Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 10, Sayfalar 644 - 667 2020-07-31

Sınıf Eşitsizliğinin Bourdieu’nun Sermaye ve Habitus Kavramları Üzerinden Değerlendirilmesi: Parazit Filminin Betimsel Analizi
Evaluation of Class Inequality Through the Bourdieu of the Capital and Habitus Concepts: The Analysis of the Parasite Film

Cansu ÖKSÜZ KARADEMİR [1] , Meltem KAYA [2]


Geçmişten itibaren hüküm süren sınıf eşitsizliği, kapitalist süreçlerle birlikte en üst kerteye ulaşmıştır. Hem felsefecilerin hem de sosyologların problem edindiği bu konunun temel nedenleri arandığında ise farklı görüşler ortaya konulmaktadır. Özellikle ekonomik eşitsizlikle birlikte, sınıf eşitsizliğinin de meydana geldiği görüşü uzun bir dönem etkin bir konumda yer almıştır. Değişen dünya koşulları ile beraber, eşitsizliğin temel nedeninin yalnızca ekonomik değil; sosyal ve kültürel anlamda da temel oluşturduğu görüşü pek çok düşünür tarafından da kabul görmektedir. Bu düşünürlerin başında ise Fransız sosyolog Pierre Bourdieu gelmektedir. Sermayeyi dört farklı şekilde ele alan Bourdieu, bu sermaye türlerini açıklarken habitus, alan gibi kavramlara başvurmuştur. Ele alınan bu çalışmada ise sınıf eşitsizliğini konu edinen Bong Joon-ho’nun yönetmiş olduğu Parazit filmi örneklem olarak seçilmiştir. Farklı şartlar altında yaşayan iki aileyi anlatan film, Bourdieu’nun habitus ve sermaye kavramları üzerinden okunmuştur. Çalışmanın sınırlılığını oluşturan habitus ve sermayeyi içermeyen sahneler çalışmanın analizine dahil edilmemiştir. Betimsel analiz yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, filmin alt metinlerinin irdelenmesi ile sınıf eşitsizliğinin aslında tüm sermaye türleri ile ilintili olduğunu Parazit filmi üzerinden gösterebilmek amaçlanmaktadır.
Class inequality, which has reigned since the past, has reached the highest level with capitalist processes. When the main causes of this issue, which both philosophers and sociologists have problems, are searched, different opinions are put forward. The view that class inequality also occurs, especially with economic inequality, has been in an active position for a long time. With the changing world conditions, it is accepted by many thinkers that the root cause of inequality is not only economic but also social and cultural. French sociologist Pierre Bourdieu is at the top of these thinkers. Treating capital in four different ways, Bourdieu applied concep-ts such as habitus, space when describing these types of capital. In this study, the Parasite film directed by Bong Joon-ho, which is the subject of class inequality, was selected as a sample. The film, which tells about two families living under different conditions, was read on Bour-dieu's concepts of habitus and capital. Scenes without habitus and capital, which constitute the limitation of the study, were not included in the analysis of the study. In this study, where descriptive analysis method is used, it is aimed to show that the class inequality is actually related to all capital types by examining the sub-texts of the film through the Parasite film.
 • Arun, Ö. (2009). Yaşlı Bireyin Türkiye Serüveni: Türkiye'de Yaşlı Bireyler Arasında Kültürel Sermaye Dağılımı. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 8(1). s. 77-100.
 • Baran, A. G. (2013). Pratik, Kültür, Sermaye, Habitus ve Alan Teorileriyle Pierre Bourdieu Sosyolojisi. S. Suğur & A. Görgün-Baran. Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler, s. 1-21.
 • Bourdieu, P. (1996). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. (Çev. R. Nice). Massachusetts: Harvard University Press. Bourdieu, P. (1997). Toplumbilim Sorunları. (Çev: I. Ergüden). İstanbul: Kesit Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (2006). Pratik Nedenler. (Çev: H. U. Tanrıöver). İstanbul: Hil Yayınları.
 • Bourdieu, P. ve Wacquant, L. J. D. (2003). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. (Çev. N. Ökten). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2010). Sermaye Biçimleri. M. M. Şahin ve A. Z. Ünal. (Der.), içinde, Sosyal Sermaye. İstanbul: Değişim, s. 45-75.
 • Bourdieu, P. (2017). Karşı Ateşler-I. (Çev. S. Canbolat). İstanbul: Sel yayıncılık.
 • Calhoun, C. (2007). Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları. Güney Çeğin vd. (Der.), içinde, Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi. s. 77-130
 • Demez, G. (2009). Sınıfsal ve Bireysel Kimlik Oluşumunda Beden Sorunu: Habitus. Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel Sayısı, (24), s. 17-26.
 • Edinsel, K. (2018). Habitus, “Sermaye” ve Toplumsal Sınıflar. Düşünbil Dergisi. Erişim adresi: https://dusunbil.com/habitus-sermaye-ve-toplumsal-siniflar/ Erişim tarihi: 14.02.2020
 • Gilbert, A. (2011). Bir Burun Anlatıyor: Günlük Hayatta Kokunun Bilimi. (Çev. S. Karakan). İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Jourdain, A. ve Naulin, S. (2016). Pierre Bourdieu’nün Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları. (Çev. Ö. Elitez). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Joon-ho, B. (Yönetmen). (2019). Parazit. [Film]. Güney Kore: CJ Entertainment.
 • Karademir Hazır, I. (2014). Bourdieu Sonrası Yeni Eşitsizlik Gündemleri: Kültürel Sınıf Analizi, Beğeni ve Kimlik. Cogito: Yapı Kredi Yayınları-Üç Aylık Düşünce Dergisi, (76), s. 230-264.
 • Kore Kültür ve Enformasyon Ajansı (2011). Kore Gerçeği. (Çev. N. Lee). Seul: Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı.
 • Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı Kore Kültür ve Enformasyon Servisi. (2015). Kore Gerçeği: Kore’nin Dünü ve Bugünü. Kore: Kültür ve Enformasyon Servisi.
 • Oylum, R. (2011). Uzakdoğu Sineması. İstanbul: Başka Yerler Yayınları.
 • Swartz, D. (2013). Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi. (Çev. E. Gen). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tatlıcan, Ü. ve Çeğin, G. (2007). Bourdieu ve Giddens: Habitus veya Yapının İkiliği. Güney Çeğin vd.(Der.), içinde, Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi. s. 303-366.
 • Teksoy, R. (2009). Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi: Birinci Cilt. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
 • Wacquant, L. (2007). Pierre Bourdieu: Hayatı, Eserleri ve Entelektüel Gelişimi. Güney Çeğin vd.(Der.), içinde, Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, s. 53-76.
 • Wacquant, L. (2014). Simgesel İktidar ve Grup Oluşumu: Pierre Bourdieu’nun Sınıfı Yeniden Çerçevelemesi Üzerine. Cogito: Yapı Kredi Yayınları-Üç Aylık Düşünce Dergisi, (76), s. 204-230.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4977-3138
Yazar: Cansu ÖKSÜZ KARADEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3339-1231
Yazar: Meltem KAYA
Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 11 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2020

APA Öksüz Karademir, C , Kaya, M . (2020). Sınıf Eşitsizliğinin Bourdieu’nun Sermaye ve Habitus Kavramları Üzerinden Değerlendirilmesi: Parazit Filminin Betimsel Analizi . TRT Akademi , 5 (10) , 644-667 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/56639/716076