PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 1, 28 - 31, 01.01.2005

Öz

Sertoliform endometrioid carcinoma (SEC) is an epithelial ovarian neoplasm occuring almost exclusively in post-menopausal patients. In this study a 67-year-old patient who uderwent a total abdominal washing taken for a right ovarian mass measuring 7x6x5 cm and postmenopausal bleeding is presented. Histology revealed an SEC and stage 1c. Immunohistochemical study showed that pancytokeratin, epithelial membrane antigen (EMA) and Ca-125 were positive, vimentine was also positive in 30% of cells and CEA, S-100 were negative and inhibin was negative except some stromal cells. Carboplatin and paclitaxel were used in adjuvant therapy. SEC being the microscopic variant of endometrioid tumours must be distinguished from Sertoli cell tumours and Sertoli-Leydig cell tumours which are encountered at a younger age. SEC is considered a well-diferentiated endometrioid carcinoma with a good prognosis. Differential diagnosis and management of disease discussed in the light of the literatures

Overyan Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu

Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 1, 28 - 31, 01.01.2005

Öz

Sertoliform Endometrioid Karsinom (SEK) hemen hemen daima postmenapozal hastalarda görülen bir epitelial over tümörü- dür. Bu çal›flmada 67 yafl›nda, sa¤ adneksial alanda 7x6x5 cm’lik kitle ve postmenapozal kanama ön tan›lar› ile bat›n s›v›s› örneklemesi, Total Abdominal Histerektomi ve Bilateralooferektomi uygulanmas› sonucu histolojisi SEK olarak tespit edilen, evresi 1c olan bir hasta sunulmufltur. Yap›lan immunohistokimyasal çal›fl- mada pansitokeratin, epitelial membran antijeni (AMA), ve Ca125 diffüz pozitif, vimentin hücrelerin % 30’unda pozitif, CEA ve S-100 negatif, inhibin az say›da stromal hücre d›fl›nda negatifidi. Adjuvan kemoterapide paklitaksel ve karboplatin kombinasyonu kullan›ld›. Ovaryan Endometrioid Tümörlerin mikroskopik düzeyde çeflitli varyantlar›ndan biri olan SEK gençlerde görülen Sertoli Hücreli Tümörlerden ve Sertoli-Leydig Hücreli Tümörlerden ay›rt edilmelidir. SEK iyi differansiye ve prognozu iyi olan bir tümör olarak kabul edilir. Ayr›c› tan› ve hastal›¤›n yönetimi literatür ›fl›¤›nda tart›fl›lmal›d›r

Ayrıntılar

Diğer ID JA26TP76MA
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Yasemin YAKUT Bu kişi benim


Selçuk AYAS Bu kişi benim


İlkur AKÖZ Bu kişi benim


Suna CESUR Bu kişi benim


Ateş KARATEKE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404322, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2005}, volume = {8}, pages = {28 - 31}, doi = {}, title = {Overyan Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {Yakut, Yasemin and Ayas, Selçuk and Aköz, İlkur and Cesur, Suna and Karateke, Ateş} }
APA Yakut, Y. , Ayas, S. , Aköz, İ. , Cesur, S. & Karateke, A. (2005). Overyan Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 8 (1) , 28-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36013/404322
MLA Yakut, Y. , Ayas, S. , Aköz, İ. , Cesur, S. , Karateke, A. "Overyan Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 (2005 ): 28-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36013/404322>
Chicago Yakut, Y. , Ayas, S. , Aköz, İ. , Cesur, S. , Karateke, A. "Overyan Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 (2005 ): 28-31
RIS TY - JOUR T1 - Overyan Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu AU - Yasemin Yakut , Selçuk Ayas , İlkur Aköz , Suna Cesur , Ateş Karateke Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 31 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Overyan Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu %A Yasemin Yakut , Selçuk Ayas , İlkur Aköz , Suna Cesur , Ateş Karateke %T Overyan Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu %D 2005 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Yakut, Yasemin , Ayas, Selçuk , Aköz, İlkur , Cesur, Suna , Karateke, Ateş . "Overyan Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2005): 28-31 .
AMA Yakut Y. , Ayas S. , Aköz İ. , Cesur S. , Karateke A. Overyan Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu. TRSGO Dergisi. 2005; 8(1): 28-31.
Vancouver Yakut Y. , Ayas S. , Aköz İ. , Cesur S. , Karateke A. Overyan Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2005; 8(1): 28-31.
IEEE Y. Yakut , S. Ayas , İ. Aköz , S. Cesur ve A. Karateke , "Overyan Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 28-31, Oca. 2005