H. Ö. (2006). Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları. Yaratıcı drama Dergisi, 1(1), 17-29.
 • Adıgüzel, H. Ö. (2018). Eğitimde Yaratıcı Drama. Yapı Kredi Yayınları.
 • Akalın, N. (2021). Yaratıcı Drama Eğitim Programının Çocukların Sosyal Davranış Ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine EtkisiYaratıcı Drama Eğitim Programının Çocukların Sosyal Davranış Ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Ankara: T.C. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Programı Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Akbayrak, K. (2019). Özel Yetenekli İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerine Yaratıcı Drama Yöntemiyle Girişimcilik Becerisi Kazandırılması Üzerine Bir Eylem Araştırması. T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yükssek Lisans Tezi .
 • Altındal, G. (2019). İlkokul 3. Sınıf Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Tutumlarına Ve Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisi . T.C. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlamamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Aykaç, N., & Ulubey, Ö. (2008). Yaratıcı drama yöntemi ile yapılandırmacılık ilişkisinin 2005 MEB ilköğretim programlarında değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi,, 3(6), 25-44.
 • Aylan, N. (2013). Tİlkokulda Yapılan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Özgüven Gelişimine Etkisi. .C. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Aytaş, G. (2013). Eğitim ve Öğretimde Alternatif Bir Yöntem: Yaratıcı Drama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 35-54.
 • Bağ, G. (2022). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Yöntemi ile Öğrenme Kuramlarını Deneyimlemesi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bakkaloğlu, N. (2017). İlkokul Çevre Konularında Uygulanan Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Kalıcılığa Ve İlgilerine Etkisi. T.C. Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Barçın, F. (2017). İlkokul 4. Sınıf Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi. T.C. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış YÜksek Lisans Tezi.
 • Borlat, G. (2018). Yaratıcı Drama Yönteminin Matematik Kaygısı ve Motivasyonuna Etkisi. T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çelik, Ö. (2016). Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması . Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Çelikbaş, L. A. (2019). Chrıstıne Nöstlınger’in Seçilmiş Kitaplarıyla Kurgulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Yazma Becerisine Etkisi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Drama Anabilim Dalı Eğitimde Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tez.
 • Çöklü Özkan, E. (2018). Türkçe Dersinde Yaratıcı Dramanın Okuduğunu Anlamaya Etkisi. T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Drama ve Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Delihasanoğlu, M. (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Dramaya İlişkin Tutumları İle Yaratıcı Drama Yöntemini Kulanmaya Yönelik Öz Yeterliliklerin İncelenmesil. Bolu: T.C. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Demirel, Ö. (2005). Öğretme Sanatı. Pegem Yayıncılık.
 • Duman Yegen, G. (2019). İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem araştırması. T.C. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Er, M. A. (2019). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerine Sağduyu, Yardımlaşma, Doğruluk ve Saygı Değerlerinin Kazandırılmasında Drama Etkinliklerinin Etkililiği. T.C. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ercan, G. Ö. (2019). Yaratıcı Dramanın Sınıf Ortamındaki Etkileşim Örüntüsüne Etkisi . T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Drama ve Eğitim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdem Zengin, E. (2014). Yöntem Olarak Yaratıcı Drama Kullanımının İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerlere Etkisi. T.C. Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdoğan, C. (2016). Yaratıcı Drama Programı Yaratıcı Drama Yönteminin İlkokul İkinci Sınıf İngilizce Dersi Meyveler (Fruıts) Ünitesindeki Sözcük Öğrenme Başarısına Etkisi. T.C. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdoğan, M. (2018). Yaratıcı Drama Yönteminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi. T.C. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamuş Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdoğan, Ş. (2016). Yaratıcı Drama ve Orff Schulwerk Uygulamalarının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri. T.C. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı İlköğretim Tezli Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ergüder, S. (2019). Yaratıcı Drama Yönteminin İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi. T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi .
 • Gülmez, Y. (2021). Yaratıcı Dramanın Bakış Açısıyla Barış Temalı Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Çocuk Tiyatrosuna Dönüştürülmesi. T.C. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gündüz, N. (2022). 2015-2019 Yılları Arası Türkiye’de Lisansüstü Yaratıcı Drama Çalışmalarının İncelenmesi . Ankara: T.C. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Eğitimi Programı Yayımlanmamış üksek Lisans Tezi.
 • Gürbüz, T. (2021). Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yaratıcı Drama Temelli Matematik Öğretimi Çalışmalarının Sistematik Literatür Derlemesi. T.C. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Güven, B. (2019). Yaratıcı Drama Programı Çocuklarla Yapılan Felsefe Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi .
 • Güven, S., & Özerbaş, M. A. (2018). Öğretim İlke ve Yöntemleri. PEGEM Akademi.
 • Işık, M. (2012). Kitle İletişim Teorilerine Giriş (4. Baskı b.). Eğitim Yayınevi.
 • Kondu, C. (2020). Öğrenme teknikleri. A-Z-e Kitap.
 • Kurnaz, D. (2021). Türkiye’de İlkokul Düzeyinde Kullanılan Yaratıcı Drama Yöntemi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi. Eskişehir: T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmaış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kurnaz, D. (2021). Türkiye’de İlkokul Düzeyinde Kullanılan Yaratıcı Drama Yöntemi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi. T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Mutlu Aydın, S. (2013). Türkiye’de İlkokul Dördüncü Sınıfta Yapılan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Etkisi. T.C. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Orta, A. Z. (2009). Etkili İletişim Sürecinde Kişilerarası İletişim Becerileri ve Yaratıcı Drama Uygulama Örneği Yüksek. İstanbul: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Sanatları Anabilim Dalı Lisans Tezi.
 • Özber, M. (2019). Sınıf Eğitimi Bölümü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Yaratıcı Drama Yöntemleriyle Oluşturulmuş Yazma Çalışmalarının Öğrencilerin Yazma Kaygısı, Yazmaya Yönelik Tutumu ve Yazma Özyeterliliğine Etkisi. T.C. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özdemir, C. (2021). Hayat Bilgisi Dersinde Yer Alan Sorumluluk Değeri Ve İş Birliği Becerisinin Kazandırılmasında Uzman Mantosu Yaklaşımının Etkisi . Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Öztürk, Ö. (2017). İlkokul 3. Sınıf Türkçe Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Konuşma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi . T.C. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Peker, Ş. (2015). Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Drama Tekniklerinden Özel Mülkiyet Tekniğinin Yaratıcı Yazma Yaklaşımı İle Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sarı, D. (2017). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Tutumlarına ve Öğretimin Kalıcılığı. T.C. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sayim , M. (2021). Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Empatik Eğilim ve Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi. T.C. Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Soylu Makas, F. (2017). Yaratıcı Drama Yönteminin Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Başarı, Tutum ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. T.C. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı İlköğretim Bölümü Yayımlanmamış Yüksek Lisand Tezi.
 • Süküt, E. (2020). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Drama ile Yapılandırılmış Argümantasyona Dayalı Besinlerimiz Ünitesindeki Argümanları ve Derse İlişkin Görüşleri. T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sünbül, A. M. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri (1. Basım b.). Eğitim Akademi Yayınevi.
 • ŞekBalandı, Ş. (2017). Yaratıcı Drama Etkinliklerinin İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Gelişimine Etkisi. T.C. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Şentürk, A. (2020). 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisinin İncelenmesi. T.C. Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Programı .
 • Tedik, G. (2013). Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı İlkokul 4.Sınıfta Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcılık Becerisine Etkisi. T.C. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tekin, E. (2021). Yaratıcı Yazma Yoluyla Oluşturulan Müzikli Drama Çalışmalarının Uygulanması ve Değerlendirilmesi. T.C. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Eğitimi Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tosun, N. (2020). T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tuluk, N. (2008). Yaratıcı Drama. Pilovka Dergisi, 10-15.
 • Türk Dil Kurumu. (2022). Güncel Türkçe Sözlük. Temmuz 20, 2022 tarihinde https://sozluk.tdk.gov.tr/ adresinden alındı.
 • Ufuk Boyacı, A. (2019). Müzede Yaratıcı Drama Etkinlikleri İle Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. T.C. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Eğitimi Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Uygungül, Ö. (2016). Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Göre Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Üstün, B. (2005). Çünkü İletişim Çok Şeyi Değiştirir! Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2), 88-94.
 • Ütkür, N. (2012). Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Derslerinde Kullanılmasının Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi .
 • Yeğen, G. (2003). Yaratıcı Drama. İlköğretim-Online Öğretim Uygulamaları Serisi(2), 1-4.
 • Yılmaz, B. (2019). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yardımseverlik Değerinin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kazandırılması. T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, H. (2020). Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarı ve Tutumları Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, M. (2009). Öğrenme ve Bilgi İlişkisi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 173-191.
 • Yumurtacı, N. (2014). Using Creative Drama in Teaching English to Young Learners: Effectiveness on Vocabulary Development and Creative Thinking. T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yüceer, H. (2022). Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinleriyle Yaratıcı Drama Uygulamaları. Kütahya: T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Yayımlanmamş Yüksek Lisans Tezi.

T.R. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES INSTITUTE FUNDAMENTAL EDUCATION DEPARTMENT CLASS TEACHER PROGRAM MASTER'S THESIS

Yıl 2023, Sayı: 19, 16 - 34, 15.07.2023

Öz

ABSTRACT
In this study, bibliographic analysis of postgraduate thesis studies on creative drama in primary schools between the years 2012-2021 was made. These theses were reached in the database of the Higher Education Institution (YÖK) with the words "primary school" and "creative drama". As a result of the research, 3 doctoral theses and 39 graduate thesis studies were reached. Bibliographic analyzes of these theses were made in line with certain parameters. The frequency and percentage values of the obtained data were expressed in tables and graphics, and then analysis was made. This study is a resource for those who will do research on creative drama.

Kaynakça

 • Açıl , E. (2012). Fen Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarına ve Akademik Başarılarına Etkisi. T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Adıgüzel, H. Ö. (2006). Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları. Yaratıcı drama Dergisi, 1(1), 17-29.
 • Adıgüzel, H. Ö. (2018). Eğitimde Yaratıcı Drama. Yapı Kredi Yayınları.
 • Akalın, N. (2021). Yaratıcı Drama Eğitim Programının Çocukların Sosyal Davranış Ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine EtkisiYaratıcı Drama Eğitim Programının Çocukların Sosyal Davranış Ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Ankara: T.C. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Programı Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Akbayrak, K. (2019). Özel Yetenekli İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerine Yaratıcı Drama Yöntemiyle Girişimcilik Becerisi Kazandırılması Üzerine Bir Eylem Araştırması. T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yükssek Lisans Tezi .
 • Altındal, G. (2019). İlkokul 3. Sınıf Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Tutumlarına Ve Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisi . T.C. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlamamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Aykaç, N., & Ulubey, Ö. (2008). Yaratıcı drama yöntemi ile yapılandırmacılık ilişkisinin 2005 MEB ilköğretim programlarında değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi,, 3(6), 25-44.
 • Aylan, N. (2013). Tİlkokulda Yapılan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Özgüven Gelişimine Etkisi. .C. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Aytaş, G. (2013). Eğitim ve Öğretimde Alternatif Bir Yöntem: Yaratıcı Drama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 35-54.
 • Bağ, G. (2022). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Yöntemi ile Öğrenme Kuramlarını Deneyimlemesi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bakkaloğlu, N. (2017). İlkokul Çevre Konularında Uygulanan Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Kalıcılığa Ve İlgilerine Etkisi. T.C. Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Barçın, F. (2017). İlkokul 4. Sınıf Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi. T.C. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış YÜksek Lisans Tezi.
 • Borlat, G. (2018). Yaratıcı Drama Yönteminin Matematik Kaygısı ve Motivasyonuna Etkisi. T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çelik, Ö. (2016). Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması . Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Çelikbaş, L. A. (2019). Chrıstıne Nöstlınger’in Seçilmiş Kitaplarıyla Kurgulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Yazma Becerisine Etkisi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Drama Anabilim Dalı Eğitimde Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tez.
 • Çöklü Özkan, E. (2018). Türkçe Dersinde Yaratıcı Dramanın Okuduğunu Anlamaya Etkisi. T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Drama ve Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Delihasanoğlu, M. (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Dramaya İlişkin Tutumları İle Yaratıcı Drama Yöntemini Kulanmaya Yönelik Öz Yeterliliklerin İncelenmesil. Bolu: T.C. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Demirel, Ö. (2005). Öğretme Sanatı. Pegem Yayıncılık.
 • Duman Yegen, G. (2019). İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem araştırması. T.C. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Er, M. A. (2019). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerine Sağduyu, Yardımlaşma, Doğruluk ve Saygı Değerlerinin Kazandırılmasında Drama Etkinliklerinin Etkililiği. T.C. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ercan, G. Ö. (2019). Yaratıcı Dramanın Sınıf Ortamındaki Etkileşim Örüntüsüne Etkisi . T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Drama ve Eğitim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdem Zengin, E. (2014). Yöntem Olarak Yaratıcı Drama Kullanımının İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerlere Etkisi. T.C. Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdoğan, C. (2016). Yaratıcı Drama Programı Yaratıcı Drama Yönteminin İlkokul İkinci Sınıf İngilizce Dersi Meyveler (Fruıts) Ünitesindeki Sözcük Öğrenme Başarısına Etkisi. T.C. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdoğan, M. (2018). Yaratıcı Drama Yönteminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi. T.C. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamuş Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdoğan, Ş. (2016). Yaratıcı Drama ve Orff Schulwerk Uygulamalarının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri. T.C. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı İlköğretim Tezli Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ergüder, S. (2019). Yaratıcı Drama Yönteminin İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi. T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi .
 • Gülmez, Y. (2021). Yaratıcı Dramanın Bakış Açısıyla Barış Temalı Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Çocuk Tiyatrosuna Dönüştürülmesi. T.C. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gündüz, N. (2022). 2015-2019 Yılları Arası Türkiye’de Lisansüstü Yaratıcı Drama Çalışmalarının İncelenmesi . Ankara: T.C. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Eğitimi Programı Yayımlanmamış üksek Lisans Tezi.
 • Gürbüz, T. (2021). Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yaratıcı Drama Temelli Matematik Öğretimi Çalışmalarının Sistematik Literatür Derlemesi. T.C. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Güven, B. (2019). Yaratıcı Drama Programı Çocuklarla Yapılan Felsefe Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi .
 • Güven, S., & Özerbaş, M. A. (2018). Öğretim İlke ve Yöntemleri. PEGEM Akademi.
 • Işık, M. (2012). Kitle İletişim Teorilerine Giriş (4. Baskı b.). Eğitim Yayınevi.
 • Kondu, C. (2020). Öğrenme teknikleri. A-Z-e Kitap.
 • Kurnaz, D. (2021). Türkiye’de İlkokul Düzeyinde Kullanılan Yaratıcı Drama Yöntemi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi. Eskişehir: T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmaış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kurnaz, D. (2021). Türkiye’de İlkokul Düzeyinde Kullanılan Yaratıcı Drama Yöntemi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi. T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Mutlu Aydın, S. (2013). Türkiye’de İlkokul Dördüncü Sınıfta Yapılan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Etkisi. T.C. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Orta, A. Z. (2009). Etkili İletişim Sürecinde Kişilerarası İletişim Becerileri ve Yaratıcı Drama Uygulama Örneği Yüksek. İstanbul: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Sanatları Anabilim Dalı Lisans Tezi.
 • Özber, M. (2019). Sınıf Eğitimi Bölümü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Yaratıcı Drama Yöntemleriyle Oluşturulmuş Yazma Çalışmalarının Öğrencilerin Yazma Kaygısı, Yazmaya Yönelik Tutumu ve Yazma Özyeterliliğine Etkisi. T.C. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özdemir, C. (2021). Hayat Bilgisi Dersinde Yer Alan Sorumluluk Değeri Ve İş Birliği Becerisinin Kazandırılmasında Uzman Mantosu Yaklaşımının Etkisi . Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Öztürk, Ö. (2017). İlkokul 3. Sınıf Türkçe Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Konuşma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi . T.C. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Peker, Ş. (2015). Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Drama Tekniklerinden Özel Mülkiyet Tekniğinin Yaratıcı Yazma Yaklaşımı İle Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sarı, D. (2017). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Tutumlarına ve Öğretimin Kalıcılığı. T.C. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sayim , M. (2021). Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Empatik Eğilim ve Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi. T.C. Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Soylu Makas, F. (2017). Yaratıcı Drama Yönteminin Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Başarı, Tutum ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. T.C. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı İlköğretim Bölümü Yayımlanmamış Yüksek Lisand Tezi.
 • Süküt, E. (2020). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Drama ile Yapılandırılmış Argümantasyona Dayalı Besinlerimiz Ünitesindeki Argümanları ve Derse İlişkin Görüşleri. T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sünbül, A. M. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri (1. Basım b.). Eğitim Akademi Yayınevi.
 • ŞekBalandı, Ş. (2017). Yaratıcı Drama Etkinliklerinin İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Gelişimine Etkisi. T.C. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Şentürk, A. (2020). 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisinin İncelenmesi. T.C. Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Programı .
 • Tedik, G. (2013). Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı İlkokul 4.Sınıfta Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcılık Becerisine Etkisi. T.C. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tekin, E. (2021). Yaratıcı Yazma Yoluyla Oluşturulan Müzikli Drama Çalışmalarının Uygulanması ve Değerlendirilmesi. T.C. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Eğitimi Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tosun, N. (2020). T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tuluk, N. (2008). Yaratıcı Drama. Pilovka Dergisi, 10-15.
 • Türk Dil Kurumu. (2022). Güncel Türkçe Sözlük. Temmuz 20, 2022 tarihinde https://sozluk.tdk.gov.tr/ adresinden alındı.
 • Ufuk Boyacı, A. (2019). Müzede Yaratıcı Drama Etkinlikleri İle Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. T.C. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Eğitimi Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Uygungül, Ö. (2016). Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Göre Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Üstün, B. (2005). Çünkü İletişim Çok Şeyi Değiştirir! Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2), 88-94.
 • Ütkür, N. (2012). Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Derslerinde Kullanılmasının Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi .
 • Yeğen, G. (2003). Yaratıcı Drama. İlköğretim-Online Öğretim Uygulamaları Serisi(2), 1-4.
 • Yılmaz, B. (2019). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yardımseverlik Değerinin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kazandırılması. T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, H. (2020). Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarı ve Tutumları Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, M. (2009). Öğrenme ve Bilgi İlişkisi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 173-191.
 • Yumurtacı, N. (2014). Using Creative Drama in Teaching English to Young Learners: Effectiveness on Vocabulary Development and Creative Thinking. T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yüceer, H. (2022). Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinleriyle Yaratıcı Drama Uygulamaları. Kütahya: T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Yayımlanmamş Yüksek Lisans Tezi.
Toplam 63 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kadriye Elver 0000-0002-9437-5000

Mehmet Faik Yılmaz 0000-0002-1006-2470

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2023
Gönderilme Tarihi 7 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Sayı: 19

Kaynak Göster

APA Elver, K., & Yılmaz, M. F. (2023). İlkokul Derslerinde Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanılan Yaratıcı Drama İle İlgili Tezlerin İncelemesi: Bibliyografik Bir Çalışma. Temel Eğitim(19), 16-34.

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions