EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MARKA KİŞİLİĞİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1, 0 - 0, 26.06.2015

Öz

Pazarlama literatüründe marka kişiliği ile ilgili çalışmalar, algılanan marka kişiliğinin ölçümünde öncü bir çalışma olan Aaker’in (1997) çalışmasından sonra gittikçe artmaktadır. Marka kişiliği ile ilgili çalışmalar ürün markalarından hizmet markalarına, kurum markalarına ve kar amacı gütmeyen organizasyon markalarına doğru genişlemiştir. Bu çalışmada bir kamu kurumunun kurum marka kişiliğinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Kurumun algılanan marka kişiliği hem dış müşterilerin hem de iç müşterilerin bakış açısı ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre iki grup arasında on kişilik özelliği ile ilgili farklılık bulunmaktadır. Faktör analizi sonuçlarına göre yedi adet faktör oluşmuştur ve bu faktörler ile ilgili algılamalar cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyi gibi demografik özelliklere göre farklılaşmaktadır.

Kaynakça

 • Ahmet Hamdi İslamoğlu, Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul 2006.
 • Aktepe ve Baş, ‘’Marka Bilgisi Sürecinde Marka Farkındalığı ve Algılanan Kalite (Beklenti) İlişkisi ve GSM Sektörüne Yönelik Bir Analiz.’’, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.10.1, Ankara 2008, s. 1-16.
 • Arild Wæraas, "Can Public Sector Organizations be Coherent Corporate Brands?." Marketing Theory, 2008, 8.2, s. 205-221.
 • David Allen Aaker, Marka Değeri Yönetimi, Media-Cat Yayınları, İstanbul 1997.
 • Davies, Chun, Silva, Roper, ‘’A Corporate Character Scale to Assess Employee and Customer Views of Organization Reputation. Corporate Reputation Review, 2004, 7.2, s. 125-146.
 • Hair , Anderson , Tatham , Black, Multivariate Data Analysis. 5. Basım. New Jersey: Prentice Hall 1998, s.113-385.
 • Heding, Knudtzen, Bjerre, Brand Management, Londra ve New York 2009, Routledge.
 • İzzet Bozkurt, Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar, MediaCat, İstanbul 2013.
 • Jean- Noel Kapferer, The New Strategic Brand Management: Advanced İnsights and Strategic Thinking. Kogan Page Publishers, 2012.
 • Kevin Keller, Strategic Brand Management: Global Edition. Pearson Higher Ed, 2013.
 • Nurhan Babür Tosun, İletişim Temelli Marka Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul 2010.
 • Özgüven ve Karataş, ‘’Tüketicilerin Marka Kişiliği Algılamalarının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi: Mc
 • Donald’s ve Burger King’’, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, s. 140-144, 2010
 • Philip Kotler, Marketing Management, International Edition. Amerika: Prentice Hall 2003.
 • Roper ve Davies, ‘’The Corporate Brand: Dealing with Multiple Stakeholders’’, Journal of Marketing Management, 2007, 23.1-2, s.75-90.
 • Serkan Akgün, ‘’Reklam Müziğinin Marka Kişiliği Oluşumuna Katkısı: Bir Araştırma’’, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü( Doktora Tezi),İstanbul 2007, s. 3-40.
 • Simoes ve Dibb, ‘’Rethinking the Brand Concept: New Brand Orientation’’, Corporate Communications: An International Journal, 2001, 6.4, s. 217-224.
 • Wallace ve De Chernatony, ‘’ Classifying, İdentifying and Managing the Service Brand Saboteur’’, The Service Industries Journal, 2008, 28.1–2, s.151–65.
 • Whelan, S., Davies, G., Walsh, M., & Bourke, R., Public sector corporate branding and customer orientation. Journal of Business Research, 2010 63(11), 1164-1171, 2010.

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sahavet Gürdal>


Eylem Karaca Çetin>

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2015
Gönderilme Tarihi 19 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gürdal, S. & Karaca Çetin, E. (2015). MARKA KİŞİLİĞİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi , 4 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf/issue/27458/288702