Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BELEDİYELERDE UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI: BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 137 - 166, 31.01.2024
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1295877

Öz

Bu çalışmanın amacı esnek çalışma yaklaşımlarından birisi olan uzaktan çalışma yönteminin en önemli yerel yönetim birimleri olan belediyelerdeki uygulanabilirliğini araştırmaktır. Bu kapsamda çalışmada “belediye çalışanlarının uzaktan çalışma modelinin uygulanabilirliğine yönelik algıları nasıldır?” sorusunun yanıtı aranmıştır. Çalışmanın evrenini Türkiye’nin en kalabalık kenti olan İstanbul’da görev, yetki ve sorumluluk alanı kentin mülki sınırlarına kadar uzanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), örneklemini ise İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinden biri olan Beşiktaş Belediyesi oluşturmaktadır. Beşiktaş Belediyesinde çalışan personel ise araştırmanın çalışma grubudur. Araştırma kapsamında 230 kişiye anket uygulanarak belediyelerde uzaktan çalışma modeline ilişkin olumlu ve olumsuz yanlar, uygulamaya geçilmeden önce yapılması gerekenler, kurum içinde yapılması gerekli yasal düzenlemeler ile bireysel alana ilişkin yapılması gerekenler olmak üzere beş farklı kategoride değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışma ile belediyelerde uzaktan çalışmaya ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin yetersiz kaldığı, uzaktan çalışma yönteminin belediyelerde fiziksel kullanımdan kaynaklanan giderleri düşüreceği, personelin verimliliğini ise yükselteceği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • 4857 Sayılı İK (2003). Erişim tarihi: 19.02.2023, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4857.pdf.
 • Alıcı, O. V. (2016). Kamu yönetiminde iç denetim mekanizmasının reorganizasyonu. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 195-199.
 • Angelici, M. ve Profeta, P. (2020). Smart-working: Work flexibility without constraints. Germany: Cesifo Working Papers. No: 8165.
 • Ateş, H. ve Banazılı, A. M. (2021). Yükseköğretim kurumlarında e-öğretim uygulaması: Türkiye için strateji önerileri. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 8(19), 112-122.
 • Baines, S. ve Gelder, U. (2003). What is family friendly about the workplace in the home? The case of self-employed parents and their children. New Technology, Work and Employment, 18(3), 223-234.
 • Baycık, G., Doğan, S., Yangın-Dulay, D., ve Yay, O. (2021). COVİD 19 pandemisinde uzaktan çalışma: Tespit ve öneriler. Çalışma ve Toplum, 3(70). 1683-1728.
 • Bilgili, M. Y. (2020). Merkezi yönetim, yerel yönetimler ve koronavirüs (COVID-19) salgını. Turkish Studies, 15(6), 219-235.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • De-Menezes, M. L. ve Kelliher, C. (2011). Flexible working and performance: A systematic review of the evidence for a business case. International Journal of Management Reviews, 13(4), 452-474.
 • Demir, K. (2021). Türk iş hukukunda uzaktan çalışma kapsamında işverenin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama borcu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(3), 2501-2543.
 • De-Vaus, D. (2001). Surveys in social research. London: Routledge.
 • Di-Martino, V. ve Wirth, L. (1990). Telework: A new way of working and living. International Labour Review, 129(5), 529–554.
 • Eryiğit, B. H. (2016). Yerel kalkınma bağlamında yerel yönetim birliklerinin kuruluş sürecinde uygulanan vesayet denetimi ve bir model önerisi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 4(1), 283-295.
 • Eyck, K. (2003). Flexibilizing employment: An qverview. Geneva: International Labour Office.
 • Forbes, S., Birkett, H., Evans, L., Chung, H. ve Whiteman, J. (2020). Managing employess during the covid-19 pandemic: Flexible working and the future of work. Birmingham: University of Kent.
 • Goetsky, J. (1999). The european employment strategy: Genesis and development. European Journal of Industrial Relations, 5(2), 117-137.
 • Gozdziewska-Nowicka, A., Modrzynska, J. ve Modrzynski, P. (2020). Teleworking and remote work in local government administration management in poland. European Research Studies Journal, 23(2), 1027-1043.
 • Grabowska, M. (2012). Flexible employment forms as an element of flexicurity. Journal of International Studies, 5(2), 98-105.
 • Harker, B. M. ve Mac-Donnell, R. (2012). Is telework effective for organizations? A meta analysis of empirical research on perceptions of telework and organizational outcomes. Management Research Review, 35(7), 602-616.
 • Hofacker, D. ve Konig, S. (2013). Flexibility and work-life conflict in times of crisi: A gender perspective. International Journal of Sociology and Social Policy, 33(9/10), 615-617.
 • İ.B.B. Faaliyet Raporu (2021). Erişim tarihi: 25.02.2023, https://ibb.istanbul/BBImages/Slider/Image/2021-faaliyet-raporu.pdf.
 • ILO - 177 Sayılı Ev İşi Sözleşmesi (1996). Erişim tarihi: 26.04.2023, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312322.
 • ILO (2020). COVID-19: Guidance for labour statistics data collection. ILO technical note. Erişim tarihi: 26.04.2023, https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_747075.pdf.
 • Ingusci, Emanuela vd., (2022). Development and validation of the remote working benefits & disadvantages scale. Quality & Quantity. 29 April, 1-25.
 • Jupp, V. (2006). Dictionary of social research methods. U.S.A: SAGE Publications.
 • Kaptan, S. (1973). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Rehber Yayınevi.
 • Kul-Parlak, N. (2016). İş-yaşam dengesi açısından esnek çalışmanın analizi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 5(2), 109-137.
 • Mitchell, T. (2010). The resources of economics. Journal of Cultural Economy, 3(2), 189-204.
 • Molino, M., Ingusci, E., Signore, F., Manuti, A., Giancaspro, L. M., Russo, V., Zito, M. ve Cortese, G. C. (2020). Wellbeing costs of technology use during covid-19 remote working: an investigation using the italian translation of the technostress creators scale. Sustainability, 12(15), 1-20.
 • Oktay, T. (2022). Yerel yönetimler. Ankara: İdeal Kent Yayınları.
 • Öner, Ş. (2006). Yeni mevzuat çerçevesinde Türkiye’de belediye yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Önez-Çetin, Z. (2021). Ülke örnekleri üzerinden covid-19 sürecinde yerel yönetim uygulamaları ve önlemleri. Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, 2(1), 55-80.
 • Öztürkoğlu, Y. (2013). Tüm yönleriyle esnek çalışma modelleri. Beykoz Akademi Dergisi, 1(1), 109-129.
 • Parlak, Z. ve Özdemir, S. (2011). Esneklik kavramı ve emek piyasalarında esneklik. Sosyal Siyaset Konferansları 60(1), 1-60..
 • Ray, K. T. ve Pana-Cryan, R. (2021). Work flexibility and work-related well-being. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 1-17.
 • Savić, D. (2020). COVID-19 and work from home: Digital transformation of the workforce. Grey Journal (TGJ), 16(2), 101–104.
 • Şeker, M. (2015). Quality of life index: A case study of İstanbul. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 23, 1-15.
 • Serinikli, N. (2021). Covid-19 salgın sürecinde örgütsel değişim: Uzaktan/evden çalışma yöntemi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 277-288.
 • Taner, D. ve Negiz, A. N. (2018). Kamu idarelerinde esnek çalışmaya dair kavramsal bir çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32(3), 557-585.
 • Taş, İ. E. ve Ateş, N. (2020). Kamuda bir esnek çalışma deneyimi: Vergi inceleme elemanlarının covid-19 sürecinde esnek çalışması. Vergi Raporu, 253, 43-63.
 • Taser, D., Aydin, E., Targaloz, O. A. ve Rofcanin, Y. (2022). An examination of remote e-working and flow experience: The role of technostress and loneliness. Computers in Human Behavior, 127, 1-10.
 • TUİK (2022). Erişim tarihi: 04.05.2023, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2022-49685.
 • Tuna, A. A. ve Türkmendağ, Z. (2020). Covid-19 pandemi döneminde uzaktan çalışma uygulamaları ve çalışma motivasyonunu etkileyen faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 3246-3260.
 • Vargas-Llave, O., Mandl, I., Weber, T. ve Wilkens, M. (2020). Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Wang, B., Liu, Y., Qian, J. ve Parker, K. S. (2021). Achieving effective remote working during the covid-19 pandemic: A work design perspective. Applied Psychology, 70(1), 16-59.
 • Yıldırım, A. (2021). Yerel yönetimlerde dijital dönüşüm uygulamaları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 54, 61-82.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamil ÖZASLAN 0000-0003-1295-9502

Abdurrahman Muhammet BANAZILI 0000-0002-5088-9587

Berna KARAKALE 0000-0003-4537-5626

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ÖZASLAN, K., BANAZILI, A. M., & KARAKALE, B. (2024). BELEDİYELERDE UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI: BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ. TESAM Akademi Dergisi, 11(1), 137-166. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1295877
AMA ÖZASLAN K, BANAZILI AM, KARAKALE B. BELEDİYELERDE UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI: BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ. TESAM Akademi Dergisi. Ocak 2024;11(1):137-166. doi:10.30626/tesamakademi.1295877
Chicago ÖZASLAN, Kamil, Abdurrahman Muhammet BANAZILI, ve Berna KARAKALE. “BELEDİYELERDE UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI: BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ”. TESAM Akademi Dergisi 11, sy. 1 (Ocak 2024): 137-66. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1295877.
EndNote ÖZASLAN K, BANAZILI AM, KARAKALE B (01 Ocak 2024) BELEDİYELERDE UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI: BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ. TESAM Akademi Dergisi 11 1 137–166.
IEEE K. ÖZASLAN, A. M. BANAZILI, ve B. KARAKALE, “BELEDİYELERDE UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI: BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ”, TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, ss. 137–166, 2024, doi: 10.30626/tesamakademi.1295877.
ISNAD ÖZASLAN, Kamil vd. “BELEDİYELERDE UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI: BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ”. TESAM Akademi Dergisi 11/1 (Ocak 2024), 137-166. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1295877.
JAMA ÖZASLAN K, BANAZILI AM, KARAKALE B. BELEDİYELERDE UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI: BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11:137–166.
MLA ÖZASLAN, Kamil vd. “BELEDİYELERDE UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI: BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ”. TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, 2024, ss. 137-66, doi:10.30626/tesamakademi.1295877.
Vancouver ÖZASLAN K, BANAZILI AM, KARAKALE B. BELEDİYELERDE UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI: BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11(1):137-66.