Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yenidoğan yoğun akım ünitelerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki iki yıllık değişim (2014-2015)

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 2, 65 - 69, 08.06.2017
https://doi.org/10.18663/tjcl.320042

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YYBÜ) yatan hastalardan 2014 ve 2015 yılları içerisinde gönderilen materyallerin kültür sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Hastalardan alınan örneklerin kültür sonuçları çalışma kapsamında incelendi. İzole edilen bakterilerin identifikasyonu konvansiyonel yöntemlerle veya Vitek MS 2 cihazı ile; antibiyotik duyarlılıkları ise Clinical and Laboratory Standard Instute (CLSI) önerileri doğrultusunda yine Vitek MS 2 cihazı ile çalışıldı.

Bulgular: YYBÜ’deki hastalardan gönderilen  297  materyalin  133’ü (%38) kan örneği, 55’i (%18,5) trakeal aspirat kültürü, 48’i (%16,2) konjunktiva, 31’i (%10,4) idrar kültürü, 24’ü (%8) beyin omurilik sıvısı, 12’si (%4) yara kültürü, 9’u (%3) kateter ve 5’i (%1,7) steril vücut sıvısıdır. İzole edilen gram negatif bakteriler içinde %28,6 ile Klebsiella pneumoniaeve %23,9 ile Acinetobacter baumanii en çok izole edilen bakterilerdir.

Sonuçlar: Enterobacteriacea üyesi bakterilerde karbapenem direnci düşüktür. Acinetobacter suşlarında karbapenemlere karşı direncin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yine Acinetobacter suşlarının trimetoprim-sulfametoksazole karşı düşük direnç göstermeleri göze çarpmıştır.

Kaynakça

 • 1. Nafziger DA, Lundstrom T, Chandra S, Massanari RM. Infection control in ambulatory care. Infect Dis Clin North Am 1997; 2: 279-96.
 • 2. PERK Y. Yenidoğan Yoğun Bakım Enfeksiyonları; Korunma ve Kontrol. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 60 Ocak 2008; s.137-141.
 • 3. Turkish Neonatal Society, Nosocomial Infections Study Group. Nosocomial infections in neonatal units in Turkey: epidemiology, problems, unit policies and opinions of healthcare workers. Turk J Pediatr 2010; 52: 50-7. 4. Parlak E, Kahveci H, Alay HK; Nosocomial Infections in Neonatal Intensive Care Unit. J Curr Pediatr 2014; 12: 1-8.
 • 5. Özsüt H. Yoğun bakım ünitesinde enfeksiyon sorunu: Dirençli bakteriler ve antibiyotik kullanımı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1998; 2: 5-14.
 • 6. Gür D, Ünal S ve ark. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen gram-negatif bakterilerin çeşitli antibiyotiklere in vitro duyarlılıkları. Flora Dergisi 1996; 3: 153-9.
 • 7. Jarlier V, Fosse T, Philippon A and the ICU study group. Antibiotic suspectibility in aerobic gram-negative bacilli isolated in intansive care units in 39 French teaching hospitals (ICU study). Intensive Care Med 1996; 22: 1057-65.
 • 8. Hanberger H, Rodriquez JAG, Gobernado M, et al. Antibiotic susceptibility among aerobic gram-negative bacilli isolated in intensive care units in 5 European countries. JAMA 1999; 281: 67-71.
 • 9. Uzel S, Özsüt H, Eraksoy H, Dilmener M, Çalangu. S. Yoğun bakım biriminde ventilatörle ilişkili pnömoni etkeni olabilecek bakterilerin dağılımı ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Klimik Derg 1996; 9: 6-9.
 • 10. Leblebicioğlu H, Nas Y, Günaydın M, Saniç A, Akçam Z. Yoğun bakım servisindeki hastalardan izole edilen gram-negatif patojenlerin beta-laktam antibiyotiklere direnç durumu. Klimik Derg 1996; 9: 10-2.
 • 11. İnce E. Rational Antibiotic Use In Pediatric Intensive Care Units. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005; 1: 96-100.
 • 12. Özçetin M, Saz E, Karapınar B, Özen S, Aydemir Ş, Vardar F. Hastane Enfeksiyonları; Sıklığı ve Risk Faktörleri. Çocuk Enf Derg 2009; 3: 49-53.
 • 13. Çelik İnci N, Denk A, Sevim E, Yaflar D, Yaflar MA. Prevalence of Hospital Acquired Infections in Anesthesiology Intensive Care Unit. Fırat Tıp Dergisi 2005; 10: 132-5.
 • 14. Babazono A, Kitajima H, Nishimaki S, et al. Risk factors fornosocomial infection in the neonatal intensive care unit by the Japanese Nosocomial Infection Surveillance (JANIS). Acta Med Okayama 2008; 62: 261-8.
 • 15. Asembergiene J, Gurskis V, Kevalas R, Valinteliene R. Nosocomial infections in the pediatric intensive care units in Lithuania. Medicina (Kaunas) 2009; 45: 29-36.
 • 16. Couto RC, Carvalho EA, Pedrosa TM, Pedroso ER, Neto MC, Biscione FM. A 10-year prospective surveillance of nosocomial infections in neonatal intensive care units. Am J Infect Control 2007; 35: 183-9.
 • 17. Kent A, Kortsalioudaki C, Monahan IM, et al. Neonatal gram-negative infections, antibiotic susceptibility and clinical outcome: an observational study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2016; 0: F1–F6.
 • 18. Pehlivanoğlu F, Yaşar KK, Gürsoy S, Şengöz G, Ataoğlu E, Karakuş A. Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Direnci Deneyimi. Med Bull Haseki 2011; 49: 30-33.
 • 19. Orsi GB, d'Ettorre G, Panero A, Chiarini F, Vullo V, Venditti M. Hospital-acquired infection surveillance in a neonatal intensive care unit. Am J Infect Control 2009; 37: 201-3.
 • 20. Singh AA, Kaur M, Singh A, et al. Prevalence of microbial infection and strategic pattern of antimicrobial resistance among intensive care unit patients in a tertiary care teaching hospital from rural Northern India. IAIM 2015; 2: 14-20.
 • 21. Özçetin M, Saz Eu, Karapınar B, Özen S, Aydemir Ş, Vardar F. Hastane Enfeksiyonları; Sıklığı ve Risk Faktörleri. Çocuk Enf Derg 2009; 3: 49-53.
 • 22. Minal T, Vegad MM, Shah PK, Soni S. Study of Gram Negative Organisms in Neonatal Septicaemia and its Antibiotic Susceptibility Pattern. Intl J Microbiol Res 2015; 6: 123-9.
 • 23. Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, et al. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarında antibiyotik direnç profillerinin yıllar içindeki değişimi. J Clin Experiment Invest 2015; 6: 279-85.
 • 24. Lee CY, Chen PY, Huang FL, Lin CF. Microbiologic spectrum and susceptibility pattern of clinical isolates from the pediatric intensive care unit in a single medical center - 6 years' experience. J Microbiol Immunol Infect 2009; 42: 160-5.
 • 25. Kaya S, Arıdoğan BC, Çetin H, Demirci M. Çocuk hastalardan alınan kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve antibiyotik dirençleri. Fırat Tıp Dergisi 2007; 12: 34-36.

Antimicrobial resistance patterns of gram negative bacteria isolated from intensive care units (2014 and 2015)

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 2, 65 - 69, 08.06.2017
https://doi.org/10.18663/tjcl.320042

Öz

Aim: The aim of this study was to evaluate the culture results of patients hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) at our hospital during 2014 and 2015.

Material and Methods: In this study, the cultures results of the patients were analyzed. Identification of bacteria was performed by conventional methods or Vitek MS 2 and antibiotic susceptibility tests were done by Vitek 2 MS according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines.

Results: 297 materials sent from NICU consisted of 133 (38%) blood cultures, 55 (18.5%) tracheal aspirates, 48 (16.2%) conjunctivas, 31 (10.4%) urine cultures, 24 (8%) cerebrospinal fluids, 12 (4%) wound cultures, 9 (3%) catheter tip cultures and 5 (1.7%) sterile body fluids. Klebsiella pneumoniae (28.6%) and Acinetobacter baumanii (23.9%) were the most frequently isolated bacteria.

Conclusion: Carbapenem resistance was low for Enterobacteriaceae species. Carbapenem resistance was high and trimethoprim-sulfamethoxazole resistance was very low for Acinetobacter baumanii

Kaynakça

 • 1. Nafziger DA, Lundstrom T, Chandra S, Massanari RM. Infection control in ambulatory care. Infect Dis Clin North Am 1997; 2: 279-96.
 • 2. PERK Y. Yenidoğan Yoğun Bakım Enfeksiyonları; Korunma ve Kontrol. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 60 Ocak 2008; s.137-141.
 • 3. Turkish Neonatal Society, Nosocomial Infections Study Group. Nosocomial infections in neonatal units in Turkey: epidemiology, problems, unit policies and opinions of healthcare workers. Turk J Pediatr 2010; 52: 50-7. 4. Parlak E, Kahveci H, Alay HK; Nosocomial Infections in Neonatal Intensive Care Unit. J Curr Pediatr 2014; 12: 1-8.
 • 5. Özsüt H. Yoğun bakım ünitesinde enfeksiyon sorunu: Dirençli bakteriler ve antibiyotik kullanımı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1998; 2: 5-14.
 • 6. Gür D, Ünal S ve ark. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen gram-negatif bakterilerin çeşitli antibiyotiklere in vitro duyarlılıkları. Flora Dergisi 1996; 3: 153-9.
 • 7. Jarlier V, Fosse T, Philippon A and the ICU study group. Antibiotic suspectibility in aerobic gram-negative bacilli isolated in intansive care units in 39 French teaching hospitals (ICU study). Intensive Care Med 1996; 22: 1057-65.
 • 8. Hanberger H, Rodriquez JAG, Gobernado M, et al. Antibiotic susceptibility among aerobic gram-negative bacilli isolated in intensive care units in 5 European countries. JAMA 1999; 281: 67-71.
 • 9. Uzel S, Özsüt H, Eraksoy H, Dilmener M, Çalangu. S. Yoğun bakım biriminde ventilatörle ilişkili pnömoni etkeni olabilecek bakterilerin dağılımı ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Klimik Derg 1996; 9: 6-9.
 • 10. Leblebicioğlu H, Nas Y, Günaydın M, Saniç A, Akçam Z. Yoğun bakım servisindeki hastalardan izole edilen gram-negatif patojenlerin beta-laktam antibiyotiklere direnç durumu. Klimik Derg 1996; 9: 10-2.
 • 11. İnce E. Rational Antibiotic Use In Pediatric Intensive Care Units. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005; 1: 96-100.
 • 12. Özçetin M, Saz E, Karapınar B, Özen S, Aydemir Ş, Vardar F. Hastane Enfeksiyonları; Sıklığı ve Risk Faktörleri. Çocuk Enf Derg 2009; 3: 49-53.
 • 13. Çelik İnci N, Denk A, Sevim E, Yaflar D, Yaflar MA. Prevalence of Hospital Acquired Infections in Anesthesiology Intensive Care Unit. Fırat Tıp Dergisi 2005; 10: 132-5.
 • 14. Babazono A, Kitajima H, Nishimaki S, et al. Risk factors fornosocomial infection in the neonatal intensive care unit by the Japanese Nosocomial Infection Surveillance (JANIS). Acta Med Okayama 2008; 62: 261-8.
 • 15. Asembergiene J, Gurskis V, Kevalas R, Valinteliene R. Nosocomial infections in the pediatric intensive care units in Lithuania. Medicina (Kaunas) 2009; 45: 29-36.
 • 16. Couto RC, Carvalho EA, Pedrosa TM, Pedroso ER, Neto MC, Biscione FM. A 10-year prospective surveillance of nosocomial infections in neonatal intensive care units. Am J Infect Control 2007; 35: 183-9.
 • 17. Kent A, Kortsalioudaki C, Monahan IM, et al. Neonatal gram-negative infections, antibiotic susceptibility and clinical outcome: an observational study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2016; 0: F1–F6.
 • 18. Pehlivanoğlu F, Yaşar KK, Gürsoy S, Şengöz G, Ataoğlu E, Karakuş A. Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Direnci Deneyimi. Med Bull Haseki 2011; 49: 30-33.
 • 19. Orsi GB, d'Ettorre G, Panero A, Chiarini F, Vullo V, Venditti M. Hospital-acquired infection surveillance in a neonatal intensive care unit. Am J Infect Control 2009; 37: 201-3.
 • 20. Singh AA, Kaur M, Singh A, et al. Prevalence of microbial infection and strategic pattern of antimicrobial resistance among intensive care unit patients in a tertiary care teaching hospital from rural Northern India. IAIM 2015; 2: 14-20.
 • 21. Özçetin M, Saz Eu, Karapınar B, Özen S, Aydemir Ş, Vardar F. Hastane Enfeksiyonları; Sıklığı ve Risk Faktörleri. Çocuk Enf Derg 2009; 3: 49-53.
 • 22. Minal T, Vegad MM, Shah PK, Soni S. Study of Gram Negative Organisms in Neonatal Septicaemia and its Antibiotic Susceptibility Pattern. Intl J Microbiol Res 2015; 6: 123-9.
 • 23. Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, et al. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarında antibiyotik direnç profillerinin yıllar içindeki değişimi. J Clin Experiment Invest 2015; 6: 279-85.
 • 24. Lee CY, Chen PY, Huang FL, Lin CF. Microbiologic spectrum and susceptibility pattern of clinical isolates from the pediatric intensive care unit in a single medical center - 6 years' experience. J Microbiol Immunol Infect 2009; 42: 160-5.
 • 25. Kaya S, Arıdoğan BC, Çetin H, Demirci M. Çocuk hastalardan alınan kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve antibiyotik dirençleri. Fırat Tıp Dergisi 2007; 12: 34-36.

Ayrıntılar

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Yeliz Tanrıverdi Çaycı


Kübra Hacıeminoğlu Bu kişi benim


Asuman Birinci Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 8 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjcl320042, journal = {Turkish Journal of Clinics and Laboratory}, issn = {}, eissn = {2149-8296}, address = {}, publisher = {DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş.}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {65 - 69}, doi = {10.18663/tjcl.320042}, title = {Yenidoğan yoğun akım ünitelerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki iki yıllık değişim (2014-2015)}, key = {cite}, author = {Tanrıverdi Çaycı, Yeliz and Hacıeminoğlu, Kübra and Birinci, Asuman} }
APA Tanrıverdi Çaycı, Y. , Hacıeminoğlu, K. & Birinci, A. (2017). Yenidoğan yoğun akım ünitelerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki iki yıllık değişim (2014-2015) . Turkish Journal of Clinics and Laboratory , 8 (2) , 65-69 . DOI: 10.18663/tjcl.320042
MLA Tanrıverdi Çaycı, Y. , Hacıeminoğlu, K. , Birinci, A. "Yenidoğan yoğun akım ünitelerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki iki yıllık değişim (2014-2015)" . Turkish Journal of Clinics and Laboratory 8 (2017 ): 65-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjcl/issue/29774/320042>
Chicago Tanrıverdi Çaycı, Y. , Hacıeminoğlu, K. , Birinci, A. "Yenidoğan yoğun akım ünitelerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki iki yıllık değişim (2014-2015)". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 8 (2017 ): 65-69
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan yoğun akım ünitelerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki iki yıllık değişim (2014-2015) AU - Yeliz Tanrıverdi Çaycı , Kübra Hacıeminoğlu , Asuman Birinci Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18663/tjcl.320042 DO - 10.18663/tjcl.320042 T2 - Turkish Journal of Clinics and Laboratory JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 69 VL - 8 IS - 2 SN - -2149-8296 M3 - doi: 10.18663/tjcl.320042 UR - https://doi.org/10.18663/tjcl.320042 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Clinics and Laboratory Yenidoğan yoğun akım ünitelerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki iki yıllık değişim (2014-2015) %A Yeliz Tanrıverdi Çaycı , Kübra Hacıeminoğlu , Asuman Birinci %T Yenidoğan yoğun akım ünitelerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki iki yıllık değişim (2014-2015) %D 2017 %J Turkish Journal of Clinics and Laboratory %P -2149-8296 %V 8 %N 2 %R doi: 10.18663/tjcl.320042 %U 10.18663/tjcl.320042
ISNAD Tanrıverdi Çaycı, Yeliz , Hacıeminoğlu, Kübra , Birinci, Asuman . "Yenidoğan yoğun akım ünitelerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki iki yıllık değişim (2014-2015)". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 8 / 2 (Haziran 2017): 65-69 . https://doi.org/10.18663/tjcl.320042
AMA Tanrıverdi Çaycı Y. , Hacıeminoğlu K. , Birinci A. Yenidoğan yoğun akım ünitelerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki iki yıllık değişim (2014-2015). TJCL. 2017; 8(2): 65-69.
Vancouver Tanrıverdi Çaycı Y. , Hacıeminoğlu K. , Birinci A. Yenidoğan yoğun akım ünitelerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki iki yıllık değişim (2014-2015). Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2017; 8(2): 65-69.
IEEE Y. Tanrıverdi Çaycı , K. Hacıeminoğlu ve A. Birinci , "Yenidoğan yoğun akım ünitelerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki iki yıllık değişim (2014-2015)", Turkish Journal of Clinics and Laboratory, c. 8, sayı. 2, ss. 65-69, Haz. 2017, doi:10.18663/tjcl.320042


e-ISSN: 2149-8296

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of

Creative Commons Attribution Licence,

which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.