PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2010, Cilt 13, Sayı 3, 68 - 74, 01.07.2010

Öz

Aim: To assess the depth of myometrial invasion and cervical involvement in endometrial cancer using preoperative 6.5-MHz, highfrequency transvaginal ultrasonography is a crucial point to the question “Is it necessary to perform “lymphadenectomy” during endometrial carcinoma cases”. We aimed to f›nd the role of transvaginal ultrasonography in preoperative assessment of the depth of myometrial invasion and cervical involvement in patients with endometrial cancer. Material and Method: The study included 50 patients with histologically proven cancers of the endometrium between years 2005-2007 who attended to gynecology clinic. All patients underwent transvaginal sonography before surgery. The depth of myometrial invasion was classified as none, inner half of the uterine wall < 1/2, and outer half of the uterine wall >1/2. Cervical spread is recorded as positive or negative. The findings of the ultrasound examination are correlated with the pathological specimen and the preoperative applicability of ultrasound is evaluated. Results: Histologically proven cervical invasion that correlated with sonography was shown in 6 patients out of 7 (sensitivity %85,7; specificity %100). Of 9 patients with proven superficial myometrial invasion, 6 cases were revealed correctly by sonography whereas the depth of invasion was wrong estimated in 3 cases (sensitivity %66,6; specificity %100; accuracy %47,4). Out of 24 patients with proven myometrial invasion < 1/2, 18cases were correctly revealed by sonography. In 6 patients ultrasonography could not correctly predict the depth of myometrial invasion. The depth of invasion was overestimated in 6 cases (sensitivity %75; specificity %28,5; accuracy %77,4). Out of 17 patients with proven myometrial invasion > 1/2, 13cases were correctly revealed by sonography The depth of invasion was underestimated in 4 cases (sensitivity %76,5; specificity %11,1; accuracy %65,4).

ENDOMETRİUM KARSİNOMLARINDA MYOMETRİAL İNVAZYONUN TRANSVAGİNAL ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2010, Cilt 13, Sayı 3, 68 - 74, 01.07.2010

Öz

Amaç: Endometriyum karsinomlar›nda miyometriyal invazyon ve servikal tutulumun önceden belirlenmesi, “Operasyon esnas›nda lenfadenektomi yap›lacak m›?” sorusunun yan›t›n›n ana belirleyicilerindendir. Bu çal›flmada preoperatif ultrasonografik inceleme ile miyometriyal invazyon ve servikal tutulumun de¤erlendirilmesi amaç- lanm›flt›r. Materyal ve Metot: Kad›n Hastal›klar› Kliniklerinde 2005 - 2007 y›llar› aras›nda çeflitli nedenlerle tedavi edilen 50 hasta çal›flmaya dahil edilmifltir. Preoperatif full küretaj ile histopatolojik endometriyal yap›s› tespit edilen bu hastalara, transvajinal ultrasonografi yap›larak endometriyal bazal tabakadan miyometriyum içine uzanan endometriyum dansitesindeki alanlar invazyon olarak de¤erlendirilip, hastalar yüzeyel invazyon, 1/2’den fazla ve 1/2’den az invazyon olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Servikal yay›l›m pozitif veya negatif olarak kay›t edilmifltir. Bu bulgular operasyon s›ras›nda elde edilen spesimenlerden k›yaslanarak ultrasonografinin bu amaçla preoperatif kullan›labilirli¤i de¤erlendirilmifltir. Bulgular: Servikal tutulumu olan 7 hastan›n 6’s›nda ultrasonografik olarak bu durum tespit edilebilmifltir (sensitivite %85,7; spesifite %100). Yüzeyel endometriyal yay›l›m› olan 9 hastan›n 6’s› do¤ru olarak de¤erlendirilmifl, bir hasta 1/2’den az, 2 hasta 1/2’den fazla miyometriyal invazyona sahip olarak de¤erlendirilmifltir (sensitivite %66,6; spesifite %100; do¤ruluk %47,4). Miyometriyumu 1/2’den az invaze olan 24 hastan›n 18’ine do¤ru tan› konulmufl, 6 hastan›n miyometriyal tutulumu 1/2’den fazla olarak de¤erlendirilirken, hiçbir hasta için yü- zeyel tutulum düflünülmemifltir (sensitivite %75; spesifite %28,5; do¤- ruluk %77,4). 1/2’den fazla miyometriyal invazyona sahip 17 hastan›n 13’ü do¤ru olarak teflhis edilmifltir (sensitivite %76,5; spesifite %11,1; do¤ruluk %65,4).

Ayrıntılar

Diğer ID JA76DN74TV
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orhan Ünal Bu kişi benim


Hasan Seyhani Kalender Bu kişi benim


Bülent Kars Bu kişi benim


Yasemin Karageyim Karşıdağ Bu kişi benim


Esra Esim Büyükbayrak Bu kişi benim


Zehra Meltem Pirimoğlu Bu kişi benim


Mehmet Murat Naki Bu kişi benim


M. Cem Turan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404555, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2010}, volume = {13}, pages = {68 - 74}, doi = {}, title = {ENDOMETRİUM KARSİNOMLARINDA MYOMETRİAL İNVAZYONUN TRANSVAGİNAL ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Ünal, Orhan and Kalender, Hasan Seyhani and Kars, Bülent and Karşıdağ, Yasemin Karageyim and Büyükbayrak, Esra Esim and Pirimoğlu, Zehra Meltem and Naki, Mehmet Murat and Turan, M. Cem} }
APA Ünal, O. , Kalender, H. S. , Kars, B. , Karşıdağ, Y. K. , Büyükbayrak, E. E. , Pirimoğlu, Z. M. , Naki, M. M. & Turan, M. C. (2010). ENDOMETRİUM KARSİNOMLARINDA MYOMETRİAL İNVAZYONUN TRANSVAGİNAL ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 13 (3) , 68-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36039/404555
MLA Ünal, O. , Kalender, H. S. , Kars, B. , Karşıdağ, Y. K. , Büyükbayrak, E. E. , Pirimoğlu, Z. M. , Naki, M. M. , Turan, M. C. "ENDOMETRİUM KARSİNOMLARINDA MYOMETRİAL İNVAZYONUN TRANSVAGİNAL ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 13 (2010 ): 68-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36039/404555>
Chicago Ünal, O. , Kalender, H. S. , Kars, B. , Karşıdağ, Y. K. , Büyükbayrak, E. E. , Pirimoğlu, Z. M. , Naki, M. M. , Turan, M. C. "ENDOMETRİUM KARSİNOMLARINDA MYOMETRİAL İNVAZYONUN TRANSVAGİNAL ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 13 (2010 ): 68-74
RIS TY - JOUR T1 - ENDOMETRİUM KARSİNOMLARINDA MYOMETRİAL İNVAZYONUN TRANSVAGİNAL ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Orhan Ünal , Hasan Seyhani Kalender , Bülent Kars , Yasemin Karageyim Karşıdağ , Esra Esim Büyükbayrak , Zehra Meltem Pirimoğlu , Mehmet Murat Naki , M. Cem Turan Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 74 VL - 13 IS - 3 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi ENDOMETRİUM KARSİNOMLARINDA MYOMETRİAL İNVAZYONUN TRANSVAGİNAL ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Orhan Ünal , Hasan Seyhani Kalender , Bülent Kars , Yasemin Karageyim Karşıdağ , Esra Esim Büyükbayrak , Zehra Meltem Pirimoğlu , Mehmet Murat Naki , M. Cem Turan %T ENDOMETRİUM KARSİNOMLARINDA MYOMETRİAL İNVAZYONUN TRANSVAGİNAL ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2010 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD Ünal, Orhan , Kalender, Hasan Seyhani , Kars, Bülent , Karşıdağ, Yasemin Karageyim , Büyükbayrak, Esra Esim , Pirimoğlu, Zehra Meltem , Naki, Mehmet Murat , Turan, M. Cem . "ENDOMETRİUM KARSİNOMLARINDA MYOMETRİAL İNVAZYONUN TRANSVAGİNAL ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 13 / 3 (Temmuz 2010): 68-74 .
AMA Ünal O. , Kalender H. S. , Kars B. , Karşıdağ Y. K. , Büyükbayrak E. E. , Pirimoğlu Z. M. , Naki M. M. , Turan M. C. ENDOMETRİUM KARSİNOMLARINDA MYOMETRİAL İNVAZYONUN TRANSVAGİNAL ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. TRSGO Dergisi. 2010; 13(3): 68-74.
Vancouver Ünal O. , Kalender H. S. , Kars B. , Karşıdağ Y. K. , Büyükbayrak E. E. , Pirimoğlu Z. M. , Naki M. M. , Turan M. C. ENDOMETRİUM KARSİNOMLARINDA MYOMETRİAL İNVAZYONUN TRANSVAGİNAL ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2010; 13(3): 68-74.
IEEE O. Ünal , H. S. Kalender , B. Kars , Y. K. Karşıdağ , E. E. Büyükbayrak , Z. M. Pirimoğlu , M. M. Naki ve M. C. Turan , "ENDOMETRİUM KARSİNOMLARINDA MYOMETRİAL İNVAZYONUN TRANSVAGİNAL ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 13, sayı. 3, ss. 68-74, Tem. 2010