Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Girişimsel Hemoroid Tedavisi Uygulanan Hastaların Yaşadıkları Sorunların ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 16, 09.06.2022

Öz

Amaç: Bu araştırma, girişimsel hemoroid tedavisi uygulanan hastaların yaşadıkları sorunların ve yaşam kalitelerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmış olup, çalışma sonucunda girişimsel hemoroid tedavisi sonrası meydana gelecek sorunların önlenmesi ve hastaların yaşam kalitelerinin daha az etkilenmesine yönelik hemşirelik bakımının uygulanmasında yol gösterici olacağı ve literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemine Ankara'da bir üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Cerrahi ve Proktoloji biriminde girişimsel hemoroid tedavisi uygulanan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 73 hasta alınmıştır. Verilerin toplanmasında sosyodemografik soru formu, tedavi sonrası komplikasyonları belirlemeye yönelik soru formu ve Roll Royce Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde; sayı, yüzde, normal dağılıma sahip iki bağımlı grubun karşılaştırmalarında “Paired Sample-t” test (t-tablo değeri) ve normal dağılıma sahip olmayan iki bağımlı grubun karşılaştırmalarında “Wilcoxon” test (Z-tablo değeri) kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hastaların %53,4’ünün günlük aktivitelerinin, %50,7’sinin iş hayatının ve %46,6’sının ise sosyal hayatının hemoroid nedeniyle orta derecede etkilendiği saptanmıştır. Girişimsel hemoroid tedavisi öncesi ve sonrası hastalar en çok kanama, konstipasyon, kaşıntı, anal bölgede ağrı, ağrılı/zor defekasyon gibi sorunlarla karşılaşmış olup, genellikle bu sorunların tedavi sonrası 1. günde artış gösterdiği diğer günlerde ise azaldığı ancak 25. günde hala devam ettiği saptanmıştır. Hastaların RRYKÖ’nin tedavi öncesi ve tedavi sonrası 25. günde toplam alınan en yüksek ve en düşük puanlar sırasıyla 192-78; 202-92 olarak saptanmıştır. Çalışmada hastaların tedavi sonrası 25. gündeki yaşam kalitelerinde tedavi öncesine göre artış olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Çalışmada girişimsel hemoroid uygulanan hastaların birçok sorun yaşadıkları ve bu sorunların ise hastaların yaşam kalitelerini etkilediği saptanmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda girişimsel hemoroid tedavisi sonrası hastaların yaşayabilecekleri sorunlar ve taburculuk sonrası bu sorunları çözümleyebilmelerine ilişkin telefonla izlem yapılarak danışmanlık hizmeti verilmesi, eğitim materyallerinin geliştirilerek hasta eğitiminde kullanılması ve yaşam kalitelerinin belirlenmesine yönelik daha geniş örneklemli ve çok merkezli çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • 1. Panahi Y, Mousavi- Nayeeni, MS, Sahebkar A, Fanaie AS, Rahimnia A, Beiraghdar F. Myrtus communis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk Jo Pharmacy Sci. 2014;11(1):1-8.
 • 2. Mott T, Latimer K, Edwards C. Hemorrhoids: diagnosis and treatment options. American family physician. 2018; 97(3), 172-179.
 • 3. Ekçi B, Tanrıöver Ö, İzbırak G, Gökçe Ö. Birinci basamakta hemoroid hastalığına pratik yaklaşım. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 87-92. doi: 10.2399/tahd.09.087.
 • 4. Kline PR. Operative management of internal hemorrhoids. JAAPA. 2015; 28(2): 27-31. doi: 10.1097/01.JAA.0000459809.87889.85.
 • 5. Hibberts F, Schizas A. Assessment and treatment of patients with haemorrhoids. Nurs Stand. 2010; 24(18): 51-56. doi: 10.7748/ns2010.01.24.18.51.c7443.
 • 6. Agbo SP. Surgical management of hemorrhoids. J Surg Tech Case Rep. 2011; 3(2): 68-75. doi: 10.4103/2006-8808.92797.
 • 7. Rivadeneira DE, Steele SR, Ternent C, Chalasani S, Donald Buie W, Rafferty JL. Practice parameters for the management of hemorrhoids. Dis Colon Rectum. 2011; 54(9): 1059- 1064. doi: 10.1097/DCR.0b013e318225513d.
 • 8. Buğra D. Açık Hemoroidektomi. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics. 2012; 5(1): 63-67.
 • 9. Geçim Eİ. Hemoroidal Hastalık. TKRCD. 2011; 21: 145-159.
 • 10. Rakinic J, Poola VP. Hemorrhoids and fistulas: new solution the old problems. Curr Prob Surg. 2014; 51(3):98-137. doi: 10.1067/j.cpsurg.2013.11.002.
 • 11. Sandler RS, Peery AF. (2019). Rethinking what we know about hemorrhoids. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2019; 17(1), 8-15. doi: https://doi.org/10.1016/j.cgh.2018.03.020
 • 12. Erdoğdu A, Sipahioğlu NT, Erginöz E, Apaydın B, Sipahipoğlu F. Quality of stapler hemorrhoidectomy evaluated by SF-36 questionnaire. Ulusl Cerrahi Derg. 2013; 29: 59-62. doi: 10.5152/UCD.2013.37.
 • 13. Zhang G, Liang R, Wang J, Ke M, Chen Z, Huang J, Shi R. Network meta-analysis of randomized controlled trials comparing the procedure for prolapse and hemorrhoids, Milligan-Morgan hemorrhoidectomy and tissue-selecting therapy stapler in the treatment of grade III and IV internal hemorrhoids (Meta-analysis). International Journal of Surgery. 2020; 74, 53-60. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2019.12.027
 • 14. Garg PK, Kumar G, Jain KB, Mohanty D. Quality of life after stapled hemorrhoidopexy: A prospective observational study. Biomedical Research International Journal. 2013; 1-4. doi: https://doi.org/10.1155/2013/903271.
 • 15. Tradi F, Louis G, Giorgi R, Mege D, Bartoli JM, Sielezneff I, Vidal V. Embolization of the superior rectal arteries for hemorrhoidal disease: prospective results in 25 patients. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 2018; 29(6), 884-892.
 • 16. Stecca T, Farneti F, Balestriero G, Barban M, Caratozzolo E, Zilio S, Massani M. Superior Rectal Artery Embolization for Symptomatic Grades 2 and 3 Hemorrhoidal Disease: 6-Month Follow-up among 43 Patients. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 2021; 32(9), 1348-1357.
 • 17. Sit M, Yilmaz EE, Canan F, Yıldırım O, Çetin MM. The impact of type D personality on health-related quality of life in patients with symptomatic hemorrhoids. Prz Gastroenterol. 2014; 9(4): 242-248. doi: 10.5114/pg.2014.45107.
 • 18. Yüceyar NS. Cerrahi komplikasyonlar ve tedavileri. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics. 2012; 5(1): 108-111.
 • 19. İşgüder AS, Nazlı O. Ameliyat sonrası bakım. Türkiye Klinikleri Dergisi. 2012; 5(1): 95-99.
 • 20. Duman A, Apillioğulları S, Tekin A, Bodur S. Günübirlik anorektal cerrahi olgularında selektif spinal anestezi ile monitorize anestezi bakımı altında uygulanan lokal infiltrasyon anestezisi yöntemlerinin karşılaştırılması. Nobel Medicus. 2011; 7(2): 61-65.
 • 21. Çilingir D. Bayraktar N. Günübirlik cerrahi süreci ve hemşirelik bakımı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 69-81.
 • 22. Kalish BJ, Landstrom GL, Hinshaw AS. Missed nursing care: a concept analysis. Journal Of Advanced Nursing. 2009; 1509- 1517. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05027.x.
 • 23. Gürlek Ö, Yavuz M. Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin ameliyat öncesi hasta eğitimi uygulama durumları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 16(1): 8-15.
 • 24. Karadağ M. Ayaktan cerrahi uygulamalarinda hasta eğitimi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1998; 27-34.
 • 25. Aksoy G, Sayın YY. Günübirlik cerrahide hastanın hazırlığı. CU Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 8(2): 39-46.
 • 26. Voda SC. Same day surgery nursing: IT takes teamwork. The Peer Reviewed Journal of Clinical Excellence. 2011; 111(1): 24-25. doi: 10.1097/01.NAJ.0000392857.36942.fd.
 • 27. Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Doğan N, Tepe A. Günübirlik cerrahiyi takiben hastaların ev ortamındaki deneyim ve güçlükleri. HEMAR-G. 2010; 3: 38-48.
 • 28. İzveren AÖ, Dal Ü. Abdominal cerrahi girişim uygulanan hastalarda görülen erken dönem sorunları ve bu sorunlara yönelik hemşirelik uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2011; 36-46.
 • 29. Dal Ü, Bulut H, Güler S. Cerrahi girişim sonrası hastaların evde yaşadıkları sorunlar. Bakırköy Tıp Dergisi. 2012; 8(1): 34-40. doi: 10.5350/BTDMJB201208106.
 • 30. Turan N. Abdominal Masajın Konstipasyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012. [son erişim tarihi; 15 Ağustos 2017]. Erişim adresi:https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=MP4QifY89yCrFYIImnMy2w&no=b2IBrS6mT31m8cN04Tov3w.
 • 31. Erdoğdu A. (2011). Hemoroidektomi Uygulanan Hastaların Postoperatif Hayat Kalite Değişikliklerinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı; 2011. [son erişim tarihi; 15 Ağustos 2017]. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=jabj386VGwb-XEXx6WZG8g&no=eOR6-V0EKAiFFHYVlqVctA
 • 32. Riss S, Weisert FA, Riss T, Schwameis K, Mittlböck M, Stif A. Hemorrhoids and quality of life. Colorectal Dis. 2010; 13: 48-52. doi: 10.1111/j.1463-1318.2010.02480.x.
 • 33. Grigoropoulos P, Kalles V, Papapanagiotou I, Mekras A, Argyrou A, Papageorgiou K, Derian A. Early and late complications of stapled haemorrhoidopexy: a 6-year experience from a single surgical clinic. Tech Coloproctol. 2011; 15(1): 70-81. doi: 10.1007/s10151-011-0739-8.
 • 34. Akçay D, Gözüm S. Kemoterapi alan meme kanserli hastalarda, kemoterapinin yan etkilerine ilişkin verilen eğitim ve evde izlemin yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi. The Journal of Breasth Health. 2012; 8(4): 191-199.
 • 35. Kızılcı S. Kemoterapi alan kanserli hastalar ve yakınlarının yaşam kalitesini etkileyen faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1999; 3(2): 18-26.
 • 36. Arslan S, Fadıllıoğlu Ç. Kanserde uyku sorunlarının yaşam kalitesi üzerine etkisi. HEMAR-G. 2009; 2: 16-27.
 • 37. Öztürk B. Hemodiyaliz Tedavisini Sürdüren Hastalarda Tedaviye Uyumun ve Eğitim Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2011 [son erişim tarihi; 15 Ağustos 2017]. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=bkf3ZDj6bBqA0_hczLwYuw&no=2kks8FcBgXh6jEcZ55cwiA.
 • 38. Naldini G, Fabiani B, Menconi C, Giani I, Toniolo G, Martellucci J. Tailored prolapse surgery for the treatment of hemorrhoids with a new dedicated device: TST Starr plus. Int J Colorectal Dis. 2015; 30: 1723-1728. doi: 10.1007/s00384-015-2314-7.
 • 39. Ural B. Hemoroidal hastalıkta minimal invazif, güvenli, yeni bir yöntem: lazer hemoroidoplasti. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2015; 55(3): 137-140.
 • 40. Aygen E, Kırkıl C, Ayten R, İlhan YS, Çetinkaya Z, Doğru O, Bülbüller N, Çoşkun S. Stapler hemoroidopeksi yapılan ilk 18 hastamızın sonuçları. F. Ü Sağ. Bil. Derg. 2007; 21(3): 95-98.
 • 41. Sinan H, Coşkun AK, Yıldız R, Şahin A, Tor KM, Özer MT, Demirbaş S. (2010). III. ve IV. Derece hemoroid tedavisinde sirküler stapler kullanımı. Kolon ve Rektum Hast. Derg. 2010; 20: 172-176.
 • 42. Naldini G, Martellucci J, Rea R, Lucchini S, Visconte MS, Caviglia A, Menconi C, Ren D, He P, Mascagni D. Tailored prolapse surgery for the treatment of hemorrhoids with a new dedicated device: TST Starr plus. Int J Colorectal Dis. 2014; 29: 623-629. doi: 10.1007/s00384-014-1845-7.
 • 43. Yücel BO, Karadağ M. Hemoroidektomi sonrası sıcak su oturma banyosu veya sıcak duş mu etkili: kanıtlar hangi düzeydedir? Cukurova Med J. 2018; 43(1): 186-193. doi: 10.17826/cumj.340668.
 • 44. Park SU, Lee SH, Chung YG, Park KK, Mah SY, Hong SJ, Chung BH. Warm sitz bath: are there benefits after transurethral resection of the prostate? Korean Journal of Urology.2010; 51, 763-766.
 • 45. Zampieri N, Castellani R, Andreoli R, Geccherle A. Long-term results and quality of life in patients treated with hemorrhoidectomy using two different techniques: Ligasure versus transanal hemorrhoidal dearterialization. The American Journal of Surgery. 2012; 204: 684-688. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2012.01.014.
 • 46. Czarzasty W, Kruszewski WJ, Zielinksi J, Niznik M. A one-year follow-up of the quality of life after stapled hemorrhoidopexy. Pol Przegl Chir. 2011; 83(4): 204-211. doi: 10.2478/v10035-011-0031-7.

Determining The Problems and Quality of Life of Patients Receiving The Treatment of Interventional Hemorrhoid

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 16, 09.06.2022

Öz

Aim: This study was conducted as a descriptive study in order to determine the problems experienced by patients undergoing interventional hemorrhoids treatment and their quality of life, and it is thought that as a result of the study, it will guide the practice of nursing care to prevent problems that may occur after interventional hemorrhoid treatment and affect the quality of life of patients less, and contribute to the literature.
Method: 73 patients who establish and agree to participate in study and to whom interventional hemorrhoids treatment applied at a Health Research and Application Center General Surgery and proctology unit of an university in Ankara were considered as study sample. The sociodemographic questionnaire, post-treatment questionnaire, questionnaire designed to determine complications, and Roll Royce Quality of Life Scale were used to collect the data. In the analysis of the data obtained from the study; The number, percentage was evaluated using the “Paired Sample-t” test (t-table value) for comparisons of two normally distributed dependent groups and the “Wilcoxon” test (Z-table value) for comparisons of two non-normally distributed dependent groups.
Result: It was determined that the daily activities of 53.4% of the patients, the work life of 50.7% and the social life of 46.6% of the patients were moderately affected by hemorrhoids. Before and after interventional hemorrhoid treatment, patients mostly encountered problems such as bleeding, constipation, itching, pain in the anal region, painful/difficult defecation. . The highest and lowest total scores of the patients on the 25th day of RRYQ before and after
treatment were 192-78, respectively; It was determined as 202-92. In the study, it was determined that the quality of life of the patients on the 25th day after the treatment increased compared to the pre-treatment.
Conclusion: In the study, it was determined that the patients who underwent interventional hemorrhoids experienced many problems and these problems affected the quality of life of the patients. In line with the results of the research, it is recommended to provide counseling services by monitoring the problems that patients may experience after interventional hemorrhoid treatment and to solve these problems after discharge, to develop educational materials and to use them in patient education, and to conduct multicenter studies with larger samples to determine their quality of life.

Kaynakça

 • 1. Panahi Y, Mousavi- Nayeeni, MS, Sahebkar A, Fanaie AS, Rahimnia A, Beiraghdar F. Myrtus communis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk Jo Pharmacy Sci. 2014;11(1):1-8.
 • 2. Mott T, Latimer K, Edwards C. Hemorrhoids: diagnosis and treatment options. American family physician. 2018; 97(3), 172-179.
 • 3. Ekçi B, Tanrıöver Ö, İzbırak G, Gökçe Ö. Birinci basamakta hemoroid hastalığına pratik yaklaşım. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 87-92. doi: 10.2399/tahd.09.087.
 • 4. Kline PR. Operative management of internal hemorrhoids. JAAPA. 2015; 28(2): 27-31. doi: 10.1097/01.JAA.0000459809.87889.85.
 • 5. Hibberts F, Schizas A. Assessment and treatment of patients with haemorrhoids. Nurs Stand. 2010; 24(18): 51-56. doi: 10.7748/ns2010.01.24.18.51.c7443.
 • 6. Agbo SP. Surgical management of hemorrhoids. J Surg Tech Case Rep. 2011; 3(2): 68-75. doi: 10.4103/2006-8808.92797.
 • 7. Rivadeneira DE, Steele SR, Ternent C, Chalasani S, Donald Buie W, Rafferty JL. Practice parameters for the management of hemorrhoids. Dis Colon Rectum. 2011; 54(9): 1059- 1064. doi: 10.1097/DCR.0b013e318225513d.
 • 8. Buğra D. Açık Hemoroidektomi. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics. 2012; 5(1): 63-67.
 • 9. Geçim Eİ. Hemoroidal Hastalık. TKRCD. 2011; 21: 145-159.
 • 10. Rakinic J, Poola VP. Hemorrhoids and fistulas: new solution the old problems. Curr Prob Surg. 2014; 51(3):98-137. doi: 10.1067/j.cpsurg.2013.11.002.
 • 11. Sandler RS, Peery AF. (2019). Rethinking what we know about hemorrhoids. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2019; 17(1), 8-15. doi: https://doi.org/10.1016/j.cgh.2018.03.020
 • 12. Erdoğdu A, Sipahioğlu NT, Erginöz E, Apaydın B, Sipahipoğlu F. Quality of stapler hemorrhoidectomy evaluated by SF-36 questionnaire. Ulusl Cerrahi Derg. 2013; 29: 59-62. doi: 10.5152/UCD.2013.37.
 • 13. Zhang G, Liang R, Wang J, Ke M, Chen Z, Huang J, Shi R. Network meta-analysis of randomized controlled trials comparing the procedure for prolapse and hemorrhoids, Milligan-Morgan hemorrhoidectomy and tissue-selecting therapy stapler in the treatment of grade III and IV internal hemorrhoids (Meta-analysis). International Journal of Surgery. 2020; 74, 53-60. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2019.12.027
 • 14. Garg PK, Kumar G, Jain KB, Mohanty D. Quality of life after stapled hemorrhoidopexy: A prospective observational study. Biomedical Research International Journal. 2013; 1-4. doi: https://doi.org/10.1155/2013/903271.
 • 15. Tradi F, Louis G, Giorgi R, Mege D, Bartoli JM, Sielezneff I, Vidal V. Embolization of the superior rectal arteries for hemorrhoidal disease: prospective results in 25 patients. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 2018; 29(6), 884-892.
 • 16. Stecca T, Farneti F, Balestriero G, Barban M, Caratozzolo E, Zilio S, Massani M. Superior Rectal Artery Embolization for Symptomatic Grades 2 and 3 Hemorrhoidal Disease: 6-Month Follow-up among 43 Patients. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 2021; 32(9), 1348-1357.
 • 17. Sit M, Yilmaz EE, Canan F, Yıldırım O, Çetin MM. The impact of type D personality on health-related quality of life in patients with symptomatic hemorrhoids. Prz Gastroenterol. 2014; 9(4): 242-248. doi: 10.5114/pg.2014.45107.
 • 18. Yüceyar NS. Cerrahi komplikasyonlar ve tedavileri. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics. 2012; 5(1): 108-111.
 • 19. İşgüder AS, Nazlı O. Ameliyat sonrası bakım. Türkiye Klinikleri Dergisi. 2012; 5(1): 95-99.
 • 20. Duman A, Apillioğulları S, Tekin A, Bodur S. Günübirlik anorektal cerrahi olgularında selektif spinal anestezi ile monitorize anestezi bakımı altında uygulanan lokal infiltrasyon anestezisi yöntemlerinin karşılaştırılması. Nobel Medicus. 2011; 7(2): 61-65.
 • 21. Çilingir D. Bayraktar N. Günübirlik cerrahi süreci ve hemşirelik bakımı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 69-81.
 • 22. Kalish BJ, Landstrom GL, Hinshaw AS. Missed nursing care: a concept analysis. Journal Of Advanced Nursing. 2009; 1509- 1517. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05027.x.
 • 23. Gürlek Ö, Yavuz M. Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin ameliyat öncesi hasta eğitimi uygulama durumları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 16(1): 8-15.
 • 24. Karadağ M. Ayaktan cerrahi uygulamalarinda hasta eğitimi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1998; 27-34.
 • 25. Aksoy G, Sayın YY. Günübirlik cerrahide hastanın hazırlığı. CU Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 8(2): 39-46.
 • 26. Voda SC. Same day surgery nursing: IT takes teamwork. The Peer Reviewed Journal of Clinical Excellence. 2011; 111(1): 24-25. doi: 10.1097/01.NAJ.0000392857.36942.fd.
 • 27. Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Doğan N, Tepe A. Günübirlik cerrahiyi takiben hastaların ev ortamındaki deneyim ve güçlükleri. HEMAR-G. 2010; 3: 38-48.
 • 28. İzveren AÖ, Dal Ü. Abdominal cerrahi girişim uygulanan hastalarda görülen erken dönem sorunları ve bu sorunlara yönelik hemşirelik uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2011; 36-46.
 • 29. Dal Ü, Bulut H, Güler S. Cerrahi girişim sonrası hastaların evde yaşadıkları sorunlar. Bakırköy Tıp Dergisi. 2012; 8(1): 34-40. doi: 10.5350/BTDMJB201208106.
 • 30. Turan N. Abdominal Masajın Konstipasyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012. [son erişim tarihi; 15 Ağustos 2017]. Erişim adresi:https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=MP4QifY89yCrFYIImnMy2w&no=b2IBrS6mT31m8cN04Tov3w.
 • 31. Erdoğdu A. (2011). Hemoroidektomi Uygulanan Hastaların Postoperatif Hayat Kalite Değişikliklerinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı; 2011. [son erişim tarihi; 15 Ağustos 2017]. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=jabj386VGwb-XEXx6WZG8g&no=eOR6-V0EKAiFFHYVlqVctA
 • 32. Riss S, Weisert FA, Riss T, Schwameis K, Mittlböck M, Stif A. Hemorrhoids and quality of life. Colorectal Dis. 2010; 13: 48-52. doi: 10.1111/j.1463-1318.2010.02480.x.
 • 33. Grigoropoulos P, Kalles V, Papapanagiotou I, Mekras A, Argyrou A, Papageorgiou K, Derian A. Early and late complications of stapled haemorrhoidopexy: a 6-year experience from a single surgical clinic. Tech Coloproctol. 2011; 15(1): 70-81. doi: 10.1007/s10151-011-0739-8.
 • 34. Akçay D, Gözüm S. Kemoterapi alan meme kanserli hastalarda, kemoterapinin yan etkilerine ilişkin verilen eğitim ve evde izlemin yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi. The Journal of Breasth Health. 2012; 8(4): 191-199.
 • 35. Kızılcı S. Kemoterapi alan kanserli hastalar ve yakınlarının yaşam kalitesini etkileyen faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1999; 3(2): 18-26.
 • 36. Arslan S, Fadıllıoğlu Ç. Kanserde uyku sorunlarının yaşam kalitesi üzerine etkisi. HEMAR-G. 2009; 2: 16-27.
 • 37. Öztürk B. Hemodiyaliz Tedavisini Sürdüren Hastalarda Tedaviye Uyumun ve Eğitim Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2011 [son erişim tarihi; 15 Ağustos 2017]. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=bkf3ZDj6bBqA0_hczLwYuw&no=2kks8FcBgXh6jEcZ55cwiA.
 • 38. Naldini G, Fabiani B, Menconi C, Giani I, Toniolo G, Martellucci J. Tailored prolapse surgery for the treatment of hemorrhoids with a new dedicated device: TST Starr plus. Int J Colorectal Dis. 2015; 30: 1723-1728. doi: 10.1007/s00384-015-2314-7.
 • 39. Ural B. Hemoroidal hastalıkta minimal invazif, güvenli, yeni bir yöntem: lazer hemoroidoplasti. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2015; 55(3): 137-140.
 • 40. Aygen E, Kırkıl C, Ayten R, İlhan YS, Çetinkaya Z, Doğru O, Bülbüller N, Çoşkun S. Stapler hemoroidopeksi yapılan ilk 18 hastamızın sonuçları. F. Ü Sağ. Bil. Derg. 2007; 21(3): 95-98.
 • 41. Sinan H, Coşkun AK, Yıldız R, Şahin A, Tor KM, Özer MT, Demirbaş S. (2010). III. ve IV. Derece hemoroid tedavisinde sirküler stapler kullanımı. Kolon ve Rektum Hast. Derg. 2010; 20: 172-176.
 • 42. Naldini G, Martellucci J, Rea R, Lucchini S, Visconte MS, Caviglia A, Menconi C, Ren D, He P, Mascagni D. Tailored prolapse surgery for the treatment of hemorrhoids with a new dedicated device: TST Starr plus. Int J Colorectal Dis. 2014; 29: 623-629. doi: 10.1007/s00384-014-1845-7.
 • 43. Yücel BO, Karadağ M. Hemoroidektomi sonrası sıcak su oturma banyosu veya sıcak duş mu etkili: kanıtlar hangi düzeydedir? Cukurova Med J. 2018; 43(1): 186-193. doi: 10.17826/cumj.340668.
 • 44. Park SU, Lee SH, Chung YG, Park KK, Mah SY, Hong SJ, Chung BH. Warm sitz bath: are there benefits after transurethral resection of the prostate? Korean Journal of Urology.2010; 51, 763-766.
 • 45. Zampieri N, Castellani R, Andreoli R, Geccherle A. Long-term results and quality of life in patients treated with hemorrhoidectomy using two different techniques: Ligasure versus transanal hemorrhoidal dearterialization. The American Journal of Surgery. 2012; 204: 684-688. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2012.01.014.
 • 46. Czarzasty W, Kruszewski WJ, Zielinksi J, Niznik M. A one-year follow-up of the quality of life after stapled hemorrhoidopexy. Pol Przegl Chir. 2011; 83(4): 204-211. doi: 10.2478/v10035-011-0031-7.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Burcu OPAK YÜCEL> (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-7014-200X
Türkiye


Mevlüde KARADAĞ>
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-3258-6459
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 9 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Vancouver Opak Yücel B. , Karadağ M. Determining The Problems and Quality of Life of Patients Receiving The Treatment of Interventional Hemorrhoid. Türk Hemşireler Derneği Dergisi. 2022; 3(1): 1-16.