Bibliyografi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 15 - 36, 29.12.2021

Öz

Araştırmanın amacı, seyahat acenteciliği “Travel Agency” konusunun uluslararası literatürdeki son 53 yıllık (1967-2020) eğilimini ve gelişimini ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verisini oluşturan ve başlıklarında seyahat acenteciliği (Travel Agency) kavramı geçen 368 makaleye yönelik bilgiler Scopus veri tabanından çekilmiş olup, elde edilen verilerin analizinde belirli parametreler doğrultusunda, Bibliyometrix R-paketi (RStudio yazılımı) bibliyometrix kütüphanesi ve bibliyometrix için bir web arayüz sağlayıcısı uygulama ve açık kaynaklı bir yazılım tasarımı olan Biblioshiny kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan bulgulardan bazıları ele alındığında, seyahat acenteciliği konulu, 180 farklı dergide 368 makalenin olduğu, makalelerin büyük çoğunluğunun çok yazarlı olduğu, en çok makalenin 2020 yılında yayınlandığı, en fazla makale yayınlayan derginin Tourism Management, yazarın Leo Huang’ın, üniversitenin National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism’in olduğu görülmüştür. Ayrıca, yapılan eşbirliktelik, birlikte atıf ağı, çoklu mütekabiliyet ve faktör analizlerinde 2 ve daha fazla kümeden oluşan ağların meydana geldiği görülmüştür. Seyahat acenteciliği konulu makalelerin ortaya çıkmasında ülkeler arasındaki işbirliği açısından bakıldığında ise, ABD’nin diğer ülkelerle en fazla işbirliği yapan ülke olduğu tespit edilmiştir. Ulusal literatürde seyahat acenteciliği konusunu bibliyometrik açıdan inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmaması sebebiyle bu araştırmanın özgünlük arz ettiği, çalışmada ortaya çıkan sonuçların ise uluslararası düzeyde seyahat acenteciliği ile ilgili yapılan araştırmaların gelişim sürecinin görsel anlamda haritalandırılarak okuyucuya aktarılması açısından, gelecekte bu konuda yapılacak olan çalışmalara ışık tutması açısından önem arz ettiği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Ahn, Y. J. Lee, S. K. & Ahn, Y. Y. (2019). Who Are Domestic Travel Agency Users and Who Buys Full Package Trips? A Study of Korean Outbound Travelers, Journal Of Asıan Fınance Economıcs And Busıness, 6(4): 147-158.
 • Akdağ, G., & Üçyıldız, U. H. (2020). Seyahat Acentası Çalışanlarının Cam Tavan Sendromu Algılamaları Ege Bölgesi Seyahat Acentalarında Bir Uygulama, Journal of Business Research - Turk, 12(3): 2540–2654.
 • Akgün, A., & Çizel, B. (2017). Günlük Tur Programları Oluşturmada Veri Madenciliği A Grubu Seyahat Acentası Örneği. Turizm Araştırma Dergisi, 6(1): 73–87.
 • Akoğlan Kozak, M. & Kozak, N. (2000). Türkiye'de Lise, Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Seyahat Acenteciliği Programlarında Okutulan Derslerin Sektörün Beklentilerine Uygunluğu. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11: 57 - 67
 • Aksöz, E. O., & Yücel, E. (2019). Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma Marketing Strategies of Travel Agencies A Research on Group A Travel Agencies in Ankara . Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1093–1107.
 • Al, U. (2008). Türkiye’nin Bilimsel Yayın Politikası: Atıf Dizinlerine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Al, U. (2012). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin yayın ve atıf performansı. Bilig, 62, 1-20
 • Al, U. & Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi kütüphanecilik bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5(1): 19-47.
 • Alagöz, G., Güneş, E. & Uslu, A. (2015). Otel İşletmeleri ve Seyahat Acentaları Yöneticilerinin Sürdürülebilir Turizme Bakış Açısı Bir Alan Araştırması. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 6(14): 83–98.
 • Albayrak, A. & Tüzünkan, D. (2020). Kırsal turizm ve türlerine yönelik hazırlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi, Turkish Studies - Social, 15(1), 845-859. DOI: https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40613
 • Ardıç, Yetiş, Ş. & Çokal, Z. (2018). Kış Turizmi Alanında Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Profili. Journal of Recreation and Tourism Research, 5 (1): 38-52
 • Arıca, R. & Çorbacı, A. (2019). Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi, Turizm Akademik Dergisi, 5 (1): 263-276.
 • Avcı, N., & Ulu, G. G. (2014). İstanbul da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinde Personel Güçlendirme ve İnovasyon İlişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(31), 327–344.
 • Aydın, B. & Aksöz, O. E. (2019). Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (1), 615-636
 • Aylan, S. (2020). Seyahat Acentelerinin Sosyal Medya Paylaşımlarının Göstergebilimsel Analizi: Konya İli Örneği Journal of Recreation and Tourism Research, 7 (4), 689-714.
 • Bahar, E., & Petrova, O. (2019). Türkiye de Seyahat Acentelerinde Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı. Eysad, 4(1), 16–31.
 • Bahçeci, V. & Devrim Yılmaz, Ö. (2020). Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumlarındasunulan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi. Presented At The 5. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu “Dijital Dönüşüm”, İzmir.
 • Benckendorff, P. & Zehrer, A. (2013). A network analysis of tourism research. Annals of Tourism Research. 43: 121-149.
 • Boğan, E., Çalışkan, C. & Dedeoğlu, B. B. (2018). Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi, Turizm Akademik Dergisi, 5 (2), 47-62.
 • Boyraz, M. & Sandıkçı, M. (2018). Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği, 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (4): 873-889.
 • Boyraz, M., & Kabakulak, A. (2020). Türkiye deki Turizm Rehberliği Bölümlerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Bilimsel Yayınlarının Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi (TUTAD), 4(3), 2152–2163.
 • Büyükşalvarcı, A. & Keleş, H. (2019). Turizm Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Açıdan İncelenmesi. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 7(4), 2758–2773. Çakıcı, C., Yıldırım, O. & Karacaoğlu, O. (2013). Ulusal Turizm Kongreleri Bildirilerinin Bibliyometrik Profili. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri.
 • Çatı, K. & Öcel, Y. (2018). Türkiye’de Pazarlama İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3): 508-519
 • Çelik, S. (2019). Turizm Alanında Liderlik Konusu İle İlgili Hazırlanmış Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), 5(4): 516–527.
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö. & Çetin, A. (2016). Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2): 229-263
 • Çiçek, D. & Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği. 26 (4): 734-756.
 • De Nicola, B. (2009). Bibliometrics and citation analysis: from the Science citation index to cybermetrics. Scarecrow Press. p. 417. ISBN 0810867133.
 • Demirbulat, Ö. & Bozok, D. (2015). Presenteeism İşte Varolamama İle Yaşam Doyumu Fiziksel ve Ruhsal İyilik Halinin Etkileşimine Yönelik Seyahat Acentası İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(28): 7-13.
 • Dönbak, E. R. (2020). Kültür ve Turizm Araştırmalarının Bilim Haritalama Teknikleri ile Bibliyometrik Analizi. Journal of Travel and Tourism Research, 17: 52-78
 • Dudek, A., Jaremen, D. E. Michalska-Dudek, I. & Walesiak, (2019). Loyalty Model Proposal of Travel Agency Customers, Sustainability, 11(13).
 • Erdoğan Morçin, S., & Morçin, İ. (2013). Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi Adana’daki Seyahat Acenteleri Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(4): 71-86.
 • Ergün, G. S., & Kalıpçı, M. B. (2020). Turizm ve Şikâyet. Bibliyometrik Bir Analiz. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(3): 444–463.
 • Erkılıç, C. E., & Eren, A. (2020). Seyahat Acentalarında Yaşlı ve Engelli Yerli Turistlere Sunulan Hizmetlerin Değerlendirilmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 55(1): 564–585.
 • Evren, S. & Kozak, N. (2014). Bibliometric analysis of tourism and hospitality related articles published in Turkey. Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25(1): 61-80.
 • Garcia Pozo, A., Marchante Mera, A. J. & Sanchez Ollero, J. L. (2011). Occupational differences in the return on human capital in the Spanish travel agency and hospitality industries, Tourism Economics, 17(6): 1325-1345.
 • Glänzel, W. (2003). Bibliometrics as A Research Field - A course on theory and application of bibliometric indicators. Course Handouts. https://www.researchgate.net/publication/242406991_Bibliometrics_as_a_research_field_A_course_on_theory_and_application_of_bibliometric_indicators (Erişim Tarihi: 28.01.2021)
 • Godin, B. (2006). On the origins of bibliometrics. Scientometrics, 68(1): 109–133
 • Gökkaya, S., Acar, A., & Yıldırım, M. (2017). Ekoturizm Konusunun Lisansüstü Tezlerdeki Bibliyometrik Profili. Karabuk University Journal Of Institute Of Social Sciences, 3: 122–130.
 • Gözen, E. (2020). Rekreasyon Bilim Alanının Geçmişten Günümüze Bibliyometrik Analizi. Gaziantep University Journal Of Social Sciences,19 (2): 572-588
 • Gümüş, A. & Yeksan, Ö. (2019). Ulusal Turizm Kongrelerinde Örgütsel Davranış Alanında Yapılan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi Özel Sayısı, 153-175.
 • İçöz, O. (2014). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • İnce, C., & Gök, T. (2018). Seyahat Acentası Çalışanlarının İş Değerleri Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi. Turkish Studies (Elektronik), 13(30): 179–201.
 • Karasakaloğlu, B . (2020). Kış Turizmi Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17 (3) : 407-426 . DOI: 10.24010/soid.726176
 • Karasözen, B., Bayram, Ö. & Zan, B.U. (2009). 1997­2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi. Türk Kütüphaneciliği 23(1): 4-21
 • Kıdak, L. B., Demir, H. & Özdemir, E. (2017). Bilimsel haritalama yöntemiyle hastane yönetimi alanındaki tematik değişimin analizi. Genel Tıp Dergisi, 27(2): 43-50
 • Kim, J., Franklin, D., Phillips, M. & Hwang, E. (2020). Online Travel Agency Price Presentation: Examining the Influence of Price Dispersion on Travelers' Hotel Preference, Journal Of Travel Research, 59(4), 704-721.
 • Kim, Y. G., Kim, S. & Yoo, J. L. (2012). Travel agency employees' career commitment and turnover intention during the recent global economic crisis, Service Industries Journal, 32 (8), 1247-1264.
 • Kozak, N., Akoğlan Kozak, M. & Kozak, M. (2017). Genel Turizm İlkeler-Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kuo, N.T., Chang, K. C., Cheng, Y. S. & Lai, C. H. (2013). How Service Quality Affects Customer Loyalty in the Travel Agency: The Effects of Customer Satisfaction, Service Recovery, and Perceived Value, Asia Pacific Journal Of Tourism Research, 18(7): 803-822.
 • Lather, A.S., Garg, S. & Vikas, S. (2015). Identifying training problems of travel agency employees across India using structured equation modelling, International Journal Of Indian Culture And Business Management, 10 (4): 409-432.
 • Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Thelwall, M. & López-Cózar, E. D. (2018). Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject categories. Journal of Informetrics, 12(4): 1160-1177.
 • McBurney, M. K. & Novak, P. L. (2002). What is bibliometrics and why should you care?. In Professional Communication Conference, IPCC Proceedings. IEEE International, 108-114. McLeod, B., Litvin, S. W., Heriot, K. C., Jauregui, A. & Dempsey, E. (2018). The Effect Of Delisting A Hotel Market From Online Travel Agency Websites: Evidence From Columbus, Georgia, Tourism Review International, 22(1): 41-48.
 • Mısırlı, İ. (2015). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Olcay, A. & Karaçil, G. (2018) . Helal Turizm Alanının Bibliyometrik Profili. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (15): 289 - 408.
 • Oxford İngilizce Sözlüğü. (2020). Travel agency. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/travel-agency?q=travel+agency (Erişim Tarihi: 27.01.2021)
 • Özinönü, A. K. (1970). Growth in Turkish positive basic sciences, 1933-1966.. Middle East Technical University, Faculty of Arts and Sciences, Ankara
 • Örnek, N. & Karamustafa, K. (2020). Turist Rehberliği Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analiz İle Değerlendirilmesi 1989-2019. Turist Rehberliği Dergisi, 3(2): 115–138.
 • Özcan, İ., Alpar, M. Ö., Ciğer, A. & Doğan, S. (2010). Antalya Şehrindeki Seyahat Acentası Çalışanlarının Stres Kaynakları Belirtileri ve Sonuçlarının Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma. ESOSDER, 9(33): 41–64.
 • Özcan, S. & ÇİZEL, B. (2020). Seyahat Acentası Enformasyon Sistem Başarısının Kullanıcı Perspektifinden İncelenmesi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 10(1): 363–380.
 • Özçoban, E. (2020). İnanç turizmi alanında yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bibliyometrik analizi (1998-2019), Turkish Studies - Social, 15(3): 1363-1375. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41530
 • Özel, Ç. H. & Kozak, N. (2012). Turizm Pazarlaması Alanının Bibliyometrik Profili (2000­2010) ve Bir Atıf Analizi Çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 26(4): 715-733
 • Özüpek, M. N. & Öz, G. (2011). Seyahat Acentelerinde Uygulanan Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin İç Tanıtıma Etkisi Manavgat Örneği. Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 0–0.
 • Polat Üzümcü, T. (2019). Turizm Eğitimi Alanına Yönelik Bibliyometrik Bir Çalışma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4): 1433-1449.
 • Polat Z. A. & Alkan, M. (2015). Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics?, Journal of Documentation, 25: 348-349.
 • Rianthong, N., Dumrongsiri, A. & Kohda, Y. (2016). Improving the multidimensional sequencing of hotel rooms on an online travel agency web site, Electronic Commerce Research And Applications, 17: 74-86.
 • Sarıaltun, P. & Ünlüönen, K. (2019). Seyahat Acentası Yöneticilerinin Kriz Yönetimi Uygulamaları Üzerine Ankara da Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(3): 238–254.
 • Sellers-Rubio, R. & Nicolau-Gonzalbez, J. L. (2010). Assessing performance in services: the travel agency industry, Service Industries Journal, 29(5): 653-667.
 • Shi, P. P. & Hu, Y. (2020). Service Quality Assessment of Travel Agency O2O Model Based on Improved Evidence Theory, Journal Of Quality Assurance In Hospitality & Tourism, 21 (5): 524-541.
 • Şahin, B. (2014). Seyahat Acentası Çalışanlarında Örgütsel Stresin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma İstanbul Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(32): 193–211.
 • Şahin, B. & Cıbıt, Ö. (2016). Mobil Pazarlama ve Online Alışveriş İlişkisine Yönelik Tüketici Algıları Seyahat Acentası Müşterilerine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of International Social Research, 9(44): 1221–1231.
 • Şahin, S. & Acun, A. (2015). Turist Rehberliği Alanının Bibliyometrik Profili Ulusal Turizm Kongreleri Bildirileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (34): 213–234.
 • Tayfun, A., Küçükergin, F. N., Aysen, E., Eren, A. & Özekici, Y. K. (2016). Turizm Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1): 50–69.
 • Temizkan,S. P., Çiçek, D. & Özdemir, C. (2015). Sağlık turizmi konusunda yayınlanan makalelerin bibliyometrikprofili. International Journal of Human Sciences, 12(2): 394-415. doi: 10.14687/ijhs.v12i2.387
 • Tsai, Y. H. (2017). Travel agency managers' perceptions of tourism industry employability, Journal Of Hopitality Leisure Sport & Tourism Education, 20: 122-133.
 • TURSAB. (2007). 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu.http://www.tursab.org.tr/dosya/7221/1618sk05072012tarihlideiiklikilenmihali_7221_3807623.pdf (Erişim Tarihi:27.01.2021)
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü (2020). Seyahat acentesi. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 27.01.2021)
 • Tütüncü, Ö. & Akgündüz, Y. (2012). Seyahat acentelerinde örgüt kültürü ve liderlik arasındaki ilişki Kuşadası bölgesinde bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(1): 59–72.
 • Uygurtürk, H. & Korkmaz, T. (2015). Türkiye deki A Grubu Seyahat Acentalarının Tercih Sıralamasının PROMETHEE Yöntemi ile Belirlenmesi. Business and Economics Research Journal, 6(2): 141–155.
 • Ünal, A. & Özkan, S. (2016). The Use of Information and Communication Technology in Travel Agencies A Research on Agencies That are Members of IATA in Istanbul. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, (12): 255–267.
 • Wittig, G. R. (1978). Documentation Note Statistical Bibliography—A Historical Footnote. Journal of Documentation, 34 (3): 240-241
 • Xie, L., Guan, X., Cheng, Q. & Huan, T. C. (2020). Using customer knowledge for service innovation in travel agency industry, Journal Of Hospitality And Tourism Management, 45: 113-123.
 • Yalçın, H. (2010). Millî Folklor Dergisi'nin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85): 205-211.
 • Yeksan, Ö. & Akbaba, A. (2019). Sürdürülebilir Turizm Makalelerinin Bibliyometrik Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2): 220-231.
 • Yılmaz, G. (2017). Ulusal Turizm Kongrelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanı ile İlgili Yayınlanan Bildiriler Üzerine Bir Araştırma, Turizm ve Araştırma Dergisi, 6 (1): 24-39.

Bibliometric Analysis of International Articles on Travel Agency by Using Sciencemapping Technique: Case of Scopus Database

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 15 - 36, 29.12.2021

Öz

Araştırmanın amacı, seyahat acenteciliği “Travel Agency” konusunun uluslararası literatürdeki son 53 yıllık (1967-2020) eğilimini ve gelişimini ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verisini oluşturan ve başlıklarında seyahat acenteciliği (Travel Agency) kavramı geçen 368 makaleye yönelik bilgiler Scopus veri tabanından çekilmiş olup, elde edilen verilerin analizinde belirli parametreler doğrultusunda, Bibliyometrix R-paketi (RStudio yazılımı) bibliyometrix kütüphanesi ve bibliyometrix için bir web arayüz sağlayıcısı uygulama ve açık kaynaklı bir yazılım tasarımı olan Biblioshiny kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan bulgulardan bazıları ele alındığında, seyahat acenteciliği konulu, 180 farklı dergide 368 makalenin olduğu, makalelerin büyük çoğunluğunun çok yazarlı olduğu, en çok makalenin 2020 yılında yayınlandığı, en fazla makale yayınlayan derginin Tourism Management, yazarın Leo Huang’ın, üniversitenin National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism’in olduğu görülmüştür. Ayrıca, yapılan eşbirliktelik, birlikte atıf ağı, çoklu mütekabiliyet ve faktör analizlerinde 2 ve daha fazla kümeden oluşan ağların meydana geldiği görülmüştür. Seyahat acenteciliği konulu makalelerin ortaya çıkmasında ülkeler arasındaki işbirliği açısından bakıldığında ise, ABD’nin diğer ülkelerle en fazla işbirliği yapan ülke olduğu tespit edilmiştir. Ulusal literatürde seyahat acenteciliği konusunu bibliyometrik açıdan inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmaması sebebiyle bu araştırmanın özgünlük arz ettiği, çalışmada ortaya çıkan sonuçların ise uluslararası düzeyde seyahat acenteciliği ile ilgili yapılan araştırmaların gelişim sürecinin görsel anlamda haritalandırılarak okuyucuya aktarılması açısından, gelecekte bu konuda yapılacak olan çalışmalara ışık tutması açısından önem arz ettiği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Ahn, Y. J. Lee, S. K. & Ahn, Y. Y. (2019). Who Are Domestic Travel Agency Users and Who Buys Full Package Trips? A Study of Korean Outbound Travelers, Journal Of Asıan Fınance Economıcs And Busıness, 6(4): 147-158.
 • Akdağ, G., & Üçyıldız, U. H. (2020). Seyahat Acentası Çalışanlarının Cam Tavan Sendromu Algılamaları Ege Bölgesi Seyahat Acentalarında Bir Uygulama, Journal of Business Research - Turk, 12(3): 2540–2654.
 • Akgün, A., & Çizel, B. (2017). Günlük Tur Programları Oluşturmada Veri Madenciliği A Grubu Seyahat Acentası Örneği. Turizm Araştırma Dergisi, 6(1): 73–87.
 • Akoğlan Kozak, M. & Kozak, N. (2000). Türkiye'de Lise, Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Seyahat Acenteciliği Programlarında Okutulan Derslerin Sektörün Beklentilerine Uygunluğu. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11: 57 - 67
 • Aksöz, E. O., & Yücel, E. (2019). Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma Marketing Strategies of Travel Agencies A Research on Group A Travel Agencies in Ankara . Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1093–1107.
 • Al, U. (2008). Türkiye’nin Bilimsel Yayın Politikası: Atıf Dizinlerine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Al, U. (2012). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin yayın ve atıf performansı. Bilig, 62, 1-20
 • Al, U. & Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi kütüphanecilik bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5(1): 19-47.
 • Alagöz, G., Güneş, E. & Uslu, A. (2015). Otel İşletmeleri ve Seyahat Acentaları Yöneticilerinin Sürdürülebilir Turizme Bakış Açısı Bir Alan Araştırması. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 6(14): 83–98.
 • Albayrak, A. & Tüzünkan, D. (2020). Kırsal turizm ve türlerine yönelik hazırlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi, Turkish Studies - Social, 15(1), 845-859. DOI: https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40613
 • Ardıç, Yetiş, Ş. & Çokal, Z. (2018). Kış Turizmi Alanında Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Profili. Journal of Recreation and Tourism Research, 5 (1): 38-52
 • Arıca, R. & Çorbacı, A. (2019). Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi, Turizm Akademik Dergisi, 5 (1): 263-276.
 • Avcı, N., & Ulu, G. G. (2014). İstanbul da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinde Personel Güçlendirme ve İnovasyon İlişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(31), 327–344.
 • Aydın, B. & Aksöz, O. E. (2019). Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (1), 615-636
 • Aylan, S. (2020). Seyahat Acentelerinin Sosyal Medya Paylaşımlarının Göstergebilimsel Analizi: Konya İli Örneği Journal of Recreation and Tourism Research, 7 (4), 689-714.
 • Bahar, E., & Petrova, O. (2019). Türkiye de Seyahat Acentelerinde Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı. Eysad, 4(1), 16–31.
 • Bahçeci, V. & Devrim Yılmaz, Ö. (2020). Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumlarındasunulan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi. Presented At The 5. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu “Dijital Dönüşüm”, İzmir.
 • Benckendorff, P. & Zehrer, A. (2013). A network analysis of tourism research. Annals of Tourism Research. 43: 121-149.
 • Boğan, E., Çalışkan, C. & Dedeoğlu, B. B. (2018). Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi, Turizm Akademik Dergisi, 5 (2), 47-62.
 • Boyraz, M. & Sandıkçı, M. (2018). Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği, 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (4): 873-889.
 • Boyraz, M., & Kabakulak, A. (2020). Türkiye deki Turizm Rehberliği Bölümlerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Bilimsel Yayınlarının Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi (TUTAD), 4(3), 2152–2163.
 • Büyükşalvarcı, A. & Keleş, H. (2019). Turizm Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Açıdan İncelenmesi. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 7(4), 2758–2773. Çakıcı, C., Yıldırım, O. & Karacaoğlu, O. (2013). Ulusal Turizm Kongreleri Bildirilerinin Bibliyometrik Profili. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri.
 • Çatı, K. & Öcel, Y. (2018). Türkiye’de Pazarlama İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3): 508-519
 • Çelik, S. (2019). Turizm Alanında Liderlik Konusu İle İlgili Hazırlanmış Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), 5(4): 516–527.
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö. & Çetin, A. (2016). Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2): 229-263
 • Çiçek, D. & Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği. 26 (4): 734-756.
 • De Nicola, B. (2009). Bibliometrics and citation analysis: from the Science citation index to cybermetrics. Scarecrow Press. p. 417. ISBN 0810867133.
 • Demirbulat, Ö. & Bozok, D. (2015). Presenteeism İşte Varolamama İle Yaşam Doyumu Fiziksel ve Ruhsal İyilik Halinin Etkileşimine Yönelik Seyahat Acentası İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(28): 7-13.
 • Dönbak, E. R. (2020). Kültür ve Turizm Araştırmalarının Bilim Haritalama Teknikleri ile Bibliyometrik Analizi. Journal of Travel and Tourism Research, 17: 52-78
 • Dudek, A., Jaremen, D. E. Michalska-Dudek, I. & Walesiak, (2019). Loyalty Model Proposal of Travel Agency Customers, Sustainability, 11(13).
 • Erdoğan Morçin, S., & Morçin, İ. (2013). Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi Adana’daki Seyahat Acenteleri Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(4): 71-86.
 • Ergün, G. S., & Kalıpçı, M. B. (2020). Turizm ve Şikâyet. Bibliyometrik Bir Analiz. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(3): 444–463.
 • Erkılıç, C. E., & Eren, A. (2020). Seyahat Acentalarında Yaşlı ve Engelli Yerli Turistlere Sunulan Hizmetlerin Değerlendirilmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 55(1): 564–585.
 • Evren, S. & Kozak, N. (2014). Bibliometric analysis of tourism and hospitality related articles published in Turkey. Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25(1): 61-80.
 • Garcia Pozo, A., Marchante Mera, A. J. & Sanchez Ollero, J. L. (2011). Occupational differences in the return on human capital in the Spanish travel agency and hospitality industries, Tourism Economics, 17(6): 1325-1345.
 • Glänzel, W. (2003). Bibliometrics as A Research Field - A course on theory and application of bibliometric indicators. Course Handouts. https://www.researchgate.net/publication/242406991_Bibliometrics_as_a_research_field_A_course_on_theory_and_application_of_bibliometric_indicators (Erişim Tarihi: 28.01.2021)
 • Godin, B. (2006). On the origins of bibliometrics. Scientometrics, 68(1): 109–133
 • Gökkaya, S., Acar, A., & Yıldırım, M. (2017). Ekoturizm Konusunun Lisansüstü Tezlerdeki Bibliyometrik Profili. Karabuk University Journal Of Institute Of Social Sciences, 3: 122–130.
 • Gözen, E. (2020). Rekreasyon Bilim Alanının Geçmişten Günümüze Bibliyometrik Analizi. Gaziantep University Journal Of Social Sciences,19 (2): 572-588
 • Gümüş, A. & Yeksan, Ö. (2019). Ulusal Turizm Kongrelerinde Örgütsel Davranış Alanında Yapılan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi Özel Sayısı, 153-175.
 • İçöz, O. (2014). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • İnce, C., & Gök, T. (2018). Seyahat Acentası Çalışanlarının İş Değerleri Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi. Turkish Studies (Elektronik), 13(30): 179–201.
 • Karasakaloğlu, B . (2020). Kış Turizmi Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17 (3) : 407-426 . DOI: 10.24010/soid.726176
 • Karasözen, B., Bayram, Ö. & Zan, B.U. (2009). 1997­2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi. Türk Kütüphaneciliği 23(1): 4-21
 • Kıdak, L. B., Demir, H. & Özdemir, E. (2017). Bilimsel haritalama yöntemiyle hastane yönetimi alanındaki tematik değişimin analizi. Genel Tıp Dergisi, 27(2): 43-50
 • Kim, J., Franklin, D., Phillips, M. & Hwang, E. (2020). Online Travel Agency Price Presentation: Examining the Influence of Price Dispersion on Travelers' Hotel Preference, Journal Of Travel Research, 59(4), 704-721.
 • Kim, Y. G., Kim, S. & Yoo, J. L. (2012). Travel agency employees' career commitment and turnover intention during the recent global economic crisis, Service Industries Journal, 32 (8), 1247-1264.
 • Kozak, N., Akoğlan Kozak, M. & Kozak, M. (2017). Genel Turizm İlkeler-Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kuo, N.T., Chang, K. C., Cheng, Y. S. & Lai, C. H. (2013). How Service Quality Affects Customer Loyalty in the Travel Agency: The Effects of Customer Satisfaction, Service Recovery, and Perceived Value, Asia Pacific Journal Of Tourism Research, 18(7): 803-822.
 • Lather, A.S., Garg, S. & Vikas, S. (2015). Identifying training problems of travel agency employees across India using structured equation modelling, International Journal Of Indian Culture And Business Management, 10 (4): 409-432.
 • Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Thelwall, M. & López-Cózar, E. D. (2018). Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject categories. Journal of Informetrics, 12(4): 1160-1177.
 • McBurney, M. K. & Novak, P. L. (2002). What is bibliometrics and why should you care?. In Professional Communication Conference, IPCC Proceedings. IEEE International, 108-114. McLeod, B., Litvin, S. W., Heriot, K. C., Jauregui, A. & Dempsey, E. (2018). The Effect Of Delisting A Hotel Market From Online Travel Agency Websites: Evidence From Columbus, Georgia, Tourism Review International, 22(1): 41-48.
 • Mısırlı, İ. (2015). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Olcay, A. & Karaçil, G. (2018) . Helal Turizm Alanının Bibliyometrik Profili. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (15): 289 - 408.
 • Oxford İngilizce Sözlüğü. (2020). Travel agency. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/travel-agency?q=travel+agency (Erişim Tarihi: 27.01.2021)
 • Özinönü, A. K. (1970). Growth in Turkish positive basic sciences, 1933-1966.. Middle East Technical University, Faculty of Arts and Sciences, Ankara
 • Örnek, N. & Karamustafa, K. (2020). Turist Rehberliği Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analiz İle Değerlendirilmesi 1989-2019. Turist Rehberliği Dergisi, 3(2): 115–138.
 • Özcan, İ., Alpar, M. Ö., Ciğer, A. & Doğan, S. (2010). Antalya Şehrindeki Seyahat Acentası Çalışanlarının Stres Kaynakları Belirtileri ve Sonuçlarının Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma. ESOSDER, 9(33): 41–64.
 • Özcan, S. & ÇİZEL, B. (2020). Seyahat Acentası Enformasyon Sistem Başarısının Kullanıcı Perspektifinden İncelenmesi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 10(1): 363–380.
 • Özçoban, E. (2020). İnanç turizmi alanında yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bibliyometrik analizi (1998-2019), Turkish Studies - Social, 15(3): 1363-1375. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41530
 • Özel, Ç. H. & Kozak, N. (2012). Turizm Pazarlaması Alanının Bibliyometrik Profili (2000­2010) ve Bir Atıf Analizi Çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 26(4): 715-733
 • Özüpek, M. N. & Öz, G. (2011). Seyahat Acentelerinde Uygulanan Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin İç Tanıtıma Etkisi Manavgat Örneği. Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 0–0.
 • Polat Üzümcü, T. (2019). Turizm Eğitimi Alanına Yönelik Bibliyometrik Bir Çalışma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4): 1433-1449.
 • Polat Z. A. & Alkan, M. (2015). Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics?, Journal of Documentation, 25: 348-349.
 • Rianthong, N., Dumrongsiri, A. & Kohda, Y. (2016). Improving the multidimensional sequencing of hotel rooms on an online travel agency web site, Electronic Commerce Research And Applications, 17: 74-86.
 • Sarıaltun, P. & Ünlüönen, K. (2019). Seyahat Acentası Yöneticilerinin Kriz Yönetimi Uygulamaları Üzerine Ankara da Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(3): 238–254.
 • Sellers-Rubio, R. & Nicolau-Gonzalbez, J. L. (2010). Assessing performance in services: the travel agency industry, Service Industries Journal, 29(5): 653-667.
 • Shi, P. P. & Hu, Y. (2020). Service Quality Assessment of Travel Agency O2O Model Based on Improved Evidence Theory, Journal Of Quality Assurance In Hospitality & Tourism, 21 (5): 524-541.
 • Şahin, B. (2014). Seyahat Acentası Çalışanlarında Örgütsel Stresin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma İstanbul Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(32): 193–211.
 • Şahin, B. & Cıbıt, Ö. (2016). Mobil Pazarlama ve Online Alışveriş İlişkisine Yönelik Tüketici Algıları Seyahat Acentası Müşterilerine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of International Social Research, 9(44): 1221–1231.
 • Şahin, S. & Acun, A. (2015). Turist Rehberliği Alanının Bibliyometrik Profili Ulusal Turizm Kongreleri Bildirileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (34): 213–234.
 • Tayfun, A., Küçükergin, F. N., Aysen, E., Eren, A. & Özekici, Y. K. (2016). Turizm Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1): 50–69.
 • Temizkan,S. P., Çiçek, D. & Özdemir, C. (2015). Sağlık turizmi konusunda yayınlanan makalelerin bibliyometrikprofili. International Journal of Human Sciences, 12(2): 394-415. doi: 10.14687/ijhs.v12i2.387
 • Tsai, Y. H. (2017). Travel agency managers' perceptions of tourism industry employability, Journal Of Hopitality Leisure Sport & Tourism Education, 20: 122-133.
 • TURSAB. (2007). 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu.http://www.tursab.org.tr/dosya/7221/1618sk05072012tarihlideiiklikilenmihali_7221_3807623.pdf (Erişim Tarihi:27.01.2021)
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü (2020). Seyahat acentesi. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 27.01.2021)
 • Tütüncü, Ö. & Akgündüz, Y. (2012). Seyahat acentelerinde örgüt kültürü ve liderlik arasındaki ilişki Kuşadası bölgesinde bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(1): 59–72.
 • Uygurtürk, H. & Korkmaz, T. (2015). Türkiye deki A Grubu Seyahat Acentalarının Tercih Sıralamasının PROMETHEE Yöntemi ile Belirlenmesi. Business and Economics Research Journal, 6(2): 141–155.
 • Ünal, A. & Özkan, S. (2016). The Use of Information and Communication Technology in Travel Agencies A Research on Agencies That are Members of IATA in Istanbul. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, (12): 255–267.
 • Wittig, G. R. (1978). Documentation Note Statistical Bibliography—A Historical Footnote. Journal of Documentation, 34 (3): 240-241
 • Xie, L., Guan, X., Cheng, Q. & Huan, T. C. (2020). Using customer knowledge for service innovation in travel agency industry, Journal Of Hospitality And Tourism Management, 45: 113-123.
 • Yalçın, H. (2010). Millî Folklor Dergisi'nin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85): 205-211.
 • Yeksan, Ö. & Akbaba, A. (2019). Sürdürülebilir Turizm Makalelerinin Bibliyometrik Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2): 220-231.
 • Yılmaz, G. (2017). Ulusal Turizm Kongrelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanı ile İlgili Yayınlanan Bildiriler Üzerine Bir Araştırma, Turizm ve Araştırma Dergisi, 6 (1): 24-39.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan AYLAN (Sorumlu Yazar)
Selçuk Üniversitesi
0000-0002-7262-4440
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @bibliyografi { touraj879710, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {15 - 36}, doi = {}, title = {Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği}, key = {cite}, author = {Aylan, Serkan} }
APA Aylan, S. (2021). Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği . Turizm Akademik Dergisi , 8 (2) , 15-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/67401/879710
MLA Aylan, S. "Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği" . Turizm Akademik Dergisi 8 (2021 ): 15-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/67401/879710>
Chicago Aylan, S. "Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği". Turizm Akademik Dergisi 8 (2021 ): 15-36
RIS TY - JOUR T1 - Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği AU - Serkan Aylan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 36 VL - 8 IS - 2 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği %A Serkan Aylan %T Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği %D 2021 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Aylan, Serkan . "Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği". Turizm Akademik Dergisi 8 / 2 (Aralık 2021): 15-36 .
AMA Aylan S. Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği. Turizm Akademik Dergisi. 2021; 8(2): 15-36.
Vancouver Aylan S. Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği. Turizm Akademik Dergisi. 2021; 8(2): 15-36.
IEEE S. Aylan , "Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği", Turizm Akademik Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 15-36, Ara. 2021