Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 1, Sayfalar 91 - 97 2018-03-31

A research on work motivation of managers of forest products industry in Düzce
Düzce orman ürünleri sanayi yöneticilerinin iş motivasyonu üzerine bir araştırma

Tarık GEDİK [1] , Muhammet ÇİL [2] , Derya SEVİM KORKUT [3] , Melek YÜKSELEN KAYA [4] , Bircan ŞİMŞEK [5]


Increasing the performance of employees in businesses is a desired goal, which can be achieved through work motivation. Motivational rewards may diverge for different societes, people or businesses even though there are commonly accepted work motivation factors. This study examines the work motivations of administrative staff of forest products industry in Düzce province. We used Work Motivation Scale developed by Mottaz and validated in various studies. The findings of the study revelaed that intrinsic rewards have greater effect on the work motivation than extrinsic rewards. Effects of the rewards on the work motivation are not significantly different in terms of age, education, marital status, income, position at job and experience.
İşletmelerde çalışanların performanslarını arttırmaları istenen bir amaçken bu durum iş motivasyonu ile sağlanabilmektedir. İş motivasyonu konusunda genel kabul görmüş motive edici temel faktörler olsa bile toplumdan topluma, kişiden kişiye, işletmeden işletmeye değişen motivasyon araçlarından söz etmek mümkündür. Yapılan bu çalışma ile Düzce orman ürünleri sanayi işletme yöneticilerinin iş motivasyonları incelenmiştir. Çalışmada Mottaz tarafından geliştirilen ve literatürde geçerliliği çeşitli çalışmalarla ispatlanmış İş Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda içsel motivasyon araçlarının çalışanların iş motivasyonu üzerinde dışsal motivasyon araçlarından daha etkili olduğu belirlenmiştir. İş motivasyon araçlarının çalışanların motivasyonu üzerindeki etkisinin katılımcıların yaşı, eğitim düzeyi, medeni durumu, ortalama aylık geliri, işletmedeki statüleri ve iş deneyimlerine göre farklılık göstermediği de tespit edilmiştir.
 • Adalan, Ç.H., 2016. Liderlik yaklaşımının çalışan motivasyonuna etkisi: Kamu sektörüne yönelik bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul.
 • Ak, M.K., Özdede, S., 2016. Urban landscape design and planning related to wind effects. Oxidation Communications, 39(1): 699-710.
 • Akhun, İ., 1986. İstatistiğin Manidarlığı ve Örneklem. Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Anonim, 2014. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Üye Kayıtları Listesi.
 • Aşan, Ö., 2001. “Motivasyon”, Yönetim ve Organizasyon. ed. Salih Güney, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Aşıkoğlu, M., 1996. İnsan Kaynaklarını Verimliliğe Yönlendirme Aracı Olarak Motivasyon. İstanbul Üniversitesi Kitabevi, İstanbul.
 • Bal, J., Gundry, J., 1999. Virtual teaming in the automotive supply chain. Team Performance Management: An International Journal, Vol. 5 Issue: 6, pp: 174-193.
 • Barutçu, S., Sezgin, S., 2012. Satış yönetimi sürecinde motivasyon araçları ve etki düzeyleri: Tıbbi satış temsilcileri üzerine bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(4): 89-97.
 • Brislin, R.W., Kabigting, F., Macnab, B., Zukis, B., Worthley, R., 2005. Evolving perceptions of Japanese workplace motivation. International Journal of Cross Cultural Management, 5(1): 87-103.
 • Çiçek, D., 2005. Örgütlerde motivasyon ve iş yaşam kalitesi: Bir kamu kuruluşundaki yönetici personelin motivasyon seviyelerinin tespit edilerek iş yasam kalitesinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Dündar, S., Özutku, H., Taşpınar, F., 2007. İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonları üzerindeki etkisi: Ampirik bir inceleme. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 105-119.
 • Düşükcan, M., Katı, M., 2017. Performansla ilişkili motivasyon araçlarının kişisel özelliklere göre farklılığını belirlemeye yönelik bir araştırma Social Sciences (NWSASOS), 12(1): 1-24.
 • Engin, E., Çam, M.O., 2016. Hemşire iş motivasyonu ölçeği: Geçerlik güvenilirlik. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 32(3): 1-13.
 • Eren, E., 2003. Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar). 6.b., Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Ersarı, G., Naktiyok, A., 2012. İş görenin içsel ve dışsal motivasyonunda stresle mücadele tekniklerinin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1): 81-101.
 • Ertan, H., 2008. Örgütsel bağlılık, iş motivasyonu ve iş performansı arasındaki ilişki: Antalya’da beş yıldızlı otel işletmelerinde bir inceleme. Doktora Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. Ertürk, R., 2014. Öğretmenlerin iş motivasyonları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Bolu İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, AİBÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, s. 181 Bolu.
 • Ertürk, R., 2016. Öğretmenlerin iş motivasyonları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3): 1-15.
 • Ghauri, P., Gronhaug, K., Kristianslund, I., 1995. Research Methods in Business Studies. NewYork: Prentice Hall.
 • Gök, S., 2009. Örgüt ikliminin çalışanların motivasyonuna etkisi üzerine bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2): 587-605s.
 • Hum, S.H., Leow, L.H., 1996. Strategic manufacturing effectiveness; An emprical study based on the hayes-wheelwright framework. International Journal of Opertions and Production Management, 16(4):4-18.
 • Kalaycı, Ş., 2009. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım, 426 s., Ankara.
 • Karabekir, M., Akçay, A., Özhasar, B., 2016. Kamu çalışanlarının örgütsel güven düzeyleri ile iş motivasyon araçları arasındaki ilişki. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1): 131-139.
 • Karakaya, A., Ay, F.A., 2007. Çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörler: Sağlık çalışanlarına yönelik bir araştırma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1): 55-67.
 • Mahaney, C.R., Lederer, A.L., 2006. The effect of ıntrinsic and extrinsic rewards for developers on ınformation systems project success. Project Management Journal, 4(37): 42-54.
 • Makineci, Ş.E., 2009. Performansı etkileyen faktörlerin çalışan motivasyonu üzerine etkisinin Kocaeli ili sınırlarındaki devlet hastanelerinde incelenmesine yönelik bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Mottaz, J.C., 1985. The relative importance of intrinsic and extrinsic rewards as determinants of work satisfaction. The Sociological Quarterly, 3(26): 365-385.
 • Nakip, M., 2006. Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar. 2. Basım, Seçkin Yayınları, s. 86, Ankara.
 • Önen, L., Tüzün, M.B., 2005. Motivasyon. Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
 • Sabuncuoğlu, Z., Tüz, M., 2001. Örgütsel Psikoloji. Ezgi Kitabevi, s.134., Bursa.
 • Silah, M., 2005. Sosyal Psikoloji Davranış Biçimi. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • SPSS, 2003. SPSS Base 12.0 User’s Guide. SPSS Inc., USA.
 • Steers, R.M., Mowday, R.T., Shapiro, D.L., 2004. The future of work motivation theory. Academy of Management Review, 29(3): 379-387.
 • Şenel, B., Şenel, M., Gümüştekin, G.E., 2012. Banka çalışanlarının motivasyon düzeyleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Akademik Bakış Dergisi, S:32, 1-17.
 • Yılmaz, F., 2009. Eğitim örgütlerinde örgüt kültürünün öğretmenlerin iş motivasyonu üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 101 s., Konya.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Sosyal
Bölüm Orijinal Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Tarık GEDİK
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Muhammet ÇİL
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Derya SEVİM KORKUT
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Melek YÜKSELEN KAYA
Ülke: Turkey


Yazar: Bircan ŞİMŞEK
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2018

Bibtex @araştırma makalesi { tjf320131, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {91 - 97}, doi = {10.18182/tjf.320131}, title = {Düzce orman ürünleri sanayi yöneticilerinin iş motivasyonu üzerine bir araştırma}, key = {cite}, author = {Gedi̇k, Tarık and Çi̇l, Muhammet and Sevi̇m Korkut, Derya and Yükselen Kaya, Melek and Şi̇mşek, Bircan} }
APA Gedi̇k, T , Çi̇l, M , Sevi̇m Korkut, D , Yükselen Kaya, M , Şi̇mşek, B . (2018). Düzce orman ürünleri sanayi yöneticilerinin iş motivasyonu üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Forestry , 19 (1) , 91-97 . DOI: 10.18182/tjf.320131
MLA Gedi̇k, T , Çi̇l, M , Sevi̇m Korkut, D , Yükselen Kaya, M , Şi̇mşek, B . "Düzce orman ürünleri sanayi yöneticilerinin iş motivasyonu üzerine bir araştırma". Turkish Journal of Forestry 19 (2018 ): 91-97 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf/issue/36370/320131>
Chicago Gedi̇k, T , Çi̇l, M , Sevi̇m Korkut, D , Yükselen Kaya, M , Şi̇mşek, B . "Düzce orman ürünleri sanayi yöneticilerinin iş motivasyonu üzerine bir araştırma". Turkish Journal of Forestry 19 (2018 ): 91-97
RIS TY - JOUR T1 - Düzce orman ürünleri sanayi yöneticilerinin iş motivasyonu üzerine bir araştırma AU - Tarık Gedi̇k , Muhammet Çi̇l , Derya Sevi̇m Korkut , Melek Yükselen Kaya , Bircan Şi̇mşek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18182/tjf.320131 DO - 10.18182/tjf.320131 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 97 VL - 19 IS - 1 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.320131 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.320131 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Düzce orman ürünleri sanayi yöneticilerinin iş motivasyonu üzerine bir araştırma %A Tarık Gedi̇k , Muhammet Çi̇l , Derya Sevi̇m Korkut , Melek Yükselen Kaya , Bircan Şi̇mşek %T Düzce orman ürünleri sanayi yöneticilerinin iş motivasyonu üzerine bir araştırma %D 2018 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 19 %N 1 %R doi: 10.18182/tjf.320131 %U 10.18182/tjf.320131
ISNAD Gedi̇k, Tarık , Çi̇l, Muhammet , Sevi̇m Korkut, Derya , Yükselen Kaya, Melek , Şi̇mşek, Bircan . "Düzce orman ürünleri sanayi yöneticilerinin iş motivasyonu üzerine bir araştırma". Turkish Journal of Forestry 19 / 1 (Mart 2018): 91-97 . https://doi.org/10.18182/tjf.320131
AMA Gedi̇k T , Çi̇l M , Sevi̇m Korkut D , Yükselen Kaya M , Şi̇mşek B . Düzce orman ürünleri sanayi yöneticilerinin iş motivasyonu üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Forestry. 2018; 19(1): 91-97.
Vancouver Gedi̇k T , Çi̇l M , Sevi̇m Korkut D , Yükselen Kaya M , Şi̇mşek B . Düzce orman ürünleri sanayi yöneticilerinin iş motivasyonu üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Forestry. 2018; 19(1): 97-91.