Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ayhan Havzası’nın (Orta Anadolu) Litolojik Haritalaması ve Jeolojik Çıkarımlar: Bir Uzaktan Algılama ve Arazi Çalışması Entegrasyonu

Yıl 2021, Cilt: 64 Sayı: 3, 309 - 348, 06.08.2021
https://doi.org/10.25288/tjb.913294

Öz

Afrika ve Avrasya plakalarının Kretase’den bu yana devam eden yakınsamalı hareketine bağlı olarak Doğu Akdeniz’de gelişen dalma-batma zonlarının anlaşılmasında, anahtar alanlardan biri olan Orta Anadolu Kristalen Kompleksi (OAKK); metamorfik kayaçları, ofiyolitleri ve magmatik sokulumları ile Türkiye’de görülen en büyük metamorfik komplekstir.
Çalışma alanı olarak belirlenen Ayhan Havzası, OAKK üzerinde gelişmiş ve havza dolgusu Paleosen’den Kuvaterner’e kadar açısal uyumsuzluklar ile kesintiye uğramış sıyrılma üstü (supra-detachment) gelişen bir havzadır ve havzanın Paleosen’den günümüze kadar bölgeyi etkileyen tektonik mekanizmalara ait tüm jeolojik kayıtları içermesi beklenmektedir. Ayhan Havzası’nın yapısal unsurlar ile iyi tanımlanmış bir litoloji haritasının oluşturulması, Ayhan Havzası’nın jeolojik evrimini anlamak ve ayrıca OAKK’yı deforme eden tetik mekanizmalarının konumsal ve zamansal etkilerinin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Bu amaçla, çizgiselliklerin ve farklı yansıma değerlerine sahip litolojik birimlerin belirlenmesinde, yaygın bir uygulamaya sahip olan optik uydu görüntüleri (Landsat TM ve ASTER) işleme teknikleri (pankromatik keskinleştirmesi, yeniden örnekleme, temel bileşenler analizi, dekorelasyon germesi ve bant kombinasyonu) kullanılmıştır. Sonrasında ise arazi doğrulaması yapılarak havzanın litostratigrafisi ve detaylı jeoloji haritası oluşturulmuştur.
Arazi gözlemleri ve uzaktan algılama çalışmaları ile yeniden düzenlenen stratigrafi ve jeoloji haritası değerlendirildiğinde, Ayhan Havzası Lütesiyen öncesi karasal çökeller ile başlayan, Eosen’de denizel çökeller ile devam eden ve sonrasında ise yine karasal depolanma ile son bulan bir depolanma sistemine sahiptir. Deformasyon süreçleri, Anadolu Kristalen Kompleksi’nin (OAKK) oluşumunda etkin olan tetik mekanizmaları çerçevesinde değerlendirildiğinde ise OAKK’nın kuzeyi ve güneyi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre, OAKK’nın kuzeyinde ve güneyinde bulunan dalma-batma zonlarının etki alanlarının sınırı Çiçekdağ ve Ayhan Havzaları arasında bir konumda bulunmaktadır.

Destekleyen Kurum

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)

Teşekkür

Bu makale, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü FHD-2018-6824 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir. Yazar AK, 2018-2019 yaz döneminde yapılan arazi çalışmalarına vermiş olduğu destekten dolayı Kemal KOÇ’a özel teşekkürlerini belirtmektedir.

Kaynakça

 • Advokaat, E. L., van Hinsbergen, D. J., Kaymakcı, N., Vissers, R. L. & Hendriks, B. W. (2014). Late Cretaceous extension and Palaeogene rotation-related contraction in Central Anatolia recorded in the Ayhan-Büyükkışla basin. International Geology Review, 56(15), 1813-1836.
 • Akgün, F., Olgun, E., Kuşçu, İ., Toprak, V. ve Göncüoğlu, M. C. (1995). Orta Anadolu Kompleksinin “Oligo-Miyosen” örtüsünün stratigrafisi, çökelme ortamı ve gerçek yaşına ilişkin yeni bulgular. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, 6(1), 51- 68.
 • Atabey, E. (1989). 1/100.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları. Kayseri-K33 (H19) Paftası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Jeoloji Etüdleri Dairesi, Ankara, 18 s.
 • Aydın, N. (1985). Geological evolution of Gümüşkent town and it’s surrounding in the Middle Anatolian Massif. Communications: de La Faculté des Sciences de l’Université d’Ankara, série C1 Géologie, 31, 43–56.
 • Boztuğ, D., Turksever, E. Heizler, M., Jonckheere, R. C. & Tichomirowa, M. (2009a). 207Pb-206Pb, 40Ar-39Ar and apatite fission-track geothermochronology revealing the emplacement, cooling and exhumation history of the Karacayır Syenite (N Sivas), East-Central Anatolia, Turkey. Turk. J. Earth Sci., 18, 109–125. https://doi.org/10.3906/sag-1202-18
 • Boztuğ, D., Jonckheere R. C., Heizler, M., Ratschbacher L., Harlavan Y. & Tichomirova, M. (2009b). Timing of post-obduction granitoids from intrusion through cooling to exhumation in central Anatolia, Turkey. Tectonophysics 473, 223–233.
 • Çağlayan, A. Y. (2010). Savcılı fay zonunun (Kırşehir) yapısal analizi [Doktora tezi]. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • Demirtaşlı, E., Bilgin, A.Z., Erenler, F., Işıklar, S., Sanlı, D.Y., Selim, M. ve Turhan, N. (1975). Bolkardağları’nın Jeolojisi. Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi (42-57). MTA Özel Yayını, Ankara.
 • Fayon, A. K., Whitney, D. L., Teyssier, C., Garver, J. I. & Dilek, Y. (2001). Effects of plate convergence obliquity on timing and mechanisms of exhumation of a mid-crustal terrain, the Central Anatolian Crystalline Complex. Earth and Planetary Science Letters, 192(2) 191–205. https://doi.org/10.1016/S0012-821X(01)00440-X
 • Fujisada, H., Sakuma, F., Ono, A. & Kudoh, M. (1998). Design and preflight performance of ASTER instrument protoflight model. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 36(4), 1152-1160.
 • Gautier, P., Bozkurt, E., Hallot, E. & Dirik, K. (2002). Dating the exhumation of a metamorphic dome: geological evidence for pre-Eocene unroofing of the Niğde Massif (Central Anatolia). Geological Magazine, 139(5), 559-576. https://doi.org/10.1017/S0016756802006751
 • Gautier, P., Bozkurt, E., Bosse, V., Hallot, E. & Dirik, K. (2008). Coeval extensional shearing and lateral underflow during Late Cretaceous core complex development in the Niğde Massif, Central Anatolia, Turkey. Tectonics, 27(1), https://doi.org/10.1029/2006TC002089
 • Genç, Y. & Yürür, M. T. (2010). Coeval extension and compression in Late Mesozoic–Recent thin-skinned extensional tectonics in central Anatolia. Turkey. Journal of Structural Geology, 32(5), 623-640.
 • Gökten, E. & Floyd, P. A. (1987). Geochemistry and tectonic environment of the Şarkışla area volcanic rocks in Central Anatolia, Turkey. Mineralogical Magazine, 51, 553-559.
 • Göncüoğlu, M.C, Erler, A., Toprak, G.M.V., Yalınız, K., Kuşçu, I., Köksal, S. ve Dirik, K. (1993). Orta Anadolu Masifin batı bölümünün jeolojisi, Bölüm 3: Orta Kızılırmak Tersiyer Baseninin jeolojik evrimi (Rapor no: 3313). T.P.A.O. (yayımlanmamış).
 • Görür, N., Oktay, F. Y., Seymen, I. & Şengör, A. M. C. (1984). Palaeotectonic evolution of the Tuzgölü basin complex, Central Turkey: sedimentary record of a Neo-Tethyan closure. Geological Society, London, Special Publications, 17(1), 467-482.
 • Görür, N., Tüysüz, O. & Celal Şengör, A. M. (1998). Tectonic evolution of the central Anatolian basins. International Geology Review, 40(9), 831-850.
 • Gradstein, F., Ogg, J., & Smith, A. (Eds.). (2004). A Geologic Time Scale 2004. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511536045
 • Gülyüz, E., Kaymakci, N., Meijers, M. J., van Hinsbergen, D. J., Lefebvre, C., Vissers, R. L., Hendriks, B. W. H. & Peynircioğlu, A. A. (2013). Late Eocene evolution of the Çiçekdağı Basin (central Turkey): Syn-sedimentary compression during microcontinent–continent collision in central Anatolia. Tectonophysics, 602, 286-299.
 • Gürbüz, E., Seyitoğlu, G. & Güney, A. (2020). Late Cenozoic tectono-sedimentary evolution of the Ulukışla Basin: progressive basin development in south-central Turkey. International Journal of Earth Sciences, 109(1), 345-371.
 • Gürer, D., van Hinsbergen, D. J., Matenco, L., Corfu, F. & Cascella, A. (2016). Kinematics of a former oceanic plate of the Neotethys revealed by deformation in the Ulukışla basin (Turkey). Tectonics, 35(10), 2385-2416.
 • Idleman, L., Cosca, M. A., Heizler, M. T., Thomson, S. N., Teyssier, C. & Whitney, D. L. (2014). Tectonic burial and exhumation cycles tracked by muscovite and K-feldspar 40Ar/39Ar thermochronology in a strike-slip fault zone, central Turkey. Tectonophysics, 612–613, 134–146. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2013.12.003
 • Innocenti, F., Mazzuoli, R., Pasquare, G., Di Brozolo, F. R. & Villari, L. (1975). The Neogene calcalkaline volcanism of Central Anatolia: geochronological data on Kayseri—Niğde area. Geological Magazine, 112(4), 349-360.
 • Işık, V., Lo, C.-H., Göncüoğlu, C. & Demirel, S. (2008). 39Ar/40Ar ages from the Yozgat Batholith: Preliminary data on the timing of Late Cretaceous extension in the Central Anatolian Crystalline Complex. Turkey. The Journal of Geology, 116(5), 510–526. https://doi.org/10.1086/590922
 • Işık, V. (2009). The ductile shear zone in granitoid of the Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey: Implications for the origins of the Tuzgölü basin during the Late Cretaceous extensional deformation. Journal of Asian Earth Sciences, 34(4), 507–521. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2008.08.005
 • Işık, V., Uysal, I. T., Caglayan, A. & Seyitoglu, G. (2014). The evolution of intraplate fault systems in central Turkey: Structural evidence and Ar‐Ar and Rb‐Sr age constraints for the Savcili Fault Zone. Tectonics, 33(10), 1875-1899.
 • Jensen, J. R. (1996). Introductory digital image processing: a remote sensing perspective (No. Ed. 2). Prentice-Hall Inc.
 • Kaymakci, N., Duermeijer, C. E., Langereis, C., White, S. H. & Van Dijk, P. M. (2003a). Palaeomagnetic evolution of the Çankırı Basin (central Anatolia, Turkey): Implications for oroclinal bending due to indentation. Geological Magazine, 140(3), 343–355. https://doi.org/10.1017/S001675680300757X
 • Kaymakci, N., White, S. H., Vandijk, P. M. (2003b). Kinematic and structural development of the Çankırı Basin central Anatolia, Turkey): a paleostress inversion study. Tectonophysics, 364(1–2), 85–113.
 • Kaymakci, N., Özmutlu, Ş., van Dijk, P.M. & Özçelik, Y. (2010). Surface and subsurface characteristics and hydrocarbon potential of the Çankiri Basin (Central Anatolia, Turkey): integration of remote sensing, seismic interpretation and gravity . Turkish Journal of Earth Sciences 19, 79-100.
 • Köksal, S. & Göncüoğlu, M. C. (1997). Geology of the İdiş Dağı-Avanos Area (Nevşehir-Central Anatolia). Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 119(119), 41-58.
 • Köksal, S., Göncüoglu, M.C., Floyd, P.A. (2001). Extrusive members of Postcollisonal A-Type Magmatism in Central Anatolia: Karahıdır volcanics, Idis Dagı – Avanos Area, Turkey. International Geology Review, 43, 683-694.
 • Lefebvre, C., Barnhoorn, A., van Hinsbergen, D. J. J., Kaymakci, N. & Vissers, R. L. M. (2011). Late Cretaceous extensional denudation along a marble detachment fault zone in the Kırşehir massif near Kaman, Central Turkey. Journal of Structural Geology, 33(8), 1220–1236. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2011.06.002
 • Lefebvre, C., Meijers, M. J. M., Kaymakci, N., Peynircioğlu, A., Langereis, C. G. & van Hinsbergen, D. J. J. (2013). Reconstructing the geometry of central Anatolia during the late Cretaceous: Large-scale Cenozoic rotations and deformation between the Pontid es and Taurides. Earth and Planetary Science Letters, 366, 83–98. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2013.01.003
 • Lefebvre, C., Peters, K., Wehrens, P., Brouwer, F. M. & Van Roermund, H. L. M. (2015). Thermal and extensional exhumation history of a high-temperature crystalline complex (Hırkadağ Massif, Central Anatolia). Lithos, 238, 156–173.
 • Le Pennec, J. L., Bourdier, J. L., Froger, J. L., Temel, A., Camus, G. & Gourgaud, A. (1994). Neogene ignimbrites of the Nevsehir plateau (central Turkey): stratigraphy, distribution and source constraints. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 63(1-2), 59-87.
 • Lillesand, T. M. & Kiefer, R. W. (1994). Remote Sensing and Image Interpretation (3rd edn). Wiley ve Sons, New York.
 • Meijers, M. J., Kaymakci, N., Van Hinsbergen, D. J., Langereis, C. G., Stephenson, R. A. & Hippolyte, J. C. (2010). Late Cretaceous to Paleocene oroclinal bending in the central Pontides (Turkey). Tectonics, 29(4). https://doi.org/10.1029/2009TC002620
 • Moix, P., Beccaletto, L., Kozur, H. W., Hochard, C., Rosselet, F. & Stampfli, G. M. (2008). A new classification of the Turkish terranes and sutures and its implication for the paleotectonic history of the region. Tectonophysics, 451, 7–39.
 • ASA (National Aeronautics and Space Administration), 2021. https://terra.nasa.gov/data/aster-data 08.07.2021.
 • NASA (National Aeronautics and Space Administration), 2021. https://landsat.gsfc.nasa.gov/ 08.07.2021.
 • Okay A. I., Satır M., Maluski H., Siyako, M. Monié, P., Metzger, R. & Akyüz, S. (1996). Paleo and Neo-Tethyan events in northwestern Turkey: Geologic and geochronologic constraints. In A. Yin & M. Harrison (Eds.), The Tectonic Evolution of Asia, (pp. 420–41). Cambridge University Press, New York.
 • Okay, A. I., Tüysüz, O., Satır, M., Özkan-Altıner, S., Altıner, D., Sherlock, S. & Eren, R. H. (2006). Cretaceous and Triassic subduction-accretion, high-pressure-low-temperature metamorphism, and continental growth in the Central Pontides, Turkey. Geological Society of America Bulletin, 118(9-10), 1247–1269. https://doi.org/10.1130/B25938.1
 • Pasquare, G. (1968). Geology of the cenozoic volcanic area of Central Anatolia (Provinces of Kayseri and Nevsehir, Turkey). Atti Accademia Nazionale dei Lincei, 9(1), 53-204.
 • Robertson, A. (2004). Development of concepts concerning the genesis and emplacement of Tethyan ophiolites in the Eastern Mediterranean and Oman regions. Earth-Science Reviews, 66(3-4), 331–387. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2004.01.005
 • Sabins Jr, F. F. (1987). Remote sensing-principles and interpretation. WH Freeman and Company.
 • Stampfli, G. M. & Borel, G. D. (2002). A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrons. Earth and Planetary Science Letters, 196(1-2), 17-33.
 • Şengör, A. M. C. & Yılmaz, Y. (1981). Thetyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics, 75, 181-241.
 • Seyitoğlu, G., Işık, V., Gürbüz, E. & Gürbüz, A. (2017). The discovery of a low-angle normal fault in the Taurus Mountains: the İvriz detachment and implications concerning the Cenozoic geology of southern Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 26(3), 189-205.
 • Temel, A., Gündoğdu, M. N., Gourgaud, A. & Le Pennec, J. L. (1998). Ignimbrites of Cappadocia (central Anatolia, Turkey): petrology and geochemistry. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 85(1-4), 447-471.
 • Toprak, V. (1994). Central Kızılırmak fault zone: northern margin of Central Anatolian volcanics. Turkish Journal of Earth Sciences, 3, 29-38.
 • Umhoefer, P. J., Whitney, D. L., Teyssier, C., Fayon, A. K, Casale, G., Heizler, T. & Heizler, M. T. (2007). Yo-yo tectonics in a wrench zone, Central Anatolian fault zone, Turkey. In S. M. Roeske, A. B. Till, D. A. Foster, J. C. Sample (Eds.), Exhumation Associated with Continental Strike-Slip Fault Systems. https://doi.org/10.1130/2007.2434(03)
 • Viereck-Goette, L., Lepetit, P., Gürel, A., Ganskow, G., Çopuroğlu, I. & Abratis, M. (2010). Revised volcanostratigraphy of the Upper Miocene to Lower Pliocene Ürgüp Formation, Central Anatolian volcanic province, Turkey. In G. Groppelli, & L. Viereck-Goette (Eds.), Stratigraphy and Geology of Volcanic Areas: Geological Society of America Special Paper 464, 85–112.
 • Yalınız, M. K. & Göncüoğlu, M. C. (1998). General geological characteristics and distribution of the Central Anatolian Ophiolites. Yerbilimleri, (20), 19-30.
 • Yamaguchi, Y., Kahle, A. B., Tsu, H., Kawakami, T. & Pniel, M., 1998. Overview of advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer (ASTER). IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, 36(4), 1062-1071.
 • Whitney, D. L. & Dilek, Y. (1997). Core complex development in central Anatolia, Turkey. Geology, 25(11), 1023-1026.
 • Whitney, D.L. & Dilek, Y. (2001). Metamorphic and Tectonic Evolution of the Hırkadağ Block, Central Anatolian Crystalline Complex. Turkish Journal of Earth Sciences, 10, 1-15.
 • Whitney, D. L., Teyssier, C., Fayon, A. K., Hamilton, M. A. & Heizler M. (2003). Tectonic controls on metamorphism, partial melting, and intrusion: Timing and duration of regional metamorphism and magmatism in the Niğde Massif. Turkey. Tectonophysics, 376(1–2), 37–60.
 • Whitney, D. L., Teyssier, C. & Heizler, M. T. (2007). Gneiss domes, metamorphic core complexes, and wrench zones: Thermal and structural evolution of the Niğde Massif, central Anatolia, Tectonics, 26, Article TC5002. https://doi.org/10.1029/2006TC002040

Lithological Mapping of the Ayhan Basin (Central Anatolia) and Geological Implications: An Integration of Remote Sensing Study and Field Survey.

Yıl 2021, Cilt: 64 Sayı: 3, 309 - 348, 06.08.2021
https://doi.org/10.25288/tjb.913294

Öz

The Central Anatolian Crystalline Complex (CACC), consisting of metamorphic rocks, ophiolites, and magmatic intrusions, is the largest metamorphic complex in Turkey. It is also one of the key areas for reconstruction of the subduction zones, accommodating the Africa-Europe convergence since the Cretaceous in the Eastern Mediterranean.
The Ayhan Basin, chosen as the study area, is a supra-detachment basin that developed on the CACC. It has basin infill with an age ranging from Paleocene to Quaternary, interrupted by angular unconformities, and is expected to contain the whole geological record of tectonic mechanisms which have affected the region from Paleocene to Recent times. Producing a well-defined lithological map showing the structural elements of the basin is very important to understand the geological evolution of the Ayhan Basin and also to determine the spatial and temporal effects of the triggering mechanisms which deform the CACC. For this purpose, optical satellite image (Landsat TM and ASTER) processing techniques (pan-sharpening, resampling, principal component analysis, decorrelation stretching, and band combination), which have a widespread application, were used in determination of the lineaments and lithological units, having different reflectance values. After this, detailed lithostratigraphy and geological mapping of the Ayhan Basin were created by field verification.
Considering the reconstructed stratigraphy and the geological map of the Ayhan Basin based on field observation and remotely sensed data, it has a depositional system that starts with continental deposits before Lutetian, then continues with marine sediments during the Eocene, and again ends with continental deposits. When the deformation processes are evaluated based on the trigger mechanisms of the Central Anatolian Crystalline Complex’s (CACC) evolution, the northern and southern part of the CACC show clearly different processes. Accordingly, the boundary of the impact zone of the subduction zones in the north and south of the CACC is located between the Çiçekdağ and Ayhan basins.

Kaynakça

 • Advokaat, E. L., van Hinsbergen, D. J., Kaymakcı, N., Vissers, R. L. & Hendriks, B. W. (2014). Late Cretaceous extension and Palaeogene rotation-related contraction in Central Anatolia recorded in the Ayhan-Büyükkışla basin. International Geology Review, 56(15), 1813-1836.
 • Akgün, F., Olgun, E., Kuşçu, İ., Toprak, V. ve Göncüoğlu, M. C. (1995). Orta Anadolu Kompleksinin “Oligo-Miyosen” örtüsünün stratigrafisi, çökelme ortamı ve gerçek yaşına ilişkin yeni bulgular. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, 6(1), 51- 68.
 • Atabey, E. (1989). 1/100.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları. Kayseri-K33 (H19) Paftası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Jeoloji Etüdleri Dairesi, Ankara, 18 s.
 • Aydın, N. (1985). Geological evolution of Gümüşkent town and it’s surrounding in the Middle Anatolian Massif. Communications: de La Faculté des Sciences de l’Université d’Ankara, série C1 Géologie, 31, 43–56.
 • Boztuğ, D., Turksever, E. Heizler, M., Jonckheere, R. C. & Tichomirowa, M. (2009a). 207Pb-206Pb, 40Ar-39Ar and apatite fission-track geothermochronology revealing the emplacement, cooling and exhumation history of the Karacayır Syenite (N Sivas), East-Central Anatolia, Turkey. Turk. J. Earth Sci., 18, 109–125. https://doi.org/10.3906/sag-1202-18
 • Boztuğ, D., Jonckheere R. C., Heizler, M., Ratschbacher L., Harlavan Y. & Tichomirova, M. (2009b). Timing of post-obduction granitoids from intrusion through cooling to exhumation in central Anatolia, Turkey. Tectonophysics 473, 223–233.
 • Çağlayan, A. Y. (2010). Savcılı fay zonunun (Kırşehir) yapısal analizi [Doktora tezi]. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • Demirtaşlı, E., Bilgin, A.Z., Erenler, F., Işıklar, S., Sanlı, D.Y., Selim, M. ve Turhan, N. (1975). Bolkardağları’nın Jeolojisi. Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi (42-57). MTA Özel Yayını, Ankara.
 • Fayon, A. K., Whitney, D. L., Teyssier, C., Garver, J. I. & Dilek, Y. (2001). Effects of plate convergence obliquity on timing and mechanisms of exhumation of a mid-crustal terrain, the Central Anatolian Crystalline Complex. Earth and Planetary Science Letters, 192(2) 191–205. https://doi.org/10.1016/S0012-821X(01)00440-X
 • Fujisada, H., Sakuma, F., Ono, A. & Kudoh, M. (1998). Design and preflight performance of ASTER instrument protoflight model. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 36(4), 1152-1160.
 • Gautier, P., Bozkurt, E., Hallot, E. & Dirik, K. (2002). Dating the exhumation of a metamorphic dome: geological evidence for pre-Eocene unroofing of the Niğde Massif (Central Anatolia). Geological Magazine, 139(5), 559-576. https://doi.org/10.1017/S0016756802006751
 • Gautier, P., Bozkurt, E., Bosse, V., Hallot, E. & Dirik, K. (2008). Coeval extensional shearing and lateral underflow during Late Cretaceous core complex development in the Niğde Massif, Central Anatolia, Turkey. Tectonics, 27(1), https://doi.org/10.1029/2006TC002089
 • Genç, Y. & Yürür, M. T. (2010). Coeval extension and compression in Late Mesozoic–Recent thin-skinned extensional tectonics in central Anatolia. Turkey. Journal of Structural Geology, 32(5), 623-640.
 • Gökten, E. & Floyd, P. A. (1987). Geochemistry and tectonic environment of the Şarkışla area volcanic rocks in Central Anatolia, Turkey. Mineralogical Magazine, 51, 553-559.
 • Göncüoğlu, M.C, Erler, A., Toprak, G.M.V., Yalınız, K., Kuşçu, I., Köksal, S. ve Dirik, K. (1993). Orta Anadolu Masifin batı bölümünün jeolojisi, Bölüm 3: Orta Kızılırmak Tersiyer Baseninin jeolojik evrimi (Rapor no: 3313). T.P.A.O. (yayımlanmamış).
 • Görür, N., Oktay, F. Y., Seymen, I. & Şengör, A. M. C. (1984). Palaeotectonic evolution of the Tuzgölü basin complex, Central Turkey: sedimentary record of a Neo-Tethyan closure. Geological Society, London, Special Publications, 17(1), 467-482.
 • Görür, N., Tüysüz, O. & Celal Şengör, A. M. (1998). Tectonic evolution of the central Anatolian basins. International Geology Review, 40(9), 831-850.
 • Gradstein, F., Ogg, J., & Smith, A. (Eds.). (2004). A Geologic Time Scale 2004. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511536045
 • Gülyüz, E., Kaymakci, N., Meijers, M. J., van Hinsbergen, D. J., Lefebvre, C., Vissers, R. L., Hendriks, B. W. H. & Peynircioğlu, A. A. (2013). Late Eocene evolution of the Çiçekdağı Basin (central Turkey): Syn-sedimentary compression during microcontinent–continent collision in central Anatolia. Tectonophysics, 602, 286-299.
 • Gürbüz, E., Seyitoğlu, G. & Güney, A. (2020). Late Cenozoic tectono-sedimentary evolution of the Ulukışla Basin: progressive basin development in south-central Turkey. International Journal of Earth Sciences, 109(1), 345-371.
 • Gürer, D., van Hinsbergen, D. J., Matenco, L., Corfu, F. & Cascella, A. (2016). Kinematics of a former oceanic plate of the Neotethys revealed by deformation in the Ulukışla basin (Turkey). Tectonics, 35(10), 2385-2416.
 • Idleman, L., Cosca, M. A., Heizler, M. T., Thomson, S. N., Teyssier, C. & Whitney, D. L. (2014). Tectonic burial and exhumation cycles tracked by muscovite and K-feldspar 40Ar/39Ar thermochronology in a strike-slip fault zone, central Turkey. Tectonophysics, 612–613, 134–146. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2013.12.003
 • Innocenti, F., Mazzuoli, R., Pasquare, G., Di Brozolo, F. R. & Villari, L. (1975). The Neogene calcalkaline volcanism of Central Anatolia: geochronological data on Kayseri—Niğde area. Geological Magazine, 112(4), 349-360.
 • Işık, V., Lo, C.-H., Göncüoğlu, C. & Demirel, S. (2008). 39Ar/40Ar ages from the Yozgat Batholith: Preliminary data on the timing of Late Cretaceous extension in the Central Anatolian Crystalline Complex. Turkey. The Journal of Geology, 116(5), 510–526. https://doi.org/10.1086/590922
 • Işık, V. (2009). The ductile shear zone in granitoid of the Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey: Implications for the origins of the Tuzgölü basin during the Late Cretaceous extensional deformation. Journal of Asian Earth Sciences, 34(4), 507–521. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2008.08.005
 • Işık, V., Uysal, I. T., Caglayan, A. & Seyitoglu, G. (2014). The evolution of intraplate fault systems in central Turkey: Structural evidence and Ar‐Ar and Rb‐Sr age constraints for the Savcili Fault Zone. Tectonics, 33(10), 1875-1899.
 • Jensen, J. R. (1996). Introductory digital image processing: a remote sensing perspective (No. Ed. 2). Prentice-Hall Inc.
 • Kaymakci, N., Duermeijer, C. E., Langereis, C., White, S. H. & Van Dijk, P. M. (2003a). Palaeomagnetic evolution of the Çankırı Basin (central Anatolia, Turkey): Implications for oroclinal bending due to indentation. Geological Magazine, 140(3), 343–355. https://doi.org/10.1017/S001675680300757X
 • Kaymakci, N., White, S. H., Vandijk, P. M. (2003b). Kinematic and structural development of the Çankırı Basin central Anatolia, Turkey): a paleostress inversion study. Tectonophysics, 364(1–2), 85–113.
 • Kaymakci, N., Özmutlu, Ş., van Dijk, P.M. & Özçelik, Y. (2010). Surface and subsurface characteristics and hydrocarbon potential of the Çankiri Basin (Central Anatolia, Turkey): integration of remote sensing, seismic interpretation and gravity . Turkish Journal of Earth Sciences 19, 79-100.
 • Köksal, S. & Göncüoğlu, M. C. (1997). Geology of the İdiş Dağı-Avanos Area (Nevşehir-Central Anatolia). Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 119(119), 41-58.
 • Köksal, S., Göncüoglu, M.C., Floyd, P.A. (2001). Extrusive members of Postcollisonal A-Type Magmatism in Central Anatolia: Karahıdır volcanics, Idis Dagı – Avanos Area, Turkey. International Geology Review, 43, 683-694.
 • Lefebvre, C., Barnhoorn, A., van Hinsbergen, D. J. J., Kaymakci, N. & Vissers, R. L. M. (2011). Late Cretaceous extensional denudation along a marble detachment fault zone in the Kırşehir massif near Kaman, Central Turkey. Journal of Structural Geology, 33(8), 1220–1236. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2011.06.002
 • Lefebvre, C., Meijers, M. J. M., Kaymakci, N., Peynircioğlu, A., Langereis, C. G. & van Hinsbergen, D. J. J. (2013). Reconstructing the geometry of central Anatolia during the late Cretaceous: Large-scale Cenozoic rotations and deformation between the Pontid es and Taurides. Earth and Planetary Science Letters, 366, 83–98. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2013.01.003
 • Lefebvre, C., Peters, K., Wehrens, P., Brouwer, F. M. & Van Roermund, H. L. M. (2015). Thermal and extensional exhumation history of a high-temperature crystalline complex (Hırkadağ Massif, Central Anatolia). Lithos, 238, 156–173.
 • Le Pennec, J. L., Bourdier, J. L., Froger, J. L., Temel, A., Camus, G. & Gourgaud, A. (1994). Neogene ignimbrites of the Nevsehir plateau (central Turkey): stratigraphy, distribution and source constraints. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 63(1-2), 59-87.
 • Lillesand, T. M. & Kiefer, R. W. (1994). Remote Sensing and Image Interpretation (3rd edn). Wiley ve Sons, New York.
 • Meijers, M. J., Kaymakci, N., Van Hinsbergen, D. J., Langereis, C. G., Stephenson, R. A. & Hippolyte, J. C. (2010). Late Cretaceous to Paleocene oroclinal bending in the central Pontides (Turkey). Tectonics, 29(4). https://doi.org/10.1029/2009TC002620
 • Moix, P., Beccaletto, L., Kozur, H. W., Hochard, C., Rosselet, F. & Stampfli, G. M. (2008). A new classification of the Turkish terranes and sutures and its implication for the paleotectonic history of the region. Tectonophysics, 451, 7–39.
 • ASA (National Aeronautics and Space Administration), 2021. https://terra.nasa.gov/data/aster-data 08.07.2021.
 • NASA (National Aeronautics and Space Administration), 2021. https://landsat.gsfc.nasa.gov/ 08.07.2021.
 • Okay A. I., Satır M., Maluski H., Siyako, M. Monié, P., Metzger, R. & Akyüz, S. (1996). Paleo and Neo-Tethyan events in northwestern Turkey: Geologic and geochronologic constraints. In A. Yin & M. Harrison (Eds.), The Tectonic Evolution of Asia, (pp. 420–41). Cambridge University Press, New York.
 • Okay, A. I., Tüysüz, O., Satır, M., Özkan-Altıner, S., Altıner, D., Sherlock, S. & Eren, R. H. (2006). Cretaceous and Triassic subduction-accretion, high-pressure-low-temperature metamorphism, and continental growth in the Central Pontides, Turkey. Geological Society of America Bulletin, 118(9-10), 1247–1269. https://doi.org/10.1130/B25938.1
 • Pasquare, G. (1968). Geology of the cenozoic volcanic area of Central Anatolia (Provinces of Kayseri and Nevsehir, Turkey). Atti Accademia Nazionale dei Lincei, 9(1), 53-204.
 • Robertson, A. (2004). Development of concepts concerning the genesis and emplacement of Tethyan ophiolites in the Eastern Mediterranean and Oman regions. Earth-Science Reviews, 66(3-4), 331–387. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2004.01.005
 • Sabins Jr, F. F. (1987). Remote sensing-principles and interpretation. WH Freeman and Company.
 • Stampfli, G. M. & Borel, G. D. (2002). A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrons. Earth and Planetary Science Letters, 196(1-2), 17-33.
 • Şengör, A. M. C. & Yılmaz, Y. (1981). Thetyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics, 75, 181-241.
 • Seyitoğlu, G., Işık, V., Gürbüz, E. & Gürbüz, A. (2017). The discovery of a low-angle normal fault in the Taurus Mountains: the İvriz detachment and implications concerning the Cenozoic geology of southern Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 26(3), 189-205.
 • Temel, A., Gündoğdu, M. N., Gourgaud, A. & Le Pennec, J. L. (1998). Ignimbrites of Cappadocia (central Anatolia, Turkey): petrology and geochemistry. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 85(1-4), 447-471.
 • Toprak, V. (1994). Central Kızılırmak fault zone: northern margin of Central Anatolian volcanics. Turkish Journal of Earth Sciences, 3, 29-38.
 • Umhoefer, P. J., Whitney, D. L., Teyssier, C., Fayon, A. K, Casale, G., Heizler, T. & Heizler, M. T. (2007). Yo-yo tectonics in a wrench zone, Central Anatolian fault zone, Turkey. In S. M. Roeske, A. B. Till, D. A. Foster, J. C. Sample (Eds.), Exhumation Associated with Continental Strike-Slip Fault Systems. https://doi.org/10.1130/2007.2434(03)
 • Viereck-Goette, L., Lepetit, P., Gürel, A., Ganskow, G., Çopuroğlu, I. & Abratis, M. (2010). Revised volcanostratigraphy of the Upper Miocene to Lower Pliocene Ürgüp Formation, Central Anatolian volcanic province, Turkey. In G. Groppelli, & L. Viereck-Goette (Eds.), Stratigraphy and Geology of Volcanic Areas: Geological Society of America Special Paper 464, 85–112.
 • Yalınız, M. K. & Göncüoğlu, M. C. (1998). General geological characteristics and distribution of the Central Anatolian Ophiolites. Yerbilimleri, (20), 19-30.
 • Yamaguchi, Y., Kahle, A. B., Tsu, H., Kawakami, T. & Pniel, M., 1998. Overview of advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer (ASTER). IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, 36(4), 1062-1071.
 • Whitney, D. L. & Dilek, Y. (1997). Core complex development in central Anatolia, Turkey. Geology, 25(11), 1023-1026.
 • Whitney, D.L. & Dilek, Y. (2001). Metamorphic and Tectonic Evolution of the Hırkadağ Block, Central Anatolian Crystalline Complex. Turkish Journal of Earth Sciences, 10, 1-15.
 • Whitney, D. L., Teyssier, C., Fayon, A. K., Hamilton, M. A. & Heizler M. (2003). Tectonic controls on metamorphism, partial melting, and intrusion: Timing and duration of regional metamorphism and magmatism in the Niğde Massif. Turkey. Tectonophysics, 376(1–2), 37–60.
 • Whitney, D. L., Teyssier, C. & Heizler, M. T. (2007). Gneiss domes, metamorphic core complexes, and wrench zones: Thermal and structural evolution of the Niğde Massif, central Anatolia, Tectonics, 26, Article TC5002. https://doi.org/10.1029/2006TC002040

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Ayten KOÇ 0000-0002-8296-0093

Proje Numarası FHD-2018-6824
Yayımlanma Tarihi 6 Ağustos 2021
Gönderilme Tarihi 11 Nisan 2021
Kabul Tarihi 9 Temmuz 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 64 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA KOÇ, A. (2021). Ayhan Havzası’nın (Orta Anadolu) Litolojik Haritalaması ve Jeolojik Çıkarımlar: Bir Uzaktan Algılama ve Arazi Çalışması Entegrasyonu. Türkiye Jeoloji Bülteni, 64(3), 309-348. https://doi.org/10.25288/tjb.913294
AMA KOÇ A. Ayhan Havzası’nın (Orta Anadolu) Litolojik Haritalaması ve Jeolojik Çıkarımlar: Bir Uzaktan Algılama ve Arazi Çalışması Entegrasyonu. Türkiye Jeol. Bül. Haziran 2021;64(3):309-348. doi:10.25288/tjb.913294
Chicago KOÇ, Ayten. “Ayhan Havzası’nın (Orta Anadolu) Litolojik Haritalaması Ve Jeolojik Çıkarımlar: Bir Uzaktan Algılama Ve Arazi Çalışması Entegrasyonu”. Türkiye Jeoloji Bülteni 64, sy. 3 (Haziran 2021): 309-48. https://doi.org/10.25288/tjb.913294.
EndNote KOÇ A (01 Haziran 2021) Ayhan Havzası’nın (Orta Anadolu) Litolojik Haritalaması ve Jeolojik Çıkarımlar: Bir Uzaktan Algılama ve Arazi Çalışması Entegrasyonu. Türkiye Jeoloji Bülteni 64 3 309–348.
IEEE A. KOÇ, “Ayhan Havzası’nın (Orta Anadolu) Litolojik Haritalaması ve Jeolojik Çıkarımlar: Bir Uzaktan Algılama ve Arazi Çalışması Entegrasyonu”, Türkiye Jeol. Bül., c. 64, sy. 3, ss. 309–348, 2021, doi: 10.25288/tjb.913294.
ISNAD KOÇ, Ayten. “Ayhan Havzası’nın (Orta Anadolu) Litolojik Haritalaması Ve Jeolojik Çıkarımlar: Bir Uzaktan Algılama Ve Arazi Çalışması Entegrasyonu”. Türkiye Jeoloji Bülteni 64/3 (Haziran 2021), 309-348. https://doi.org/10.25288/tjb.913294.
JAMA KOÇ A. Ayhan Havzası’nın (Orta Anadolu) Litolojik Haritalaması ve Jeolojik Çıkarımlar: Bir Uzaktan Algılama ve Arazi Çalışması Entegrasyonu. Türkiye Jeol. Bül. 2021;64:309–348.
MLA KOÇ, Ayten. “Ayhan Havzası’nın (Orta Anadolu) Litolojik Haritalaması Ve Jeolojik Çıkarımlar: Bir Uzaktan Algılama Ve Arazi Çalışması Entegrasyonu”. Türkiye Jeoloji Bülteni, c. 64, sy. 3, 2021, ss. 309-48, doi:10.25288/tjb.913294.
Vancouver KOÇ A. Ayhan Havzası’nın (Orta Anadolu) Litolojik Haritalaması ve Jeolojik Çıkarımlar: Bir Uzaktan Algılama ve Arazi Çalışması Entegrasyonu. Türkiye Jeol. Bül. 2021;64(3):309-48.

Yazım Kuralları / Instructions for Authorshttp://www.jmo.org.tr/yayinlar/tjb_yazim_kurallari.php

Etik Bildirimi ve Telif Hakkı Devir Formu / Ethical Statement and Copyrighy Form https://www.jmo.org.tr/yayinlar/tjb_telif_etik_formlar.php