Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenleri Görüşleri Doğrultusunda Müzik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Öğrenme Alanlarına Ait Kazanımların Değerlendirilmesi

Yıl 2024, Sayı: 22, 36 - 48, 15.04.2024

Öz

Bu araştırmada, Sınıf öğretmenlerinin İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programında yer alan öğrenme alanlarına ait kazanımlara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüş olan bu araştırmada verileri elde etmek için 15 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, ortaya çıkmış olan veriler nitel yaklaşımda kullanılan içerik analizi ile analiz edilmiş, ortaya çıkan bulgular kategorileştirilerek yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin kazanımların öğrenci seviyesine uygunluğu hakkında olumsuz görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. Öğretmenler programda yer alan kazanım sayısının azaltılması ve sırasında değişiklik yapılmasını belirtmişlerdir. Uygulamaya dönük, etkin katılımı sağlaması, teknolojik araç-gereç kullanımına uygun, bilgilerin kalıcı hale getirilmesini sağlaması programda yer alan kazanımların olumlu özellikleri olarak dile getirilmiştir. Öğretmenler, programın olumsuz yönü olarak kazanımlar öğrenci seviyesinin üzerinde olduğu, materyal eksikliği, tüm okullarda uygulanabilir olmaması, belirlenmiş olan sürenin yetersiz olması ve kazanımları anlamakta güçlük çekilmesi gibi özellikleri tanımlamışlardır.

Kaynakça

 • Aksu, H. H. (2008). Öğretmenlerin yeni ilköğretim matematik programına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-10.
 • Altun, Z. D., & Uzuner, F. G. (2018). Sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1416-1432.
 • Annells, M. (2006), Triangulation of qualitative approaches: hermeneutical phenomenologyand grounded theory. Leading Global Nursing Research, 56(1), 55-61.
 • Bayburtlu, Y. S. (2015). 2015 Türkçe dersi öğretim programı ve 2006 Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Turkish Studies, 10(15), 137-158.
 • Brommer, G. S & Horn, G. S. (1985). Art in your world. Davis Publications. Inc. Worcester, Massachusetts U.S.A.
 • Bümen, N. T., Çakar, E. & Yıldız, D. G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 203-228.
 • Burak, S. (2019). Self-efficacy of pre-school and primary school pre-service teachers in musical ability and music teaching. International Journal of Music Education, 37(2), 257-271. https://doi.org/10.1177/0255761419833083
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Canbay A. (2007). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersi öğretim programına yaklaşım ve görüşleri. Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 15-29.
 • Cesur, D. (2012). Ortaöğretim müzik dersinin işlevselliği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2014). What can “thematic analysis” offer health and wellbeing researchers?. International journal of qualitative studies on health and well-being, 9(1), 26152.
 • De Vries, P. (2011). The first year of teaching in primary school: where is the place of music?. International Journal of Education & the Arts, 12(2), n2.
 • Demirel, Ö. (2009). Öğretme sanatı. öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara. Pegem Yayıncılık.
 • Dinç Altun, Z. & Uzuner, F. G. (2018). Sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1416-1432. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.39790-471132
 • Doğan, D. & Semerci, N. (2016). Eğitim programlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve sorunların çözümüne ilişkin yönetici görüşleri. Turkish Studies, 11(9), 279-304.
 • Durukan, E. (2013). Öğretmen görüşleri açısından Türkçe dersi öğretim programı kazanımları. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 1-14.
 • Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. [e-book] Aldine de Gruyter.
 • Glover, J., Young, M. S., & Young, S. (2002). Primary music: Later years. Routledge.
 • Kılıç, I. (2009). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin müzik öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 123-137.
 • Kocabaş, A. (1993). 1986 Lise müzik dersi öğretim programının Ege Bölgesi’nde görevli müzik öğretmenlerinin görüşlerine ve çağdaş program geliştirme ilkelerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Kocabaş, A. (2000). Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerindeki yetersizliklerine ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 7–11.
 • Kösreli, S. (2012) Sınıf öğretmenlerinin müzik dersine ilişkin hizmet içi eğitim ihtiyaçları üzerine bir inceleme: Erzincan ili örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Lowe, G. M., Lummis, G. W., & Morris, J. E. (2017). Pre-service primary teachers' experiences and self-efficacy to teach music: Are they ready?. Issues in Educational Research, 27(2), 314-329.
 • Mert, E., & Şen, Ü. S. (2019). İlköğretim 7. sınıf müzik öğretiminde teknoloji destekli materyal kullanımının akademik başarıya etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(4), 2113-2139. https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/51800/553839
 • Nurikadıoğlu, R. H. (2000). İlköğretim kurumlarında müzik dersinde karşılaşılan sorunlar. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon.
 • Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149.
 • Şenler, Ö. (2014). Sınıf öğretmenlerinin müzik dersindeki yeterliliklerine ilişkin görüşleri (Tez No. 354665) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Shah, R. K (2016). Teachers' Opinions on the Adequacy and Relevancy of Primary Education Curriculum. International Journal of Advanced Research and Innovative Ideas in Education, 2(2), 246-256.
 • Shin, J. (2019). Experienced Korean primary teachers’ perceptions of their difficulties in music classes. British Journal of Music Education, 36(2). 173-182.
 • Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications.
 • Tarman, S. (2006). Müzik eğitiminin temelleri. İstanbul: Müzik Eğitimi Yayınları.
 • Toraman, M. (2013). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim programında yer alan müzik dersine yönelik görüşleri üzerine nitel bir araştırma. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Uçan, A. (2002). Türkiye’de Çağdaş Sanat Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme Süreci ve Başlıca Yapılanmalar. Gazi Üniversitesi 1. Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara.
 • Ulutaş, S. (2011). İlköğretim müzik derslerindeki ses eğitimi uygulamalarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yazıcı, T. (2012). İlköğretim müzik dersinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi: Trabzon ili örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 185-200.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yaıncılık.
 • Yıldız, G. (2006). İlköğretimde müzik eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yünlü, F. & Sağlam, M. (2004). Sınıf öğretmenlerinin müzik dersine ilişkin görüşleri, içerikle ilgili güçlükleri ve eğitim gereksinimleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 211-226.

Evaluatıon Of The Achıevements Of The Learnıng Areas In The Musıc Lesson Currıculum In Lıne Wıth The Opınıons Of The Class Teachers

Yıl 2024, Sayı: 22, 36 - 48, 15.04.2024

Öz

In this research, it is aimed to determine the opinions of the classroom teachers about the learning areas in the Primary Education Music Lesson Curriculum. In this study, which was carried out with the qualitative research method, semi-structured interviews were conducted with 15 teachers to obtain the data, the obtained data were analyzed with the content analysis method used in the qualitative approach, and the findings were interpreted by categorizing. The results obtained from the research show that teachers have negative opinions about the appropriateness of the achievements to the student level. Teachers stated that the number of achievements in the program should be reduced and changes should be made during it. The positive features of the achievements in the program were expressed as practical, effective participation, appropriate use of technological tools and equipment, and ensuring that the information is permanent. The teachers defined the negative aspects of the program such as the achievements being above the student level, the lack of materials, the inapplicability in all schools, the inadequacy of the specified time, and the difficulty in understanding the objectives.

Kaynakça

 • Aksu, H. H. (2008). Öğretmenlerin yeni ilköğretim matematik programına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-10.
 • Altun, Z. D., & Uzuner, F. G. (2018). Sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1416-1432.
 • Annells, M. (2006), Triangulation of qualitative approaches: hermeneutical phenomenologyand grounded theory. Leading Global Nursing Research, 56(1), 55-61.
 • Bayburtlu, Y. S. (2015). 2015 Türkçe dersi öğretim programı ve 2006 Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Turkish Studies, 10(15), 137-158.
 • Brommer, G. S & Horn, G. S. (1985). Art in your world. Davis Publications. Inc. Worcester, Massachusetts U.S.A.
 • Bümen, N. T., Çakar, E. & Yıldız, D. G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 203-228.
 • Burak, S. (2019). Self-efficacy of pre-school and primary school pre-service teachers in musical ability and music teaching. International Journal of Music Education, 37(2), 257-271. https://doi.org/10.1177/0255761419833083
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Canbay A. (2007). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersi öğretim programına yaklaşım ve görüşleri. Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 15-29.
 • Cesur, D. (2012). Ortaöğretim müzik dersinin işlevselliği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2014). What can “thematic analysis” offer health and wellbeing researchers?. International journal of qualitative studies on health and well-being, 9(1), 26152.
 • De Vries, P. (2011). The first year of teaching in primary school: where is the place of music?. International Journal of Education & the Arts, 12(2), n2.
 • Demirel, Ö. (2009). Öğretme sanatı. öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara. Pegem Yayıncılık.
 • Dinç Altun, Z. & Uzuner, F. G. (2018). Sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1416-1432. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.39790-471132
 • Doğan, D. & Semerci, N. (2016). Eğitim programlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve sorunların çözümüne ilişkin yönetici görüşleri. Turkish Studies, 11(9), 279-304.
 • Durukan, E. (2013). Öğretmen görüşleri açısından Türkçe dersi öğretim programı kazanımları. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 1-14.
 • Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. [e-book] Aldine de Gruyter.
 • Glover, J., Young, M. S., & Young, S. (2002). Primary music: Later years. Routledge.
 • Kılıç, I. (2009). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin müzik öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 123-137.
 • Kocabaş, A. (1993). 1986 Lise müzik dersi öğretim programının Ege Bölgesi’nde görevli müzik öğretmenlerinin görüşlerine ve çağdaş program geliştirme ilkelerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Kocabaş, A. (2000). Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerindeki yetersizliklerine ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 7–11.
 • Kösreli, S. (2012) Sınıf öğretmenlerinin müzik dersine ilişkin hizmet içi eğitim ihtiyaçları üzerine bir inceleme: Erzincan ili örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Lowe, G. M., Lummis, G. W., & Morris, J. E. (2017). Pre-service primary teachers' experiences and self-efficacy to teach music: Are they ready?. Issues in Educational Research, 27(2), 314-329.
 • Mert, E., & Şen, Ü. S. (2019). İlköğretim 7. sınıf müzik öğretiminde teknoloji destekli materyal kullanımının akademik başarıya etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(4), 2113-2139. https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/51800/553839
 • Nurikadıoğlu, R. H. (2000). İlköğretim kurumlarında müzik dersinde karşılaşılan sorunlar. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon.
 • Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149.
 • Şenler, Ö. (2014). Sınıf öğretmenlerinin müzik dersindeki yeterliliklerine ilişkin görüşleri (Tez No. 354665) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Shah, R. K (2016). Teachers' Opinions on the Adequacy and Relevancy of Primary Education Curriculum. International Journal of Advanced Research and Innovative Ideas in Education, 2(2), 246-256.
 • Shin, J. (2019). Experienced Korean primary teachers’ perceptions of their difficulties in music classes. British Journal of Music Education, 36(2). 173-182.
 • Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications.
 • Tarman, S. (2006). Müzik eğitiminin temelleri. İstanbul: Müzik Eğitimi Yayınları.
 • Toraman, M. (2013). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim programında yer alan müzik dersine yönelik görüşleri üzerine nitel bir araştırma. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Uçan, A. (2002). Türkiye’de Çağdaş Sanat Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme Süreci ve Başlıca Yapılanmalar. Gazi Üniversitesi 1. Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara.
 • Ulutaş, S. (2011). İlköğretim müzik derslerindeki ses eğitimi uygulamalarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yazıcı, T. (2012). İlköğretim müzik dersinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi: Trabzon ili örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 185-200.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yaıncılık.
 • Yıldız, G. (2006). İlköğretimde müzik eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yünlü, F. & Sağlam, M. (2004). Sınıf öğretmenlerinin müzik dersine ilişkin görüşleri, içerikle ilgili güçlükleri ve eğitim gereksinimleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 211-226.
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Songül Pektaş 0000-0002-3824-1518

Erken Görünüm Tarihi 22 Eylül 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 4 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Pektaş, S. (2024). Sınıf Öğretmenleri Görüşleri Doğrultusunda Müzik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Öğrenme Alanlarına Ait Kazanımların Değerlendirilmesi. Temel Eğitim(22), 36-48.

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions