Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Covıd-19 Pandemisinde Aile Sağlığı Elemanları Ve Aile Hekimlerinde Anksiyete Düzeyi

Yıl 2021, Cilt: 15 Sayı: 2, 398 - 403, 20.06.2021
https://doi.org/10.21763/tjfmpc.783532

Öz

Giriş: Tarih boyunca yaşanan salgınların toplumları derinden etkileyerek anksiyete oluşturduğu görülmüştür. COVID-19 salgını kısa sürede tüm dünyada etkisini göstermiş ve binlerce kişinin COVID-19 nedeniyle öldüğü bildirilmiştir. Salgın döneminde sağlık çalışanlarının COVID-19 hastaları ile sık karşılaşmaları anksiyete düzeylerini artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı Kayseri’de hizmet veren aile sağlığı merkezlerinde çalışanların salgın dönemindeki anksiyete düzeylerini belirlemektir. Yöntem: Çalışmaya telefonla ulaşılan 20 ile 65 yaş arası Kayseri’de bulunan aile sağlığı merkezlerinde aktif olarak çalışan 214 doktor ve aile sağlığı elemanı katılmıştır. Anksiyete düzeyini belirlemek için Beck Anksiyete Indexi (BAI) kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 214 kişinin %71’i kadın, %82,7’si evli, %52,8’i doktor, %47,2’si aile sağlığı elemanıydı. Yaş ortalaması 38,85 idi. Görev süresi ortancası 14 (min-max:1-34) yıl ve Beck Anksiyete Skor ortancası 17 (min-max: 0-63) idi. Katılımcıların %53,7’si COVID-19 hakkında eğitim aldığını, %84,1’i salgının kendilerini ruhsal olarak etkilediğini belirtmiştir. Sonuç: Pandemi sağlık çalışanlarının anksiyete düzeyini artırmıştır. Aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanlarının ruhsal sağlığının iyi olması birinci basamakta verdikleri hizmetin kalitesini etkilemektedir. Bunun için ülkemizde ve dünyada psikososyal destek ekipleri kurulmalı ve hastalar ile birlikte sağlık çalışanları da psikolojik olarak desteklenmelidir.

Destekleyen Kurum

Hayır

Teşekkür

Yok

Kaynakça

 • 1. Bal U, Çakmak S, Uğuz Ş. Anksiyete bozukluklarında cinsiyete göre semptom farklılıkları. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2013;22(4):441-459.
 • 2. Karamustafalıoğlu O,Yumrukçal H. Depresyon ve anksiyete bozuklukları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2011;45(2):65-74.
 • 3. Ekiz T, Ilıman E, Dönmez E. Bireylerin Sağlık Anksiyetesi Düzeyleri İle COVID-19 Salgını Kontrol Algısının Karşılaştırılması. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2020;6(1):139-154.
 • 4. Cucinotta D, Vanelli M. WHO declares COVID-19 a pandemic. Acta bio-medica: Atenei Parmensis. 2020;91(1):157-160.
 • 5. Lai CC, Shih TP, Ko WC, Tang HJ, Hsueh PR. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges. International journal of antimicrobial agents. 2020;105924.
 • 6. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report. 2020;129.
 • 7. Kisely S, Warren N, McMahon L, Dalais C, Henry I, Siskind D. Occurrence, prevention and management of the psychological effects of emerging virus outbreaks on healthcare workers: rapid review and meta-analysis. BMJ. 2020;369.
 • 8. Gold Jessica A. Covid-19: adverse mental health outcomes for healthcare workers. BMJ 2020; 369 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1815
 • 9. Maslach C, Jackson SE. Leiter MP. Maslach burnout inventory manual. Palo Alto Calif Consult Psychol Press Inc. 1996.
 • 10. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. J Consult Clin Psychol. 1988;56(6):893.
 • 11. Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. The Beck anxiety inventory: psychometric properties. J Cogn Psychother. 1998;12(2):163-72.
 • 12. Regier DA, Narrow WE, Rae DS. The epidemiology of anxiety disorders: The epidemiologic catchment area (ECA) experience. Journal of psychiatric research. 1990;24:3-14.
 • 13. Zhu Z, Xu S, Wang H, Liu Z, Wu J, Li G et al. COVID-19 in Wuhan: Immediate Psychological Impact on 5062 Health Workers. MedRxiv 2020.
 • 14. Zhu J, Sun L, Zhang L, Wang H, Fan A, Yang B et al. Prevalence and Influencing Factors of Anxiety and Depression Symptoms in the First-Line Medical Staff Fighting Against COVID-19 in Gansu. Front. Psychiatry 2020; 11.
 • 15. Corapcıoglu A Yargıc İ, Geyran P, Kocabasoglu N. Olayların Etkisi Ölçegi (IES-R) Türkce Versiyonunun Gecerlilik ve Güvenilirligi. Yeni Symposium. 2006. p. 14-22.
 • 16. Chong MY, Wang WC, Hsieh WC, Lee CY, Chiu NM, Yeh WC et al. Psychological impact of severe acute respiratory syndrome on health workers in a tertiary hospital. Br J Psychiatry. 2004;185(2):127–33.
 • 17. Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N et al. Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA network open, 3(3), e203976-e203976.
 • 18. Huang Y, Zhao N. Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry Research. 2020; 112954.
 • 19. Taş BG, Özceylan G, Öztürk GZ ve Toprak D. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Aile Hekimlerinin İş Yüklerinin Değerlendirilmesi-Türkiye Örneği. Toplum sağlığı dergisi , 1-9.
 • 20. Liu CY, Yang YZ, Zhang XM, Xu X, Dou QL, Zhang WW et al. The prevalence and influencing factors in anxiety in medical workers fighting COVID-19 in China: a cross-sectional survey. Epidemiology & Infection. 2020;1-17.
 • 21. Dowd JB, Andriano L, Brazel DM, Rotondi V, Block P, Ding X et al. Demographic science aids in understanding the spread and fatality rates of COVID-19. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2020;117(18):9696-9698.
 • 22. Russell TW, Hellewell J, Jarvis CI, Van Zandvoort K, Abbott S, Ratnayake R et al. Estimating the infection and case fatality ratio for coronavirus disease (COVID-19) using age-adjusted data from the outbreak on the Diamond Princess cruise ship, February 2020. Eurosurveillance. 2020;25(12):2000256.
 • 23. Porcheddu R, Serra C, Kelvin D, Kelvin N, Rubino S. Similarity in case fatality rates (CFR) of COVID-19/SARS-COV-2 in Italy and China. The Journal of Infection in Developing Countries 2020; 14(02):125-128.

Anxiety Level Of Family Physicians And Family Health Workers In Covid-19 Pandemic

Yıl 2021, Cilt: 15 Sayı: 2, 398 - 403, 20.06.2021
https://doi.org/10.21763/tjfmpc.783532

Öz

Introduction: It has been observed that outbreaks experienced throughout history have caused anxiety by profoundly affecting societies. COVID-19 pandemic soon affected the entire world and caused the deaths of thousands of people. Frequently encountering COVID-19 patients increase the anxiety levels of healthcare workers during the pandemic. This study aimed to determine the anxiety levels of healthcare workers of family health centers in Kayseri during the pandemic. Materials and Methods: A total of 214 physicians and family health workers between the ages of 20 and 65 and actively working in Family Health Centers in Kayseri participated in the study. The Beck Anxiety Inventory (BAI) was used to determine the level of anxiety. Results: Of 214 people who participated in the study, 71.0% were female, 82.7% were married, 52.8% were physicians and 47.2% were family health workers. Their mean age was 38.85. Median employment duration was 14 (min-max: 1-34) years and the median Beck Anxiety Inventory Score was 17 (min-max: 0-63). Of the participants, 53.7% stated that they attended a training program on COVID-19 while 84.1% stated that the outbreak had psychologically affected them. Conclusion: The pandemic has increased the anxiety level of healthcare workers. Mental health of healthcare workers in family health centers affects the quality of the service they provide in the primary care. Therefore, psychosocial support teams should be built up in our country and around the world, and health workers should be supported psychologically as well as patients.

Kaynakça

 • 1. Bal U, Çakmak S, Uğuz Ş. Anksiyete bozukluklarında cinsiyete göre semptom farklılıkları. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2013;22(4):441-459.
 • 2. Karamustafalıoğlu O,Yumrukçal H. Depresyon ve anksiyete bozuklukları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2011;45(2):65-74.
 • 3. Ekiz T, Ilıman E, Dönmez E. Bireylerin Sağlık Anksiyetesi Düzeyleri İle COVID-19 Salgını Kontrol Algısının Karşılaştırılması. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2020;6(1):139-154.
 • 4. Cucinotta D, Vanelli M. WHO declares COVID-19 a pandemic. Acta bio-medica: Atenei Parmensis. 2020;91(1):157-160.
 • 5. Lai CC, Shih TP, Ko WC, Tang HJ, Hsueh PR. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges. International journal of antimicrobial agents. 2020;105924.
 • 6. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report. 2020;129.
 • 7. Kisely S, Warren N, McMahon L, Dalais C, Henry I, Siskind D. Occurrence, prevention and management of the psychological effects of emerging virus outbreaks on healthcare workers: rapid review and meta-analysis. BMJ. 2020;369.
 • 8. Gold Jessica A. Covid-19: adverse mental health outcomes for healthcare workers. BMJ 2020; 369 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1815
 • 9. Maslach C, Jackson SE. Leiter MP. Maslach burnout inventory manual. Palo Alto Calif Consult Psychol Press Inc. 1996.
 • 10. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. J Consult Clin Psychol. 1988;56(6):893.
 • 11. Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. The Beck anxiety inventory: psychometric properties. J Cogn Psychother. 1998;12(2):163-72.
 • 12. Regier DA, Narrow WE, Rae DS. The epidemiology of anxiety disorders: The epidemiologic catchment area (ECA) experience. Journal of psychiatric research. 1990;24:3-14.
 • 13. Zhu Z, Xu S, Wang H, Liu Z, Wu J, Li G et al. COVID-19 in Wuhan: Immediate Psychological Impact on 5062 Health Workers. MedRxiv 2020.
 • 14. Zhu J, Sun L, Zhang L, Wang H, Fan A, Yang B et al. Prevalence and Influencing Factors of Anxiety and Depression Symptoms in the First-Line Medical Staff Fighting Against COVID-19 in Gansu. Front. Psychiatry 2020; 11.
 • 15. Corapcıoglu A Yargıc İ, Geyran P, Kocabasoglu N. Olayların Etkisi Ölçegi (IES-R) Türkce Versiyonunun Gecerlilik ve Güvenilirligi. Yeni Symposium. 2006. p. 14-22.
 • 16. Chong MY, Wang WC, Hsieh WC, Lee CY, Chiu NM, Yeh WC et al. Psychological impact of severe acute respiratory syndrome on health workers in a tertiary hospital. Br J Psychiatry. 2004;185(2):127–33.
 • 17. Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N et al. Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA network open, 3(3), e203976-e203976.
 • 18. Huang Y, Zhao N. Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry Research. 2020; 112954.
 • 19. Taş BG, Özceylan G, Öztürk GZ ve Toprak D. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Aile Hekimlerinin İş Yüklerinin Değerlendirilmesi-Türkiye Örneği. Toplum sağlığı dergisi , 1-9.
 • 20. Liu CY, Yang YZ, Zhang XM, Xu X, Dou QL, Zhang WW et al. The prevalence and influencing factors in anxiety in medical workers fighting COVID-19 in China: a cross-sectional survey. Epidemiology & Infection. 2020;1-17.
 • 21. Dowd JB, Andriano L, Brazel DM, Rotondi V, Block P, Ding X et al. Demographic science aids in understanding the spread and fatality rates of COVID-19. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2020;117(18):9696-9698.
 • 22. Russell TW, Hellewell J, Jarvis CI, Van Zandvoort K, Abbott S, Ratnayake R et al. Estimating the infection and case fatality ratio for coronavirus disease (COVID-19) using age-adjusted data from the outbreak on the Diamond Princess cruise ship, February 2020. Eurosurveillance. 2020;25(12):2000256.
 • 23. Porcheddu R, Serra C, Kelvin D, Kelvin N, Rubino S. Similarity in case fatality rates (CFR) of COVID-19/SARS-COV-2 in Italy and China. The Journal of Infection in Developing Countries 2020; 14(02):125-128.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İç Hastalıkları, Halk Sağlığı, Çevre Sağlığı
Bölüm Orijinal Makaleler
Yazarlar

Humeyra ASLANER
Kayseri City Hospital Family Medicine and Pediatrics Clinics affiliated with University of Health Science
0000-0002-3710-3893
Türkiye


Ali Ramazan BENLİ
Health Directorate of Kayseri
0000-0003-0039-1497
Türkiye


Serkan YILDIZ
Health Directorate of Kayseri
0000-0001-6610-2120
Türkiye


Taner ŞAHİN
Kayseri City Hospital Emergency Medicine Clinic affiliated with University of Health Science
0000-0002-7783-5343
Türkiye


Mebrure Beyza GÖKÇEK
Health Directorate of Kayseri
0000-0002-6320-4102
Türkiye


Selçuk MISTIK
Department of Family Practice, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri
0000-0003-0657-3881
Türkiye

Proje Numarası Hayır
Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 21 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 29 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 15 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver Aslaner H. , Benli A. R. , Yıldız S. , Şahin T. , Gökçek M. B. , Mıstık S. Anxiety Level Of Family Physicians And Family Health Workers In Covid-19 Pandemic. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2021; 15(2): 398-403.

English or Turkish manuscripts from authors with new knowledge to contribute to understanding and improving health and primary care are welcome.