Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Öz Yeterlik Algıları

Yıl 2023, Sayı: 19, 35 - 41, 15.07.2023

Öz

Bu araştırmanın amacı, gelecekte öğretmenlik mesleğini devam ettirecek olan sınıf öğretmeni adaylarının farklılaştırılmış öğretime yönelik öz yeterlik algılarını incelemek üzere belirlenmiştir. Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının farklılaştırılmış öğretime yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi, nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir bakış açısıyla ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla araştırmanın örneklemini 196 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sürecinde veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve “Farklılaştırılmış Öğretim Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmeni adaylarının farklılaştırılmış öğretime yönelik öz yeterlik algıları cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmen adaylarının lehine olup, sınıf düzeyi değişkenlerine göre ise sınıf düzeyi arttıkça farklılaştırılmış öğretime yönelik öz yeterlik düzeyinin arttığı görülürken genel olarak öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime yönelik öz yeterlik algılarının ortalamanın üstünde olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Aşiroğlu, S. C. (2016). Okulöncesi öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretim konusundaki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 948-960.
 • Anderson, K. (2007). Differentiating instruction to include all students. Preventing School Failure, 51(3), 49-54.
 • Bayram, B. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik algı ve uygulamaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Bedir, G. (2015). Perception of Teaching Efficacy by Primary and Secondary School Teachers. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(1), 41-54.
 • Chapman, C., & King, R. (2003). Differentiated instructional strategies for reading in the content areas. California: Carwin Pres, Inc.
 • Creswell, J. W. (2013). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Auantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston: Pearson.
 • De Neve, D., Devos, G., & Tuytens, M. (2015). The importance of job resources and self-efficacy for beginning teachers' professional learning in differentiated instruction. Teaching and teacher education, 47, 30-41.
 • Garrett, S. (2017). A Comparative Study between Teachers' Self-Efficacy of Differentiated Instruction and Frequency Differentiated Instruction is Implemented (Doctoral dissertation, Northcentral University).
 • Good, M. (2006). Differentiated Instruction: Principles and Techniques for the Elementary Grades, Master Thesis, Dominican University of California, San Rafael.
 • Gülay, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Trabzon Üniversitesi, Trabzon.
 • Heacox, D. (2002). Differentiating instruction in the regular classroom: How to reach and teach all learners, grades 3-12. ABD: Free Spirit Publishing.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırmalar Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Johnson, B. ve Christiensen, L. (2014). Educational reserach quantative, qualitative and mixed approaches: Mixed methods (A. Türkdoğan, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Mutlu., & Öztürk, M. (2017). Sosyal bilgiler ve tarih derslerinde farklılaştırılmış öğretime yönelik öğretmen algıları ve uygulamaları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 379-402.
 • Prater, M.A. (2003). She will succeed! Strategies for success in inclusive classrooms. Teaching Exceptional Children, 35, 58-64.
 • Santamaria, L. J. & Thousand, J. S. (2004). Collaboration, co-teaching, and differentiated instruction: A process-oriented approach to whole schooling. International Journal of Whole Schooling, 1(1), 13-27.
 • Sternberg, R.J., Grigorenko, E.L. & Zhang, L. F. (2008). Styles of learning and thinking matter in instruction and assessment. Perspectives on Pscyhological Science, 3(6), 486-506.
 • Smutny, J.F. (2003). Differentiated instruction. Phi Delta Kapa Fastbacks, 506, 7-47.
 • Tomlinson, C. A. (2001). Grading for success. Educational Leadership, 58(6) 12-15.
 • Tomlinson, C. A. (2004). Research evidence for differentiation. School Administrator, 61(7), 30-34.
 • Tomlinson, C.A. (2009). Intersections between differentiation and literacy instruction: Shared principles worth sharing. New England Reading Association Journal, 45(1), 28-35.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Öz Yeterlik Algıları1

Yıl 2023, Sayı: 19, 35 - 41, 15.07.2023

Öz

The purpose of this study is to examine the self-efficacy perceptions of prospective primary school teachers who will continue their teaching profession in the future towards differentiated instruction. In this study, it was attempted to examine the self-efficacy perceptions of prospective primary school teachers towards differentiated instruction from a descriptive perspective in the survey model, one of the quantitative research designs. For this purpose, the sample of the study consisted of 196 prospective primary school teachers. Convenient sampling method was used to determine the sample of the study. In the research process, "Personal Information Form" and "Differentiated Instruction Self-Efficacy Scale" created by the researchers were used as data collection tools. According to the findings of the research, the self-efficacy perceptions of prospective primary school teachers towards differentiated instruction were in favor of female ones according to the gender variable, and according to the grade level variables, it was seen that the level of self-efficacy towards differentiated instruction increased as the grade level increased, and in general, it was concluded that the self-efficacy perceptions of prospective primary school teachers towards differentiated instruction were above average.

Kaynakça

 • Aşiroğlu, S. C. (2016). Okulöncesi öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretim konusundaki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 948-960.
 • Anderson, K. (2007). Differentiating instruction to include all students. Preventing School Failure, 51(3), 49-54.
 • Bayram, B. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik algı ve uygulamaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Bedir, G. (2015). Perception of Teaching Efficacy by Primary and Secondary School Teachers. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(1), 41-54.
 • Chapman, C., & King, R. (2003). Differentiated instructional strategies for reading in the content areas. California: Carwin Pres, Inc.
 • Creswell, J. W. (2013). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Auantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston: Pearson.
 • De Neve, D., Devos, G., & Tuytens, M. (2015). The importance of job resources and self-efficacy for beginning teachers' professional learning in differentiated instruction. Teaching and teacher education, 47, 30-41.
 • Garrett, S. (2017). A Comparative Study between Teachers' Self-Efficacy of Differentiated Instruction and Frequency Differentiated Instruction is Implemented (Doctoral dissertation, Northcentral University).
 • Good, M. (2006). Differentiated Instruction: Principles and Techniques for the Elementary Grades, Master Thesis, Dominican University of California, San Rafael.
 • Gülay, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Trabzon Üniversitesi, Trabzon.
 • Heacox, D. (2002). Differentiating instruction in the regular classroom: How to reach and teach all learners, grades 3-12. ABD: Free Spirit Publishing.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırmalar Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Johnson, B. ve Christiensen, L. (2014). Educational reserach quantative, qualitative and mixed approaches: Mixed methods (A. Türkdoğan, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Mutlu., & Öztürk, M. (2017). Sosyal bilgiler ve tarih derslerinde farklılaştırılmış öğretime yönelik öğretmen algıları ve uygulamaları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 379-402.
 • Prater, M.A. (2003). She will succeed! Strategies for success in inclusive classrooms. Teaching Exceptional Children, 35, 58-64.
 • Santamaria, L. J. & Thousand, J. S. (2004). Collaboration, co-teaching, and differentiated instruction: A process-oriented approach to whole schooling. International Journal of Whole Schooling, 1(1), 13-27.
 • Sternberg, R.J., Grigorenko, E.L. & Zhang, L. F. (2008). Styles of learning and thinking matter in instruction and assessment. Perspectives on Pscyhological Science, 3(6), 486-506.
 • Smutny, J.F. (2003). Differentiated instruction. Phi Delta Kapa Fastbacks, 506, 7-47.
 • Tomlinson, C. A. (2001). Grading for success. Educational Leadership, 58(6) 12-15.
 • Tomlinson, C. A. (2004). Research evidence for differentiation. School Administrator, 61(7), 30-34.
 • Tomlinson, C.A. (2009). Intersections between differentiation and literacy instruction: Shared principles worth sharing. New England Reading Association Journal, 45(1), 28-35.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Osman Gedik 0000-0002-6362-7607

Cebrail Turna 0000-0002-3817-1951

Emre Musa Turhan 0000-0003-3139-5052

Yusuf Gençer 0000-0001-7436-581X

Erken Görünüm Tarihi 7 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2023
Gönderilme Tarihi 16 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Sayı: 19

Kaynak Göster

APA Gedik, O., Turna, C., Turhan, E. M., Gençer, Y. (2023). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Öz Yeterlik Algıları. Temel Eğitim(19), 35-41.

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions