Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

AĞ TOPLUMUNDA KURUMSAL İLETİŞİM: ÜNİVERSİTELERİN TWITTER KULLANIMI ÜZERİNE SOSYAL AĞ ANALİZİ

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 519 - 532, 01.04.2023
https://doi.org/10.7456/tojdac.1247364

Öz

Hangi Alandan Hakem Atanmalı: İletişim


AĞ TOPLUMUNDA KURUMSAL İLETİŞİM: ÜNİVERSİTELERİN TWITTER KULLANIMI ÜZERİNE SOSYAL AĞ ANALİZİ

Yavuz DEMİR
Dr., Türkiye
dmryavuz@gmailcom
https://orcid.org/0000-0002-9755-0150
Muammer ÖZTÜRK
Dr., Türkiye
muammer@live.com
https://orcid.org/0000-0001-8124-7096ÖZ
Günümüzün ağa bağlı toplum yapısında ağlar, toplumu şekillendiren ve iletişim yapısını kökten değiştiren bir yapı içerisinde işlemektedir. Bu yapıda kurumsal iletişim biçimleri değişmiş, genişlemiş ve uygulanan stratejiler de yeniden yapılandırılmıştır. Günümüzde üniversiteler de kurumsal kültürün aktarılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında sosyal medya ağlarında kurumsal iletişim faaliyetlerine önem vermektedir. Bu çalışma, dünyada ve Türkiye’de saygınlığı olan Oxford, Harvard, Koç ve Sabancı üniversitelerinin kurumsal iletişimde Twitter kullanımlarını sosyal ağ analizi yöntemiyle incelemiştir. Çalışma sonucunda, dünyanın en iyi üniversiteleri olarak kabul edilen Oxford ve Harvard üniversitelerinin Twitter’da kurumsal iletişime önem verdiği, Twitter’ı daha aktif ve interaktif bir şekilde kullandığı, bunun da takipçi ve etkileşim sayısına yansıdığı belirlenmiştir. Koç ve Sabancı üniversitelerinin ise Twitter kullanımının tekdüze olduğu, Twitter’ı daha çok diğer araçlar için üretilen içerikleri paylaşmak için kullandığı ve kullanıcılarla etkileşime geçmemeyi tercih ettiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağ Toplumu, Kurumsal İletişim, Twitter, Üniversite, Sosyal Ağ Analizi.

Kaynakça

 • Akyazı, E. (2018). Tercih sürecinde üniversitelerin sosyal medya kullanımı. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(4), 677-688.
 • Ann Voss, K. & Kumar, A. (2013). The value of social media: Are universities successfully engaging their audience? Journal of Applied Research in Higher Education, 5(2), 156-172.
 • Argenti, P. A. (2006). How technology has influenced the field of corporate communication. Journal of Business and Technical Communication, 20(3), 357-370.
 • Balci, E. V., Tiryaki, S. & Karakuş, M. (2022). Exploring the transformation of opinion leaders from a traditional to a digital mindset. International Journal of Organizational Leadership, 11, 36-50.
 • Baloğlu, E. (2022). Siyasal iletişimde Instagram kullanımı, içinde Y. Demir (ed.) Siyasal iletişim çalışmaları (ss.207-230). Tablet Kitabevi.
 • Bingöl, E. & Tahtalıoğlu, H. (2017). Türkiye de üniversitelerin sosyal medya kullanımı: Gazi Üniversitesi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22, 2405-2423.
 • Bonsignore, E. M., Dunne, C., Rotman, D., Smith, M., Capone, T., Hansen, D. L. & Shneiderman, B. (2009, 29-31 Ağustos). First steps to NetViz Nirvana: Evaluating social network analysis with NodeXL. Proceedings of International Conference on Computational Science and Engineering, Vancouver, BC, Canada, 332–339.
 • Brandes, U. (2001). A faster algorithm for betweenness centrality. Journal of Mathematical Sociology, 25(2), 163-177.
 • Carim, L. & Warwick, C. (2013). Use of social media for corporate communication by research funding organizations in the UK. Public Relations Review, 39, 521-525.
 • Castells, M. (2006). The network society: From knowledge to policy. In M. Castells & G. Cardoso (eds.) The network society from knowledge to policy (pp. 3-22). Center for Transatlantic Relations. Christensen, L. T., Cornelissen, J. & Morsing, M. (2007). Correspondence: Corporate communications and its receptions: A comment on Llewellyn and Harrison. Human Relations, 60(4), 653-661.
 • Coombs, T. W. (2001). Interpersonal communication and public relations. In R. L. Heath (ed.), Handbook of public relations (pp. 105-114). Sage Publications.
 • Cornelissen, J. (2000). Corporate image: an audience centred model. Corporate Communications: An International Journal, 5(2), 119-125.
 • Cornelissen, J. (2004). Corporate communications: Theory and practice. Sage Publications.
 • Çakaröz, K. M. (2018). Türkiye'deki üniversitelerin sosyal medya etkililik düzeylerinin belirlenmesi. Third Sector Social Economic Review, 53(3), 816-831.
 • Çiftçi, M., Tanışman, Z. G. & Yurdaarmağan, E. (2014). Üniversitelerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (31), 267-305.
 • Demir, Y. (2023). Dijital dünyada eşik bekçiliği: Spor gazetecileri ve Twitter. Tablet Kitabevi.
 • Demir, Y., & Ayhan, B. (2020). Sosyal medyanın gündem belirleyicileri: Twitter’da gündem belirleme süreci üzerine bir sosyal ağ analizi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 51, 1-19.
 • Gökler, K. & Onay, A. (2020). Üniversitelerin kurumsal iletişim aracı olarak Instagram kullanımı: Vakıf üniversitelerinin Instagram sayfaları üzerine betimsel bir içerik analizi. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, (35), 311-337.
 • Hart, N. A. (1995). Strategic public relations. Macmillan Business.
 • Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • Kartal, A. K. & Algül, A. (2019). Vakıf ve devlet üniversitelerinin kurumsal imaj bağlamında Twitter paylaşımlarının içerik analizi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 3(1), 57-70.
 • Keskin, S. & Tanyıldızı, N. İ. (2016). Kurumsal iletişimde sosyal medya kullanımı: Türkiye’deki GSM operatörlerinin Facebook performansları üzerine bir inceleme. Intermedia International e-Journal, 2(3), 460-480.
 • Lusher, D., Robins, G. & Kremer, P. (2010). The application of social network analysis to team sports. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 14(4), 211-224.
 • Martin, J., Feldman, M. S., Hatch, M. J. & Sitkin, S. B. (1983). The uniqueness paradox in organizational stories. Administrative Science Quarterly, 438-453.
 • Matthews, L. (2010). Social media and the evolution of corporate communications. The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 1(1), 17-23.
 • Newman, M. E. (2005). A measure of betweenness centrality based on random walks. Social Networks, 27(1), 39-54.
 • Özmutlu, A. & Kandemir, S. (2021). Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinde sosyal medya kullanımı. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(1), 102-115.
 • Reilly, A. H. & Hynan, K. A. (2014). Corporate communication, sustainability, and social media: It's not easy (really) being green. Business Horizons, 57(6), 747-758.
 • Rutter, R., Roper, S. & Lettice, F. (2016). Social media interaction, the university brand and recruitment performance. Journal of Business Research, 69(8), 3096-3104.
 • Salur, M. U. & Aydın, İ. (2017). Üniversitelerin paylaştığı Twitter mesajlarının insanlara erişiminin bulanık birliktelik kuralları ile değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2 (3) , 25-39.
 • Scott, J. (2012). What is social network analysis? Bloomsbury Academic.
 • Serrat, O. (2017). Knowledge solutions: Tools, methods, and approaches to drive organizational performance. Springer Open.
 • Shelby, A. N. (1993). Organizational, business, management, and corporate communication: An analysis of boundaries and relationships. The Journal of Business Communication, 30(3), 241-267.
 • Sığın, N. (2022). Kurumsal iletişim bağlamında vakıf üniversitelerinin Twitter kullanımı üzerine bir araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 12(2), 26-45.
 • Smith, M. A. (2013, Mayıs). NodeXL: simple network analysis for social media. 2013 International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS), IEEE, 89-93.
 • Solmaz, B. (2004). Kurumsal söylenti ve dedikodu: Türkiye’deki işletmelerde bir uygulama. Tablet Kitabevi.
 • Times Higher Education (2023). World university rankings 2023, Times Higher Education, https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TUR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats.
 • Ün, H. & Türkal, İ. (2018). Kurumsal iletişim bağlamında yükseköğretim kurumlarının sosyal medya kullanımları: Üniversitelerin Youtube kanallarını kullanımları üzerine bir inceleme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2811-2833.
 • van Dijk, J. (2006). The network society, Sage Publications.
 • van Riel, Cees B. M. & Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication. Routledge.
 • Wasserman, S. & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications. Cambridge University Press.
 • Wetherell, C., A. Plakans & B. Wellman (1994). Social networks, kinship, and community in Eastern Europe, Journal of Interdisciplinary History, 24(1), 639–663.
 • Yavuz, C. & Duvan, Y. (2018). Doğu Karadeniz üniversitelerinin kurumsal iletişimde sosyal medya kullanım alışkanlığı. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1329-1350.
 • Yegen, C., Ayhan, B. & Demir, Y. (2022). Twitter’s role in digital democracy, post-truth, and political polarization. Romanian Journal of Communication and Public Relations, 24(2), 45-65.
 • Yılmaz, N. & Aktaş, H. (2020). Kurumsal iletişimde diyalojik sosyal medya kullanımı: Vakıf ve devlet üniversiteleri açısından karşılaştırmalı bir değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 299-318.
 • Zhang, M. (2010). Social network analysis: History, concepts, and research. In Borko Furht (ed.) Handbook of social network technologies and applications (pp. 3-21). Springer.

INSTITUTIONAL COMMUNICATION IN THE NETWORK SOCIETY: A SOCIAL NETWORK ANALYSIS ON UNIVERSITIES' USE OF TWITTER

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 519 - 532, 01.04.2023
https://doi.org/10.7456/tojdac.1247364

Öz

Hangi Alandan Hakem Atanmalı: Communication

Yavuz DEMİR
Dr., Türkiye
dmryavuz@gmailcom
https://orcid.org/0000-0002-9755-0150
Muammer ÖZTÜRK
Dr., Türkiye
muammer@live.com
https://orcid.org/0000-0001-8124-7096
ABSTRACT
In today's networked society structure, networks operate within a structure that shapes society and radically changes the communication structure. In this structure, corporate communication styles have changed, expanded and implemented strategies have also been restructured. Today, universities also attach importance to corporate communication activities in social media networks in transferring corporate culture and ensuring transparency. This study examines the use of Twitter in corporate communication by Oxford, Harvard, Koç and Sabancı universities, which are prestigious in the world and in Turkey, using social network analysis. As a result of the study, it was determined that Oxford and Harvard universities, which are accepted as the best universities in the world, give importance to corporate communication on Twitter, use Twitter more actively and interactively, which is reflected in the number of followers and interactions. On the other hand, it was determined that Koç and Sabancı universities use Twitter uniformly, use Twitter mostly to share content produced for other tools, and prefer not to interact with users.

Keywords: Network Society, Corporate Communication, Twitter, University, Social Network Analysis.

Kaynakça

 • Akyazı, E. (2018). Tercih sürecinde üniversitelerin sosyal medya kullanımı. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(4), 677-688.
 • Ann Voss, K. & Kumar, A. (2013). The value of social media: Are universities successfully engaging their audience? Journal of Applied Research in Higher Education, 5(2), 156-172.
 • Argenti, P. A. (2006). How technology has influenced the field of corporate communication. Journal of Business and Technical Communication, 20(3), 357-370.
 • Balci, E. V., Tiryaki, S. & Karakuş, M. (2022). Exploring the transformation of opinion leaders from a traditional to a digital mindset. International Journal of Organizational Leadership, 11, 36-50.
 • Baloğlu, E. (2022). Siyasal iletişimde Instagram kullanımı, içinde Y. Demir (ed.) Siyasal iletişim çalışmaları (ss.207-230). Tablet Kitabevi.
 • Bingöl, E. & Tahtalıoğlu, H. (2017). Türkiye de üniversitelerin sosyal medya kullanımı: Gazi Üniversitesi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22, 2405-2423.
 • Bonsignore, E. M., Dunne, C., Rotman, D., Smith, M., Capone, T., Hansen, D. L. & Shneiderman, B. (2009, 29-31 Ağustos). First steps to NetViz Nirvana: Evaluating social network analysis with NodeXL. Proceedings of International Conference on Computational Science and Engineering, Vancouver, BC, Canada, 332–339.
 • Brandes, U. (2001). A faster algorithm for betweenness centrality. Journal of Mathematical Sociology, 25(2), 163-177.
 • Carim, L. & Warwick, C. (2013). Use of social media for corporate communication by research funding organizations in the UK. Public Relations Review, 39, 521-525.
 • Castells, M. (2006). The network society: From knowledge to policy. In M. Castells & G. Cardoso (eds.) The network society from knowledge to policy (pp. 3-22). Center for Transatlantic Relations. Christensen, L. T., Cornelissen, J. & Morsing, M. (2007). Correspondence: Corporate communications and its receptions: A comment on Llewellyn and Harrison. Human Relations, 60(4), 653-661.
 • Coombs, T. W. (2001). Interpersonal communication and public relations. In R. L. Heath (ed.), Handbook of public relations (pp. 105-114). Sage Publications.
 • Cornelissen, J. (2000). Corporate image: an audience centred model. Corporate Communications: An International Journal, 5(2), 119-125.
 • Cornelissen, J. (2004). Corporate communications: Theory and practice. Sage Publications.
 • Çakaröz, K. M. (2018). Türkiye'deki üniversitelerin sosyal medya etkililik düzeylerinin belirlenmesi. Third Sector Social Economic Review, 53(3), 816-831.
 • Çiftçi, M., Tanışman, Z. G. & Yurdaarmağan, E. (2014). Üniversitelerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (31), 267-305.
 • Demir, Y. (2023). Dijital dünyada eşik bekçiliği: Spor gazetecileri ve Twitter. Tablet Kitabevi.
 • Demir, Y., & Ayhan, B. (2020). Sosyal medyanın gündem belirleyicileri: Twitter’da gündem belirleme süreci üzerine bir sosyal ağ analizi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 51, 1-19.
 • Gökler, K. & Onay, A. (2020). Üniversitelerin kurumsal iletişim aracı olarak Instagram kullanımı: Vakıf üniversitelerinin Instagram sayfaları üzerine betimsel bir içerik analizi. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, (35), 311-337.
 • Hart, N. A. (1995). Strategic public relations. Macmillan Business.
 • Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • Kartal, A. K. & Algül, A. (2019). Vakıf ve devlet üniversitelerinin kurumsal imaj bağlamında Twitter paylaşımlarının içerik analizi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 3(1), 57-70.
 • Keskin, S. & Tanyıldızı, N. İ. (2016). Kurumsal iletişimde sosyal medya kullanımı: Türkiye’deki GSM operatörlerinin Facebook performansları üzerine bir inceleme. Intermedia International e-Journal, 2(3), 460-480.
 • Lusher, D., Robins, G. & Kremer, P. (2010). The application of social network analysis to team sports. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 14(4), 211-224.
 • Martin, J., Feldman, M. S., Hatch, M. J. & Sitkin, S. B. (1983). The uniqueness paradox in organizational stories. Administrative Science Quarterly, 438-453.
 • Matthews, L. (2010). Social media and the evolution of corporate communications. The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 1(1), 17-23.
 • Newman, M. E. (2005). A measure of betweenness centrality based on random walks. Social Networks, 27(1), 39-54.
 • Özmutlu, A. & Kandemir, S. (2021). Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinde sosyal medya kullanımı. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(1), 102-115.
 • Reilly, A. H. & Hynan, K. A. (2014). Corporate communication, sustainability, and social media: It's not easy (really) being green. Business Horizons, 57(6), 747-758.
 • Rutter, R., Roper, S. & Lettice, F. (2016). Social media interaction, the university brand and recruitment performance. Journal of Business Research, 69(8), 3096-3104.
 • Salur, M. U. & Aydın, İ. (2017). Üniversitelerin paylaştığı Twitter mesajlarının insanlara erişiminin bulanık birliktelik kuralları ile değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2 (3) , 25-39.
 • Scott, J. (2012). What is social network analysis? Bloomsbury Academic.
 • Serrat, O. (2017). Knowledge solutions: Tools, methods, and approaches to drive organizational performance. Springer Open.
 • Shelby, A. N. (1993). Organizational, business, management, and corporate communication: An analysis of boundaries and relationships. The Journal of Business Communication, 30(3), 241-267.
 • Sığın, N. (2022). Kurumsal iletişim bağlamında vakıf üniversitelerinin Twitter kullanımı üzerine bir araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 12(2), 26-45.
 • Smith, M. A. (2013, Mayıs). NodeXL: simple network analysis for social media. 2013 International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS), IEEE, 89-93.
 • Solmaz, B. (2004). Kurumsal söylenti ve dedikodu: Türkiye’deki işletmelerde bir uygulama. Tablet Kitabevi.
 • Times Higher Education (2023). World university rankings 2023, Times Higher Education, https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TUR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats.
 • Ün, H. & Türkal, İ. (2018). Kurumsal iletişim bağlamında yükseköğretim kurumlarının sosyal medya kullanımları: Üniversitelerin Youtube kanallarını kullanımları üzerine bir inceleme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2811-2833.
 • van Dijk, J. (2006). The network society, Sage Publications.
 • van Riel, Cees B. M. & Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication. Routledge.
 • Wasserman, S. & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications. Cambridge University Press.
 • Wetherell, C., A. Plakans & B. Wellman (1994). Social networks, kinship, and community in Eastern Europe, Journal of Interdisciplinary History, 24(1), 639–663.
 • Yavuz, C. & Duvan, Y. (2018). Doğu Karadeniz üniversitelerinin kurumsal iletişimde sosyal medya kullanım alışkanlığı. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1329-1350.
 • Yegen, C., Ayhan, B. & Demir, Y. (2022). Twitter’s role in digital democracy, post-truth, and political polarization. Romanian Journal of Communication and Public Relations, 24(2), 45-65.
 • Yılmaz, N. & Aktaş, H. (2020). Kurumsal iletişimde diyalojik sosyal medya kullanımı: Vakıf ve devlet üniversiteleri açısından karşılaştırmalı bir değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 299-318.
 • Zhang, M. (2010). Social network analysis: History, concepts, and research. In Borko Furht (ed.) Handbook of social network technologies and applications (pp. 3-21). Springer.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yavuz DEMİR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9755-0150
Türkiye


Muammer ÖZTÜRK
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-8124-7096
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 3 Şubat 2023
Kabul Tarihi 25 Şubat 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Demir, Y. & Öztürk, M. (2023). AĞ TOPLUMUNDA KURUMSAL İLETİŞİM: ÜNİVERSİTELERİN TWITTER KULLANIMI ÜZERİNE SOSYAL AĞ ANALİZİ . Turkish Online Journal of Design Art and Communication , 13 (2) , 519-532 . DOI: 10.7456/tojdac.1247364


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png