Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Intergenerational Dimension of Traditional Practices Used by Mother in Infant Care

Yıl 2020, Cilt 14, Sayı 3, 443 - 451, 20.09.2020
https://doi.org/10.21763/tjfmpc.733696

Öz

Objective: The cultural values of society affect the living and health conditions of people. People born in close years have similar characteristics in terms of view of life. This situation reveals the intergenerational difference. Our study was carried out to determine and compare the traditional practices used by Baby Boomer, X, Y and Z Generation mothers in baby care. Methods: This study is a cross-sectional, descriptive and comparative study, and was conducted between 10th of April-10th of July 2018 with a total of 273 mothers who volunteered to participate in the research that applied to the obstetrics clinics of a public hospital. Data were collected through face-to-face interviews. Ethical Committee and related consents were taken. IBM SPSS Statistics 21 package program was used to evaluate the data. Results: In the study, 65.93% of the mothers who participated in the study were from Generation Y. There is a significant difference in terms of waiting for the call to prayer sound after the birth, milking the first milk and giving the first sugary water to the baby, burying the umbilical cord in a place that has meaning after the fall (mosque, school, etc.), applying salt to the sweaty areas (p <0.05). There was no significant difference between generations in terms of other applications. Conclusion: In our study, traditional practices that are harmless to the baby are used as well as traditional practices that are harmful. In the intergenerational comparison, Baby Boomer Generation has mostly used harmful practices.

Kaynakça

 • 1. Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/?kelime= Erişim tarihi 10.10.2019.
 • 2. Arısoy A, Canbulat N, Ayhan F. Karaman İlindeki Annelerin Be¬beklerinin Bakımında Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;17(1):23-31.
 • 3. Tortumluoğlu G. Transkültürel Hemşirelik ve Kültürel Bakım Modeli Örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004;8(2):47-56.
 • 4. Christensen SS, Wilson BL, Edelman LS. Can I relate? A review and guide for nurse managers in leading generations. J Nurs Manag. 2018;00:1-7.
 • 5. Carver L, Candela L. Attaining organizational commitment across different generations of nurses. J Nurs Manag. 2008;16(8):984-91.
 • 6. Lower J. Brace Yourself Here Comes Generation Y. Critical care nurse. 2008;28(5):80-7.
 • 7. Kyles D. Managing Your Multigenerational Workforce. Strategic Finance. 2005;87(6):52-5.
 • 8. Adıgüzel O, Batur HZ, Ekşili N. Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014;1(19):165-79.
 • 9. Yiğitalp G, Gümüş H. Diyarbakır’da 15-49 Yaş Kadınların Bebek Bakımıyla İlgili Geleneksel Uygulamaları. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2017;1-10.
 • 10. Şenses M, Yıldızoğlu İ. Sekiz Ayrı İldeki Kaynana ve Gelinlerin Loğusalık ve Çocuk Bakımında Geleneksel Uygulamaları. Çocuk Forumu Dergisi. 2002;5(2):44-8.
 • 11. Karabulutlu Ö. Kars İlinde Doğum Sonu Dönemde Yenidoğan Bakımına Yönelik Yapılan Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi. DEUHYO ED. 2014;7 (4):295-302.
 • 12. Sivri BB, Karataş N. Toplumun Kültürel Yönü: Doğum Sonu Dönemde Anne ve Bebek Bakımına Yönelik Yapılan Geleneksel Uygulamalar ve Dünyadan Örnekler. J Curr Pediatr. 2014;13:183-93.
 • 13. Cetişli NE, Muslu GK, Şen S, Güneri SE, Bolışık B, Saruhan A. Ege Bölgesinde Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Geleneksel Uygulamalar. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2014;02(01):22-33.
 • 14. Tulay A, Tanrıverdi G. Farklı Kültürlerdeki Kadınlarda Lohusalık Bakımının Karşılaştırılması: Nitel Araştırma. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi. 2017;9:1-20.
 • 15. Taplak AŞ, Bayat M. Yenidoğan Bakımında Doğru Bilinen Tehlikeli Geleneksel Uygulamalar. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi. 2015;05:67-75.
 • 16. Molu B, Şen TA. Annelerin 0-12 Aylık Bebek Bakımında Başvurdukları Geleneksel Uygulamalar. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi. 2016;08:33-45.
 • 17. TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı, TC Sağlık Bakanlığı Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-bp-liste/anne-sütünün-teşviki-ve-bebek-dostu-sağlık-kuruluşları-programı.html Erişim tarihi 10.10.2019.
 • 18. Türk Neonataloji Derneği Term Bebeğin Beslenmesi Rehberi 2018 Güncellemesi. http://www.neonatology.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/term_beslenme_2018.pdf Erişim tarihi 10.10.2019.
 • 19. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Ankara, Sistem Ofset Basımevi, 2013. S. 237-39.
 • 20. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları. Ana Rapor; 2018, s. 111, 143.
 • 21. Biltekin Ö, Boran ÖD, Denkli MD, Yalçınkaya S. Naldöken Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebeği Olan Annelerin Doğum Öncesi Dönem ve Bebek Bakımında Geleneksel Uygulamaları. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi. 2004;13(5):156-68.
 • 22. Çalışkan Z, Bayat M. Annelerin bebek bakımı uygulamaları ve etkileyen faktörler: Bir Kapadokya örneği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011;14:23-30.
 • 23. Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Ankara, Göktuğ Yayıncılık, 2015. s. 380.
 • 24. Imdad A, Bautista RM, Senen KA, Uy ME, Mantaring JB, Bhutta ZA. Umbilical cord antiseptics for preventing sepsis and death among newborns. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(5):CD008635.
 • 25. Samancı N. Yenidoğanın Muayenesi. İçinden Neonatoloji (Eds T Dağoğlu, F Ovalı=:144, 163. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2007. s. 144, 163.
 • 26. Ahn Y, Sohn M, Jun Y, Lee E, Lee S. Two methods of cord care in high-risk newborns: their effects on hydration, temperature, pH, and floras of the cord area. J Child Health Care. 2013;19(1):118-29.
 • 27. World Health Organization. WHO Recommendations on Newborn Health. https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/newborn-health-recommendations/en/. Erişim tarihi 10.10.2019.
 • 28. TC Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı Ana Rapor; 2018, s. 25.
 • 29. Türk Neonataloji Derneği Yenidoğan Sarılıklarında Yaklaşım, İzlem ve Tedavi Rehberi. http://www.neonatology.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/sarilik.pdf Erişim tarihi 10.10.2019.
 • 30. Köksal G, Özel HG. Bebek Beslenmesi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2012. S. 27.

Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamaların Kuşaklararası Boyutu

Yıl 2020, Cilt 14, Sayı 3, 443 - 451, 20.09.2020
https://doi.org/10.21763/tjfmpc.733696

Öz

Amaç: Toplumun kültürel değerleri, insanların yaşam ve sağlık koşullarını etkilemektedir. Birbirine yakın yıllarda doğan insanlar, hayata bakış açısından benzer özellikler taşımaktadırlar. Bu durum kuşaklararası farklılığı ortaya çıkartmaktadır. Araştırmamız, Bebek Patlaması, X, Y ve Z Kuşağı annelerinin bebek bakımında kullandıkları geleneksel uygulamaları belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu araştırma kesitsel, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı bir araştırma olup 10.04.2018-10.07.2018 tarihleri arasında, bir devlet hastanesinin kadın doğum polikliniklerine başvuran, araştırmaya katılmaya gönüllü 273 anne ile yürütülmüştür. Veriler, anket formu aracılığı ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Çalışma için etik kurul izni ve gerekli izinler alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS Statistics 21 paket programından yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin, %65,93’ü Y Kuşağı’ndandır. Doğumdan sonra bebeği beslemek için ezan sesinin beklenmesi, ilk sütün sağılıp atılması, bebeğe ilk şekerli suyun verilmesi, göbek bağının düştükten sonra anlamlı bir yere (cami, okul vb.) gömülmesi, çok terleyen bölgelerine tuz sürülmesi açısından önemli bir farklılık vardır (p<0,05). Diğer uygulamalar yönünden kuşaklararasında önemli bir farklılık görülmemiştir. Sonuç: Araştırmamızda bebeğe zararı olmayan geleneksel uygulamaların yansıra zararı olan geleneksel uygulamaların da kullanıldığı saptanmıştır. Kuşaklararası karşılaştırmada zararlı uygulamaları çoğunlukla Bebek Patlaması Kuşağı kullanmıştır.

Kaynakça

 • 1. Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/?kelime= Erişim tarihi 10.10.2019.
 • 2. Arısoy A, Canbulat N, Ayhan F. Karaman İlindeki Annelerin Be¬beklerinin Bakımında Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;17(1):23-31.
 • 3. Tortumluoğlu G. Transkültürel Hemşirelik ve Kültürel Bakım Modeli Örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004;8(2):47-56.
 • 4. Christensen SS, Wilson BL, Edelman LS. Can I relate? A review and guide for nurse managers in leading generations. J Nurs Manag. 2018;00:1-7.
 • 5. Carver L, Candela L. Attaining organizational commitment across different generations of nurses. J Nurs Manag. 2008;16(8):984-91.
 • 6. Lower J. Brace Yourself Here Comes Generation Y. Critical care nurse. 2008;28(5):80-7.
 • 7. Kyles D. Managing Your Multigenerational Workforce. Strategic Finance. 2005;87(6):52-5.
 • 8. Adıgüzel O, Batur HZ, Ekşili N. Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014;1(19):165-79.
 • 9. Yiğitalp G, Gümüş H. Diyarbakır’da 15-49 Yaş Kadınların Bebek Bakımıyla İlgili Geleneksel Uygulamaları. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2017;1-10.
 • 10. Şenses M, Yıldızoğlu İ. Sekiz Ayrı İldeki Kaynana ve Gelinlerin Loğusalık ve Çocuk Bakımında Geleneksel Uygulamaları. Çocuk Forumu Dergisi. 2002;5(2):44-8.
 • 11. Karabulutlu Ö. Kars İlinde Doğum Sonu Dönemde Yenidoğan Bakımına Yönelik Yapılan Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi. DEUHYO ED. 2014;7 (4):295-302.
 • 12. Sivri BB, Karataş N. Toplumun Kültürel Yönü: Doğum Sonu Dönemde Anne ve Bebek Bakımına Yönelik Yapılan Geleneksel Uygulamalar ve Dünyadan Örnekler. J Curr Pediatr. 2014;13:183-93.
 • 13. Cetişli NE, Muslu GK, Şen S, Güneri SE, Bolışık B, Saruhan A. Ege Bölgesinde Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Geleneksel Uygulamalar. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2014;02(01):22-33.
 • 14. Tulay A, Tanrıverdi G. Farklı Kültürlerdeki Kadınlarda Lohusalık Bakımının Karşılaştırılması: Nitel Araştırma. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi. 2017;9:1-20.
 • 15. Taplak AŞ, Bayat M. Yenidoğan Bakımında Doğru Bilinen Tehlikeli Geleneksel Uygulamalar. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi. 2015;05:67-75.
 • 16. Molu B, Şen TA. Annelerin 0-12 Aylık Bebek Bakımında Başvurdukları Geleneksel Uygulamalar. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi. 2016;08:33-45.
 • 17. TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı, TC Sağlık Bakanlığı Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-bp-liste/anne-sütünün-teşviki-ve-bebek-dostu-sağlık-kuruluşları-programı.html Erişim tarihi 10.10.2019.
 • 18. Türk Neonataloji Derneği Term Bebeğin Beslenmesi Rehberi 2018 Güncellemesi. http://www.neonatology.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/term_beslenme_2018.pdf Erişim tarihi 10.10.2019.
 • 19. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Ankara, Sistem Ofset Basımevi, 2013. S. 237-39.
 • 20. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları. Ana Rapor; 2018, s. 111, 143.
 • 21. Biltekin Ö, Boran ÖD, Denkli MD, Yalçınkaya S. Naldöken Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebeği Olan Annelerin Doğum Öncesi Dönem ve Bebek Bakımında Geleneksel Uygulamaları. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi. 2004;13(5):156-68.
 • 22. Çalışkan Z, Bayat M. Annelerin bebek bakımı uygulamaları ve etkileyen faktörler: Bir Kapadokya örneği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011;14:23-30.
 • 23. Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Ankara, Göktuğ Yayıncılık, 2015. s. 380.
 • 24. Imdad A, Bautista RM, Senen KA, Uy ME, Mantaring JB, Bhutta ZA. Umbilical cord antiseptics for preventing sepsis and death among newborns. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(5):CD008635.
 • 25. Samancı N. Yenidoğanın Muayenesi. İçinden Neonatoloji (Eds T Dağoğlu, F Ovalı=:144, 163. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2007. s. 144, 163.
 • 26. Ahn Y, Sohn M, Jun Y, Lee E, Lee S. Two methods of cord care in high-risk newborns: their effects on hydration, temperature, pH, and floras of the cord area. J Child Health Care. 2013;19(1):118-29.
 • 27. World Health Organization. WHO Recommendations on Newborn Health. https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/newborn-health-recommendations/en/. Erişim tarihi 10.10.2019.
 • 28. TC Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı Ana Rapor; 2018, s. 25.
 • 29. Türk Neonataloji Derneği Yenidoğan Sarılıklarında Yaklaşım, İzlem ve Tedavi Rehberi. http://www.neonatology.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/sarilik.pdf Erişim tarihi 10.10.2019.
 • 30. Köksal G, Özel HG. Bebek Beslenmesi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2012. S. 27.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orijinal Makaleler
Yazarlar

Aylin PEKYİĞİT (Sorumlu Yazar)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0003-2923-4452
Türkiye


Dilek YILDIZ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi
0000-0001-8757-4493
Türkiye


Berna EREN FİDANCI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi
0000-0003-0157-6100
Türkiye


Burcu ÇALIK BAĞRIYANIK
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2821-5738
Türkiye


Özgenur DEHMEN
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0001-7916-5112
Türkiye


Tuğba KOÇAK
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0001-5301-1297
Türkiye


Sema ALTINTAŞ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-3114-8046
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 7 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 17 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 14, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjfmpc733696, journal = {Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care}, issn = {}, eissn = {1307-2048}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {14}, pages = {443 - 451}, doi = {10.21763/tjfmpc.733696}, title = {Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamaların Kuşaklararası Boyutu}, key = {cite}, author = {Pekyiğit, Aylin and Yıldız, Dilek and Eren Fidancı, Berna and Çalık Bağrıyanık, Burcu and Dehmen, Özgenur and Koçak, Tuğba and Altıntaş, Sema} }
APA Pekyiğit, A. , Yıldız, D. , Eren Fidancı, B. , Çalık Bağrıyanık, B. , Dehmen, Ö. , Koçak, T. & Altıntaş, S. (2020). Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamaların Kuşaklararası Boyutu . Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care , 14 (3) , 443-451 . DOI: 10.21763/tjfmpc.733696
MLA Pekyiğit, A. , Yıldız, D. , Eren Fidancı, B. , Çalık Bağrıyanık, B. , Dehmen, Ö. , Koçak, T. , Altıntaş, S. "Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamaların Kuşaklararası Boyutu" . Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 14 (2020 ): 443-451 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjfmpc/issue/56370/733696>
Chicago Pekyiğit, A. , Yıldız, D. , Eren Fidancı, B. , Çalık Bağrıyanık, B. , Dehmen, Ö. , Koçak, T. , Altıntaş, S. "Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamaların Kuşaklararası Boyutu". Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 14 (2020 ): 443-451
RIS TY - JOUR T1 - Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamaların Kuşaklararası Boyutu AU - Aylin Pekyiğit , Dilek Yıldız , Berna Eren Fidancı , Burcu Çalık Bağrıyanık , Özgenur Dehmen , Tuğba Koçak , Sema Altıntaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21763/tjfmpc.733696 DO - 10.21763/tjfmpc.733696 T2 - Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care JF - Journal JO - JOR SP - 443 EP - 451 VL - 14 IS - 3 SN - -1307-2048 M3 - doi: 10.21763/tjfmpc.733696 UR - https://doi.org/10.21763/tjfmpc.733696 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamaların Kuşaklararası Boyutu %A Aylin Pekyiğit , Dilek Yıldız , Berna Eren Fidancı , Burcu Çalık Bağrıyanık , Özgenur Dehmen , Tuğba Koçak , Sema Altıntaş %T Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamaların Kuşaklararası Boyutu %D 2020 %J Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care %P -1307-2048 %V 14 %N 3 %R doi: 10.21763/tjfmpc.733696 %U 10.21763/tjfmpc.733696
ISNAD Pekyiğit, Aylin , Yıldız, Dilek , Eren Fidancı, Berna , Çalık Bağrıyanık, Burcu , Dehmen, Özgenur , Koçak, Tuğba , Altıntaş, Sema . "Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamaların Kuşaklararası Boyutu". Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 14 / 3 (Eylül 2020): 443-451 . https://doi.org/10.21763/tjfmpc.733696
AMA Pekyiğit A. , Yıldız D. , Eren Fidancı B. , Çalık Bağrıyanık B. , Dehmen Ö. , Koçak T. , Altıntaş S. Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamaların Kuşaklararası Boyutu. TJFMPC. 2020; 14(3): 443-451.
Vancouver Pekyiğit A. , Yıldız D. , Eren Fidancı B. , Çalık Bağrıyanık B. , Dehmen Ö. , Koçak T. , Altıntaş S. Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamaların Kuşaklararası Boyutu. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2020; 14(3): 443-451.
IEEE A. Pekyiğit , D. Yıldız , B. Eren Fidancı , B. Çalık Bağrıyanık , Ö. Dehmen , T. Koçak ve S. Altıntaş , "Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamaların Kuşaklararası Boyutu", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, c. 14, sayı. 3, ss. 443-451, Eyl. 2020, doi:10.21763/tjfmpc.733696

English or Turkish manuscripts from authors with new knowledge to contribute to understanding and improving health and primary care are welcome.