Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investıgatıon of The Suıtabılıty of TRT Chıldren's Songs for MEB Preschool Educatıon Program Gains

Yıl 2024, Sayı: 22, 19 - 35, 15.04.2024

Öz

Music is an extremely important resource that supports all areas of the development of children, improves aesthetic perception, increases self-respect, and reveals creativity. Preschool music activities include singing, listening to sounds, differentiating sounds, rhythm, musical storytelling, and dancing. This study was carried out in order to evaluate the suitability of the songs of TRT Çocuk for the MEB 2013 Pre-School Education Program gains. In the research, 68 songs on the official website of TRT Çocuk were analyzed by the document analysis method and the content analysis method. As a result of the research, 1207 examples supporting the gains were found in the songs examined. 593 samples supporting the gains in the field of language development, 253 supporting the cognitive development area, 173 supporting the social and emotional development area, 149 supporting the motor development area, and 39 supporting the self-care skill area were determined. The motor development 5th gain was found to be the most supported gain in the songs, as it was supported by all 68 of them. It was determined that language development gain 1 followed this outcome by supporting 67 out of 68 songs. In the songs of TRT Çocuk, no sample expressions supporting cognitive development gains 14, 20, and 21, and social-emotional development gains 11 and 14 were found. In the 68 songs analyzed, expression examples supporting all gains were determined, except for these five gains. As a result of the research, it was concluded that there are many expressions in the songs of TRT Çocuk that support the MEB 2013 pre-school education program. The songs of TRT Çocuk can be recommended to families and educators working in the field for their activities with children.

Kaynakça

 • Alak, S. A., & Alabay, E. (2017). Pamuk şekerim i-ii kitaplarının meb okul öncesi eğitim programı (2013) açısından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2229-2244.
 • Arzu, G. Ö. K. İlköğretimde Ses Eğitimi ve Şarkı Söylemenin Kişilik ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 9(2), 262-273. https://doi.org/10.20488/sanattasarim.691123
 • Atik, A., & Ebren, Ö. (2015). Çizgi filmlerde sempatik şiddet olgusu: TRT çocuk televizyonu örneği. Atatürk İletişim Dergisi, (8), 99-114. https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiletisim/issue/33518/373937 Barnett, W. S. (2008). Preschool education and its lasting effects: Research and policy implications. http://epicpolicy.org/publication/preschool-education
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40. s.27. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
 • Bozkurt, A., Şapul, Y., & Dizman, T. H. Ş. (2020). Türkiye ve Singapur okul öncesi eğitim programlarının matematik içeriklerinin karşılaştırılması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(3), 444-468. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043235
 • Brandt, A., Gebrian, M., & Slevc, L. R. (2012). Music and early language acquisition. Frontiers in psychology, 3, 327. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00327
 • Bulut, D. (2017). Ortaokul müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarına ilişkin bir analiz. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 213-229. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59416/853270
 • Demiriz, S., & Dinçer, Ç. (2000). Okulöncesi dönem çocuklarının öz bakım becerilerinin annelerinin çalışıp çalışmama durumlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19). https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7819/102741
 • Düzyol, E., Gülüm, Z., Korkmaz, Ö., Ün, Ş. I., & YILDIRIM, G. (2021). 5-6 yaş resimli çocuk kitaplarındaki resim ve içerik ögelerinin MEB okul öncesi eğitim programı sosyal-duygusal alan kazanım ve göstergeler açısından incelenmesi. Türk Kütüphaneciliği, 35(2), 249-273. https://doi.org/10.24146/tk.907572
 • ERSAN, C., & İVRENDİ, A. (2016). Okul öncesi dönem çocukları için geliştirilen araştırma temelli matematik eğitim programlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 39-56. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59448/854031
 • Fidan, S. (2018). Çizgi dizilerde geleneksel müzik kullanımına uygulamalı halkbilimi penceresinden bir bakış. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15), 974-984. https://doi.org/10.33692/avrasyad.510128
 • Gezgin, D., & KILIÇ, D. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerinde tercih ettikleri kazanım ve yöntemlerin belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3). https://doi.org/10.17860/efd.46048
 • Girgin, D. (2015). Müzik eğitimi bölümlerindeki çalgı eğitiminde öğretmen ve öğrenci perspektifinde beklentiler. Education Sciences, 10(3), 169-183. https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaedu/issue/19841/212554
 • Gonzalez, A. L. (2016). Music and language development: Traits of nursery rhymes and their impact on children's language development. https://digitalcommons.calpoly.edu/musp/75
 • Göher, F. (2008b), “Müziğin Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Kelimelerin Bellenmesine Katkısı: İlköğretim Dördüncü Sınıf ve Üniversite Öğrencileriyle Yapılan İki Çalışma”, Müzik ve Bellek Sempozyumu: I. Müzikoloji Günleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
 • Gök Akkılıç, A. (2019). İlköğretimde ses eğitimi ve şarkı söylemenin kişilik ve sosyalleşme üzerine etkisi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 9(2), 262-273. https://hdl.handle.net/11421/23526
 • Göncü, İ. Ö. (2010). Okul öncesi eğitimde müzik eğitiminin temel sorunları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 355-362. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49063/626025
 • Güneş, F. (2010). Ninnilerin çocukların dil ve zihinsel gelişimine etkisi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 2(3), 27-38.
 • İmseytoğlu, D., & YILDIZ, S. (2012). Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde müzik terapi. Florence Nightingale Journal of Nursing, 20(2), 160-165. https://dergipark.org.tr/en/pub/fnjn/issue/9007/112201
 • Kandır, A. & Türkoğlu, D. (2015). MEB 2013 okul öncesi eğitim programının müzikal becerilerin gelişimi yönünden değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Kongre Kitabı),-. https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103898
 • Kandır, A., & Alpan, U. Y. (2008). Okul öncesi dönemde sosyal-duygusal gelişime anne-baba davranışlarının etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14(14), 33-38. https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/21109/227348
 • Karacan, E. (2000). Bebeklerde ve çocuklarda dil gelişimi. Klinik Psikiyatri, 3(4), 263-268.
 • KARİP, F. (2019). İlkokul görsel sanatlar dersi kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 8(3), 1929-1948. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/49273/629395
 • Kazu, İ. Y., & Yılmaz, M. (2018). Ülkemizdeki okul öncesi eğitimin bazı veriler açısından OECD ve AB üyesi ülkeleri ile karşılaştırılması. Turkish Journal of Educational Studies, 5(2), 64-75. https://doi.org/10.33907/turkjes.404695
 • Kılınçcı, E., & Beyhan, C. A. N. (2020). Resimli çocuk kitaplarındaki karakterlerin sosyal ve duygusal beceriler yönünden incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1216-1234.
 • Kirşehirli, M. (2011). Zihin engelli çocuklara özbakım becerilerinin şarkı yoluyla öğretilmesi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü). https://doi.org/10.17679/inuefd.719309
 • Koçak, A., & Özgür, A. R. U. N. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4(3), 21-28. https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19013/200754
 • Kurt, E. (2014). TRT çocuk kanalının 4-6 yaş grubu öğrencilerinin dil gelişimine etkisi hakkında öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü). https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/654183
 • Lazdauskas, H. (1996). Music makes the school go'round. Young Children, 51(5), 22-23.
 • Liao, M. Y., & Campbell, P. S. (2016). Teaching children's songs: a Taiwan–US comparison of approaches by kindergarten teachers. Music Education Research, 18(1), 20-38. https://doi.org/10.1080/14613808.2015.1049256
 • Magnuson, K. A., Meyers, M. K., Ruhm, C. J., & Waldfogel, J. (2004). Inequality in preschool education and school readiness. American educational research journal, 41(1), 115-157. http://www.jstor.org/stable/3699386 Mamur, N., & Köksal, N. (2016). Görsel sanatlar dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi bağlamında incelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5(3), 732-747. https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/24921/263079
 • Martinet, A. (1998). İşlevsel Genel Dilbilim, (Çev. Berke Vardar). İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Millington, N. T. (2011). Using songs effectively to teach English to young learners. Language Education in Asia, 2(1), 134-141. http://dx.doi.org/10.5746/LEiA/11/V2/I1/A11/Millington
 • Mizener, C. P. (2008). Enhancing language skills through music. General Music Today, 21(2), 11-17. https://doi.org/10.1177/1048371308316414
 • Mullen, G. (2017). More than words: Using nursery rhymes and songs to support domains of child development. Journal of Childhood Studies, 42-53. https://doi.org/10.18357/jcs.v42i2.17841
 • Oktay, A. (2003). Okul öncesinde temel kavramlar, okul öncesi eğitimin amaçları ve temel ilkeleri-özel öğretim yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Onur, B. (1995). Gelişim psikolojisi. İmge Kitabevi, Ankara.
 • Özmenteş, G., & Bilen, S. (2005). Dalcroze Eurhythmics öğretiminin müziksel beceriler, müzik dersine ilişkin tutumlar ve müzik yeteneğine ilişkin özgüven üzerindeki etkileri. 6(10), 87-102.
 • Öztürk Dağabakan, F., & Dağabakan, D. (2007). Dil ve çocukta dil gelişim kuramları. Milli Eğitim Dergisi, 36(174), 155-161.
 • Öztürk, Ö. G. M., Giren, S., Yıldırım, A. G. E., & Şimşek, A. G. Ü. (2015). Güncellenen okul öncesi eğitim programının coğrafya eğitimi açısından incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4). https://doi.org/10.18026/cbusos.22851
 • Pagani, L., Larocque, D., Tremblay, R., & Lapointe, P. (2003). The impact of junior kindergarten on behaviour in elementary school children. International journal of behavioral development, 27(5), 423-427. doi:10.1080/01650250344000028 Phillips, K. H. (1985). Training the child voice. Music Educators Journal, 72(4), 19-57. https://doi.org/10.2307/3400517
 • Rieb, Courtney A., "The Impact of Music on Language Acquisition" (2018). Honors Capstones. 1205. https://huskiecommons.lib.niu.edu/studentengagement-honorscapstones/1205
 • Saarnı, C. (2001). Cognition, Context and Goals: Significant Components in Social-Emotional Efffectiveness. Social Development, 10 (1), 125- 127
 • Sığırtmaç, A. (2002). Okul öncesi dönemde müzik eğitimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9). https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4366/59716
 • Sinaga, F. S. H. S., Maestro, E., Winangsit, E., & Yensharti, Y. (2019). Learning and Singing: Thematic Children Songs in Kindergarten. In Seventh International Conference on Languages and Arts (ICLA 2018) (pp. 143-151). Atlantis Press. 10.2991/icla-18.2019.23
 • Sökezoğlu, D. (2010). Ritim, hareket ve şarkı öğretimi temelli müzik eğitiminin 7-11 yaş grubu çocuk yuvası öğrencilerinin sosyal gelişimleri üzerine etkisi (Afyonkarahisar ili örneği). https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/363825
 • Stokes, J. (2008). The effects of music on language acquisition. CELE J, 16, 23-32.
 • Stone P J, Dunphy D C, Marshall S S, DM Ogilvie (1966). The general ınquirer: a computer approach to content analysis, the m.ı.t. press, massachusetts. 63(spring), 241-256. https://doi.org/10.1145/1461551.1461583 Supartini, T., Weismann, I. T. J., & Hengki, W. (2020). Development of learning methods through songs and movements to ımprove children's cognitive and psychomotor aspects. European Journal of Educational Research, 9(4), 1615-1633.
 • Tallal, P., & Gaab, N. (2006). Dynamic auditory processing, musical experience and language development. Trends in neurosciences, 29(7), 382-390. https://doi.org/10.1016/j.tins.2006.06.003
 • Tan, N. (2016). İlkokul matematik derslerinde şarkı kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve sözcük dağarcığı üzerindeki etkisi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü). http://hdl.handle.net/11607/3098
 • Taşal, B., & Vural, F. (2011). Şarkı sözlerinde şiddet öğesi: Aksaray ili ilköğretim ikinci kademe öğrencileriyle yapılan bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 251-259. https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61802/924581
 • TC Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: TC Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Temiz, E. (2011). Çocukların müziksel ses özelliklerine uygun şarkı söyleyebilme becerilerine işitme kaybı değişkeninin etkisi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(1). https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8720/108881
 • TRT Çocuk (2023). TRT çocuk müzikleri. https://www.trtcocuk.net.tr/trt-cocuk-sarkilari
 • Ulutaş, A., Demir, E., & Yayan, E. H. (2017). Motor gelişim eğitim programının 5-6 yaş çocukların kaba ve ince motor becerilerine etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1523-1538. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.31178-338846
 • Veziroğlu, M., & Gönen, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının MEB okul öncesi eğitim programındaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163).
 • Virtala, P., & Partanen, E. (2018). Can very early music interventions promote at‐risk infants’ development?. Annals of the New York Academy of Sciences, 1423(1), 92-101. https://doi.org/10.1111/nyas.13646
 • Vural, D. E., & Kocabaş, A. (2016). Okul öncesi eğitim ve aile katılımı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59). https://doi.org/10.17755/esosder.263223
 • Welch, G. F. (1998). Early childhood musical development. Research Studies in Music Education, 11(1), 27-41. https://doi.org/10.1177/1321103X9801100104
 • Yılmaz, İ. (2017). TRT çocuk çocukla çocuklaşmak. TRT Akademi, 2(4), 584-597. https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/45884/579190
 • Yiğit, N. (2006). Koroda ses eğitimiçalışmalarının çocuk ses gelişimine etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 777-783. https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61792/924180
 • Yoshikawa, H., Weiland, C., Brooks-Gunn, J., Burchinal, M. R., Espinosa, L. M., Gormley, W. T., ... & Zaslow, M. J. (2013). Investing in our future: The evidence base on preschool education. Society for Research in Child Development.
 • Yurdakul, İ. H. (2019). 2018 Görsel sanatlar öğretim programındaki kazanımların uygulanabilirliğinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(223), 231-244.
 • Yurtkulu, F., Akçay, M., Yeğen, H., & Şipal, Z. Çocuk şarkılarının çocuklar üzerindeki toplumsal cinsiyet algısına yönelik okul öncesi öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşleri. Sosyal Hizmet “Socıal Work”, 7.
 • Zelyurt, H., & Osmanoğlu, O. El ele okul öncesi eğitime kitaplarının MEB okul öncesi eğitim programı (2013) kavram ve kazanımları açısından incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 9(2), 158-180. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turkjes/issue/70118/904165

TRT Çocuk Şarkılarının MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanımlarına Uygunluğunun İncelenmesi

Yıl 2024, Sayı: 22, 19 - 35, 15.04.2024

Öz

Müzikler, çocukların gelişim alanlarının tamamını destekleyen, estetik algıyı geliştiren, özsaygıyı artıran ve yaratıcılığı ortaya çıkartan son derece önemli kaynaklardır. Okul öncesi dönemde müzik etkinlikleri içerisinde, şarkı söyleme, ses dinleme, sesleri ayırt etme, ritim, müzikli öykü ve dans gibi etkinlikler yer almaktadır. Bu çalışma, TRT çocuk şarkılarının MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı kazanımlarına uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, TRT Çocuk resmî web sayfasında yer alan 68 şarkı doküman analizi yöntemi ile incelenmiş ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda incelenen şarkılarda kazanımları destekleyen toplamda 1207 örneğe rastlanmıştır. Dil gelişimi alanında yer alan kazanımları destekleyen 593 örneğe rastlanırken bilişsel gelişim alanını destekleyen 253, sosyal ve duygusal gelişim alanını destekleyen 173, motor gelişim alanını destekleyen 149 ve öz bakım becerisi alanını destekleyen 39 örneğe rastlanmıştır Şarkılarda en çok desteklenen kazanımın, 68 şarkının tamamını desteklemesiyle motor gelişim 5.kazanım olduğu görülmüştür. Bu kazanımı 68 şarkının 67’sini desteklemesiyle dil gelişimi 1.kazanımın izlediği tespit edilmiştir. TRT çocuk şarkılarında, bilişsel gelişim kazanım 14, 20 ve 21, sosyal- duygusal gelişim alanında kazanım 11 ve 14’ü destekleyen örnek ifadelere rastlanamamıştır. İncelenen 68 şarkıda bu 5 kazanım haricinde, tüm kazanımları destekleyen ifade örneklerine rastlanmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda, TRT çocuk şarkılarında, MEB 2013 Okul öncesi eğitim programını destekleyen çok sayıda ifadenin yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ailelere ve alanda çalışan eğitimcilere çocuklarla uygulayacakları etkinliklerde TRT Çocuk şarkılarına başvurması tavsiye edilebilir.

Kaynakça

 • Alak, S. A., & Alabay, E. (2017). Pamuk şekerim i-ii kitaplarının meb okul öncesi eğitim programı (2013) açısından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2229-2244.
 • Arzu, G. Ö. K. İlköğretimde Ses Eğitimi ve Şarkı Söylemenin Kişilik ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 9(2), 262-273. https://doi.org/10.20488/sanattasarim.691123
 • Atik, A., & Ebren, Ö. (2015). Çizgi filmlerde sempatik şiddet olgusu: TRT çocuk televizyonu örneği. Atatürk İletişim Dergisi, (8), 99-114. https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiletisim/issue/33518/373937 Barnett, W. S. (2008). Preschool education and its lasting effects: Research and policy implications. http://epicpolicy.org/publication/preschool-education
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40. s.27. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
 • Bozkurt, A., Şapul, Y., & Dizman, T. H. Ş. (2020). Türkiye ve Singapur okul öncesi eğitim programlarının matematik içeriklerinin karşılaştırılması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(3), 444-468. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043235
 • Brandt, A., Gebrian, M., & Slevc, L. R. (2012). Music and early language acquisition. Frontiers in psychology, 3, 327. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00327
 • Bulut, D. (2017). Ortaokul müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarına ilişkin bir analiz. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 213-229. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59416/853270
 • Demiriz, S., & Dinçer, Ç. (2000). Okulöncesi dönem çocuklarının öz bakım becerilerinin annelerinin çalışıp çalışmama durumlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19). https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7819/102741
 • Düzyol, E., Gülüm, Z., Korkmaz, Ö., Ün, Ş. I., & YILDIRIM, G. (2021). 5-6 yaş resimli çocuk kitaplarındaki resim ve içerik ögelerinin MEB okul öncesi eğitim programı sosyal-duygusal alan kazanım ve göstergeler açısından incelenmesi. Türk Kütüphaneciliği, 35(2), 249-273. https://doi.org/10.24146/tk.907572
 • ERSAN, C., & İVRENDİ, A. (2016). Okul öncesi dönem çocukları için geliştirilen araştırma temelli matematik eğitim programlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 39-56. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59448/854031
 • Fidan, S. (2018). Çizgi dizilerde geleneksel müzik kullanımına uygulamalı halkbilimi penceresinden bir bakış. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15), 974-984. https://doi.org/10.33692/avrasyad.510128
 • Gezgin, D., & KILIÇ, D. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerinde tercih ettikleri kazanım ve yöntemlerin belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3). https://doi.org/10.17860/efd.46048
 • Girgin, D. (2015). Müzik eğitimi bölümlerindeki çalgı eğitiminde öğretmen ve öğrenci perspektifinde beklentiler. Education Sciences, 10(3), 169-183. https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaedu/issue/19841/212554
 • Gonzalez, A. L. (2016). Music and language development: Traits of nursery rhymes and their impact on children's language development. https://digitalcommons.calpoly.edu/musp/75
 • Göher, F. (2008b), “Müziğin Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Kelimelerin Bellenmesine Katkısı: İlköğretim Dördüncü Sınıf ve Üniversite Öğrencileriyle Yapılan İki Çalışma”, Müzik ve Bellek Sempozyumu: I. Müzikoloji Günleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
 • Gök Akkılıç, A. (2019). İlköğretimde ses eğitimi ve şarkı söylemenin kişilik ve sosyalleşme üzerine etkisi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 9(2), 262-273. https://hdl.handle.net/11421/23526
 • Göncü, İ. Ö. (2010). Okul öncesi eğitimde müzik eğitiminin temel sorunları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 355-362. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49063/626025
 • Güneş, F. (2010). Ninnilerin çocukların dil ve zihinsel gelişimine etkisi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 2(3), 27-38.
 • İmseytoğlu, D., & YILDIZ, S. (2012). Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde müzik terapi. Florence Nightingale Journal of Nursing, 20(2), 160-165. https://dergipark.org.tr/en/pub/fnjn/issue/9007/112201
 • Kandır, A. & Türkoğlu, D. (2015). MEB 2013 okul öncesi eğitim programının müzikal becerilerin gelişimi yönünden değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Kongre Kitabı),-. https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103898
 • Kandır, A., & Alpan, U. Y. (2008). Okul öncesi dönemde sosyal-duygusal gelişime anne-baba davranışlarının etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14(14), 33-38. https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/21109/227348
 • Karacan, E. (2000). Bebeklerde ve çocuklarda dil gelişimi. Klinik Psikiyatri, 3(4), 263-268.
 • KARİP, F. (2019). İlkokul görsel sanatlar dersi kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 8(3), 1929-1948. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/49273/629395
 • Kazu, İ. Y., & Yılmaz, M. (2018). Ülkemizdeki okul öncesi eğitimin bazı veriler açısından OECD ve AB üyesi ülkeleri ile karşılaştırılması. Turkish Journal of Educational Studies, 5(2), 64-75. https://doi.org/10.33907/turkjes.404695
 • Kılınçcı, E., & Beyhan, C. A. N. (2020). Resimli çocuk kitaplarındaki karakterlerin sosyal ve duygusal beceriler yönünden incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1216-1234.
 • Kirşehirli, M. (2011). Zihin engelli çocuklara özbakım becerilerinin şarkı yoluyla öğretilmesi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü). https://doi.org/10.17679/inuefd.719309
 • Koçak, A., & Özgür, A. R. U. N. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4(3), 21-28. https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19013/200754
 • Kurt, E. (2014). TRT çocuk kanalının 4-6 yaş grubu öğrencilerinin dil gelişimine etkisi hakkında öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü). https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/654183
 • Lazdauskas, H. (1996). Music makes the school go'round. Young Children, 51(5), 22-23.
 • Liao, M. Y., & Campbell, P. S. (2016). Teaching children's songs: a Taiwan–US comparison of approaches by kindergarten teachers. Music Education Research, 18(1), 20-38. https://doi.org/10.1080/14613808.2015.1049256
 • Magnuson, K. A., Meyers, M. K., Ruhm, C. J., & Waldfogel, J. (2004). Inequality in preschool education and school readiness. American educational research journal, 41(1), 115-157. http://www.jstor.org/stable/3699386 Mamur, N., & Köksal, N. (2016). Görsel sanatlar dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi bağlamında incelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5(3), 732-747. https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/24921/263079
 • Martinet, A. (1998). İşlevsel Genel Dilbilim, (Çev. Berke Vardar). İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Millington, N. T. (2011). Using songs effectively to teach English to young learners. Language Education in Asia, 2(1), 134-141. http://dx.doi.org/10.5746/LEiA/11/V2/I1/A11/Millington
 • Mizener, C. P. (2008). Enhancing language skills through music. General Music Today, 21(2), 11-17. https://doi.org/10.1177/1048371308316414
 • Mullen, G. (2017). More than words: Using nursery rhymes and songs to support domains of child development. Journal of Childhood Studies, 42-53. https://doi.org/10.18357/jcs.v42i2.17841
 • Oktay, A. (2003). Okul öncesinde temel kavramlar, okul öncesi eğitimin amaçları ve temel ilkeleri-özel öğretim yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Onur, B. (1995). Gelişim psikolojisi. İmge Kitabevi, Ankara.
 • Özmenteş, G., & Bilen, S. (2005). Dalcroze Eurhythmics öğretiminin müziksel beceriler, müzik dersine ilişkin tutumlar ve müzik yeteneğine ilişkin özgüven üzerindeki etkileri. 6(10), 87-102.
 • Öztürk Dağabakan, F., & Dağabakan, D. (2007). Dil ve çocukta dil gelişim kuramları. Milli Eğitim Dergisi, 36(174), 155-161.
 • Öztürk, Ö. G. M., Giren, S., Yıldırım, A. G. E., & Şimşek, A. G. Ü. (2015). Güncellenen okul öncesi eğitim programının coğrafya eğitimi açısından incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4). https://doi.org/10.18026/cbusos.22851
 • Pagani, L., Larocque, D., Tremblay, R., & Lapointe, P. (2003). The impact of junior kindergarten on behaviour in elementary school children. International journal of behavioral development, 27(5), 423-427. doi:10.1080/01650250344000028 Phillips, K. H. (1985). Training the child voice. Music Educators Journal, 72(4), 19-57. https://doi.org/10.2307/3400517
 • Rieb, Courtney A., "The Impact of Music on Language Acquisition" (2018). Honors Capstones. 1205. https://huskiecommons.lib.niu.edu/studentengagement-honorscapstones/1205
 • Saarnı, C. (2001). Cognition, Context and Goals: Significant Components in Social-Emotional Efffectiveness. Social Development, 10 (1), 125- 127
 • Sığırtmaç, A. (2002). Okul öncesi dönemde müzik eğitimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9). https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4366/59716
 • Sinaga, F. S. H. S., Maestro, E., Winangsit, E., & Yensharti, Y. (2019). Learning and Singing: Thematic Children Songs in Kindergarten. In Seventh International Conference on Languages and Arts (ICLA 2018) (pp. 143-151). Atlantis Press. 10.2991/icla-18.2019.23
 • Sökezoğlu, D. (2010). Ritim, hareket ve şarkı öğretimi temelli müzik eğitiminin 7-11 yaş grubu çocuk yuvası öğrencilerinin sosyal gelişimleri üzerine etkisi (Afyonkarahisar ili örneği). https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/363825
 • Stokes, J. (2008). The effects of music on language acquisition. CELE J, 16, 23-32.
 • Stone P J, Dunphy D C, Marshall S S, DM Ogilvie (1966). The general ınquirer: a computer approach to content analysis, the m.ı.t. press, massachusetts. 63(spring), 241-256. https://doi.org/10.1145/1461551.1461583 Supartini, T., Weismann, I. T. J., & Hengki, W. (2020). Development of learning methods through songs and movements to ımprove children's cognitive and psychomotor aspects. European Journal of Educational Research, 9(4), 1615-1633.
 • Tallal, P., & Gaab, N. (2006). Dynamic auditory processing, musical experience and language development. Trends in neurosciences, 29(7), 382-390. https://doi.org/10.1016/j.tins.2006.06.003
 • Tan, N. (2016). İlkokul matematik derslerinde şarkı kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve sözcük dağarcığı üzerindeki etkisi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü). http://hdl.handle.net/11607/3098
 • Taşal, B., & Vural, F. (2011). Şarkı sözlerinde şiddet öğesi: Aksaray ili ilköğretim ikinci kademe öğrencileriyle yapılan bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 251-259. https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61802/924581
 • TC Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: TC Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Temiz, E. (2011). Çocukların müziksel ses özelliklerine uygun şarkı söyleyebilme becerilerine işitme kaybı değişkeninin etkisi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(1). https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8720/108881
 • TRT Çocuk (2023). TRT çocuk müzikleri. https://www.trtcocuk.net.tr/trt-cocuk-sarkilari
 • Ulutaş, A., Demir, E., & Yayan, E. H. (2017). Motor gelişim eğitim programının 5-6 yaş çocukların kaba ve ince motor becerilerine etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1523-1538. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.31178-338846
 • Veziroğlu, M., & Gönen, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının MEB okul öncesi eğitim programındaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163).
 • Virtala, P., & Partanen, E. (2018). Can very early music interventions promote at‐risk infants’ development?. Annals of the New York Academy of Sciences, 1423(1), 92-101. https://doi.org/10.1111/nyas.13646
 • Vural, D. E., & Kocabaş, A. (2016). Okul öncesi eğitim ve aile katılımı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59). https://doi.org/10.17755/esosder.263223
 • Welch, G. F. (1998). Early childhood musical development. Research Studies in Music Education, 11(1), 27-41. https://doi.org/10.1177/1321103X9801100104
 • Yılmaz, İ. (2017). TRT çocuk çocukla çocuklaşmak. TRT Akademi, 2(4), 584-597. https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/45884/579190
 • Yiğit, N. (2006). Koroda ses eğitimiçalışmalarının çocuk ses gelişimine etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 777-783. https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61792/924180
 • Yoshikawa, H., Weiland, C., Brooks-Gunn, J., Burchinal, M. R., Espinosa, L. M., Gormley, W. T., ... & Zaslow, M. J. (2013). Investing in our future: The evidence base on preschool education. Society for Research in Child Development.
 • Yurdakul, İ. H. (2019). 2018 Görsel sanatlar öğretim programındaki kazanımların uygulanabilirliğinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(223), 231-244.
 • Yurtkulu, F., Akçay, M., Yeğen, H., & Şipal, Z. Çocuk şarkılarının çocuklar üzerindeki toplumsal cinsiyet algısına yönelik okul öncesi öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşleri. Sosyal Hizmet “Socıal Work”, 7.
 • Zelyurt, H., & Osmanoğlu, O. El ele okul öncesi eğitime kitaplarının MEB okul öncesi eğitim programı (2013) kavram ve kazanımları açısından incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 9(2), 158-180. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turkjes/issue/70118/904165
Toplam 65 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Büşra Nur Musuloğlu 0000-0001-8173-8282

Esin Sezgin 0000-0002-9772-9855

Erken Görünüm Tarihi 31 Temmuz 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 14 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Musuloğlu, B. N., & Sezgin, E. (2024). TRT Çocuk Şarkılarının MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanımlarına Uygunluğunun İncelenmesi. Temel Eğitim(22), 19-35.

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions