Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DRAMATİZASYON YÖNTEMİNİN FİİL ÖĞRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2, 727 - 742, 30.05.2022
https://doi.org/10.24315/tred.928921

Öz

Araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dramatizasyon yönteminin fiil öğretimi üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Hatay ili, Antakya merkez ilçesinde öğrenim gören A1 seviyesinde ve 7-12 yaş aralığında olan 42 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Öğrencilerin 21’i deney grubuna 21’i ise kontrol grubuna yansız olarak atanmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından oluşturulan 24 soruluk Fiil Başarı Testi (FBT) ve öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla Öğrenci Görüşme Formu kullanılmıştır. 5 haftalık bir süreçte tamamlanan çalışmada fiil öğretimi, deney grubu öğrencilerine dramatizasyon yöntemi ile uygulanmış, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemle anlatılmıştır. Araştırma sonucunda; dramatizasyon yöntemiyle fiillerin anlatıldığı deney grubu ile geleneksel yöntemle fiillerin anlatıldığı kontrol grubunun fiil başarı puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca deney grubunun ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkeninin ise fiil öğrenimi konusunda deney ve kontrol grubu öğrencileri üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı saptanmıştır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, H.Ö. (2013). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Atay, M. (2007). İngilizce dersinde oyunlarla kelime öğretiminin okuduğunu anlamaya etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Aynal, S. (1989). Dramatizasyon yönteminin yabancı dil öğretimi üzerine etkisi. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana.
 • Biçer, N. (2011). Kıpçak dönemi eserlerinin yabancılara Türkçe öğretimi açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E. , Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cömertpay, B. (2006). Dramanın beş-altı yaş grubu çocuklarının dil edinimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Demircioğlu, Ş. (2008). Teaching English vocabulary to young learners via drama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Durmuşcan, A. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde fiillerin pandomim tekniği ile öğretiminin etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Analiz. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı - SETA.
 • Er, O., Biçer, N. Ve Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(2). 51-69.
 • Erdoğan, C. (2016). Yaratıcı drama yönteminin ilkokul ikinci sınıf İngilizce dersi meyveler (fruits) ünitesindeki sözcük öğrenme başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ertuğrul, M. ve Yıldırım, S. (2015). Yaratıcı dramanın yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanımı. International Journal of Languages’ Education and Teaching. ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – Germany Udes 2015, 1639-1647.
 • Gaudart, H. (1990). Using Drama Techniques in Language Teaching. U.S Department of Educatıon Office of Educational Research and Improvement Educatıonal Resources Informatıon Center. ED 366197. p. 230-238. http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal (Erişim Tarihi: 20 April 2021).
 • Güllü, M. (2009). Dramatizasyon yönteminin yabancı dil öğretimi üzerindeki etkisi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güney, S. (2009). Drama tekniklerinin ilköğretim 4 ve 5. sınıflarda kullanımı (Dede Korkut hikâyeleri örneği) Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Karadağ, E. ve Çalışkan, N. (2008). Kuramdan uygulamaya ilköğretimde drama. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karahan, L. (2012). Türkçede söz dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Karakuş, N., & Ökten, C. E. (2018). Teaching semantically stereotyped compound verbs through drama technique with using Karagöz and Hacivat Plays in Teaching Turkish as a foreign language. International Online Journal of Educational Sciences, 10(1), 259-275.
 • Kardaş, N. (2018). Drama etkinliklerinin 7. Sınıf öğrencilerin Türkçe dersi konuşma becerisi ve kaygısına etkisi: Karma yöntem araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.
 • Kodaz, A. (2007). Ortaöğretim 9. sınıflarda dil öğretiminde drama yönteminin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Maden, S. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe dersinde drama yönteminin temel dil becerilerinin kazanımına etkisi (sevgi teması örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Maley, A. ve Duff, A. (1982). Drama techniques. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • O'Gara, P. (2008). To be or have not been: learning language tenses through drama. Issues in Educational Research, 18(2), 156-166.
 • Önder, A. (2016). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama kuramsal temellerle uygulama teknikleri ve örnekleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Şen, Y. F. ve Özkorul, G. (2016). Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir eşik: Sığınmacı krizi bağlamında bir değerlendirme. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(2), 86-119.
 • Şenol, Z. (2011). Deyimlerin yaratıcı drama yöntemiyle öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Taşkıran, S. (2005). Drama yöntemi ile ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinin işlenişinin öğrenme ve öğrencilerin benlik kavramına etkisi yönünden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Terzier, C. (2012). The use of creative drama as as ınstructional strategy to enhance vocabulary of 7th and 8th grade students in primary schools. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Umutlu, A. (2004). Dramatizasyon yönteminin yabancı dil öğretimi üzerindeki etkisi ve dramatizasyon yöntemi ile sıfatların öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • URL1: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik Erişim Tarihi: 20.08.2019 01.45.
 • URL 2: https://pictes.meb.gov.tr/izleme Erişim Tarihi: 19.08.2019 05.01
 • URL 3: https://pictes.meb.gov.tr/izleme/Haberler/Details/21 Erişim Tarihi: 07.08.2019 21.34
 • URL 4: https://piktes.gov.tr. Erişim Tarihi: 26.08.2019 21.42

The Effect of Dramatization Method on Verb Teaching in Teaching Turkish Language to Foreigners

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2, 727 - 742, 30.05.2022
https://doi.org/10.24315/tred.928921

Öz

This study aims to determine the effect of dramatization method on verb learning in teaching the Turkish language to foreign students The study group consisted of 42 foreign students between the ages of 7-12 and A1 level and studying in Antakya, Hatay in 2017-2018 academic year. In the research, an experimental design with pre-test and post-test control group was used. 21 of the students were randomly assigned to the experimental group and 21 to the control group. As a data collection tool, the Verb Achievement Test with 24 questions created by the researcher and the Student Interview Form were used to determine student views. In the study, which was completed in a period of 5 weeks, verb teaching was applied to the experimental group students with the dramatization method, and in the control group it was done by the traditional method. As a result of the research; it was figured out that there was a significant difference between the experimental group in which verbs were explained with the dramatization method and the control group in which verbs were explained with the traditional method, in favor of the experimental group according to the Verb Achievement Scores (VAT). Also, it was concluded that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental group in favor of the post-test. It was determined that the gender variable did not make a significant difference in the verb learning of the experimental and control group students.

Kaynakça

 • Adıgüzel, H.Ö. (2013). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Atay, M. (2007). İngilizce dersinde oyunlarla kelime öğretiminin okuduğunu anlamaya etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Aynal, S. (1989). Dramatizasyon yönteminin yabancı dil öğretimi üzerine etkisi. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana.
 • Biçer, N. (2011). Kıpçak dönemi eserlerinin yabancılara Türkçe öğretimi açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E. , Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cömertpay, B. (2006). Dramanın beş-altı yaş grubu çocuklarının dil edinimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Demircioğlu, Ş. (2008). Teaching English vocabulary to young learners via drama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Durmuşcan, A. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde fiillerin pandomim tekniği ile öğretiminin etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Analiz. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı - SETA.
 • Er, O., Biçer, N. Ve Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(2). 51-69.
 • Erdoğan, C. (2016). Yaratıcı drama yönteminin ilkokul ikinci sınıf İngilizce dersi meyveler (fruits) ünitesindeki sözcük öğrenme başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ertuğrul, M. ve Yıldırım, S. (2015). Yaratıcı dramanın yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanımı. International Journal of Languages’ Education and Teaching. ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – Germany Udes 2015, 1639-1647.
 • Gaudart, H. (1990). Using Drama Techniques in Language Teaching. U.S Department of Educatıon Office of Educational Research and Improvement Educatıonal Resources Informatıon Center. ED 366197. p. 230-238. http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal (Erişim Tarihi: 20 April 2021).
 • Güllü, M. (2009). Dramatizasyon yönteminin yabancı dil öğretimi üzerindeki etkisi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güney, S. (2009). Drama tekniklerinin ilköğretim 4 ve 5. sınıflarda kullanımı (Dede Korkut hikâyeleri örneği) Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Karadağ, E. ve Çalışkan, N. (2008). Kuramdan uygulamaya ilköğretimde drama. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karahan, L. (2012). Türkçede söz dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Karakuş, N., & Ökten, C. E. (2018). Teaching semantically stereotyped compound verbs through drama technique with using Karagöz and Hacivat Plays in Teaching Turkish as a foreign language. International Online Journal of Educational Sciences, 10(1), 259-275.
 • Kardaş, N. (2018). Drama etkinliklerinin 7. Sınıf öğrencilerin Türkçe dersi konuşma becerisi ve kaygısına etkisi: Karma yöntem araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.
 • Kodaz, A. (2007). Ortaöğretim 9. sınıflarda dil öğretiminde drama yönteminin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Maden, S. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe dersinde drama yönteminin temel dil becerilerinin kazanımına etkisi (sevgi teması örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Maley, A. ve Duff, A. (1982). Drama techniques. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • O'Gara, P. (2008). To be or have not been: learning language tenses through drama. Issues in Educational Research, 18(2), 156-166.
 • Önder, A. (2016). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama kuramsal temellerle uygulama teknikleri ve örnekleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Şen, Y. F. ve Özkorul, G. (2016). Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir eşik: Sığınmacı krizi bağlamında bir değerlendirme. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(2), 86-119.
 • Şenol, Z. (2011). Deyimlerin yaratıcı drama yöntemiyle öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Taşkıran, S. (2005). Drama yöntemi ile ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinin işlenişinin öğrenme ve öğrencilerin benlik kavramına etkisi yönünden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Terzier, C. (2012). The use of creative drama as as ınstructional strategy to enhance vocabulary of 7th and 8th grade students in primary schools. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Umutlu, A. (2004). Dramatizasyon yönteminin yabancı dil öğretimi üzerindeki etkisi ve dramatizasyon yöntemi ile sıfatların öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • URL1: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik Erişim Tarihi: 20.08.2019 01.45.
 • URL 2: https://pictes.meb.gov.tr/izleme Erişim Tarihi: 19.08.2019 05.01
 • URL 3: https://pictes.meb.gov.tr/izleme/Haberler/Details/21 Erişim Tarihi: 07.08.2019 21.34
 • URL 4: https://piktes.gov.tr. Erişim Tarihi: 26.08.2019 21.42

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuray ÇINAR Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-9829-5692
Türkiye


Hüseyin ÖZÇAKMAK> (Sorumlu Yazar)
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
0000-0001-8579-5567
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Mayıs 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çınar, N. & Özçakmak, H. (2022). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DRAMATİZASYON YÖNTEMİNİN FİİL ÖĞRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Trakya Eğitim Dergisi , 12 (2) , 727-742 . DOI: 10.24315/tred.928921