Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 9, Sayfalar 132 - 145 2020-01-23

An Evaluation of Beyond Time with Kutadgu Bilig Program as an Example of Feature
Kutadgu Bilig ile Zamanın Ötesinde Programının Çoklu Anlatım Örneği Olarak Değerlendirilmesi

Cem KURTÇU [1] , Zeliha TUĞUZ [2]


With the improvement in technological possibilities and the effectiveness of audience-oriented policies, different types of programs have emerged on the radio. One of them is “feature” programs, which focuses on the examination of a single subject where all the narrative possibilities of the radio can be used together. These productions also have an important potential in transferring the works written in the past to the contemporary audience effectively. In this study, it is explained how “feature” is an interesting genre on radio, can be used in the intertextualization of old written works and as an example of this, the program Beyond Time with Kutadgu Bilig is evaluated qualitatively.

Teknolojik olanakların artması ve dinleyici odaklı politikaların etkin olmasıyla radyoda farklı program türleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi de radyonun tüm anlatım olanaklarının bir arada kullanılabildiği, tek bir konunun incelenmesine odaklanan “feature” yapımlardır. Bu yapımlar, geçmişte yazılan eserlerin günümüz dinleyicisine etkin bir şekilde aktarılması konusunda da önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada, radyoda ilgi çekici bir tür olarak “feature”un metinlerarasılık dâhilinde, eski yazılı eserlerin konu edilmesinde nasıl kullanılabileceği açıklanmakta ve bunun bir örneği olarak Kutadgu Bilig ile Zamanın Ötesinde programı nitel açıdan değerlendirilmektedir.

 • Akalın, Ş. H. (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Aziz, A. (2012). Radyo Yayıncılığı. Ankara: Nobel.
 • Brecht, B. (2012). Radyo Kuramı ve Sinema. S. Kaya (çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Cankaya, Ö. (2003). Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927-2000. İstanbul: Yapı Kredi.
 • https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/feature_1. (Erişim Tarihi: 30.12.2019).
 • Güngör, N. (2013). İletişim Kuramlar Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal.
 • Güven, H. (2016). Radyo Program Yapımı ve Radyo Yayıncılığı. Ankara: İmaj.
 • Kaye, M. & Popperwell, A. (1995). Radyo Dersleri. T. Eryılmaz (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Hanedan Kadınları. http://radyo.trt.net.tr/Yapim/3768/hanedan-kadinlari.aspx, (Erişim Tarihi: 01.01.2020).
 • Kocabaşoğlu, U. (1980). Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna. Ankara: SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu.
 • Kurtçu, C. –Program Yapımcısı– (25.10.2019). Kutadgu Bilig ile Zamanın Ötesinde Programı konulu görüşme. Mersin.
 • Kutadgu Bilig ile Zamanın Ötesinde, Yayınlanmış Bölümler. http://radyo.trt.net.tr/Galeri.aspx?ArsivTip=7&OID=7e2b292e-2431-437b-8fd9-f405fa0143f6&TabloId=8 (Erişim Tarihi: 30.10.2019).
 • McHugh, S. (2010). Oral History and The Radio Documentary /Feature: Intersection and Synergies. (Yayınlanmamış doktora tezi). University of Wollongong Faculty of Creative Arts., Wollongong.
 • Özakman, T. (1969). Radyo Notları. Ankara: TRT.
 • Radio Feature, https://www.zeepedia.com/read.php?radio_feature_personality_features_features_on_events_introduction_to_broadcasting&b=77&c=7. (Erişim Tarihi: 01.01.2020).
 • Yusuf Has Hacib (2016). Kutadgu Bilig. A. Çakan (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7285-1718
Yazar: Cem KURTÇU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0977-8858
Yazar: Zeliha TUĞUZ
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 6 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Ocak 2020

APA Kurtçu, C , Tuğuz, Z . (2020). Kutadgu Bilig ile Zamanın Ötesinde Programının Çoklu Anlatım Örneği Olarak Değerlendirilmesi . TRT Akademi , 5 (9) , 132-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/52035/641703