Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A Case Study on Online Complaints Against Qur’an Courses for Ages 4-6: The Example of sikayetvar.com

Yıl 2023, Sayı: 4, 173 - 196, 17.10.2023
https://doi.org/10.55709/tetkik.4.1339102

Öz

The “2022 Administrative Activity Report” states that the number of Qur’an courses for 4-6-year-olds affiliated with the Presidency of Religious Affairs, which started its educational activities with a pilot programme in the 2013-2014 academic year, has rapidly increased to 5,651. A certain standard and level of quality are expected from these educational institutions. When these expectations and quality are not met, stakeholders can express their dissatisfaction/complaints within their immediate social circles on a micro level and to a broader audience through the internet on a macro level. One of the complaint platforms where these grievances are published in our country is a website called “sikayetvar.com”. The website “sikayetvar.com” has been preferred due to being the first complaint platform, allowing free membership, and providing easy sharing of complaints. In this respect, the study aims to analyze and evaluate the dissatisfaction with the problems related to service quality by examining the complaints about the 4-6-year-old Qur’an courses that were published between 1.6.2019 and 30.6.2023. To achieve this research goal, document scanning and content analysis were used. The research identified 166 complaints associated with Qur'an courses for ages 4-6, categorized into three themes: “registration and dues”, “staff”, and “legitimacy and facilities/resources”. Almost all of the complaints were centered around registration dues, and personnel matters. The findings suggest that the Presidency of Religious Affairs should adopt a proactive and solution-oriented approach to enhance service quality and strengthen its connection with internal and external stakeholders. Several suggestions for achieving this goal are provided.

Etik Beyan

This article is the revised and developed version of the unpublished conference presentation entitled “An Evaluation of Online Complaints About Qur’an Courses for 4-6 Year Olds: The Case of sikayetvar.com”, orally delivered at the Symposium of 3rd Türkiye Social Sciences Symposium

Kaynakça

 • Acur, Elif. Öğretici Görüşleri Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kurslarındaki Değerler Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstütüsü, Yüksek Lisans, 2019. Ada, Şükrü vd. “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları”. Middle Eastern & African Journal of Educational Research 12 (2014), 32-49.
 • Atalar, N. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul bünyesindeki anasınıflarında yaşanan yönetim sorunları. Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2017.
 • Baltacı, Ali. “Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7/1 (2018), 231-274.
 • Best, Arthur - Andreasen, Alan R. “Consumer Response to Unsatisfactory Purchases: A Survey of Perceiving Defects, Voicing Complaints, and Obtaining Redress”. Law & Society Review 11/4 (1977), 701-742. https://doi.org/10.2307/3053179
 • Can, Ertuğ - Kılıç, Şeyda. “Okul öncesi eğitim: Temel sorunlar ve çözüm önerileri”. Milli Eğitim Dergisi 48/1 (2019), 483-519. https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/51765/674058
 • Conlon, Donald E. - Murray, Noel M. “Customer Perceptions of Corporate Responses to Product Complaints: the Role of Explanations”. The Academy of Management Journal 39/4 (1996), 1040-1056. https://doi.org/10.2307/256723
 • Dinçer, Betül. Diyanet İşleri Başkanlığı’na Bağlı 4-6 Yaş Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Mevcut Durum ve Beklentilerin Saptanması. Bursa Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2020.
 • Doğan, Zülfi. 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Öğreticilerinin Eğitim-Öğretim Yeterlik Algıları (Kayseri Örneği). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2019.
 • Ecer, Münir. “Velilere Göre 4-6 Yaş Kur’an Kursları (Van Örneği)”. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 15 (2023), 151-172. https://doi.org/10.53112/tudear.1229108
 • Ecer, Münir - Çakmak, Ahmet. “Bir Meta-Sentez Çalışması: Öğreticilerin Gözünden 4-6 Yaş Kur’an Kursları”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 21/2 (2021), 803-831. https://doi.org/10.33420/marife.999853
 • Gücen, Ali vd. “4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğretim Programının Öğretici Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”. Uluslararası Erken Çocukluk Dönemi Kongresi Bildiri Kitabı, 752-765.
 • Gün, Ayşegül. “Veli ve Öğretici Görüşleri doğrultusunda 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Eğitimi: Samsun İli Örneği”. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (2016), 33-66. https://doi.org/10.18498/amauifd.282862
 • Kara, Büşra. Okul Öncesi Dönemi (4-6 Yaş Grubu) Çocukların Din Eğitiminde Görev Alan Eğitimcilerin/Din Görevlilerinin Pedagojik Yeterlilikleri. Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2019.
 • Korkmaz, Mehmet. “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarında Din Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. Kayseri: Kimlik Yayınları, 2019.
 • Korkmaz, Mehmet. “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Öğreticilerinin Eğitim-Öğretim Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi 53 (2020), 237-261. https://doi.org/10.29288/ilted.679601
 • Kurt, İbrahim. Velilerin 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarından Memnuniyet Düzeyleri ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma (Ankara Örneği). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 • Miles, Matthew B. - Huberman, A. Michael. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage, 2nd. Ed., 1994.
 • Öncü, Ali. “4-6 Yaş Kur’an Kurslarında Öğreticileri Etkileyen Unsurlar (Denizli Örneği)”. Kocatepe İslami İlimler Dergisi 4/2 (2021), 259-282. https://doi.org/10.52637/kiid.991020
 • Parasuraman, Abll vd. “SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”. Journal of Retailing, 64/1 (1998), 12-40.
 • Sabancı, Ali vd. “Problems Encountered in Pre-School Education According to the Views of School Managers, Teachers and Parents”. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 24/2 (2018), 339-385. https://doi.org/doi: 10.14527/kuey.2018.009
 • Şen, Ayşenur. 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında Uyum Süreci İçerisinde Karşılaşılan Problemler: İstanbul Örneği. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2021.
 • Tüfekçi, Kevser. Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kursları Eğitiminin Öğretici ve Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2020.
 • Türkmen, Serkan - Bayrakdar, Nazım. “Öğretici Görüşlerine Göre 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Binalarinin Fiziki İmkânlar Açisindan Eğitime Elverişlilik Durumu (Gaziantep Örneği)”. Dini Araştırmalar 23/58 (Din Eğitimi: Prof. Dr. Beyza Bilgin Özel Sayısı) (2020), 101-126. https://doi.org/10.15745/da.790879
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliği (DİB). “Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği, Resmî Gazete 28257 (7 Nisan 2012), md. 4/1.” 2012. Erişim 20 Haziran 2023. https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr
 • Tüten, Ayşe Çelik. Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticilerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2021.
 • Üzümcü, Muzaffer - Çınar, Nuran. “4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticilerinin Eğitsel Yeterlikleri ve Görev Yaptıkları Kurslarla İlgili Görüşleri”. Trabzon İlahiyat Dergisi 7/1 (2020), 7-51. https://doi.org/10.33718/tid.712965
 • Vos, Janita F. J. vd. “How Organisations Can Learn from Complaints”. The TQM Journal 20/1 (2008), 8-17. https://doi.org/10.1108/09544780810842866
 • Yağcı, Samet. “Öğreticilere Göre Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülüklerin 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Çalışmaları”. Balıkesir İlahiyat Dergisi 11 (2020), 195-221.
 • Yazıbaşı, Muhammed Ali. “Kur’an Kursu Öğreticilerine Göre 4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticisi, Öğrencisi ve Öğrenci Velisinin İhtiyaç ve Beklentileri (Kırıkkale Örneği”. Dini Araştırmalar 23/57 (2020), 95-116. https://doi.org/10.15745/da.749609
 • Yüksel, Zeynep. “4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticilerinin Öğretim Yöntemleri Açısından Yeterlik Algıları (Çankırı Örneği)”. Dini Araştırmalar 24/60 (2021), 147-179. https://doi.org/10.15745/da.907866
 • Zeithaml, Valarie A. vd. Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations. USA: Simon and Schuster, 1990.
 • Zembat, Rengin. “Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticisi, meslektaşları ve aileler bağlamında algıladıkları çatışma durumlarının incelenmesi”. Eğitim ve Bilim 37/163 (2012), 203-215.
 • şikayetvar. “4-5 Kur’an Kursunda Yetersizlik”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-45-yas-kuran-kursunda-yetersizlik
 • şikayetvar. “4-6 Yaş Kur’an Kursu Aidatı”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kuran-kursu-aidati
 • şikayetvar. “4-6 Yaş kur’an Kursunda Şiddet ve Okuldan Soğutma”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kuran-kursunda-siddet-ve-okuldan-sogutma
 • şikayetvar. “4-6 Yaş Kurs Ücretleri”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kurs-ucretleri-1
 • şikayetvar. “Cemaat Yurtları ve 4-6 Yaş Çocuklarının Yeri Anasınıfı”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-cemaat-yurtlari-ve-4-6-yas-cocuklarin-yeri-anasinifi
 • şikayetvar. “Çocuğumun Hiperaktif Olduğu İçin Öğretmeninin İstememesi”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-cocugumun-hiperaktif-oldugu-icinogretmenin-istemesi
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-1-donem-150-tl-olan-aidat-2-donem-165-oldu#comments. “Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Dönem 150 tl Olan Aidat 2. Dönem 165 Oldu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/hakkimizda
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Eğitmen”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-egitmen
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında Çocuk Gelişimi Mezunu Çalıştırın”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6yas-kuran-kursunda-cocuk-gelisimi-mezunu-calistirin
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kursu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kuran-kursu-2#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kursu Hacı Ramazan Efendi Cami”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kuran-kursu-haci-ramazan-efendi-camii#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur’an Kursu Hakkında”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kuran-kursu-hakkinda
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kursu Ücretleri Çok Fazla”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kuran-kursu-ucretleri-cok-fazla#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kurs Ücretleri Çok Pahalı”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kurs-ucretleri-cok-pahali#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Aliya İzzetbegoviç 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezi”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-aliya-izzetbegovic-4-6-yas-kuran-kursu-ve-genclik-merkezi
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Beykoz Bilal Habeşi Cami Kur’an Kursu Sorunları”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligibeykoz-bilal-habesi-camikuran-kursu-sorunlari
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Çocuklarımızın Yaşı Doldu Ama Kayıt Olamıyor”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-cocuklarimizin-yasi-doldu-ama-kayit-olamiyor
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Etimesgut Mehmet Ali Gökşin 4-6 Yaş Kur’an Kursu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-etimesgut-mehmet-ali-goksin-4-6-yas-kuran-kursu#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Aidat”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-kursu-aidat#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Çavreyi Rahatsız Ediyor”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-kursu-cevreyi-rahatsiz-ediyor
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu İdaresi Ayrımcılık ve Üslup Sorunu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-kursu-idaresi-ayrimcilik-ve-uslup-sorunu
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Ücreti”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-kursu-ucreti#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Sübyan Anaokulu Yerleri”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-subyan-anaokulu-yerleri
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Sübyan Kursları”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-subyan-kurslari#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Uzaktan Eğitim Kursu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-uzaktan-egitim-kursu
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı yakın Çevremizde 4-6 Yap Kur’an Kursu Olmaması”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-yakin-cevremizde-4-6-yas-kuran-kursu-olmamasi
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Yöneticilerin ve Hocaların Ayrımcılığı ve İlgisizliği”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-yoneticilerin-ve-hocalarin-ayrimciligi-ilgisizligi#comments
 • şikayetvar. “Diyanet Kur’an Kursu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-diyanet-kuran-kursu#comments
 • şikayetvar. “Diyanet’in 4-6 Yaş Kur’an Kurslarının Aidat Zamlarının Yüksekliği”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-diyanetin-4-6-yas-kuran-kurslarinin-aidat-zamlarinin-yuksekligi
 • şikayetvar. “Eğitmenlik Böyle Olmaz”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-egitmenlik-boyle-olmaz
 • şikayetvar. “Gereksiz Para Alımı”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-gereksiz-para-alimi
 • şikayetvar. “Hakkımızda”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/hakkimizda şikayetvar. “Hoca Sorunu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-hoca-sorunu-2
 • şikayetvar. “Karatay Küçük Sinan 4-6 Yaş Kur’an Kursu Dernek Başkanını Şikayet”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-karatay-kucuk-sinan-4-6-yas-kuran-kursu-dernek-baskanini-sikayet
 • şikayetvar. “Kızımın Aşağılanması”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kizimin-asagilanmasi
 • şikayetvar. “Kur’an Kursu Hocasından Şikayetçiyim”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kur-an-kursu-hocasindan-sikayetciyim
 • şikayetvar. “Kurs Öğreticisinin Haddi Aşan Tutum, Davranış ve Sözleri”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kurs-ogreticisinin-haddi-asan-tutum-davranis-ve-sozleri
 • şikayetvar. “Kurs Ücretlerinin Fazla Olması”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kurs-ucretlerinin-fazla-olmasi
 • şikayetvar. “Kurs Yönetici, Hocalar ve Çalışanlardan Şikayetçiyim”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kurs-yonetici-hocalar-ve-calisanlardan-sikayetciyim
 • şikayetvar. “Kursların Açılması Konusu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kurslarin-acilmasi-konusu
 • şikayetvar. “Meryem Şule Kara Kur’an Kursu Böyle Eğitmenlik Olmaz”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-meryem-sule-kara-kuran-kursuboyle-egitmenlik-olmaz
 • şikayetvar. “Müftülüğün Denetlenmesi Çalışması”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-muftulugun-denetlenmesi-calismasi
 • şikayetvar. “Oğlumun Gittiği Camiden Kovuldum”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-oglumun-gittigi-camiden-kovuldum
 • şikayetvar. “Sıkça Sorulan Sorular”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/yardim
 • şikayetvar. “Size nasıl yardımcı olabiliriz?” Erişim 05 Ekim 2023. https://www.sikayetvar.com/yardim#201
 • şikayetvar. “Sübyan Kursu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-subyan-kursu
 • şikayetvar. “Türkiye Diyanet Sivas Şubesi”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/turkiye-diyanet-sivas-subesi#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Fiyatı”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-kursu-fiyati#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Fiyatları Çok Yüksek”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-kursu-fiyatlari-cok-yuksek#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Sübyan Kursu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-subyan-kursu#comments
 • şikayetvar. “Yeni bosna Mehmet Akif Cami 4-6 Yaş İlgisizliği”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/istanbul-muftulugu/istanbul-muftulugu-yenibosna-mehmet-akif-camii-4-6-yas-ilgisizligi

4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikâyetler Üzerine Bir Durum Çalışması: sikayetvar.com Örneği

Yıl 2023, Sayı: 4, 173 - 196, 17.10.2023
https://doi.org/10.55709/tetkik.4.1339102

Öz

2013-2014 yılında pilot uygulama ile eğitim hayatına başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarının sayısı hızla artarak 5 bin 651’e ulaştığı yayınlanan “2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu”nda yer almıştır. Bu eğitim kurumlarından belli bir standart ve kalite düzeyi beklenmektedir. Bu beklenti ve kalite sağlanamadığında paydaşlar hem mikro alanda sosyal çevresine hem de makro alanda internet ortamında daha geniş bir okuyucu kitlesine memnuniyetsizliğini/şikâyetlerini iletebilmektedirler. Ülkemiz açısından bu şikâyetlerin yayınlandığı şikâyet platformlarından biri “sikayetvar.com” adlı websitesidir. “sikayetvar.com” sitesi ülkemizin ilk şikâyet platformu olması, ücretsiz olarak üye olunabilmesi ve şikâyetin kolayca paylaşılabilmesi açısından tercih edilmiştir. Bu açıdan çalışmanın amacı söz konusu platformda 1.6.2019 ile 30.6.2023 tarihleri arasında yayınlanmış ve hala yayında olan 4-6 yaş Kur’an kurslarına yönelik şikâyetlerin incelenerek hizmet kalitesine yönelik sorunlara ilişkin memnuniyetsizlikleri incelemek ve değerlendirmektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda verilerin analizinde doküman inceleme ve içerik çözümlemesinden faydalanılmıştır. Araştırma bulguları neticesinde 4-6 yaş Kur’an kursları ile ilgili olduğu tespit edilen 166 şikâyet “kayıt ve aidat”, “personel” ile “meşruiyet ve imkanlar” olarak üç tema altında toplanmıştır. Şikâyetlerin neredeyse tamamı kayıt ve aidat ile personel temasında yer almıştır. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet kalitesini yükseltmek ve iç ile dış paydaşlarıyla bağının güçlenmesi için proaktif bir yaklaşım sergilemesi, çözüm odaklı yaklaşması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda atılabilecek bazı adımlar öneri olarak sunulmuştur.

Etik Beyan

Bu makale, 3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda sözlü olarak sunulan ancak tam metni yayımlanmayan “4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikayetler Üzerine Bir Değerlendirme: sikayetvar.com Örneği” adlı tebliğin içeriği geliştirilerek ve kısmen değiştirilerek üretilmiş hâlidir.

Kaynakça

 • Acur, Elif. Öğretici Görüşleri Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kurslarındaki Değerler Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstütüsü, Yüksek Lisans, 2019. Ada, Şükrü vd. “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları”. Middle Eastern & African Journal of Educational Research 12 (2014), 32-49.
 • Atalar, N. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul bünyesindeki anasınıflarında yaşanan yönetim sorunları. Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2017.
 • Baltacı, Ali. “Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7/1 (2018), 231-274.
 • Best, Arthur - Andreasen, Alan R. “Consumer Response to Unsatisfactory Purchases: A Survey of Perceiving Defects, Voicing Complaints, and Obtaining Redress”. Law & Society Review 11/4 (1977), 701-742. https://doi.org/10.2307/3053179
 • Can, Ertuğ - Kılıç, Şeyda. “Okul öncesi eğitim: Temel sorunlar ve çözüm önerileri”. Milli Eğitim Dergisi 48/1 (2019), 483-519. https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/51765/674058
 • Conlon, Donald E. - Murray, Noel M. “Customer Perceptions of Corporate Responses to Product Complaints: the Role of Explanations”. The Academy of Management Journal 39/4 (1996), 1040-1056. https://doi.org/10.2307/256723
 • Dinçer, Betül. Diyanet İşleri Başkanlığı’na Bağlı 4-6 Yaş Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Mevcut Durum ve Beklentilerin Saptanması. Bursa Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2020.
 • Doğan, Zülfi. 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Öğreticilerinin Eğitim-Öğretim Yeterlik Algıları (Kayseri Örneği). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2019.
 • Ecer, Münir. “Velilere Göre 4-6 Yaş Kur’an Kursları (Van Örneği)”. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 15 (2023), 151-172. https://doi.org/10.53112/tudear.1229108
 • Ecer, Münir - Çakmak, Ahmet. “Bir Meta-Sentez Çalışması: Öğreticilerin Gözünden 4-6 Yaş Kur’an Kursları”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 21/2 (2021), 803-831. https://doi.org/10.33420/marife.999853
 • Gücen, Ali vd. “4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğretim Programının Öğretici Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”. Uluslararası Erken Çocukluk Dönemi Kongresi Bildiri Kitabı, 752-765.
 • Gün, Ayşegül. “Veli ve Öğretici Görüşleri doğrultusunda 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Eğitimi: Samsun İli Örneği”. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (2016), 33-66. https://doi.org/10.18498/amauifd.282862
 • Kara, Büşra. Okul Öncesi Dönemi (4-6 Yaş Grubu) Çocukların Din Eğitiminde Görev Alan Eğitimcilerin/Din Görevlilerinin Pedagojik Yeterlilikleri. Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2019.
 • Korkmaz, Mehmet. “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarında Din Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. Kayseri: Kimlik Yayınları, 2019.
 • Korkmaz, Mehmet. “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Öğreticilerinin Eğitim-Öğretim Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi 53 (2020), 237-261. https://doi.org/10.29288/ilted.679601
 • Kurt, İbrahim. Velilerin 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarından Memnuniyet Düzeyleri ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma (Ankara Örneği). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 • Miles, Matthew B. - Huberman, A. Michael. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage, 2nd. Ed., 1994.
 • Öncü, Ali. “4-6 Yaş Kur’an Kurslarında Öğreticileri Etkileyen Unsurlar (Denizli Örneği)”. Kocatepe İslami İlimler Dergisi 4/2 (2021), 259-282. https://doi.org/10.52637/kiid.991020
 • Parasuraman, Abll vd. “SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”. Journal of Retailing, 64/1 (1998), 12-40.
 • Sabancı, Ali vd. “Problems Encountered in Pre-School Education According to the Views of School Managers, Teachers and Parents”. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 24/2 (2018), 339-385. https://doi.org/doi: 10.14527/kuey.2018.009
 • Şen, Ayşenur. 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında Uyum Süreci İçerisinde Karşılaşılan Problemler: İstanbul Örneği. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2021.
 • Tüfekçi, Kevser. Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kursları Eğitiminin Öğretici ve Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2020.
 • Türkmen, Serkan - Bayrakdar, Nazım. “Öğretici Görüşlerine Göre 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Binalarinin Fiziki İmkânlar Açisindan Eğitime Elverişlilik Durumu (Gaziantep Örneği)”. Dini Araştırmalar 23/58 (Din Eğitimi: Prof. Dr. Beyza Bilgin Özel Sayısı) (2020), 101-126. https://doi.org/10.15745/da.790879
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliği (DİB). “Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği, Resmî Gazete 28257 (7 Nisan 2012), md. 4/1.” 2012. Erişim 20 Haziran 2023. https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr
 • Tüten, Ayşe Çelik. Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticilerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2021.
 • Üzümcü, Muzaffer - Çınar, Nuran. “4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticilerinin Eğitsel Yeterlikleri ve Görev Yaptıkları Kurslarla İlgili Görüşleri”. Trabzon İlahiyat Dergisi 7/1 (2020), 7-51. https://doi.org/10.33718/tid.712965
 • Vos, Janita F. J. vd. “How Organisations Can Learn from Complaints”. The TQM Journal 20/1 (2008), 8-17. https://doi.org/10.1108/09544780810842866
 • Yağcı, Samet. “Öğreticilere Göre Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülüklerin 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Çalışmaları”. Balıkesir İlahiyat Dergisi 11 (2020), 195-221.
 • Yazıbaşı, Muhammed Ali. “Kur’an Kursu Öğreticilerine Göre 4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticisi, Öğrencisi ve Öğrenci Velisinin İhtiyaç ve Beklentileri (Kırıkkale Örneği”. Dini Araştırmalar 23/57 (2020), 95-116. https://doi.org/10.15745/da.749609
 • Yüksel, Zeynep. “4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticilerinin Öğretim Yöntemleri Açısından Yeterlik Algıları (Çankırı Örneği)”. Dini Araştırmalar 24/60 (2021), 147-179. https://doi.org/10.15745/da.907866
 • Zeithaml, Valarie A. vd. Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations. USA: Simon and Schuster, 1990.
 • Zembat, Rengin. “Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticisi, meslektaşları ve aileler bağlamında algıladıkları çatışma durumlarının incelenmesi”. Eğitim ve Bilim 37/163 (2012), 203-215.
 • şikayetvar. “4-5 Kur’an Kursunda Yetersizlik”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-45-yas-kuran-kursunda-yetersizlik
 • şikayetvar. “4-6 Yaş Kur’an Kursu Aidatı”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kuran-kursu-aidati
 • şikayetvar. “4-6 Yaş kur’an Kursunda Şiddet ve Okuldan Soğutma”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kuran-kursunda-siddet-ve-okuldan-sogutma
 • şikayetvar. “4-6 Yaş Kurs Ücretleri”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kurs-ucretleri-1
 • şikayetvar. “Cemaat Yurtları ve 4-6 Yaş Çocuklarının Yeri Anasınıfı”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-cemaat-yurtlari-ve-4-6-yas-cocuklarin-yeri-anasinifi
 • şikayetvar. “Çocuğumun Hiperaktif Olduğu İçin Öğretmeninin İstememesi”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-cocugumun-hiperaktif-oldugu-icinogretmenin-istemesi
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-1-donem-150-tl-olan-aidat-2-donem-165-oldu#comments. “Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Dönem 150 tl Olan Aidat 2. Dönem 165 Oldu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/hakkimizda
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Eğitmen”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-egitmen
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında Çocuk Gelişimi Mezunu Çalıştırın”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6yas-kuran-kursunda-cocuk-gelisimi-mezunu-calistirin
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kursu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kuran-kursu-2#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kursu Hacı Ramazan Efendi Cami”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kuran-kursu-haci-ramazan-efendi-camii#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur’an Kursu Hakkında”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kuran-kursu-hakkinda
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur’an Kursu Ücretleri Çok Fazla”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kuran-kursu-ucretleri-cok-fazla#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kurs Ücretleri Çok Pahalı”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-4-6-yas-kurs-ucretleri-cok-pahali#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Aliya İzzetbegoviç 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezi”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-aliya-izzetbegovic-4-6-yas-kuran-kursu-ve-genclik-merkezi
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Beykoz Bilal Habeşi Cami Kur’an Kursu Sorunları”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligibeykoz-bilal-habesi-camikuran-kursu-sorunlari
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Çocuklarımızın Yaşı Doldu Ama Kayıt Olamıyor”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-cocuklarimizin-yasi-doldu-ama-kayit-olamiyor
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Etimesgut Mehmet Ali Gökşin 4-6 Yaş Kur’an Kursu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-etimesgut-mehmet-ali-goksin-4-6-yas-kuran-kursu#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Aidat”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-kursu-aidat#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Çavreyi Rahatsız Ediyor”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-kursu-cevreyi-rahatsiz-ediyor
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu İdaresi Ayrımcılık ve Üslup Sorunu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-kursu-idaresi-ayrimcilik-ve-uslup-sorunu
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Ücreti”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-kursu-ucreti#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Sübyan Anaokulu Yerleri”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-subyan-anaokulu-yerleri
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Sübyan Kursları”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-subyan-kurslari#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Uzaktan Eğitim Kursu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-uzaktan-egitim-kursu
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı yakın Çevremizde 4-6 Yap Kur’an Kursu Olmaması”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-yakin-cevremizde-4-6-yas-kuran-kursu-olmamasi
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Yöneticilerin ve Hocaların Ayrımcılığı ve İlgisizliği”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-yoneticilerin-ve-hocalarin-ayrimciligi-ilgisizligi#comments
 • şikayetvar. “Diyanet Kur’an Kursu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-diyanet-kuran-kursu#comments
 • şikayetvar. “Diyanet’in 4-6 Yaş Kur’an Kurslarının Aidat Zamlarının Yüksekliği”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-diyanetin-4-6-yas-kuran-kurslarinin-aidat-zamlarinin-yuksekligi
 • şikayetvar. “Eğitmenlik Böyle Olmaz”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-egitmenlik-boyle-olmaz
 • şikayetvar. “Gereksiz Para Alımı”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-gereksiz-para-alimi
 • şikayetvar. “Hakkımızda”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/hakkimizda şikayetvar. “Hoca Sorunu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-hoca-sorunu-2
 • şikayetvar. “Karatay Küçük Sinan 4-6 Yaş Kur’an Kursu Dernek Başkanını Şikayet”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-karatay-kucuk-sinan-4-6-yas-kuran-kursu-dernek-baskanini-sikayet
 • şikayetvar. “Kızımın Aşağılanması”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kizimin-asagilanmasi
 • şikayetvar. “Kur’an Kursu Hocasından Şikayetçiyim”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kur-an-kursu-hocasindan-sikayetciyim
 • şikayetvar. “Kurs Öğreticisinin Haddi Aşan Tutum, Davranış ve Sözleri”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kurs-ogreticisinin-haddi-asan-tutum-davranis-ve-sozleri
 • şikayetvar. “Kurs Ücretlerinin Fazla Olması”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kurs-ucretlerinin-fazla-olmasi
 • şikayetvar. “Kurs Yönetici, Hocalar ve Çalışanlardan Şikayetçiyim”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kurs-yonetici-hocalar-ve-calisanlardan-sikayetciyim
 • şikayetvar. “Kursların Açılması Konusu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kurslarin-acilmasi-konusu
 • şikayetvar. “Meryem Şule Kara Kur’an Kursu Böyle Eğitmenlik Olmaz”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-meryem-sule-kara-kuran-kursuboyle-egitmenlik-olmaz
 • şikayetvar. “Müftülüğün Denetlenmesi Çalışması”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-muftulugun-denetlenmesi-calismasi
 • şikayetvar. “Oğlumun Gittiği Camiden Kovuldum”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-oglumun-gittigi-camiden-kovuldum
 • şikayetvar. “Sıkça Sorulan Sorular”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/yardim
 • şikayetvar. “Size nasıl yardımcı olabiliriz?” Erişim 05 Ekim 2023. https://www.sikayetvar.com/yardim#201
 • şikayetvar. “Sübyan Kursu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-subyan-kursu
 • şikayetvar. “Türkiye Diyanet Sivas Şubesi”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/turkiye-diyanet-sivas-subesi#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Fiyatı”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-kursu-fiyati#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Fiyatları Çok Yüksek”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-kursu-fiyatlari-cok-yuksek#comments
 • şikayetvar. “Diyanet İşleri Başkanlığı Sübyan Kursu”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/diyanet-isleri-baskanligi/diyanet-isleri-baskanligi-subyan-kursu#comments
 • şikayetvar. “Yeni bosna Mehmet Akif Cami 4-6 Yaş İlgisizliği”. Erişim 13 Temmuz 2023. https://www.sikayetvar.com/istanbul-muftulugu/istanbul-muftulugu-yenibosna-mehmet-akif-camii-4-6-yas-ilgisizligi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Eğitimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatma KURTTEKİN
BULENT ECEVIT UNIVERSITY
0000-0002-5083-4746
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Ekim 2023
Gönderilme Tarihi 7 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
KURTTEKİN, F. (2023). 4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikâyetler Üzerine Bir Durum Çalışması: sikayetvar.com Örneği. Tetkik(4), 173-196. https://doi.org/10.55709/tetkik.4.1339102
MLA
KURTTEKİN, Fatma. “4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikâyetler Üzerine Bir Durum Çalışması: sikayetvar.Com Örneği”. Tetkik, sy. 4, 2023, ss. 173-96, doi:10.55709/tetkik.4.1339102.
Chicago
KURTTEKİN, Fatma. “4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikâyetler Üzerine Bir Durum Çalışması: sikayetvar.Com Örneği”. Tetkik, sy. 4 (Ekim 2023): 173-96. https://doi.org/10.55709/tetkik.4.1339102.
EndNote
KURTTEKİN F (01 Ekim 2023) 4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikâyetler Üzerine Bir Durum Çalışması: sikayetvar.com Örneği. Tetkik 4 173–196.
ISNAD
KURTTEKİN, Fatma. “4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikâyetler Üzerine Bir Durum Çalışması: sikayetvar.Com Örneği”. Tetkik 4 (Ekim 2023), 173-196. https://doi.org/10.55709/tetkik.4.1339102.
AMA
KURTTEKİN F. 4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikâyetler Üzerine Bir Durum Çalışması: sikayetvar.com Örneği. Tetkik. Ekim 2023;(4):173-196. doi:10.55709/tetkik.4.1339102
Vancouver
KURTTEKİN F. 4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikâyetler Üzerine Bir Durum Çalışması: sikayetvar.com Örneği. Tetkik. 2023(4):173-96.
IEEE
F. KURTTEKİN, “4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikâyetler Üzerine Bir Durum Çalışması: sikayetvar.com Örneği”, Tetkik, sy. 4, ss. 173–196, Ekim 2023, doi: 10.55709/tetkik.4.1339102.
JAMA
KURTTEKİN F. 4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikâyetler Üzerine Bir Durum Çalışması: sikayetvar.com Örneği. Tetkik. 2023;:173–196.