Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1, 1 - 22, 31.01.2020
https://doi.org/10.24315/tred.537847

Öz

Bu araştırmada, sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde yaptıkları uygulamalar ve karşılaştıkları güçlüklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması çerçevesinde şekillendirilmiş olup, verilerin toplanmasında hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formalarından yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla ulaşılabilen sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan 10 sınıf öğretmeni ile çalışma yürütülmüştür. Veriler yarı-yapılandırılmış mülakat tekniğiyle elde edilmiştir.  Bu veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. Veri analizi sürecinde Nvivo 9.0 programından yararlanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerle ilgili bilgi seviyelerinin yetersiz, ilgili konuda veli-öğretmen işbirliğinin zayıf ve öğretmenlerin bu güçlüklere çözüm getirme noktasında yeterli desteği alamadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin bu öğrencileri belirleyebildikleri, aileleriyle gerekli iletişimi kurduğu ve bu çocukların sosyal ortamlarda desteklenmesi ve akranları tarafından kabulü için çalışmalar yaptığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde öğretimin bireyselleştirilmesi anlamında öğretim sürecinde bir takım uygulamalar yaptıkları, uygulamalarda bazı sorunlarla karşılaştığı ve bu sorunların üstesinden gelebilmek için destek aldığı da ifade edilmiştir. Çalışmanın sonunda sınıf öğretmenlerinin özel gereksinimli çocuklara daha kaliteli eğitim vermelerine yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur. 

Kaynakça

 • Akçamete, A. G. (2012). Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Altun, T., & Gülben, A. (2009). Okulöncesinde özel gereksinim duyan çocukların eğitimindeki uygulamalar ve karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 253-272.
 • Altun, T., & Uzuner, F. G. (2016). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimine yönelik görüşleri. International Journal of Social Science, 33-49.
 • Avcıoğlu, H. (2011). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı (bep) hazırlamaya ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 39-53.
 • Babaoğlan, E., & Yılmaz, Ş. (2010). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimindeki yeterlilikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 345-354.
 • Batu, S. (Eds.). (2015). Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Batu, S. (2000). Kaynaştırma, destek hizmetler ve kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 35-47.
 • Batu, S., & Kırcaali-İftar, G. (2005). Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Batu, S., Kırcaali-İftar, G., & Uzuner, Y. (2004). Özel gereksinimli öğrencileri kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesindeki öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. Anakara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon.
 • Demir, M., & Açar, S. (2011). Kaynaştırma eğitimi konusunda tecrübeli sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 719-732.
 • Diken, İ. (2015). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eripek, S. (2005). Özel Eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
 • Erişkin, A., Kıraç, S., & Ertuğrul, Y. (2012). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 200-213.
 • Freeman, S., & Alkin, M. (2000). Genel eğitim ve özel eğitim ortamlarında zihinsel engelli çocukların akademik ve sosyal başarıları. Remedialand Special Education, 3-18.
 • İlgar, Ş. (2017). Öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilerle ilgili farkındalığının incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 313-338.
 • Kargın, T., Güldenoğlu, B., & Şahin, F. (2010). Genel eğitim sınıflarındaki özel gereksinimli öğrenciler için yapılması gereken uyarlamalara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.
 • Kırcaali-İftar, G. (1998). Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Olçay-Gül, S., & Vuran, S. (2015). Normal sınıflara devam eden özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar. Eğitim ve Bilim, 169-195.
 • Olson, J., & Platt, J. (2004). Teaching Children and Adolescents With Special Needs. New Jersey: Prentice Hall.
 • Özokçu, O. (Eds.). (2013). Özel Eğitim. Ankara: Maya Akademi.
 • Rosenberg, M., Westling, D., & McLeskey, J. (2008). Special Education for Today's Teachers: An Introduction. Upper Saddle River: Prentice Hall.
 • Sadioğlu, Ö. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Sorunları, Beklentileri ve Önerilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Bursa.
 • Sadioğlu, Ö., Batu, S., & Bilgin, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 399-432.
 • Saraç, T., & Çolak, A. (2012). Kaynaştırma uygulamaları sürecinde ilköğretim sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş ve önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13-28.
 • Shaw, R. A. (2011). Employing universal design for learning. New Directions for Student Services, 21-33.
 • Shevlin, M., Winter, E., & Flynn, P. (2013). Developing ınclusive practice: teacher perceptions of opportunities and constraints in there public of Ireland. International Journal of Inclusive Education, 1119-1133.
 • Smith, T. E., Polloway, E. A., & Patton, J. R. (2008). Teaching Students With Special Needs in Iclusive Settings. Boston: Merrill Prentice Hall.
 • Sucuoğlu, B. (2006). Etkili Kaynaştırma Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Sucuoğlu, B., & Kargın, T. (2006). Kaynaştırma Uygulamaları: Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Şahbaz, Ü., & Kalay, G. (2010). Okulöncesi eğitimi öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 116-135.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taner ALTUN>
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9946-7257
Türkiye


Tunahan FİLİZ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-3149-8783
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Altun, T. & Filiz, T. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi . Trakya Eğitim Dergisi , 10 (1) , 1-22 . DOI: 10.24315/tred.537847