Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 263 - 276 2019-06-30

Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi

Reşat ARICA [1] , Abdulkadir ÇORBACI [2]


Çalışmanın amacı, Scopus veri tabanında taranan dergilerde yer alan ve müşterilerin ortak üretici rolünü konu alan makalelerin bibliyometrik özelliklerinin belirlenmesidir. Bu noktadan hareketle müşterilerin ortak üreticilik rolünün gelişim sürecinin açıklanması ve konuya ilişkin alanyazındaki boşlukların tespiti amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Scopus veri tabanında taranan ve en fazla atıf alan beş turizm dergisi incelenmiştir. Bu kapsamda Journal of Travel Research, International Journal of Hospitality Management, Journal of Hospitality and Tourism Research, Annals of Tourism Research ve International Journal of Contemporary Hospitality Management dergilerinde 2000-2019 yılları arasında yayınlanan ve müşterilerin ortak üretici rolünü konu alan 339 makale çeşitli parametreler ekseninde değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye konu olan parametreler; araştırmaların yayın yılları, müşterilerin ortak üreticilik rolü, araştırmada işlenen konu, araştırmanın yöntemi ve araştırmada kullanılan veri toplama aracıdır. Yapılan analizler neticesinde elde edilen bulgular, müşterilerin ortak üretici rolünü konu alan araştırmaların yıllar itibariyle artış gösterdiğini ve müşterilerin ortak üreticilik rollerinin üretim aşamalarına katılım biçiminde görüldüğünü ortaya koymaktadır. Bir diğer sonuca göre, araştırmalarda en sık işlenen müşterilerle üretim konusu müşterilerin ortak üreticilik rollerinin sunulan ve algılanan hizmet çıktılarını etkisidir. Ayrıca müşterilerin ortak üreticilik rolünün incelendiği araştırmalarda nicel araştırma yöntemlerinin ve anket veri toplama tekniğinin yoğun bir biçimde kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar, turizm alanyazında gelişim gösteren müşterilerin ortak üretici rolünü konu alan araştırmaların özelliklerinin belirlenmesi, uluslararası ve ulusal alanda çalışacak araştırmacılara kolaylık sağlaması bağlamında önemlidir. Bununla birlikte, ulusal alanyazında müşterilerin ortak üretici rolüne yönelik araştırmaların sınırlı olması, alanda tanımlanması gereken bir boşluğa işaret etmektedir. Mevcut çalışmanın gelecekte müşterilerle üretim konusunu ilgili yapılacak olan çalışmalara çerçeve çizmesi bağlamında yarar sağlayabileceği düşünülmektedir
Turizm, Müşterilerle Üretim, Bibliyometri, Scopus
  • Arıca, R. (2014). Seyahat işletmeciliği literatürünün gelişim süreci: Türkiye’de hazırlanan lisansüstü tez çalışmalarının bibliyometrik olarak incelenmesi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi. Kuşadası. Aydın. 04-05 Nisan. ss: 446-462. Arıca, R. (2017). Seyahat Acentalarında Müşterilerin Üretime Katılım Davranışının Algılanan Hizmet Çıktılarına Etkisi. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.Arıca, R. (2018). Seyahat acentalarında müşterilerin üretime katılım davranışının algılanan hizmet çıktılarına etkisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 15 (3): 684-702.Aydın, B. (2017). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (YÖKTEZ) yiyecek içecek işletmeciliği alanında kayıtlı bulunan tezlerin bibliyometrik analizi. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism. 2 (1): 23-38.Babu, S.R. (2014). Mass customerisation: Next generation mass customisation for tourism. MERC Global’s International Journal of Social Science and Management. 1 (3): 115-119.Barca, M. ve Hızıroğlu, M. (2009). 2000’ li yıllarda Türkiye’de stratejik yönetim alanının entelektüel yapısı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. 4 (1): 113-148.Bao, J. (2002). Tourism geography as the subject of doctoral dissertations in China, 1989-2000. Tourism Geographies. 4 (2): 148-152.Benckendorff, P. ve Zehrer, A. (2013). A network analysis of tourism research. Annals of Tourism Research. 43: 121-149.Bharwani, S. ve Jauhari, V. (2013). An exploratory study of competencies required to co‐create memorable customer experiences in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 25 (6): 823-843.Boyack, K.; Klavans, R. ve Börner, K. (2005). Mapping the backbone of science. Scientometrics. 64 (3): 351-374.Broadus, R. N. (1987). Toward a definition of “bibliometrics”. Scientometrics. 12 (5-6): 373-379.Büyüköztürk, Ş.; Kılıç-Çakmak, E.; Akgün, Ö. A.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem.Cabiddu, F.; Lui, T.W. ve Piccoli, G. (2013). Managing value co-creation in the tourism industry. Annals of Tourism Research. 42: 86-107. Cai, Z.; Huang, Q.; Liu, H.; Liang, L. ve Dong, W. (2015). Improving co-production behavior and citizenship behavior of client in enterprise system service: A view based on signaling theory. PACIS 2015 Proceedings. Paper 130. Marina Bay Sand. Singapore. Campos, A.C.; Mendes, J.; Valle, P.O.D. ve Scott, N. (2015). Co-creation of tourist experiences: A literatüre review. Current Issues in Tourism. 1-32. doi:10.1080/13683500.2015.1081158. Chathoth, P.; Altınay, L.; Harrington, R.J.; Okumus, F. ve Chan, E.S.W. (2013). Co-production versus co-creation: A process based continuum in the hotel service. International Journal of Hospitality Management. 32: 11-20. Chan, E. S.W. ve Hsu C.H.C. (2016). Environmental management research in hospitality. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 28 (5): 886-923.Chen, C.C.; Huang, W.J.; Gao, J. ve Petrick, J.F. (2018). Antecedents and consequences of work-related smartphone use on vacation: An exploratory study of Taiwanese tourists. Journal of Travel Research. 57 (6): 743-756.Cheng, C.; Li, X.; Petrick, J. F. ve O’Leary, J. T. (2011). An examination of tourism journal development. Tourism Management. 32: 53-61.Çakıcı, C.; Yıldırım, O., ve Karacaoğlu, S. (2013). Ulusal turizm kongreleri bildirilerinin bibliyometrik profili. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri, 05-08 Aralık, ss: 1429-1447.Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği. 26 (4): 734-756.Demirbulat, Ö. G. ve Dinç, N.T. (2017). Sürdürülebilir turizm konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik profili. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 14 (2): 20-30.Etgar, M. (2008). A descriptive model of the consumer co-production process. Journal of the Academic Marketing Science. 36: 97-108.Ford, R.C. ve Heaton, C.P. (2000). Managing the Guest Experience in Hospitality. New Jersey: Delmar.Grigolan, A.; Kempernan, A ve Timmermans, H. (2013). Facet-Based analysis of vacation planning process. A binary mixed logit panel model. Journal of Travel Research. 52 (2): 192-201.Grissemann, U.S. ve Stokburger-Sauer, N.E. (2012). Customer co-creation of travel services: The role of company support and customer satisfaction with the co-creation performance. Tourism Management. 33: 1483-1492. Hajli, N.; Wang, Y. ve Tajvidi, M. (2018). Travel envy on social networking sites. Annals of Tourism Research. 73: 184-189.Hall, C. M. (2011). Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism. Tourism Management. 32 (1): 16-27.Harkison, T. (2018). The use of co-creation within the luxury accommodation experience-myth or reality?. International Journal of Hospitality Management. 71: 11-18.Harrington, R. J., ve Ottenbacher, M. C. (2011). Strategic management: An analysis of its representation and focus in recent hospitality research. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 23 (4): 439-462.Jang, S. ve Park, K. (2011). Hospitality finance research during recent two decades: Subjects, methodologies, and citations. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23 (4): 479-497.Jin, L.; He, Y. ve Song, H. (2012). Service customization: To upgrade or to downgrade? An investigation of how option framing affects tourists’ choice of package-tour services. Tourism Management. 33 (2): 266-275.Kasimati, E. (2003). Economics aspects and summer olympics: A review of related research. International Journal of Tourism Research. 5: 433-444.Kim, M.J.; Kim, W.G.; Kim, J.M. ve Kim, C. (2016) Does knowledge matter to seniors’ usage of mobile devices? Focusing on motivation and attachment, International Journal of Contemporary Hospitality Management. 28 (8): 1702-1727.Kodaş, D. (2014). International journal of wine business research dergisinin bibliyometrik özellikleri açısından incelenmesi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. Aydın. 04-05 Nisan.Kozak, N. (2001). Türkiye'de turizm pazarlaması literatürünün gelişim süreci: 1972-1999 yılları arasında hazırlanmış lisansüstü tez çalışmaları üzerine biyo-bibliyografik bir inceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 12 (1): 26-33.Köseoğlu, M. A.; Şehitoğlu, Y.; Ross, G. ve Parnell, J. A. (2016). The evolution of business ethics research in the realm of tourism and hospitality: A bibliometric analysis. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 28 (8): 1598-1621.Liu, J.N.K ve Zhang, E.Y. (2014) An investigation of factors affecting customer section online hotel booking channels. International Journal of Hospitality Management. 39: 71-83 Liua, Z.; Ming, X.; Song, W.; Qiua,S. ve Qua, Y. (2018). A perspective on value co-creation-oriented framework for smart product-service system.10th CIRP Conference on Industrial Product-Service Systems. 29-31 May 2018. pp: 155-160 Linköping, Sweden. Mahtis, E.F.; Kim, H.; Uysal, M.; Sirgy, J.M. ve Prebensen, N.K. (2016). The effect of co-creation experience on outcome variable. Annals of Tourism Research. 57: 62–75.McBurney, M. K. ve Novak, P. L. (2002). What is bibliometric and why should you care? In: Proceedings of the professional communication conference. pp. 108-114.Michaelidou, N.; Siamagka, N.T.; Moraes, C. ve Micevski, M. (2013). Do marketers use visual representations of destinations that tourists value? Comparing visitors' image of a destination with marketer-controlled images online. Journal of Travel Research. 52 (6): 789-804.Mills, P.K ve Morris, J.H. (1986). Clients as ‘partial’ employees. Role development in client participation. Academy of Management Review. 11 (4): 726-735. Morosan, C.; Bowen, J.T. ve Atwood, M. (2014). The evolution of marketing research. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 26 (5): 706-726.O’Cass, A. ve Ngo, L.V. (2011). Examinig the firm’s value creation process: A managerial perspective of the firm’s value offering strategy and performance. British Journal of Management. 22: 646-671.Özel, Ç. H. ve Kozak, N. (2012). Turizm pazarlaması alanının bibliyometrik profili (2000-2010) ve bir atıf analizi çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 26 (4): 715-733.Palmer, A.L.; Sese, A. ve Montano, J.J. (2005). Tourism and Statistics: Bibliometric Study 1998-2002. Annals of Tourism Research. 32 (1): 167-178.Park, K. ve Janq, S. (2014). Hospitality finance and managerial accounting research: suggesting an interdisciplinary research agenda. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 26 (5): 751-777. Parks, R.B.; Baker, P.C.; Kiser, L.; Oakerson, R.; Ostrom, E.; Ostrom, V.; Percy, S.L.; Vandivort, M.B.; Whitaker, G.P. ve Wilson, R. (1981). Consumers as coproducers of public services: some economic and institutional considerations. Policy Studies Journal. 9 (7): 1001-1011.Payne, A.F.; Storbacka, K. ve Frow, P. (2008). Managing the co-creation value. Journal of the Academy of Marketing Science. 36 (1): 83-96. Pechlaner, H.; Zehrer, A.; Matzler, K. ve Abfalter, D. (2004). A ranking of international tourism and hospitality journals. Journal of Travel Research. 42 (4): 328-332.Prahalad, C.K. ve Ramaswamy, V. (2004). Co-creating unique value with customers. Strategy and Leadership. 32 (3): 4-9. Prebensen, N.K. ve Dahl, J.V.T.I. (2013). Value co-creation significance of tourist resources. Annals of Tourism Research. 42: 240-261. Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics?. Journal of Documentation, 25. 348-349.Robinson, R.N.S; Ritchie, B.W.; Kralj, A.; Solnet, D.J.; Baum, T. ve Ford, R.C. (2014). An Asia Pacific care-periphery futures paradox. Divergent worker and tourist mobilities. Journal of Travel Research. 53 (6): 805-818.Rodgers, S. (2009). The state of technological sophistication and the need for new specialised tertiary degrees in food services. International Journal of Hospitality Management. 28: 71-77.Rousseau, R. (2002). Journal evaluation: Technical and practical issues. Library Trends. 50 (3): 419-439.Ryan, C. (2005). The ranking and rating of academics and journals in tourism research. Tourism Management. 26: 657-662. Saarinen, J. (2006). Traditions of sustainability in tourism studies. Annals of Tourism Research. 33 (4): 1121-1140.Shaw, G.; Bailey, A. ve Williams, A. (2011). Aspects of service-dominant logic and its implications for tourism management: Examples from the hotel industry. Tourism Management. 32: 207-214. Silva, F.J.C.; Camacho, M.A.R.; Vazquez, M.V. ve Florencio, B.P. (2016). Value co-creation and customer loyalty. Journal of Business Research. 69: 1621-1625.Singh, N.; Hu, C. ve Roehl, W.S. (2007). Text mining a decade of progress in hospitality human resource management research: Identifying emerging thematic development. International Journal of Hospitality Management. 26: 131-147.Sökmen, C. ve Özkanlı, O. (2018). Gastronomi turizmi alanyazının gelişimi: Journal of Tourism and Gastronomy Studies dergisinde yayımlanan makaleler üzerine bir inceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 6 (2): 99-127.Şahin, E.; Akdağ, G.; Çakıcı, C. ve Onur, N. (2018). Gastronomi ve mutfak sanatları anabilim dallarında yayınlanan tezlerin bibliyometrik analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2 (1): 30-41. Tang, L. (2014). The application of social psychology theories and concepts inhospitality and tourism studies: A review and research agenda. International Journal of Hospitality Management. 36: 188-196. Tkaczynski, R.A. ve Dolnicar, S. (2016). Word-of mouth-online, offline visual or verbal?. Journal of Travel Research. 55 (1): 481-492Tseng, F.M. ve Chiang, L.L. (2016). Why does customer co-creation improve new travel product performance. Journal of Business Research. 69: 2309-2317. Weed, M. (2009). Progress in sports tourism research? A meta-review and exploration of futures. Tourism Management. 30: 615-628. Vargo, S.L. ve Lusch, R.F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing. 68. 1-17.Yılmaz, M. (1999). Kütüphane ve Bilgi Bilimi Açısından Bibliyometrinin Önemi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yılmaz, G. (2017). Ulusal turizm kongrelerinde gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan bildiriler üzerine bir araştırma. Turizm ve Araştırma Dergisi. 6 (1): 24-39.Zhang, T.C.; Jahromi, M.F. ve Kızıldağ, M. (2018). Value co-creation in a sharing economy. The en of price wars?. International Journal of Hospitality Management. 71: 51-58.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1238-7313
Yazar: Reşat ARICA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3580-2698
Yazar: Abdulkadir ÇORBACI
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: The Netherlands


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { touraj566597, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {263 - 276}, doi = {}, title = {Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ARICA, Reşat and ÇORBACI, Abdulkadir} }
APA ARICA, R , ÇORBACI, A . (2019). Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi. Turizm Akademik Dergisi , 6 (1) , 263-276 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/46702/566597
MLA ARICA, R , ÇORBACI, A . "Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi". Turizm Akademik Dergisi 6 (2019 ): 263-276 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/46702/566597>
Chicago ARICA, R , ÇORBACI, A . "Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi". Turizm Akademik Dergisi 6 (2019 ): 263-276
RIS TY - JOUR T1 - Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi AU - Reşat ARICA , Abdulkadir ÇORBACI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 276 VL - 6 IS - 1 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi %A Reşat ARICA , Abdulkadir ÇORBACI %T Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi %D 2019 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD ARICA, Reşat , ÇORBACI, Abdulkadir . "Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi". Turizm Akademik Dergisi 6 / 1 (Haziran 2019): 263-276 .
AMA ARICA R , ÇORBACI A . Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(1): 263-276.
Vancouver ARICA R , ÇORBACI A . Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(1): 276-263.