Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çayır Salkım Otu (Poa pratensis L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Farklı Tuz Uygulamalarının Etkilerinin Belirlenmesi

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 23 - 26, 25.06.2020

Öz

Bu araştırma çayır salkım otu (Poa pratensis L.) tohumlarına uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarının (0, 5, 10, 15 ve 20 dS m-1 NaCl) çimlenmesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuvarında yürütülmüştür. Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 2018 yılında kurulmuştur. Çalışmada incelenen özellikler çimlenme oranı, sürgün ve kök uzunluğu, sürgün ve kök yaş ağırlığı, sürgün/kök oranı ve tuza dayanım indeksidir. Araştırma sonucunda, farklı tuz konsantrasyonlarının incelenen tüm özellikler üzerine % 1 düzeyinde önemli etki yaptığı tespit edilmiştir. Tuz konsantrasyonundaki artışlar çimlenme oranı, sürgün ve kök uzunluğu, sürgün ve kök yaş ağırlığı ve tuza dayanım indeksinde önemli ölçüde azalmaya neden olmuş, en yüksek değerler kontrol uygulamasında elde edilirken, en düşük değerler 20 dS m-1 NaCl dozunda elde edilmiştir.

Kaynakça

 • Açıkgöz, E. 1994. Çim Alanlar Yapım ve Bakım Tekniği. 64-67, Çevre Peyzaj Mimarlığı Yayınları, Bursa.
 • Almodares, A., Hadi, M.R. ve Dosti, B. 2007. Effects of Salt Stres on Germination Percentage and Seedling Growth in Sweet Sorghum Cultivars. Journal of Biological Sciences 7(8):1492-1495.
 • Aydınşakir, K., Erdurmuş, C., Büyüktaş, D. ve Çakmakçı, S. 2012. Tuz (NaCl) stresinin bazı silajlık sorgum (Sorghum bicolor) çeşitlerinin çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1): 47-52
 • Baltacı, F., Can, D., Karaoğlu, A. ve Tantur, A. 2004. Tuzluluk, Nedenleri ve Çevresel Etkileri. Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs, 2004, Ankara.
 • Beard, J.B. 1973. Turfgrass: Science and culture. Prentice Hall, Englewood Cliff s, NJ.
 • Blanco, F.F., Folegatti, M.V., Gheyi, H.R. ve Fernandes, P.D. 2007. Emergence and Growth of Corn and Soybean Under Saline Stress. Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.), 64(5):451-459.
 • Carpici, E.B., Celik, N. ve Bayram, G. 2009. Effects of salt stress on germination of some maize (Zea mays L.) cultivars. African Journal of Biotechlogy, 8 (19) : 4918-4922.
 • Carrow, R.N. ve Duncan, R.R. 1998. Salt aff ected turfgrass sites: Assessment and management. Ann Arbor Press, Chelsea, MI.
 • Cokkizgin, A. 2012. Salinity stress in common bean (Phaseolus vulgaris L.) seed germination. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj Napoca, 40 (1): 177-182.
 • Dai, J., Huff, D.R. ve Schlossgerg, M.J. 2009. Salinity effects on seed germination and vegetative growth of greens-type Poa annua relative to other cool-season turfgrass species. Crop Science, 49 : 696-703.
 • Dasgan, H.Y. ve Koc, S. 2009. Evaluation of salt tolerance in common bean genotypes by ion regulation and searching for screening parameters. Journal of Food, Agriculture and Environment, 7 (2): 363-372.
 • Harivandi, M.A., Butler, J.D. ve Wu, L. 1992. Salinity and turfgrass culture, p. 207–229. In: Waddington, D.V., R.N. Carrow, and R.C. Shearman (eds.). Turfgrass—Agron Monogr. 32. Amer. Soc. Agron., Madison, WI.
 • Hasegawa, P.M., Bressan, R.A. ve Handa, A.V. 1986. Cellular Mechanism of Salinity Tolerance, Hort. Science, 21 (6) 1317-1324.
 • Horst, G.L. ve Taylor, R.M. 1983. Germination and initial growth of Kentucky bluegrass in soluble salts. Agron. J. 75:679–681.doi:10.2134/agronj1983.00021962007500040024x
 • Hussein, M.M., Balbaa, L.K. ve Gaballah, M.S. 2007. Salicylic acid and salinity effects on growth of maize plants. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 3 (4): 321-328.
 • Kaya, C., Tuna, A.L., Asraf, M. ve Altunlu, H. 2007. Improved salt tolerance of melon (Cucumis melo L.) by the addition of proline and potassium nitrate. Environmental and Experimental Botany, 60 : 397-403.
 • Kinbacher, E.J., Shearman, R.C. Riordan, T.P. ve Vanderkolk. D.E. 1981. Salt tolerance of turfgrass species and cultivars. Agron. Abstr. 1981:88.
 • Koch, MJ, Huang, B. ve Bonos, S.A. 2011. Salinity Tolerance of Kentucky Bluegrass Cultivars and Selections Using an Overhead Irrigated Screening Technique. Crop Sci. 51:2846–2857.
 • Kokten, K., Karakoy, T., Bakoglu, A. ve Akcura, M. 2010. Determination of salinity tolerance of some lentil (Lens culinaris M.) varieties. Journal of Food, Agriculture and Environment, 8 (1): 140-143.
 • Kusvuran, S., Ellialtioglu, S., Abak, K. ve Yasar, F. 2007. Responses of some melon (Cucumis sp.) genotypes to salt stress. Journal of Agricultural Sciences, Ankara University Faculty of Agriculture, 13 (4): 395-404.
 • Kuşvuran, A., Nazlı, R.I. ve Kuşvuran, S. 2014. Salinity Effects on Seed Germination in Different Tall Fescue (Festuca arundinaceae Schreb.) Varieties. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (2): 08-12.
 • Kuşvuran, A., Nazlı, R.I. ve Kuşvuran, S. 2015. The Effects of Salinity on Seed Germination in Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Varieties. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(1): 78–84.
 • Marcum, K.B. 2007. Relative salinity tolerance of turfgrass species and cultivars. p. 389–406. In M. Pessarakli (ed.) Handbook of turfgrass management and physiology. CRC Press, Boca Raton, FL. Nizam, I. 2011. Effects of salinity stress on water uptake, germination and early seedling growth of perennial ryegrass. Afr. J. Biotechnol 10: 10418-10424.
 • Özkaldı, A., Boz, B. ve Yazıcı, V. 2004. GAP’ta Drenaj Sorunları ve Çözüm Önerileri. Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs, 2004, Ankara, 97-105.
 • Qian, Y.L., Fu, J.M., Wilhelm, S.J., Christensen, D. ve Koski, A.J. 2007. Relative salinity tolerance of turf-type saltgrass selections. HortScience, 42 (2): 205-209.
 • Rahman, M., Kayani, S.A. ve Gul, S. 2000. Combined Effects of Temperature and Salinity Stress on Corn Cv. Sunahry, Pak. J. Biological Sci., 3(9): 1459-1463.
 • Rose-Fricker, C., ve Wipff, J. 2001. Breeding for salt tolerance in cool-season turfgrasses. Int. Turfgrass Soc. Res. J. 9:206–212.
 • SAS Institute. 1998. INC SAS/STAT users’ guide release 7.0, Cary, NC, USA.
 • Shannon, M.C. ve Grieve, C.M. 1999. Tolerance of vegetable crops to salinity. Scientia Horticulturae, 78 : 5-38.
 • Sozharajan, R, ve Natarajan, S., 2014. Germination and seedling growth of Zea mays L. under different levels of sodium chloride stress. International Letters of Natural Sciences 7, 5-15.
 • Tatar, N., Öztürk, Y. ve Budaklı, E.Ç. 2018. NaCl Ön Uygulamalarının Farklı Tuz Seviyelerinde Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(1): 28–33.
 • Turhan, A., Kuscu, H. ve Seniz, V. 2011. Effects of Different Salt Concentrations (NaCl) on Germination of Some Spinach Cultivars. The Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, 25 (1): 65-77.
 • Türk, M. ve Eser, Ö. 2016. Effects Of Salt Stress On Germination Of Some Silage Maize (Zea mays L.) Cultivars. Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LIX., 466-469.
 • Uddin, M.K., Juraimi, A. S. Ismail, M. R. Othman, R. ve Abdul, A.R. 2009. Growth response of eight tropical turfgrass species to salinity. African Journal of Biotechnology, vol. 8, no. 21, pp. 5799–5806, 2009.
 • Uddin, M.K. ve Juraimi, A. S. 2013. Salinity Tolerance Turfgrass: History and Prospects. Review Article. Hindawi Publishing Corporation The Scientific World Journal Volume 2013.
 • Zabihi-e-Mahmoodabad, R., Jamaati-e-Somarin, S., Khayatnezhad, M. ve Gholamin, R. 2011. The study of effect salinity stress on germination and seedling growth in five different genotypes of wheat. Advances in Environmental Biology, 5 (1): 177-179.

Determination of Effects of Different Salt Concentrations on The Germination and Seedling Development of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L.) Seeds

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 23 - 26, 25.06.2020

Öz

This research was conducted to investigate the effects of five different salt concentrations (0, 5, 10, 15 ve 20 dS m-1 NaCl) on the germination and seedling development of Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.) at the Field Crops Department Laboratory in Agricultural Faculty of Isparta University of Applied Science in 2018. The research was set up in randomized block design with four replications. The germination rate, shoot and root lengths and fresh weights and salt tolerance index were determined in this research. According to the results of the research, salt concentrations had significant effect at the level of 1% on all properties. Increased salt concentrations caused decreases on the germination rate, shoot and root lengths and fresh weights and salt tolerance index. While the highest parameters were obtained from the control, the lowest values were obtained from 20 dS m-1 NaCl.. 

Kaynakça

 • Açıkgöz, E. 1994. Çim Alanlar Yapım ve Bakım Tekniği. 64-67, Çevre Peyzaj Mimarlığı Yayınları, Bursa.
 • Almodares, A., Hadi, M.R. ve Dosti, B. 2007. Effects of Salt Stres on Germination Percentage and Seedling Growth in Sweet Sorghum Cultivars. Journal of Biological Sciences 7(8):1492-1495.
 • Aydınşakir, K., Erdurmuş, C., Büyüktaş, D. ve Çakmakçı, S. 2012. Tuz (NaCl) stresinin bazı silajlık sorgum (Sorghum bicolor) çeşitlerinin çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1): 47-52
 • Baltacı, F., Can, D., Karaoğlu, A. ve Tantur, A. 2004. Tuzluluk, Nedenleri ve Çevresel Etkileri. Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs, 2004, Ankara.
 • Beard, J.B. 1973. Turfgrass: Science and culture. Prentice Hall, Englewood Cliff s, NJ.
 • Blanco, F.F., Folegatti, M.V., Gheyi, H.R. ve Fernandes, P.D. 2007. Emergence and Growth of Corn and Soybean Under Saline Stress. Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.), 64(5):451-459.
 • Carpici, E.B., Celik, N. ve Bayram, G. 2009. Effects of salt stress on germination of some maize (Zea mays L.) cultivars. African Journal of Biotechlogy, 8 (19) : 4918-4922.
 • Carrow, R.N. ve Duncan, R.R. 1998. Salt aff ected turfgrass sites: Assessment and management. Ann Arbor Press, Chelsea, MI.
 • Cokkizgin, A. 2012. Salinity stress in common bean (Phaseolus vulgaris L.) seed germination. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj Napoca, 40 (1): 177-182.
 • Dai, J., Huff, D.R. ve Schlossgerg, M.J. 2009. Salinity effects on seed germination and vegetative growth of greens-type Poa annua relative to other cool-season turfgrass species. Crop Science, 49 : 696-703.
 • Dasgan, H.Y. ve Koc, S. 2009. Evaluation of salt tolerance in common bean genotypes by ion regulation and searching for screening parameters. Journal of Food, Agriculture and Environment, 7 (2): 363-372.
 • Harivandi, M.A., Butler, J.D. ve Wu, L. 1992. Salinity and turfgrass culture, p. 207–229. In: Waddington, D.V., R.N. Carrow, and R.C. Shearman (eds.). Turfgrass—Agron Monogr. 32. Amer. Soc. Agron., Madison, WI.
 • Hasegawa, P.M., Bressan, R.A. ve Handa, A.V. 1986. Cellular Mechanism of Salinity Tolerance, Hort. Science, 21 (6) 1317-1324.
 • Horst, G.L. ve Taylor, R.M. 1983. Germination and initial growth of Kentucky bluegrass in soluble salts. Agron. J. 75:679–681.doi:10.2134/agronj1983.00021962007500040024x
 • Hussein, M.M., Balbaa, L.K. ve Gaballah, M.S. 2007. Salicylic acid and salinity effects on growth of maize plants. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 3 (4): 321-328.
 • Kaya, C., Tuna, A.L., Asraf, M. ve Altunlu, H. 2007. Improved salt tolerance of melon (Cucumis melo L.) by the addition of proline and potassium nitrate. Environmental and Experimental Botany, 60 : 397-403.
 • Kinbacher, E.J., Shearman, R.C. Riordan, T.P. ve Vanderkolk. D.E. 1981. Salt tolerance of turfgrass species and cultivars. Agron. Abstr. 1981:88.
 • Koch, MJ, Huang, B. ve Bonos, S.A. 2011. Salinity Tolerance of Kentucky Bluegrass Cultivars and Selections Using an Overhead Irrigated Screening Technique. Crop Sci. 51:2846–2857.
 • Kokten, K., Karakoy, T., Bakoglu, A. ve Akcura, M. 2010. Determination of salinity tolerance of some lentil (Lens culinaris M.) varieties. Journal of Food, Agriculture and Environment, 8 (1): 140-143.
 • Kusvuran, S., Ellialtioglu, S., Abak, K. ve Yasar, F. 2007. Responses of some melon (Cucumis sp.) genotypes to salt stress. Journal of Agricultural Sciences, Ankara University Faculty of Agriculture, 13 (4): 395-404.
 • Kuşvuran, A., Nazlı, R.I. ve Kuşvuran, S. 2014. Salinity Effects on Seed Germination in Different Tall Fescue (Festuca arundinaceae Schreb.) Varieties. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (2): 08-12.
 • Kuşvuran, A., Nazlı, R.I. ve Kuşvuran, S. 2015. The Effects of Salinity on Seed Germination in Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Varieties. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(1): 78–84.
 • Marcum, K.B. 2007. Relative salinity tolerance of turfgrass species and cultivars. p. 389–406. In M. Pessarakli (ed.) Handbook of turfgrass management and physiology. CRC Press, Boca Raton, FL. Nizam, I. 2011. Effects of salinity stress on water uptake, germination and early seedling growth of perennial ryegrass. Afr. J. Biotechnol 10: 10418-10424.
 • Özkaldı, A., Boz, B. ve Yazıcı, V. 2004. GAP’ta Drenaj Sorunları ve Çözüm Önerileri. Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs, 2004, Ankara, 97-105.
 • Qian, Y.L., Fu, J.M., Wilhelm, S.J., Christensen, D. ve Koski, A.J. 2007. Relative salinity tolerance of turf-type saltgrass selections. HortScience, 42 (2): 205-209.
 • Rahman, M., Kayani, S.A. ve Gul, S. 2000. Combined Effects of Temperature and Salinity Stress on Corn Cv. Sunahry, Pak. J. Biological Sci., 3(9): 1459-1463.
 • Rose-Fricker, C., ve Wipff, J. 2001. Breeding for salt tolerance in cool-season turfgrasses. Int. Turfgrass Soc. Res. J. 9:206–212.
 • SAS Institute. 1998. INC SAS/STAT users’ guide release 7.0, Cary, NC, USA.
 • Shannon, M.C. ve Grieve, C.M. 1999. Tolerance of vegetable crops to salinity. Scientia Horticulturae, 78 : 5-38.
 • Sozharajan, R, ve Natarajan, S., 2014. Germination and seedling growth of Zea mays L. under different levels of sodium chloride stress. International Letters of Natural Sciences 7, 5-15.
 • Tatar, N., Öztürk, Y. ve Budaklı, E.Ç. 2018. NaCl Ön Uygulamalarının Farklı Tuz Seviyelerinde Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(1): 28–33.
 • Turhan, A., Kuscu, H. ve Seniz, V. 2011. Effects of Different Salt Concentrations (NaCl) on Germination of Some Spinach Cultivars. The Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, 25 (1): 65-77.
 • Türk, M. ve Eser, Ö. 2016. Effects Of Salt Stress On Germination Of Some Silage Maize (Zea mays L.) Cultivars. Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LIX., 466-469.
 • Uddin, M.K., Juraimi, A. S. Ismail, M. R. Othman, R. ve Abdul, A.R. 2009. Growth response of eight tropical turfgrass species to salinity. African Journal of Biotechnology, vol. 8, no. 21, pp. 5799–5806, 2009.
 • Uddin, M.K. ve Juraimi, A. S. 2013. Salinity Tolerance Turfgrass: History and Prospects. Review Article. Hindawi Publishing Corporation The Scientific World Journal Volume 2013.
 • Zabihi-e-Mahmoodabad, R., Jamaati-e-Somarin, S., Khayatnezhad, M. ve Gholamin, R. 2011. The study of effect salinity stress on germination and seedling growth in five different genotypes of wheat. Advances in Environmental Biology, 5 (1): 177-179.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Alagöz Bu kişi benim 0000-0003-0538-5619

Mevlüt Türk 0000-0003-4493-887X

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Alagöz, M., & Türk, M. (2020). Çayır Salkım Otu (Poa pratensis L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Farklı Tuz Uygulamalarının Etkilerinin Belirlenmesi. Türk Bilim Ve Mühendislik Dergisi, 2(1), 23-26.