Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Walter Benjamin’in Hikâye Anlatıcısı, Deneyim ve Enformasyon Yaklaşımı Bağlamında Popüler Edebiyat ve Azra Kohen

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 556 - 577, 31.07.2020

Öz

Kitle iletişim yöntem ve teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler bütünsel olarak iletişim deneyimini dönüştürmektedir. Dijitalleşme olarak tanımlanan ve internet altyapısının iletişim süreçlerinde yoğun olarak kullanılmasıyla beliren yeni eğilimler, modern edebi pratikler üzerinde önemli etkiler yaratmakla birlikte roman, yazar ve okuyucu arasında oluşan yeni iletişim pratiğini incelenmesi gereken bir alan hâline getirmektedir. Anılan iletişim pratiğini açıklayabilmek maksadıyla geçtiğimiz yüzyılın edebi eğilimleri üzerinde tartışılan “deneyim, bellek ve enformasyon” kavramları hatırlanmaktadır. Bu eğilimlerde beliren somut durum; günümüzde tezahür ettiği şekliyle değişen iletişim pratiğinin anlaşılmasında ve yazar ile okuyucunun odağında yer aldığı çağdaş edebi eğilimlerin kavranmasında kullanılmaktadır. Çalışma; dijital iletişim teknolojileri tarafından yeniden biçimlendirilen yazar, roman ve okuyucunun öznesi olduğu yeni iletişim deneyimini günümüz perspektifinden tartışmayı amaçlamaktadır. Buna göre yazar, geleneksel toplumlarda hikâye anlatıcısı ve genel anlamda sözlü kültürün bir parçası olarak kavranıyorken enformasyon endüstrisi tarafından biçimlendirildiği şekliyle modern toplumlarda roman yazarına dönüşmüş ve yazılı kültürün bir parçası hâline gelmiştir. Diğer yandan günümüzde pek çok alanda olduğu üzere marka ve kimlik pazarlaması edebi kimlikler için de geçerli olan ve daha çok sosyal paylaşım ağları üzerinden reklam maksadıyla uygulanmaktadır. Marka ve kimlik pazarlaması konusunda sosyal paylaşım ağları dışında kalan geleneksel iletişim mecraları da yoğun olarak kullanılmakta ve popüler edebiyat ürünlerinden uyarlanan televizyon dizileri aracılığıyla bir bütün olarak edebi üretim eğlence endüstrisinin sınırlarına dâhil edilmektedir. Bu gelişmeler kültürel üretimin en ağırbaşlı ve muhafazakâr özneleri arasında gösterilen edebi kimlikleri de zaman içinde popülerleştirmekte ve birer şöhret figürüne dönüştürerek dijital iletişim platformları ya da sosyal paylaşım ağları üzerinden inşa ettikleri edebi kimliklerini marka olarak pazarlamaya zorlamaktadır.

Teşekkür

Değerli Yetkili; "Walter Benjamin’in Hikâye Anlatıcısı, Deneyim ve Enformasyon Yaklaşımı Bağlamında Popüler Edebiyat ve Azra Kohen" başlıklı çalışmanın ikinci kez eklenen son hali ekte sunulmuştur. İlginiz için şükranlarımla.

Kaynakça

 • Adorno, T. (2013). Kültür Endüstrisi, Çeviren: N. Ülner, M. Tüzel ve E. Gen, İstanbul: İletişim Yayınları. Akaydın, A. (2011).
 • Basın İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Anonim, (2017). Sir Gawain ve Yeşil Şövalye, Çeviren: N. Ağıl, İstanbul: YKY. Arun, Ö. (2014).
 • İnce Zevkler-Olağan Beğeniler, Cogito, Sayı:76. Aytaç, G. (1999).
 • Genel Edebiyat Bilimi, İstanbul: Papirüs Yayınevi. Bakhtin, M. (2001).
 • Karnavaldan Romana, Çeviren: C. Soydemir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Benjamin, W. (1993). Pasajlar, Çeviren: A. Cemal, İstanbul: YKY..
 • Benjamin, W. (1995). Son Bakışta Aşk, Çeviren: N. Gürbilek, S. Yücesoy, İstanbul: Metis.
 • Benjamin, W. (1995a). Estetize Edilmiş Yaşam, Çeviren: Ü. Oskay, İstanbul: Der Yayınları.
 • Benjamin, W. (2016). Parıltılar, Çeviren: Y. Öner, İstanbul: Belge Yayınları.
 • Berman, M. (1993). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Çeviren: Ü. Altuğ, B. Peker, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bloom, J. (2003). Kâğıda İşlenen Uygarlık, Çeviren: Z. Kılıç, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Bridbury, A. (1969). The Dark Ages. The Economic History Review, 22 (3).
 • Butt, J. (2002). Daily Life in the Age of Charlemagne, Westport: Greenwood Press.
 • Canbay, B. (2015). Edebiyatta Pazarlama ve Kişisel Markalaşma, GÜ İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 40, 190–209.
 • Çiğdem, A. (2009), Aydınlanma Düşüncesi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Fantham, E. (1996). Roman Literary Culture, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Faulkner, N. (2014). Marksist Dünya Tarihi, Çeviren: T. Öncel, İstanbul: Yordam Kitap.
 • Georges, J. (2002). Yazı İnsanlığın Belleği, Çeviren: N. Başer, İstanbul: YKY.
 • Gerdien, J. (1995). The Topography of Remembrance: The Dead, Tradition and Collective Memory in Mesopotamia, Leiden: Brill Academic Publication.
 • Gurney, O. R, (1955). The Sultantepe Tablets (Continued). IV. The Cuthean Legend of Naram-Sin, Anatolian Studies V-5.
 • Goethe, J. W. (1960). Faust-Tiyatroda Ön Temsil, Çeviren: S. Irmak, İstanbul Kitabevi.
 • Gökberk, M. (2011). Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi..
 • Hauser, A. (1984). Sanatın Toplumsal Tarihi, Çeviren: Y. Gölönü, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hobsbawm, E. (2006). Sermaye Çağı, Çeviren: M. Şahin, İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Jay, M. (2005). Diyalektik İmgelem, Çeviren: Ü. Oskay, İstanbul: Belge Yayınları.
 • Löwenthal, L. (2009). Edebiyat, Popüler Kültür ve Toplum, Çeviren: B. Kejanlıoğlu, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Lukacs, G. (2003). Roman Kuramı, Çeviren: C. Soydemir, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Mucuk, İ. (2007). Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Ong, W. (2003). Sözlü ve Yazılı Kültür, Çeviren: S. Banon, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Oskay, Ü. (1981). Benjamin’de Tarih, Kültür ve Fantazya, Oluşum: Frankfurt Estetik Özel Sayısı, 4-15.
 • Postman, N. (2016). Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu, Çeviren: M. Yılmaz, İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Rodgers, N. (2010). Ancient Rome, London: Hermes Hause.
 • Rohde, G. (2017). Yunan Romanı, Çeviren: A. Erhat, AÜDTC Fakültesi Dergisi, V. 2, N. 5.
 • Saul, N. (2011). The Making of Chivalric Culture, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Sennett, R. (2002). Karakter Aşınması, Çeviren: B. Yıldırım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Thompson, P. (1999), Tarihçiler ve Sözlü Tarih, Çeviren: Ş. Layıkel, İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Zweig, S. (2009). Balzac: Bir Yaşam Öyküsü, Çeviren: Ş. Sunar, Y. Tükel, İstanbul: Can.
 • URL-1: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-arman/dunyayi-degistirmek-icin-yazdim-29823238 (Erişim Tarihi: 02.03.2020).
 • URL-2: https://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/1346118-akilah-azra-kohen-bilinmeyenlerini-anlatti (Erişim Tarihi: 02.03.2020).
 • URL-3: http://www.haberturk.com/yazarlar/mustafa-dogan/1773186-kohenin-itirazi-var (Erişim Tarihi: 02.03.2020).

Popular Literature and Azra Kohen in the Context of Walter Benjamin's Storyteller Experience and Information Approach

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 556 - 577, 31.07.2020

Öz

The developments in mass communication methods and technologies transform the communication experience as a whole. New trends, defined as digitalization and emerging through the intensive use of internet infrastructure in communication processes, have significant effects on contemporary literary practices, making the new communication practice between novel, writer and reader an area to be examined. In order to explain the mentioned communication practice, the concepts of “experience, memory and information” discussed on the literary tendencies of the past century are remembered. The concrete situation that appears in these trends; It is used in understanding the changing communication practice as it manifests today and in understanding the current literary tendencies in which the author and the reader are in focus.

The study aims to discuss the new communication experience which is the subject of the writer, novel and reader reshaped by digital communication technologies from today's perspective. According to this, while the writer is comprehended as a storyteller in traditional societies and as a part of oral culture in general; It has been transformed into a novelist in modern societies as shaped by the information industry and has become part of the written culture. On the other hand, as in many fields, brand identity marketing is applied for the purpose of advertising, which is also valid for literary identities, and mostly through social networks. Traditional mass media, other than social networks, on brand and identity marketing are also used extensively and are integrated into the borders of the literary production entertainment industry as a whole through television series adapted from popular literary products. These developments have also popularized the literary identities, which are shown among the most dignified and conservative subjects of cultural production, and force them to market their literary identities that they have built through digital communication platforms or social networks, by turning them into celebrity figures.

Kaynakça

 • Adorno, T. (2013). Kültür Endüstrisi, Çeviren: N. Ülner, M. Tüzel ve E. Gen, İstanbul: İletişim Yayınları. Akaydın, A. (2011).
 • Basın İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Anonim, (2017). Sir Gawain ve Yeşil Şövalye, Çeviren: N. Ağıl, İstanbul: YKY. Arun, Ö. (2014).
 • İnce Zevkler-Olağan Beğeniler, Cogito, Sayı:76. Aytaç, G. (1999).
 • Genel Edebiyat Bilimi, İstanbul: Papirüs Yayınevi. Bakhtin, M. (2001).
 • Karnavaldan Romana, Çeviren: C. Soydemir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Benjamin, W. (1993). Pasajlar, Çeviren: A. Cemal, İstanbul: YKY..
 • Benjamin, W. (1995). Son Bakışta Aşk, Çeviren: N. Gürbilek, S. Yücesoy, İstanbul: Metis.
 • Benjamin, W. (1995a). Estetize Edilmiş Yaşam, Çeviren: Ü. Oskay, İstanbul: Der Yayınları.
 • Benjamin, W. (2016). Parıltılar, Çeviren: Y. Öner, İstanbul: Belge Yayınları.
 • Berman, M. (1993). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Çeviren: Ü. Altuğ, B. Peker, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bloom, J. (2003). Kâğıda İşlenen Uygarlık, Çeviren: Z. Kılıç, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Bridbury, A. (1969). The Dark Ages. The Economic History Review, 22 (3).
 • Butt, J. (2002). Daily Life in the Age of Charlemagne, Westport: Greenwood Press.
 • Canbay, B. (2015). Edebiyatta Pazarlama ve Kişisel Markalaşma, GÜ İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 40, 190–209.
 • Çiğdem, A. (2009), Aydınlanma Düşüncesi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Fantham, E. (1996). Roman Literary Culture, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Faulkner, N. (2014). Marksist Dünya Tarihi, Çeviren: T. Öncel, İstanbul: Yordam Kitap.
 • Georges, J. (2002). Yazı İnsanlığın Belleği, Çeviren: N. Başer, İstanbul: YKY.
 • Gerdien, J. (1995). The Topography of Remembrance: The Dead, Tradition and Collective Memory in Mesopotamia, Leiden: Brill Academic Publication.
 • Gurney, O. R, (1955). The Sultantepe Tablets (Continued). IV. The Cuthean Legend of Naram-Sin, Anatolian Studies V-5.
 • Goethe, J. W. (1960). Faust-Tiyatroda Ön Temsil, Çeviren: S. Irmak, İstanbul Kitabevi.
 • Gökberk, M. (2011). Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi..
 • Hauser, A. (1984). Sanatın Toplumsal Tarihi, Çeviren: Y. Gölönü, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hobsbawm, E. (2006). Sermaye Çağı, Çeviren: M. Şahin, İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Jay, M. (2005). Diyalektik İmgelem, Çeviren: Ü. Oskay, İstanbul: Belge Yayınları.
 • Löwenthal, L. (2009). Edebiyat, Popüler Kültür ve Toplum, Çeviren: B. Kejanlıoğlu, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Lukacs, G. (2003). Roman Kuramı, Çeviren: C. Soydemir, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Mucuk, İ. (2007). Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Ong, W. (2003). Sözlü ve Yazılı Kültür, Çeviren: S. Banon, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Oskay, Ü. (1981). Benjamin’de Tarih, Kültür ve Fantazya, Oluşum: Frankfurt Estetik Özel Sayısı, 4-15.
 • Postman, N. (2016). Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu, Çeviren: M. Yılmaz, İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Rodgers, N. (2010). Ancient Rome, London: Hermes Hause.
 • Rohde, G. (2017). Yunan Romanı, Çeviren: A. Erhat, AÜDTC Fakültesi Dergisi, V. 2, N. 5.
 • Saul, N. (2011). The Making of Chivalric Culture, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Sennett, R. (2002). Karakter Aşınması, Çeviren: B. Yıldırım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Thompson, P. (1999), Tarihçiler ve Sözlü Tarih, Çeviren: Ş. Layıkel, İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Zweig, S. (2009). Balzac: Bir Yaşam Öyküsü, Çeviren: Ş. Sunar, Y. Tükel, İstanbul: Can.
 • URL-1: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-arman/dunyayi-degistirmek-icin-yazdim-29823238 (Erişim Tarihi: 02.03.2020).
 • URL-2: https://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/1346118-akilah-azra-kohen-bilinmeyenlerini-anlatti (Erişim Tarihi: 02.03.2020).
 • URL-3: http://www.haberturk.com/yazarlar/mustafa-dogan/1773186-kohenin-itirazi-var (Erişim Tarihi: 02.03.2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makale
Yazarlar

Mustafa C. SADAKAOĞLU
İstanbul Aydın Üniversitesi
0000-0002-4359-4828
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 20 Nisan 2020
Kabul Tarihi 28 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA
SADAKAOĞLU, M. C. (2020). Walter Benjamin’in Hikâye Anlatıcısı, Deneyim ve Enformasyon Yaklaşımı Bağlamında Popüler Edebiyat ve Azra Kohen. TRT Akademi, 5(10), 556-577.

                                                                      16115   16111        16112