Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği

Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı: 2, 25 - 36, 26.12.2016

Öz

Misi köyü, doğal, tarihi ve kültürel turizm değerleri açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Köyün ekonomik olarak canlanmasında kırsal turizm faaliyetlerinin önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Bursa ilinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Misi köyünde yaşayan yerel halkın kırsal turizm konusundaki yaklaşımının belirlenmesi amacıyla halkla görüşme yapılmıştır. Toplamda 17 sorunun yer aldığı görüşme formunda köy halkına Misi köyündeki turizm tesisleri, turizm türleri, turizm değerleri, ekonomik açıdan turizmden yararlanma, Misi köyünün sorunları, Misi köyünün tanıtımı ile yerel halkın turizmden beklentileri hakkında sorular yöneltilmiş ve Misi köyü halkının görüşleri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Misi köyü halkının büyük çoğunluğu köydeki turizm tesislerinin yetersiz olduğunu dile getirmiştir. Ancak halk, turizm değerlerinin farkında olduğunu belirterek turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu ve turizmden daha fazla yararlanmak istediklerini belirtmişlerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığından ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden daha fazla destek bekleyen halk, köyün tanıtımı için daha çok çaba sarf edilmesi konusunda hemfikirdir.

Kaynakça

 • Ahipaşaoğlu, S. & Çeltek, E. (2006). Sürdürülebilir Kırsal Turizm, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Akyol, C., Güner, S., Oğan, Y., Aydın, E., Yüce, R. & Uluyurt, T. (2014). Kırsal Alanların Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi – Artvin İli Arhavi İlçesi Örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 249-271.
 • Albayrak, A. (2013). Alternatif Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Avcıkurt, C. & Köroğlu, Ö. (2008). Kırsal Turizm. Necdet Hacıoğlu ve Cevdet Avcıkurt (Editör). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, ss. 61-82, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Aydın, O. (2012). AB’de Kırsal Turizmde İlk 5 Ülke ve Türkiye’de Kırsal Turizm, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23), 39-46.
 • Çeken, H., Karadağ, L. & Dalgın, T. (2007). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım: Kırsal Turizm ve Türkiye'ye Yönelik Teorik Bir Çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), 1-14.
 • Çeken, H., Uçar, M. & Dalgın, T. (2012). Kırsal Turizmin Gelişimi Konusunda Yerel Halkın Algıları: Fethiye Yöresi Örneği, Turizm & Araştırma Dergisi, 1 (1), 1-30.
 • Deveci, B., Türkmen, S. & Avcıkurt C. (2013). Kırsal Turizm ile Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (2), 29-34.
 • Emiroğlu, B. D. (2013). Kazdağı Yöresinde Yaşayan Yerel Halkın Kırsal Turizme Bakışının Değerlendirilmesi: Adatepe ve Mehmetalan Köyleri Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Ertuna, B., Güney, S., Güven, Ö. & Aydemir, N. (2012). Yerel Halkın Kırsal Turizm Gelişimine Katılma İsteğini Etkileyen Unsurlar: Kastamonu Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (2), 59-66.
 • Etikan, S. & Çukur, T. (2011). Kırsal Turizm Faaliyetlerinin Çomakdağ-Kızılağaç Köyü El Sanatları Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, ART-E Kasım (08), 1-15.
 • Hernández, J. M., Suárez-Vega, R. & Santana-Jiménez, Y. (2016). The Inter-relationship Between Rural and Mass Tourism: The Case of Catalonia, Spain Tourism Management. 54, 43 - 57.
 • Hritz, N. & Ross, C. (2010). The Perceived Impacts of Sport Tourism: An Urban Host Community Perspective, J. Sport Management, 24, 119-138.
 • Kim, K., Uysal, M. & Sirgy M. J. (2013). How Does Tourism in a Community Impact the Quality of Life of Community Residents?, Tourism Management, 36 (June), 527-540.
 • Kiper T., Yılmaz E. (2008). Şarköy-Kumbağ Arasında Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Turizmin Olabilirliği ve Yerel Halkın Rolü, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, 159-168.
 • Kiper, T., Özyavuz, M. & Korkut, A. (2011). Doğal Peyzaj Özelliklerinin Kırsal Turizm Gelişimine Etkisi: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (3), 22-34.
 • Marzo-Navarro, M., Pedraja-Iglesias, M. & Vinzón, L. (2015). Sustainability Indicators of Rural Tourism from the Perspective of the Residents, Tourism Geographies, 17 (4), 586-602.
 • Özdemir Yılmaz, G. & Kafa Gürol, N. (2012). Balıkesir İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14 (23), 23-32.
 • Palmer, A., Koenig-Lewis, N. ve Jones, L. (2013). The Effects of Residents' Social Identity and Involvement on Their Advocacy of Incoming Tourism, Tourism Management, 38, 142-151.
 • Roberts, L. & Hall, D. (2001). Rural Tourism and Recreation Principles to Practices, Cabi Pub: Wallingford, Oxon, New York.
 • Soykan, F. (1999). Doğal Çevre ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm Türü: Kırsal Turizm, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10, 67-75.
 • Soykan, F. (2003). Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi, Ege Coğrafya Dergisi, 12, 1-11.
 • Soykan, F. (2006). Avrupa'da Kırsal Turizme Bakış Açısı ve Kazanılan Deneyim. II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, 20-22 Nisan, 71-87.
 • Şerefoğlu, C. (2010). AB’nde Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler, Ekev Akademi Dergisi, 14 (45), 297-310.
 • Torres, R. M. Skillicorn, P. & Nelson, V. (2011). Community Corporate Joint Ventures: An Alternative Model for Pro-Poor Tourism Development. Tourism Planning & Development, 8 (3), 297-316.
 • Torun, C. (2015). Elazığ İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Uçar, M. (2010). Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi ve Fethiye Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Ukav, İ. (2014). Adıyaman İlinde Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirme Fırsatları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (51), 15-33.
 • http://www.bursa.com.tr/misi-koyu-gumustepe-mahallesi-502.html Erişim Tarihi: 08.01.2016
 • http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul Erişim Tarihi: 18.01.2016
Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı: 2, 25 - 36, 26.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Ahipaşaoğlu, S. & Çeltek, E. (2006). Sürdürülebilir Kırsal Turizm, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Akyol, C., Güner, S., Oğan, Y., Aydın, E., Yüce, R. & Uluyurt, T. (2014). Kırsal Alanların Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi – Artvin İli Arhavi İlçesi Örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 249-271.
 • Albayrak, A. (2013). Alternatif Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Avcıkurt, C. & Köroğlu, Ö. (2008). Kırsal Turizm. Necdet Hacıoğlu ve Cevdet Avcıkurt (Editör). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, ss. 61-82, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Aydın, O. (2012). AB’de Kırsal Turizmde İlk 5 Ülke ve Türkiye’de Kırsal Turizm, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23), 39-46.
 • Çeken, H., Karadağ, L. & Dalgın, T. (2007). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım: Kırsal Turizm ve Türkiye'ye Yönelik Teorik Bir Çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), 1-14.
 • Çeken, H., Uçar, M. & Dalgın, T. (2012). Kırsal Turizmin Gelişimi Konusunda Yerel Halkın Algıları: Fethiye Yöresi Örneği, Turizm & Araştırma Dergisi, 1 (1), 1-30.
 • Deveci, B., Türkmen, S. & Avcıkurt C. (2013). Kırsal Turizm ile Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (2), 29-34.
 • Emiroğlu, B. D. (2013). Kazdağı Yöresinde Yaşayan Yerel Halkın Kırsal Turizme Bakışının Değerlendirilmesi: Adatepe ve Mehmetalan Köyleri Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Ertuna, B., Güney, S., Güven, Ö. & Aydemir, N. (2012). Yerel Halkın Kırsal Turizm Gelişimine Katılma İsteğini Etkileyen Unsurlar: Kastamonu Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (2), 59-66.
 • Etikan, S. & Çukur, T. (2011). Kırsal Turizm Faaliyetlerinin Çomakdağ-Kızılağaç Köyü El Sanatları Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, ART-E Kasım (08), 1-15.
 • Hernández, J. M., Suárez-Vega, R. & Santana-Jiménez, Y. (2016). The Inter-relationship Between Rural and Mass Tourism: The Case of Catalonia, Spain Tourism Management. 54, 43 - 57.
 • Hritz, N. & Ross, C. (2010). The Perceived Impacts of Sport Tourism: An Urban Host Community Perspective, J. Sport Management, 24, 119-138.
 • Kim, K., Uysal, M. & Sirgy M. J. (2013). How Does Tourism in a Community Impact the Quality of Life of Community Residents?, Tourism Management, 36 (June), 527-540.
 • Kiper T., Yılmaz E. (2008). Şarköy-Kumbağ Arasında Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Turizmin Olabilirliği ve Yerel Halkın Rolü, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, 159-168.
 • Kiper, T., Özyavuz, M. & Korkut, A. (2011). Doğal Peyzaj Özelliklerinin Kırsal Turizm Gelişimine Etkisi: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (3), 22-34.
 • Marzo-Navarro, M., Pedraja-Iglesias, M. & Vinzón, L. (2015). Sustainability Indicators of Rural Tourism from the Perspective of the Residents, Tourism Geographies, 17 (4), 586-602.
 • Özdemir Yılmaz, G. & Kafa Gürol, N. (2012). Balıkesir İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14 (23), 23-32.
 • Palmer, A., Koenig-Lewis, N. ve Jones, L. (2013). The Effects of Residents' Social Identity and Involvement on Their Advocacy of Incoming Tourism, Tourism Management, 38, 142-151.
 • Roberts, L. & Hall, D. (2001). Rural Tourism and Recreation Principles to Practices, Cabi Pub: Wallingford, Oxon, New York.
 • Soykan, F. (1999). Doğal Çevre ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm Türü: Kırsal Turizm, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10, 67-75.
 • Soykan, F. (2003). Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi, Ege Coğrafya Dergisi, 12, 1-11.
 • Soykan, F. (2006). Avrupa'da Kırsal Turizme Bakış Açısı ve Kazanılan Deneyim. II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, 20-22 Nisan, 71-87.
 • Şerefoğlu, C. (2010). AB’nde Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler, Ekev Akademi Dergisi, 14 (45), 297-310.
 • Torres, R. M. Skillicorn, P. & Nelson, V. (2011). Community Corporate Joint Ventures: An Alternative Model for Pro-Poor Tourism Development. Tourism Planning & Development, 8 (3), 297-316.
 • Torun, C. (2015). Elazığ İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Uçar, M. (2010). Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi ve Fethiye Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Ukav, İ. (2014). Adıyaman İlinde Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirme Fırsatları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (51), 15-33.
 • http://www.bursa.com.tr/misi-koyu-gumustepe-mahallesi-502.html Erişim Tarihi: 08.01.2016
 • http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul Erişim Tarihi: 18.01.2016
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Derya Güney

Vedat Göller Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 11 Ocak 2017
Kabul Tarihi 8 Kasım 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Güney, D., & Göller, V. (2016). Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği. Turizm Akademik Dergisi, 3(2), 25-36.
AMA Güney D, Göller V. Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği. Turizm Akademik Dergisi. Aralık 2016;3(2):25-36.
Chicago Güney, Derya, ve Vedat Göller. “Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği”. Turizm Akademik Dergisi 3, sy. 2 (Aralık 2016): 25-36.
EndNote Güney D, Göller V (01 Aralık 2016) Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği. Turizm Akademik Dergisi 3 2 25–36.
IEEE D. Güney ve V. Göller, “Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği”, Turizm Akademik Dergisi, c. 3, sy. 2, ss. 25–36, 2016.
ISNAD Güney, Derya - Göller, Vedat. “Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği”. Turizm Akademik Dergisi 3/2 (Aralık 2016), 25-36.
JAMA Güney D, Göller V. Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği. Turizm Akademik Dergisi. 2016;3:25–36.
MLA Güney, Derya ve Vedat Göller. “Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği”. Turizm Akademik Dergisi, c. 3, sy. 2, 2016, ss. 25-36.
Vancouver Güney D, Göller V. Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği. Turizm Akademik Dergisi. 2016;3(2):25-36.