Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 175 - 188 2019-06-30

Türkiye 2053 Projesi; “Güç ve Adalet” Hedefleri Bağlamında Turizm Endüstrisinin İncelenmesi

Füsun İSTANBULLU DİNÇER [1] , Özlem ALTUNÖZ [2] , Yalçın ARSLANTÜRK [3] , Barış YALÇINKAYA [4]


Turizm, ülkelerin yumuşak güç araçlarından biri olarak kullanılmaktadır. Sivil teknoloji, sürdürülebilir kalkınma, kapasite inşası gibi kavramların gelişmesiyle yumuşak gücün kullanım şeklinde de değişimler meydana gelmektedir. Yaşanabilir çevre ve marka şehirler temelinde turizmin inşa edeceği kapasite ve verimlilik artışı ile çok boyutlu kazanımların maksimize edilmesi bu konudaki temel referanslardır. Bu doğrultuda ülkeler, bölgesel ve uluslararası çeşitli hedefler belirlenmekte ve buna yönelik projeler geliştirmektedir. Türkiye 2053 Projesi de makro çerçeve, lokomotif sektörler ve değerler inşası başlıklarıyla bu kapsamda yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye turizminin Türkiye 2053 Projesi kapsamında değerlendirilmesini sağlamaktır. Araştırma kuramsal bir çalışma olup ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu kapsamda uluslararası kuruluşların dokümanları, çeşitli kurumların dokümanları ile Türkiye Asya Araştırma Merkezi’nin (TASAM) proje metni incelenmiştir. Araştırma sonucunda kapasite inşası, yumuşak güç ve Türkiye 2053 Projesinin sürdürülebilirlik kavramı üzerinden değerlendirildiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik kapsamındaki dokuz alt unsur güç; yedi alt unsur ise adalet ile ilişkilendirilmiştir. 

Yumuşak güç, Sürdürülebilir kalkınma, Kapasite inşası, Türkiye 2053
 • Akbaş, Z. & Tuna, H. (2016). Yumuşak Güç Olgusu ve Turizm İlişkisi: Medikal Turizm Kapsamında Ortadoğu’dan Gelen Turistler Üzerine Bir Değerlendirme, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 73-106.
 • Aybar, S. (2017). Afrika Boynuzu’nun Kapasite İnşasında Türkiye’nin Rolü, TASAM,http://www.tasam.org/trTR/Icerik/39026/afrika_boynuzunun_kapasite_insasinda_turkiyenin_rolu, Erişim Tarihi: 17.07.2018.
 • Aykul, Ö. (2015). Dördüncü Kuşak Haklar ya da Sürdürülebilir Yaşam Hakları, http://www.aykultopcu.com/habervemakele-184-hukuk-sisteminde-temel-insan-haklari-ve-gelinen-son-asama-dorduncu-kusak-haklar-ve-bunlari-talep-hakki/, Erişim Tarihi: 20.11.2018.
 • Banks, S. ve Shenton, F. (2001). Regenerating neighbourhoods: a critical look at the role of community capacity building, Local Economy, 16(4), 286-298.
 • Çalışkur, A. (2016). Örgütlerde Güç Olgusu ve Gücün Kullanımı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 29-48.
 • Çamır, M. (2009). Yumuşak Güç Kavramı ve Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul.
 • Çavuş, T. (2012). Dış Politikada Yumuşak Güç Kavramı ve Türkiye’nin Yumuşak Güç Kullanımı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 23-37.
 • Dahl, R. (1957). The Concept of Power, Behavioral Sciences, 2, 201-215.
 • Easterly, W. (2006). The White Man’s Burden: Why The West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good, Oxford University Press Oxford.
 • Gür, N. (2014). Yeni Türkiye’nin Yumuşak Güç Unsuru: Turizm, Perspektif, (58), 1-5.
 • Hunter, W. C., Chung N., Gretzel U. & Koo C. (2015). Constructivist Research in Smart Tourism, Asia Pacific Journal of Information System, (25)1, 105-120, DOI: http://dx.doi.org/10.14329/apjis.2015.25.1.105, Erişim Tarihi: 27.11.2018.
 • Jamal, T. & Camargo, B. A. (2014). Sustainable tourism, justice and an ethic of care: Toward the just destination, Journal of Sustainable Tourism, 22(1), 11-30.
 • Kalkınma Bakanlığı (2014). Turizm- Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018, Ankara.
 • Karagöl, E.T. (2017). 11 Kalkınma Planı ve 2023 Hedefleri, https://www.yenisafak.com/yazarlar/erdaltanaskaragol/11-kalkinma-plani-ve-2023-hedefleri-2039294, 06.01.2019.
 • Koutra, C. & Edwards, J. (2012). Capacity building through socially responsible tourism development: A Ghanaian case study, Journal of travel research, 51(6), 779-792.
 • KTB- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizmi Eylem Planı (2007-2013), http://www.kultur.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf, Erişim Tarihi: 20.11.2018.
 • Kwek, A., Wang, Y. ve Weaver, D. B. (2014). Retail tours in China for overseas Chinese: Soft power or hard sell?, Annals of Tourism Research, 44, 36-52.
 • Loza, J. (2004). Business–community partnerships: The case for community organization capacity building, Journal of Business Ethics, 53(3), 297-311.
 • Lukes, S. (1974). Power: A Radical View, MacMillan Press, London.
 • Nye, J. (1990). Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, New York.
 • Nye, J. S. Jr. & Welch D. A. (2018). Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak: kurama ve tarihe giriş (Çev. Renan Akman, Orijinal 10. Baskı Türkçe 5. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Türkiye.
 • Özdemir, H. (2008). Uluslararası İlişkilerde Güç: Çok Boyutlu Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(3), 113-144.
 • Potter, C. & Brough, R. (2004). Systemic capacity building: a hierarchy of needs, Health policy and planning, 19(5), 336-345.
 • Sancak, K. (2015). Dış Politikada Bir Etki Aracı Olarak Yumuşak Güç: Türkiye'nin Yumuşak Gücünün Analizi ve Azerbaycan Üzerindeki Yumuşak Güç Kapasitesinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Softpower30 (a). What is Soft Power?, https://softpower30.com/what-is-soft-power/, Erişim Tarihi: 20.11.2018.
 • Softpower30 (b). Turkey, https://softpower30.com/country/turkey/, Erişim Tarihi: 20.11.2018.
 • Sönmezoğlu, F. (2012). Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi (5. Baskı), DER Yayınları, İstanbul.
 • TASAM (2014). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 2023 Hedefleri, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/5346/tc_cevre_ve_orman_bakanligi_2023_hedefleri, Erişim Tarihi: 20.11.2018.
 • TASAM, Türkiye 2053 Proje. Proje, http://turkey2053.org/index.php/tr-TR/proje, Erişim Tarihi: 20.11.2018.
 • TASAM, Türkiye 2053 Turizm Çevre, Şehircilik. Stratejik Lokomotif Sektörler, http://turkey2053.org/images/loksektor/TCS53_vizyon.pdf, Erişim Tarihi: 20.11.2018
 • TASAM, Türkiye 2053 Vizyon Belgesi, “Güç ve Adalet” (Taslak). http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/T53_vizyon_TR_pdf_963cb407-fbf6-45f9-9263-24ffa2dae2db.pdf, Erişim Tarihi: 20.11.2018.
 • UNESCO (2018). Dünya Miras Listesi, https://whc.unesco.org/en/list, Erişim Tarihi: 18.11.2018.
 • UNTWO (2019). World Tourism Barometer, World Tourism Organization, 17(1), Madrid, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2019.17.1.1, Erişim Tarihi: 07.02.2019.
 • UNWTO (2018). Tourism Highlights 2018 Edition, World Tourism Organization, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284419876, Erişim Tarihi: 17.07.2018.
 • UNWTO (a). Capacity Building Programmes in Tourism Development and Management, Human Resource Development, http://cooperation.unwto.org/technical-product/capacity-building-programmes-tourism-development-and-management, Erişim Tarihi: 17.07.2018.
 • UNWTO (b), Capacity Building Progeammes in Hospiality Skills and Tourism Business Development, Human Resource Develoment, http://cooperation.unwto.org/technical-product/capacity-building-programmes-hospitality-skills-and-tourism-business-development, Erişim Tarihi: 17.07.2018
 • Üçüncü Turizm Şurası (2017a). Turizm Politikaları Komisyonu Sonuç Raporu, http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR-204570/turizm-politikalari-komisyonu-sonuc-raporu.html, Erişim Tarihi: 20.11.2018.
 • Üçüncü Turizm Şurası (2018). Eylem Planı, http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/57769,3turizmsurasieylemplanipdf.pdf?0&_tag1=20A4137D0428F6042AA8FB9CB5993ACE6C941A5F, 20.11.2018.
 • World Economic Forum (2017). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf, Erişim Tarihi: 17.07.2018.
 • Wu, C. C. & Tsai, H. M. (2016). Capacity building for tourism development in a nested social–ecological system—A case study of the South Penghu Archipelago Marine National Park, Taiwan, Ocean & Coastal Management, 123, 66-73.
 • Yıldırım, L. (2014). Türk Gücü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Orcid: 0000-0001-6593-8364
Yazar: Özlem ALTUNÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Yalçın ARSLANTÜRK

Yazar: Barış YALÇINKAYA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { touraj533848, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {175 - 188}, doi = {}, title = {Türkiye 2053 Projesi; “Güç ve Adalet” Hedefleri Bağlamında Turizm Endüstrisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {İSTANBULLU DİNÇER, Füsun and ALTUNÖZ, Özlem and ARSLANTÜRK, Yalçın and YALÇINKAYA, Barış} }
APA İSTANBULLU DİNÇER, F , ALTUNÖZ, Ö , ARSLANTÜRK, Y , YALÇINKAYA, B . (2019). Türkiye 2053 Projesi; “Güç ve Adalet” Hedefleri Bağlamında Turizm Endüstrisinin İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi , 6 (1) , 175-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/46702/533848
MLA İSTANBULLU DİNÇER, F , ALTUNÖZ, Ö , ARSLANTÜRK, Y , YALÇINKAYA, B . "Türkiye 2053 Projesi; “Güç ve Adalet” Hedefleri Bağlamında Turizm Endüstrisinin İncelenmesi". Turizm Akademik Dergisi 6 (2019 ): 175-188 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/46702/533848>
Chicago İSTANBULLU DİNÇER, F , ALTUNÖZ, Ö , ARSLANTÜRK, Y , YALÇINKAYA, B . "Türkiye 2053 Projesi; “Güç ve Adalet” Hedefleri Bağlamında Turizm Endüstrisinin İncelenmesi". Turizm Akademik Dergisi 6 (2019 ): 175-188
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye 2053 Projesi; “Güç ve Adalet” Hedefleri Bağlamında Turizm Endüstrisinin İncelenmesi AU - Füsun İSTANBULLU DİNÇER , Özlem ALTUNÖZ , Yalçın ARSLANTÜRK , Barış YALÇINKAYA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 188 VL - 6 IS - 1 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Türkiye 2053 Projesi; “Güç ve Adalet” Hedefleri Bağlamında Turizm Endüstrisinin İncelenmesi %A Füsun İSTANBULLU DİNÇER , Özlem ALTUNÖZ , Yalçın ARSLANTÜRK , Barış YALÇINKAYA %T Türkiye 2053 Projesi; “Güç ve Adalet” Hedefleri Bağlamında Turizm Endüstrisinin İncelenmesi %D 2019 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD İSTANBULLU DİNÇER, Füsun , ALTUNÖZ, Özlem , ARSLANTÜRK, Yalçın , YALÇINKAYA, Barış . "Türkiye 2053 Projesi; “Güç ve Adalet” Hedefleri Bağlamında Turizm Endüstrisinin İncelenmesi". Turizm Akademik Dergisi 6 / 1 (Haziran 2019): 175-188 .
AMA İSTANBULLU DİNÇER F , ALTUNÖZ Ö , ARSLANTÜRK Y , YALÇINKAYA B . Türkiye 2053 Projesi; “Güç ve Adalet” Hedefleri Bağlamında Turizm Endüstrisinin İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(1): 175-188.
Vancouver İSTANBULLU DİNÇER F , ALTUNÖZ Ö , ARSLANTÜRK Y , YALÇINKAYA B . Türkiye 2053 Projesi; “Güç ve Adalet” Hedefleri Bağlamında Turizm Endüstrisinin İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(1): 188-175.