Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği Beyanı
1. Gönderilen tüm makaleler orijinal olmak zorunluluğu taşıdığı gibi, daha önce başka bir yerde yayınlanmış olmamalıdır. Aynı şekilde, gönderilen bir çalışmanın başka bir derginin değerlendirme sürecinde de olmaması gerekmektedir.
2. Her çalışma, hakem süreci başlamadan önce, ön değerlendirmeye tabi tutulur ve istenen genel şartları sağlamaması durumunda hakem sürecine dâhil edilmeden yazara iade edilebilir.
3. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkâr edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif haklarının ihlal edilmesi ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.
4. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Bu kural yayından sonra tespit edilen uygunsuzluklar içeren makaleler için de uygulanır.


Araştırma Etiği
1. TİRAD uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser ve makalelerdeki araştırmaların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Buna göre;
a) Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
b) Araştırmanın nesnesi insansa katılımcılar araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
c) Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
d) Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
e) Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
f) Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
g) Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
h) Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
2. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve/veya teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.
3. Gönderilen bir makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin şekilde katkı yapan; çalışmanın yazılmasında ya da içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olmalıdır. Yazarların isim sıralaması yazarların ortak şekilde verdiği bir karardır ve yazar sıralaması Telif Hakkı Anlaşması Formu'nda imzalı olarak belirtilmek zorundadır.
4. Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler.
5. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.
6. İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” ve etik kurul onayı zorunludur.


Editör ve Hakem Sorumlulukları
1. Baş editör, makaleleri yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar.
2. Baş editör gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.
3. Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.
4. Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışması olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar.
5. Hakemler gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.
6. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dâhil etmemesini istemelidir.
7. Değerlendirme sürecinde editör, hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim biçimi olduğunu açıkça belirtir. Bu sebeple hakemler ve yayın kurulu üyeleri, başka kişilerle makaleleri tartışamazlar.

İntihal ve Benzerlik Kontrolü
1. Dergiye gönderilen tüm çalışmalar, ön değerlendirme aşamasında iThenticate yazılımı kullanılarak taranır. İntihal ya da %15’in üzerinde benzerlik saptanması durumunda yazarlar bilgilendirilir. Çalışma düzenlendikten sonra tekrar taranır; ikinci işlemde de intihal ya da %15 ve üzeri benzerlik tespit edilirse makale çalışma hakemlik sürecine dâhil edilmeden reddedilir.

Ücret Politikası
1. Derginin tüm giderleri Giresun Üniversitesi, Tirebolu İletişim Fakültesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide çalışmaların yayımlanması ve yayın süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen çalışmalar için hiçbir ücret alınmaz.


Açık Erişim İlkesi
1. Açık erişimli bir dergi olan TİRAD’ın içeriği, okura ya da okurun dâhil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncıdan ya da yazardan izin almadan çalışmaların tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir.
2. Derginin açık erişimli çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır.


Telif Politikası
1. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.
2. TİRAD, yazarlardan telif ödemesi almadığı gibi yazarlara ödeme de yapmaz.