Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal kist hidatiklere cerrahi yaklaşım

Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 5, 419 - 423, 30.12.2020
https://doi.org/10.18663/tjcl.798550

Öz

Amaç: Kist hidatik ülkemiz için yaygın bir sağlık sorunu olarak önemini korumaktadır. En sık karaciğer ve akciğer yerleşimli olup karın içi diğer organların primer tutulumu oldukça nadirdir. Ekstrahepatik primer intraabdominal hidatik kist nedeniyle cerrahi tedavi ettiğimiz olguları literatür eşliğinde incelendik. Gereç ve Yöntemler: Ekstrahepatik primer intraabdominal hidatik kist tanısyla opere edilen toplam 9 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Hastaların 6’sı kadın, 3 ‘ü erkek olup yaş ortalamaları 49,6 (22-74) olarak saptandı. Polikliniğe basvurma şikayetleri; 3’ünde mide ağrısı, 5’inde şişkinlik, 1’inde ise sarılık idi. Kist yerleşimi 5 olguda dalak, 3 olguda retroperitoneal , 1 olguda gastrokolik ligament olarak saptandı.Kist boyutu ortalama 9,5 (5-13) cm olarak hesaplandı. Hastaların 4’üne splenektomi ,1 ‘ine laparoskopik splenektomi, 2’ sine total perikistektomi ve 2’sine total perikistektomi+kolesistektomi yapıldı.Mortalite olmadı .Hastaların 2’sinde yara yerinde Hematom 1 ‘inde yara yeri enfeksiyonu gelişti.Ortalama hastanede yatıs 5,2 gün(4-8) idi . Taburculuk sonrası hastalara 6 ay andazol baslandı.Hastaların hepsi 6 ay sonra kontrole cagrıldı ve Usg ile kontrol edildi.Ortalama takip süresi 18,1 (6-43) ay idi.Takip sürelerinde herhangi nükse rastlanılmadı. Sonuç: Echinococcus granulosus’un her organı tutabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden KC ve AC tutulumu olmasa bile tüm sistem tetkik edilmelidir. Batın içi kitlelerde özellikle endemik bölgelerde Ekstrahepatik primer intraabdominal hidatik kist akla getirilmelidir ve tedavide nüksü tamamen ortadan kaldıran total perikistektomi veya organ rezeksiyonu seçilecek tedavi yöntemdir.

Kaynakça

 • 1.Kaymaz A, Hidatik Kist: Epidemiyoloji, Bulaşma ve Korunma Yolları. Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyum Dizisi 2002; 28: 285-99.
 • 2.Petrone L, Cuzzi G, Colace L et al. Cystic Echinococcosis in a Single Tertiary Care Center in Rome, Italy. Biomed Res Int 2013; 2013: 978146
 • 3.Durgun V, Kapan S, KapanM et al. Primary splenic hydatidosis. Dig Surg 2003; 20: 38-41.
 • 4.Mourglia-Ettlin G, Marqus JM et al. Early peritoneal immune response during Echinococcus granulosus establishment displays a biphasic behavior. PLoS Negl Trop Dis 2011; 5: 1293.
 • 5. Burgos R, Varela A, Castedo E et al. Pulmonary hydatidosis: surgical treatment and follow-up of 240 cases. Eur J Cardiothorac Surg 1999; 16: 628-35
 • 6. Yetim İ, Erzurumlu K, Karaciğer Hidatik Kistleri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. J Clin Anal Med 2013; 4: 64-71
 • 7.Ammann RW, Eckert J. Cestodes  Echinococcus.  Gastroenterol Clin Nort Am 1996; 25: 655‐89. 
 • 8. Aytac A, Yurdakul Y,  İkizler C. Pulmonary  hydatid  disease:  report  of  100  patients.  Ann Thorac Surg 1997; 23:  145‐ 51. 
 • 9. Kushwaha JK, Sonkar AA, Verma AK et al. Primary disseminated extrahepatic abdominal hydatid cyst: a rare disease BMJ Case Reports 2012; 30; 2012.
 • 10. Merdivenci A, Aydınlıoğlu K. Hidatidoz (Hidatik Kist Hastalığı) 1982. İst. Üniv Tıp Fak. Yay. No:2972:97.
 • 11. Wani RA, Malik AA, Chowdri NA et al. Primary extrahepatic abdominal hydatidosis. Int J Surg 2005; 3: 125-7
 • 12. Yazıcı P, Aydın Ü, Ersin S et al. Dalak Yerlesimli Kist Hidatik: Klinik Çalısma. The Eurasian Journal of Medicine 2007; 39: 25-7.
 • 13. Sekmenli T, Koplay M, Sezgin A, Isolated omental hydatid cyst: clinical, radiologic, and pathologic findings. J Pediatr Surg 2009; 44: 1041-3
 • 14. Kulaçoğlu HI , Oruç MT , Kocaerkek Z et al.Unusual locations of hydatid disease: an evaluation of 77 cases. Turk J Gastroenterol 2001; 12: 299-302
 • 15. Grossi G, Lastilla MG, Teggi A. 420 patients with hydatid cyst: Observations on the clinical picture. Arch Hidatid 1991; 30: 1021.
 • 16. Pişkin T, Ara C, Dirican A et al. Ürtikerle belirti veren periton içine rupture kist hidatik olgusu. Dicle Tıp Derg 2010; 37: 71-4.
 • 17.Aksoy Ü, İnci A. Kistik ekinokokozisin serolojik tanısında in-house enzim immün yöntemi ve indirekt hemaglütinason yönteminin kullanılması. Mikrobiyol Bül 2004; 38: 245-51.
 • 18. Ormeci N. Diagnosis in hydatid disease. Turk Klin J Surg 1998; 3: 187-8.
 • 19. Ilica AT, Kocaoglu M, Zeybek N et al. Extrahepatic abdominal hydatid disease caused by Echinococcus granulosus: imaging findings. AJR Am J Roentgenol 2007; 189: 337-43
 • 20. Köksal AF, Arhan M, Oğuz D. Kist Hidatik. Güncel Gastroenteroloji 2004; 8: 1.
 • 21. Prousalidis J, Tzardinoglou K, Sgouradis L et al. Uncommon sites of hydatid disease. World J Surg 1998; 22: 17-22

Surgical approach to primary ıntraabdominal hydatid cysts with extrahepatic location

Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 5, 419 - 423, 30.12.2020
https://doi.org/10.18663/tjcl.798550

Öz

Aim: Hydatid cyst maintains its importance as a common health problem for our country. It is the most common liver, lung and primary involvement of other intra-abdominal organs is extremely rare. We reviewed the cases that we treated surgically for extrahepatic primary intraabdominal hydatid cyst in the light of the literature. Methods: Medical records of 9 patients who were operated with extrahepatic primary intraabdominal hydatid cyst diagnosis were analyzed retrospectively. Results:Six of the patients were female and 3 were male and their mean age was 49.6 (22-74). Complaints about applying to the outpatient clinic; There were stomach pain in 3, bloating in 5 and jaundice in 1. Cyst placement was determined as spleen in 5 cases, retroperitoneal in 3 cases and gastrocolic ligament in 1 case. The cyst size was calculated as an average of 9.5 (5-13) cm. Splenectomy was performed in 4 patients, laparoscopic splenectomy in 1 patients, total pericystectomy in 2 patients, and total pericystectomy + cholecystectomy in 2 patients. No mortality occurred. Two of the patients developed hematoma at the wound site and 1 of them developed wound infection. The average hospital stay was 5.2 days (4-8).After discharge, the patients were started on 6 months of andazole. All of the patients were called for control after 6 months and checked with USG. The mean follow-up time was 18,1 (6-43) months. No recurrence was observed during follow-up. Conclusion: It should be remembered that Echinococcus granulosus can hold every organ. Therefore, the entire system should be examined even if there is no involvement of liver and lung. Extrahepatic primary intraabdominal hydatid cyst should be considered in intra-abdominal masses, especially in endemic regions, and total pericystectomy or organ resection is the treatment method to be selected in the treatment that completely eliminates recurrence.

Kaynakça

 • 1.Kaymaz A, Hidatik Kist: Epidemiyoloji, Bulaşma ve Korunma Yolları. Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyum Dizisi 2002; 28: 285-99.
 • 2.Petrone L, Cuzzi G, Colace L et al. Cystic Echinococcosis in a Single Tertiary Care Center in Rome, Italy. Biomed Res Int 2013; 2013: 978146
 • 3.Durgun V, Kapan S, KapanM et al. Primary splenic hydatidosis. Dig Surg 2003; 20: 38-41.
 • 4.Mourglia-Ettlin G, Marqus JM et al. Early peritoneal immune response during Echinococcus granulosus establishment displays a biphasic behavior. PLoS Negl Trop Dis 2011; 5: 1293.
 • 5. Burgos R, Varela A, Castedo E et al. Pulmonary hydatidosis: surgical treatment and follow-up of 240 cases. Eur J Cardiothorac Surg 1999; 16: 628-35
 • 6. Yetim İ, Erzurumlu K, Karaciğer Hidatik Kistleri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. J Clin Anal Med 2013; 4: 64-71
 • 7.Ammann RW, Eckert J. Cestodes  Echinococcus.  Gastroenterol Clin Nort Am 1996; 25: 655‐89. 
 • 8. Aytac A, Yurdakul Y,  İkizler C. Pulmonary  hydatid  disease:  report  of  100  patients.  Ann Thorac Surg 1997; 23:  145‐ 51. 
 • 9. Kushwaha JK, Sonkar AA, Verma AK et al. Primary disseminated extrahepatic abdominal hydatid cyst: a rare disease BMJ Case Reports 2012; 30; 2012.
 • 10. Merdivenci A, Aydınlıoğlu K. Hidatidoz (Hidatik Kist Hastalığı) 1982. İst. Üniv Tıp Fak. Yay. No:2972:97.
 • 11. Wani RA, Malik AA, Chowdri NA et al. Primary extrahepatic abdominal hydatidosis. Int J Surg 2005; 3: 125-7
 • 12. Yazıcı P, Aydın Ü, Ersin S et al. Dalak Yerlesimli Kist Hidatik: Klinik Çalısma. The Eurasian Journal of Medicine 2007; 39: 25-7.
 • 13. Sekmenli T, Koplay M, Sezgin A, Isolated omental hydatid cyst: clinical, radiologic, and pathologic findings. J Pediatr Surg 2009; 44: 1041-3
 • 14. Kulaçoğlu HI , Oruç MT , Kocaerkek Z et al.Unusual locations of hydatid disease: an evaluation of 77 cases. Turk J Gastroenterol 2001; 12: 299-302
 • 15. Grossi G, Lastilla MG, Teggi A. 420 patients with hydatid cyst: Observations on the clinical picture. Arch Hidatid 1991; 30: 1021.
 • 16. Pişkin T, Ara C, Dirican A et al. Ürtikerle belirti veren periton içine rupture kist hidatik olgusu. Dicle Tıp Derg 2010; 37: 71-4.
 • 17.Aksoy Ü, İnci A. Kistik ekinokokozisin serolojik tanısında in-house enzim immün yöntemi ve indirekt hemaglütinason yönteminin kullanılması. Mikrobiyol Bül 2004; 38: 245-51.
 • 18. Ormeci N. Diagnosis in hydatid disease. Turk Klin J Surg 1998; 3: 187-8.
 • 19. Ilica AT, Kocaoglu M, Zeybek N et al. Extrahepatic abdominal hydatid disease caused by Echinococcus granulosus: imaging findings. AJR Am J Roentgenol 2007; 189: 337-43
 • 20. Köksal AF, Arhan M, Oğuz D. Kist Hidatik. Güncel Gastroenteroloji 2004; 8: 1.
 • 21. Prousalidis J, Tzardinoglou K, Sgouradis L et al. Uncommon sites of hydatid disease. World J Surg 1998; 22: 17-22

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Ramazan TOPÇU> (Sorumlu Yazar)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
0000-0001-6214-4868
Türkiye


İsmail SEZİKLİ>
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
0000-0002-6801-1465
Türkiye


Murathan ERKENT>
başkent üniversitesi
0000-0002-3592-5092
Türkiye


Orhan ASLAN>
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Arastırma Hastanesi ,Genel Cerrahi Kliniği
Türkiye


Murat Baki YILDIRIM>
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
0000-0001-9176-1160
Türkiye


Bulut ÖZKAN>
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Türkiye


Doğukan DURAK>
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Arastırma Hastanesi ,Genel Cerrahi Kliniği
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 5

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjcl798550, journal = {Turkish Journal of Clinics and Laboratory}, eissn = {2149-8296}, address = {}, publisher = {DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş.}, year = {2020}, volume = {11}, number = {5}, pages = {419 - 423}, doi = {10.18663/tjcl.798550}, title = {Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal kist hidatiklere cerrahi yaklaşım}, key = {cite}, author = {Topçu, Ramazan and Sezikli, İsmail and Erkent, Murathan and Aslan, Orhan and Yıldırım, Murat Baki and Özkan, Bulut and Durak, Doğukan} }
APA Topçu, R. , Sezikli, İ. , Erkent, M. , Aslan, O. , Yıldırım, M. B. , Özkan, B. & Durak, D. (2020). Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal kist hidatiklere cerrahi yaklaşım . Turkish Journal of Clinics and Laboratory , 11 (5) , 419-423 . DOI: 10.18663/tjcl.798550
MLA Topçu, R. , Sezikli, İ. , Erkent, M. , Aslan, O. , Yıldırım, M. B. , Özkan, B. , Durak, D. "Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal kist hidatiklere cerrahi yaklaşım" . Turkish Journal of Clinics and Laboratory 11 (2020 ): 419-423 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjcl/issue/59068/798550>
Chicago Topçu, R. , Sezikli, İ. , Erkent, M. , Aslan, O. , Yıldırım, M. B. , Özkan, B. , Durak, D. "Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal kist hidatiklere cerrahi yaklaşım". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 11 (2020 ): 419-423
RIS TY - JOUR T1 - Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal kist hidatiklere cerrahi yaklaşım AU - RamazanTopçu, İsmailSezikli, MurathanErkent, OrhanAslan, Murat BakiYıldırım, BulutÖzkan, DoğukanDurak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18663/tjcl.798550 DO - 10.18663/tjcl.798550 T2 - Turkish Journal of Clinics and Laboratory JF - Journal JO - JOR SP - 419 EP - 423 VL - 11 IS - 5 SN - -2149-8296 M3 - doi: 10.18663/tjcl.798550 UR - https://doi.org/10.18663/tjcl.798550 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Clinics and Laboratory Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal kist hidatiklere cerrahi yaklaşım %A Ramazan Topçu , İsmail Sezikli , Murathan Erkent , Orhan Aslan , Murat Baki Yıldırım , Bulut Özkan , Doğukan Durak %T Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal kist hidatiklere cerrahi yaklaşım %D 2020 %J Turkish Journal of Clinics and Laboratory %P -2149-8296 %V 11 %N 5 %R doi: 10.18663/tjcl.798550 %U 10.18663/tjcl.798550
ISNAD Topçu, Ramazan , Sezikli, İsmail , Erkent, Murathan , Aslan, Orhan , Yıldırım, Murat Baki , Özkan, Bulut , Durak, Doğukan . "Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal kist hidatiklere cerrahi yaklaşım". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 11 / 5 (Aralık 2020): 419-423 . https://doi.org/10.18663/tjcl.798550
AMA Topçu R. , Sezikli İ. , Erkent M. , Aslan O. , Yıldırım M. B. , Özkan B. , Durak D. Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal kist hidatiklere cerrahi yaklaşım. TJCL. 2020; 11(5): 419-423.
Vancouver Topçu R. , Sezikli İ. , Erkent M. , Aslan O. , Yıldırım M. B. , Özkan B. , Durak D. Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal kist hidatiklere cerrahi yaklaşım. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2020; 11(5): 419-423.
IEEE R. Topçu , İ. Sezikli , M. Erkent , O. Aslan , M. B. Yıldırım , B. Özkan ve D. Durak , "Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal kist hidatiklere cerrahi yaklaşım", Turkish Journal of Clinics and Laboratory, c. 11, sayı. 5, ss. 419-423, Ara. 2020, doi:10.18663/tjcl.798550


e-ISSN: 2149-8296

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of

Creative Commons Attribution Licence,

which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.