Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Tüp Bebek Tedavisi Gören İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları Üzerine Pilot Bir Çalışma

Yıl 2020, Cilt 14, Sayı 3, 461 - 467, 20.09.2020
https://doi.org/10.21763/tjfmpc.737420

Öz

Amaç: Son yıllarda infertilite sorunu yaşayan bireylerin sayısında bir artışa rastlanmıştır. Tanı ve tedavi süreçlerinin bireyleri gerek fiziksel gerekse psikolojik olarak yıprattığı bilinmektedir. Yaşanan bu durum karşısında bireyler streslerini kontrol altına almakta güçlük çekebilmektedirler. Bu çalışmada tüp bebek tedavisi gören infertil hastalarin stres ile başa çıkma yöntemleri incelenecektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmanın örneklemi 63 infertil kadından oluşmaktadır. Katılımcılara Sosyodemografik Bilgi Formu, İnfertilite Stres Ölçeği ve İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği uygulanmıştır. Bu çalışma Kasım2019- Ocak 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan kişilerin tamamı, 18-49 yaş arasındaki kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların “İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği” alt boyut ve toplam ölçek puanları arasındaki korelasyonlar incelendiğinde; alt boyut puanları arasında sadece “aktif mücadele etme” ve “anlam bulma temelli” alt boyut puanları arasında pozitif yönde, zayıf-orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmuştur. Katılımcıların “İnfertilite Stresi Ölçeği” ve “İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği” alt boyut puanları arasındaki korelasyonlar incelendiğinde sadece “kişisel alanda stres” ile “aktif yok sayma” ve “anlam bulma temelli” alt boyut puanları arasında zayıf-orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar bulunmuştur. Sonuç: Tüp bebek tedavisi gören infertil kadınların stres düzeyleri ve aynı şekilde stres ile başa çıkma yöntemleri de artış eğilimi göstermektedir. Bu bağlamda infertilite teşhisi almış kadın bireylerin tedavi sürecinde psikolojik destek almaları önerilebilir.

Kaynakça

 • 1. Rowe P.J, Comhaire F.H, Hargreave T.B, Mellows, Heather J & World Health Organization. WHO manual for the standardized investigation and diagnosis of the infertile couple Cambridge University Press;1993‎.
 • 2. Rowe, P.J., Comhaire, F.H., Hargreave, T.B. ve Mahmoud, A.M.A. İnfertil Erkeklerin Standart Araştırma Tanı ve Tedavileri İçin Dünya Sağlık Örgütü El Kitabı. E. Orhon (Çev.Ed.), World Health Organization. United Kingdom: Cambridge University Press;2000.
 • 3. Kırca N. Pasinlioğlu T. Psychosocial Problems In Infertility Treatment. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar.2013; 5(2), 162-178.
 • 4. Adler JD, Boxley RL. The psychological reactions to infertility: sex roles and coping styles. SexRoles 1985;12:271-279
 • 5. Clapp D. Emotional responses to infertility. Journal Of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing (Supplement). 1985; 32s-35s.
 • 6. Callan V. Hennessey JF. The psychological adjustment of women experiencing infertility, British Journal of Medical Psychology. 1987; 61, 13-140.
 • 7. Cook EP. Characteristics of the biopsychosocial crisis of infertility. Journal of Counselingand Development. 1987; 65, 465-470.
 • 8. Daniluk JC. Infertility: Intrapersonal and interpersonal impact. Fertility and Sterility.1988; 49, 982-990.
 • 9. Domar AD. Seibel M. The emotional aspects of infertility. In M. Seibel (Ed.), Infertility: A comprehensive test. 1990; 23-25. Appleton-Lange.
 • 10. Dunkel - Schetter C. Lobel M. Psychological reactions to infertility. In A. L. Stanton& C. Dunkel-Schetter (Eds.), The Plenum series on stress and coping. Infertility: Perspectives from stress and coping research.1991; 29-57. PlenumPress.
 • 11. Draye MA D. Lemcke J. Pattison L.A. Marshall D.S. Cowley (Eds.) Emotional Aspects of Infertility. Current Care of Women Diagnosis & Treatment. McGraw - Hill: Lance Medical Books.2004; 572-576.
 • 12. Türkçapar F. Vardereli K. Türkçapar MH. İnfertilite ve Psikolojik Boyutları. İçinde M.N. Çiçek (Ed.). Temel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite. Ankara: Palme Yayıncılık; 2008; 339-344
 • 13. Tarlatzis I, Tarlatzis B.C, Diakogiannis I, Bontis J, Lagos S, Gavriilidou D et al. Psychosocial impacts of infertility on Greekcouples. Human Reproduction.1993; 8, 396-401.
 • 14. Ağargün M.Y, Beşiroğlu L, Kıran Ü.K, Özer Ö.A , Kara, H. COPE (Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi.2005;6, 221-226.
 • 15. Peterson B.D, Newton C.R, Rosen K.H, Skaggs G.E. Gender differences in how men and women who are referred for IVF cope within fertility stress. Human Reproduction.2006;21, 2443-2449.
 • 16. Yılmaz T. Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.2012.
 • 17. Lechner L, Bolman C, Van Dalen A. Definite involuntary childlessness: Associations between coping, social support and psychological distress. Human Reproduction.2007;22, 288-294.
 • 18. Bayley T.M, Slade P, Lashen H. Relationships between attachment, appraisal, coping and adjustment in men and women experiencing infertility concerns. Human Reproduction.2009;24, 2827-2837.
 • 19. Schmidt L. Infertility and assisted reproduction in Denmark. Epidemiology and psychosocial consequences. Thesis for Degree of Doctor of Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark. 2006.
 • 20. Yılmaz T. Oskay Ü.Y. İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Yöntemleri ve Hemşirelik Yaklaşımları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2015; 2,100-112.
 • 21. Lazarus S, Richard and Folkman, Susan; Stress, Appraisial and Coping, Springer Publishing Company, New York. 1984.
 • 22. Park C.L, Folkman S. Meaning in the Context of Stressand Coping. Review of General Psychology. 1997; 30, 115-144.21.
 • 23. Şahin HN, Durak A. Stresle başa çıkma tarzları ölçeği; üniversite öğrencileri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi 1995; 10:56-73.
 • 24. Peterson B.D, Pirritano M, Christensen U,et al. The impact of partner coping in couples experiencing infertility Hum. Reprod. 2008;23: 1128-1137
 • 25. Schmidt L, Christensen U, Holstein B.E. The social epidemiology of coping with infertility. Human Reproduction.2005; 20, 1044-1052.
 • 26. Holter H, Anderheim L, Bergh C, Möller A. First IVF treatment-short-term impact on psychological well-being and the marital relationship. Hum. Reprod. 2006;21:3295–3302

A Pilot Study on Stress and Coping Strategies in Infertile Women under in Vitro Fertilization Treatment

Yıl 2020, Cilt 14, Sayı 3, 461 - 467, 20.09.2020
https://doi.org/10.21763/tjfmpc.737420

Öz

Aim: In recent years, the prevalence of infertility has increased. Diagnostic and therapeutic processes affect these infertile women physically and psychologically, and these women may have trouble for controlling their stress. In this study, coping strategy styles of the individuals undergoing infertility treatment were examined. Material and Methods: The sample of thestudyconsists of 63 infertilewomen. Sociodemographic Information Form, Infertility Stress Scale and Infertility Stress and Coping Strategy Scale were applied to the sample of ourstudy. Results: All participants were women between 18-49 years of age. When the correlations between subscale and total scale scores of the Coping Strategy Scale of the participants were examined; there was a positive, weak-moderate, statistically significant correlation between the subscale scores of "active-confronting coping" and " meaning-based coping. When the correlations between the subscale scores of the Fertility Problem Stress Scale and the Coping Strategy Scale were examined, there was only a weak-moderate statistically significant correlation between the stress in the personal domain with active avoidance coping and meaning-based coping subscale scores. Conclusion:There is an increase in stress levels and stress coping strategies in infertile women. Based on these findings, it can be suggested that female individuals diagnosed with infertility sould receive psychological support during the treatment process.

Kaynakça

 • 1. Rowe P.J, Comhaire F.H, Hargreave T.B, Mellows, Heather J & World Health Organization. WHO manual for the standardized investigation and diagnosis of the infertile couple Cambridge University Press;1993‎.
 • 2. Rowe, P.J., Comhaire, F.H., Hargreave, T.B. ve Mahmoud, A.M.A. İnfertil Erkeklerin Standart Araştırma Tanı ve Tedavileri İçin Dünya Sağlık Örgütü El Kitabı. E. Orhon (Çev.Ed.), World Health Organization. United Kingdom: Cambridge University Press;2000.
 • 3. Kırca N. Pasinlioğlu T. Psychosocial Problems In Infertility Treatment. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar.2013; 5(2), 162-178.
 • 4. Adler JD, Boxley RL. The psychological reactions to infertility: sex roles and coping styles. SexRoles 1985;12:271-279
 • 5. Clapp D. Emotional responses to infertility. Journal Of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing (Supplement). 1985; 32s-35s.
 • 6. Callan V. Hennessey JF. The psychological adjustment of women experiencing infertility, British Journal of Medical Psychology. 1987; 61, 13-140.
 • 7. Cook EP. Characteristics of the biopsychosocial crisis of infertility. Journal of Counselingand Development. 1987; 65, 465-470.
 • 8. Daniluk JC. Infertility: Intrapersonal and interpersonal impact. Fertility and Sterility.1988; 49, 982-990.
 • 9. Domar AD. Seibel M. The emotional aspects of infertility. In M. Seibel (Ed.), Infertility: A comprehensive test. 1990; 23-25. Appleton-Lange.
 • 10. Dunkel - Schetter C. Lobel M. Psychological reactions to infertility. In A. L. Stanton& C. Dunkel-Schetter (Eds.), The Plenum series on stress and coping. Infertility: Perspectives from stress and coping research.1991; 29-57. PlenumPress.
 • 11. Draye MA D. Lemcke J. Pattison L.A. Marshall D.S. Cowley (Eds.) Emotional Aspects of Infertility. Current Care of Women Diagnosis & Treatment. McGraw - Hill: Lance Medical Books.2004; 572-576.
 • 12. Türkçapar F. Vardereli K. Türkçapar MH. İnfertilite ve Psikolojik Boyutları. İçinde M.N. Çiçek (Ed.). Temel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite. Ankara: Palme Yayıncılık; 2008; 339-344
 • 13. Tarlatzis I, Tarlatzis B.C, Diakogiannis I, Bontis J, Lagos S, Gavriilidou D et al. Psychosocial impacts of infertility on Greekcouples. Human Reproduction.1993; 8, 396-401.
 • 14. Ağargün M.Y, Beşiroğlu L, Kıran Ü.K, Özer Ö.A , Kara, H. COPE (Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi.2005;6, 221-226.
 • 15. Peterson B.D, Newton C.R, Rosen K.H, Skaggs G.E. Gender differences in how men and women who are referred for IVF cope within fertility stress. Human Reproduction.2006;21, 2443-2449.
 • 16. Yılmaz T. Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.2012.
 • 17. Lechner L, Bolman C, Van Dalen A. Definite involuntary childlessness: Associations between coping, social support and psychological distress. Human Reproduction.2007;22, 288-294.
 • 18. Bayley T.M, Slade P, Lashen H. Relationships between attachment, appraisal, coping and adjustment in men and women experiencing infertility concerns. Human Reproduction.2009;24, 2827-2837.
 • 19. Schmidt L. Infertility and assisted reproduction in Denmark. Epidemiology and psychosocial consequences. Thesis for Degree of Doctor of Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark. 2006.
 • 20. Yılmaz T. Oskay Ü.Y. İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Yöntemleri ve Hemşirelik Yaklaşımları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2015; 2,100-112.
 • 21. Lazarus S, Richard and Folkman, Susan; Stress, Appraisial and Coping, Springer Publishing Company, New York. 1984.
 • 22. Park C.L, Folkman S. Meaning in the Context of Stressand Coping. Review of General Psychology. 1997; 30, 115-144.21.
 • 23. Şahin HN, Durak A. Stresle başa çıkma tarzları ölçeği; üniversite öğrencileri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi 1995; 10:56-73.
 • 24. Peterson B.D, Pirritano M, Christensen U,et al. The impact of partner coping in couples experiencing infertility Hum. Reprod. 2008;23: 1128-1137
 • 25. Schmidt L, Christensen U, Holstein B.E. The social epidemiology of coping with infertility. Human Reproduction.2005; 20, 1044-1052.
 • 26. Holter H, Anderheim L, Bergh C, Möller A. First IVF treatment-short-term impact on psychological well-being and the marital relationship. Hum. Reprod. 2006;21:3295–3302

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orijinal Makaleler
Yazarlar

Can KARPAT
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6023-9281
Türkiye


Habib ERENSOY (Sorumlu Yazar)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4278-2739
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 14 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 10 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 14, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjfmpc737420, journal = {Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care}, issn = {}, eissn = {1307-2048}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {14}, pages = {461 - 467}, doi = {10.21763/tjfmpc.737420}, title = {Tüp Bebek Tedavisi Gören İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları Üzerine Pilot Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Karpat, Can and Erensoy, Habib} }
APA Karpat, C. & Erensoy, H. (2020). Tüp Bebek Tedavisi Gören İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları Üzerine Pilot Bir Çalışma . Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care , 14 (3) , 461-467 . DOI: 10.21763/tjfmpc.737420
MLA Karpat, C. , Erensoy, H. "Tüp Bebek Tedavisi Gören İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları Üzerine Pilot Bir Çalışma" . Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 14 (2020 ): 461-467 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjfmpc/issue/56370/737420>
Chicago Karpat, C. , Erensoy, H. "Tüp Bebek Tedavisi Gören İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları Üzerine Pilot Bir Çalışma". Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 14 (2020 ): 461-467
RIS TY - JOUR T1 - Tüp Bebek Tedavisi Gören İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları Üzerine Pilot Bir Çalışma AU - Can Karpat , Habib Erensoy Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21763/tjfmpc.737420 DO - 10.21763/tjfmpc.737420 T2 - Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care JF - Journal JO - JOR SP - 461 EP - 467 VL - 14 IS - 3 SN - -1307-2048 M3 - doi: 10.21763/tjfmpc.737420 UR - https://doi.org/10.21763/tjfmpc.737420 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care Tüp Bebek Tedavisi Gören İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları Üzerine Pilot Bir Çalışma %A Can Karpat , Habib Erensoy %T Tüp Bebek Tedavisi Gören İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları Üzerine Pilot Bir Çalışma %D 2020 %J Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care %P -1307-2048 %V 14 %N 3 %R doi: 10.21763/tjfmpc.737420 %U 10.21763/tjfmpc.737420
ISNAD Karpat, Can , Erensoy, Habib . "Tüp Bebek Tedavisi Gören İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları Üzerine Pilot Bir Çalışma". Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 14 / 3 (Eylül 2020): 461-467 . https://doi.org/10.21763/tjfmpc.737420
AMA Karpat C. , Erensoy H. Tüp Bebek Tedavisi Gören İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları Üzerine Pilot Bir Çalışma. TJFMPC. 2020; 14(3): 461-467.
Vancouver Karpat C. , Erensoy H. Tüp Bebek Tedavisi Gören İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları Üzerine Pilot Bir Çalışma. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2020; 14(3): 461-467.
IEEE C. Karpat ve H. Erensoy , "Tüp Bebek Tedavisi Gören İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları Üzerine Pilot Bir Çalışma", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, c. 14, sayı. 3, ss. 461-467, Eyl. 2020, doi:10.21763/tjfmpc.737420

English or Turkish manuscripts from authors with new knowledge to contribute to understanding and improving health and primary care are welcome.