Ulusal Yazım Kuralları

TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ

YAZIM KURALLARI

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneğinin bilimsel yayın organı olup, kadın kanserleri alanındaki klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları ve editöre mektupları yayınlayan uluslararası bir dergidir.

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi yılda üç kez yayınlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Jinekolojik onkolojik cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, patoloji, sitoloji, endokrinoloji, genetik, moleküler biyoloji ve epidemiyoloji temelinde Jinekolojik onkoloji ile ilgili tüm branşlar tarafından hazırlanan çalışmalar kabul edilmektedir. Gönderilen yazılar adı gizli tutulan iki hakem tarafından yayınlanmaya yeterliliği yönünden değerlendirilerek kabul veya red edilmektedir.

Yazılar aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanmalı ve https://dergipark.org.tr/trsgo adresine gönderilmelidir.

Makalenin içeriği konusunda uzlaşmak yazarların sorumluluğunda olduğundan yazarların tümünün imzası ve daha önce başka bir yerde yayınlanmadığına veya eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmediğine dair yazarların taahhütü olmalıdır. Daha önce sunulmuş bildiriler yer ve tarih belirtmek koşulu ile yayınlanabilir.

Yazılar ve de tablolar “Word” dosyası olarak gönderilmeli; şekil, grafik ve fotograflar ise yazının içine konulmadan “JPEG” dosyası olarak gönderilmelidir. Ayrıca, tüm yazarlarca imzalanmış üst yazı “Scan” edilerek gönderilmelidir.

Yazının Hazırlanması

Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Yazılar ‘Times New Roman’ karakteri ile yazı boyutu 12 punto ve kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Her bir sayfa başlık sayfasından başlanarak numaralanmalı ve sayfa numaraları sağ üst köşeye yazılmalıdır. Yazılar sırasıyla şu bölümlerden oluşmalıdır:

Başlık sayfası

Bu sayfa şu bilgileri içermelidir: Çalışmanın türü, çalışmanın başlığı, yazarların isimleri, çalışmanın yapıldığı klinik, bölüm ve enstitülerin isimleri

Sorumlu yazarın telefon, faks ve e-posta da dahil olmak üzere ayrıntılı yazışma adresi

Dergide sayfa üstlerine yazılmak üzere 60 karakteri geçmeyecek şekilde kısa başlık

Daha önce bir yerde bildiri ya da sunum olarak sunulduğunu bildiren bilgi (varsa)

Özet sayfası

         Özetler

Türkçe başlık ve altında Türkçe özet ve anahtar sözcükler (yurtdışından gelen makalelerde zorunlu değildir)

İngilizce başlık ve altında İngilizce özet ve anahtar sözcükler

Özet kısımları 250 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır. Bu bölümde Amaç, Gereç ve Yöntem, Sonuçlar ve Tartışma  ya da Sonuç alt başlıkları olmalıdır. Olgu sunumlarında Amaç, Olgu Sunumu ve Tartışma ya da Sonuç bölümleri olmalıdır. Derleme yazıların özetleri, derlemenin önemli noktalarının kısa bir değerlendirmesi olmalıdır. Editöre mektuplarda özet yazılmamalıdır.

Anahtar Sözcükler

Araştırma yapan araştırıcılarca kullanılmak üzere en fazla 6 (altı) adet anahtar sözcük verilmelidir. Index Medicus’taki Medical Subjects Headings listesine uygun sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir.

Teşekkür yazısı (varsa)

 

Ana Metin sayfaları

Gözlemsel ve deneysel çalışmalarda ana metin, Giriş, Gereç ve Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma veya Sonuç ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Olgu sunumlarında Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma bölümleri bulunmalıdır. Derleme yazılar ve editöre mektuplar kendine özgü alt başlıklardan oluşabilirler.

Tablo, şekil ve resimler ana metin içinde olabilir ya da ayrı bir jpg veya Word dosyası olarak da eklenebilir.

Yazar sayısı araştırma makalelerinde 10’u, olgu sunumlarında 5’i, derleme ve editöre mektuplarda 5’i geçmemelidir. Ancak çok merkezli çalışmalarda daha fazla yazara izin verilmektedir.

Giriş

Okuyucuyu problem ve diğer yazarların bu konudaki bulguları hakkında bilgilendirmek amaçlanmalıdır. Çok önemli makaleler referans olarak kullanılmalı ve çalışmanın amacı hakkında açık ve ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmanın tüm ayrıntıları açıkça belirtilmeli ve klinik, teknik veya deneysel yöntemler tekrarlanabilecek şekilde tüm ayrıntıları ile açıklanmalıdır. Yöntemle ilgili daha önce yayınlanmış olan yazılar kaynak gösterilmelidir.

Sonuçlar

Bulgular hiçbir yorum katılmadan belirtilmelidir. Tablo, şekil veya grafiklerdeki verilerin tekrarı olmamalıdır.

Tartışma

Bulgular, diğer yazarların önceki çalışmalarındaki bulgularla ilişkilendirilir ve bu veriler üzerine yorum yapılır. Bu bulguların deneysel araştırma veya klinik uygulama alanına katkıları da açıklanmalıdır.

Kaynaklar

Yazı içinde ilgili yerde parantez içinde kullanılmalı ve bu sıraya göre numaralandırılarak dizilmelidir. Yazarlar kaynakların doğruluğundan kendileri sorumludur. Altı yazara kadar olan yazılarda yazarların tamamı yazılmalı daha fazla ise ilk üçü yazılarak İngilizce yazılarda ‘et al.’; Türkçe yazılarda ‘et al.’ şeklinde kısaltılmalıdır. Dergi kısaltmaları Index Medicus’a uygun olmalıdır. Olgu sunumlarında en fazla sekiz kaynak gösterilmelidir. Kaynaklar aşağıda açıklanan formatta düzenlenmelidir.

a. Kaynak bir dergi ise:

Sloan AER, Powers ME. A perspective on popular perceptions of adverse reactions to foods. J Allergy Clin Immunol 1986;78:127-132.

b. Kaynak bir kitap ise:

DiSaia PJ, Creasman WT: Clinical Gynecologic Oncology, 5. ed.,Baltimore, Mosby-Year Book Inc., 1997.

c. Kitaptan bir bölüm ise:

Clague JE, Horan MA. Injury in old age. In: Evans JG, Williams TF, Beattie BL, Michel JP, Wilcock GK (eds). Oxford Textbook of Geriatric Medicine. Oxford University Press. NY, USA, 2000; 98-102.

Tablolar

Tablolar yazıyı tamamlamalı, yazıdaki verilerin tekrarı olmamalıdır. Her tablo ayrı bir sayfada olmalı ve ayrı ayrı ‘numaralandırılmalıdır. Açıklayıcı bilgiler ‘dipnot’ şeklinde verilmeli ve dipnot üst simge şeklindeki harflerle belirtilmelidir. Tablolar yazıdaki sıraya göre numaralandırılmalıdır.

 

Şekil, Grafik ve Fotoğraflar

Aynı sonuçlar ya tablo ya da grafik olarak verilmeli ikisi birden olmamalıdır. Bütün şekiller, ayrı ayrı ‘Arabic’ olarak numaralanmalı ve yazıdan ayrı olarak sunulmalıdır. Yayıncının bu materyalleri küçültme veya büyültme hakkı saklıdır. Ok işaretleri, harfler ve numaralar profesyonelce yerleştirilmeli eğer yapılamazsa, gerçek şekil veya fotoğraf üzerine değil, yapıştırılan bir materyal üzerine yazılmalıdır. şekil altı açıklamalar kısa olmalı dört veya beş satırı geçmemelidir. ‘Açıklama için makaleye bakınız’ şeklindeki yazımlardan kaçınılmalıdır. Tablo, şekil ve grafiklerin listesi ayrı bir sayfada verilmelidir.

Proof

Sadece sorumlu yazara gönderilecek olup sadece gerekli değişiklikler yapılarak en kısa sürede geri gönderilmelidir. Yeni eklemeler yapılmamalıdır.

Haklar

Dergide yayınlanan yazıların yayın hakkı yayınlanmaya kabul’den itibaren Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’ne aittir. Yazıların etik ve bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayan makaleler, ilgili şartların tamamlanması için yazarlarına iade edilecektir.