Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Moral Law was in Sweden this time: An Examination of “Fadime Şahindal Honor Killing” News within the Framework of Britain Cultural Studies heavily influenced by the Structuralism

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 490 - 513, 31.07.2020

Öz

In the study, we study the British cultural studies in three different periods and carry out a news analysis within the framework of cultural studies heavily influenced by structuralism. The case studyis involving the honor killing of Fadime Şahindal, committed on 21 January 2002 in Sweden. The major aim is to reveal the ideological production made in the presentation of some news on the website of the Milliyet newspaper. The analysis was carried out based on the chapters 3 and 4 of the book Policing the Crisis: Mugging, The State, and Law and Order, where the most important news analysis and evaluation of British cultural studies were condu- cted. First of all, the study showed that, within the framework of British cultural studies, which were influenced by structuralism, news analysis could be carried out as a whole. Milliyet news- paper described what kinds of events took place for the majority and made strong comments on how the murder of Fadime Şahindal should be understood. The news was primarily valued attributing to violence, a cliché presentation was made, the objectivity category could not be committed entirely and the crime was personalized and glorified and not opened for discussi- on. The integration of Turks into Swedish society is never discussed in news. Instead, Milliyet newspaper always covered the moment of the incident. A woman who has been trying to be active throughout her life has been passivated by using a sharp language and other risky words that make the meaning alien, and the event has been the subject of ideological production due to incomplete background and incorrect context knowledge. Milliyet newspaper showed a structural biased presenting the news of honor killing of Fadime Şahindal. Thus, the study concludes that the press should be considered as a functional in establishing the hegemony and is an ideological device of it.

Kaynakça

 • Althusser, Louis (1991). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Yusuf Alp ve Mahmut Özışık, İletişim Yayınları.
 • Barker, Chris ve Dariusz Galasinski (2001). Cultural Studies and Discourse Analysis A Dialogue on Language and Identity, Sage Publications.
 • Barthes, Roland (1996). S/Z, Çev. Sündüz Öztürk Kasar, Yapı Kredi Yayınları.
 • Coward, Rosalind ve John Ellis (1985). Dil ve Maddecilik, Çev. Esen Tarım, İletişim Yayınları.
 • Curran, James vd. (1991). “İletişim Araçları Üzerine Çalışma: Kuramsal Yaklaşımlar”, Çev. Meral Özbek, İLEF Yıllık: 228-253.
 • Çam, Şerife (2008). Medya Çalışmalarında İdeoloji Epistemolojik ve Metodolojik Sorunlar, De Ki Yayınları.
 • Dursun, Çiler (2001). Televizyon Haberlerinde İdeoloji, İmge Kitabevi. Eagleton, Terry (1996). İdeoloji, Çev. Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları.
 • Fiske, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan. Ark Yayınları.
 • Hall, Stuart (1993). “The Television Discourse-Encoding and Decoding”, İçinde Studying Culture An Introductory Reader, Ed. Ann Gray ve Jim McGuigan, Edward Arnold: 28-34.
 • Hall, Stuart (1996). “Signification, Representation, Ideology: Althusser and the Post-Stru- cturalist Debates”, İçinde Cultural Studies and Commu¬ni¬cation, Ed. J. Curran vd., Arnold: 11-34.
 • Hall, Stuart (1999). “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutu- lanın Geri Dönüşü”, İçinde Medya Üktidar İdeoloji, Çev. ve Der. Mehmet Küçük, Ark Yayınları: 77-126.
 • Hall, Stuart (1999a). “Kültür Medya ve İdeolojik Etki”, İçinde Medya İktidar, İdeoloji, Çev. ve Der. Mehmet Küçük, Ark Yayınları: 199-245.
 • Hall, Stuart (1999b), “Encoding, Decoding”, İçinde The Cultural Studies Reader, Ed. During Simon, Roudledge: 507-517.
 • Hall, Stuart (2002). “İdeoloji ve İletişim Kuramı”, Medya Kültür Siyaset, Der. Süleyman İrvan, Çev. Ahmet Gürata, Ark Yayınları: 79-97.
 • Hall, Stuart (2005). “Kodlama, Kodaçımlama”, İçinde Medya ve İzleyici, Der. Şahinde Ya- vuz, Çev. Yiğit Yavuz, Vadi Yayınları: 85-97.
 • Hall, Stuart (2008). “Kültürel Çalışmalar ve Teorik Miras“, içinde İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar, Der. Sevilay Çelenk, Çev. Sevilay Çelenk ve Alp Erhan Arslan, de ki Yayınları: 85-114.
 • Hall Stuart vd. (1982). Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order, GB: Methuen.
 • Halloran, D. James vd., (1970). Demonstration and Communication, Har¬monds¬worth, Penguen.
 • İnal, Ayşe (1996). Haberi Okumak, Temuçin Yayınları.
 • Lembo, Ron (2000). Thinking Through Television, Cambridge University Press. Maigret, Eric (2011). Medya ve İletişim Sosyolojisi, Çev. Halime Yücel, İletişim Yayınları.
 • Meyers, Marian (2004). “African American Women and Violence: Gender, Race, and Class in the News”, Critical Studies in Mass Communication, 21(2): 95-118.
 • Mutlu, Erol (1998). İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları.
 • Oğuz, Hatice Şule (2014). “Stuart Hall Tarihten Geçenler”, Moment Dergisi, 1(1): 125-136. Özbek, Meral (1994). Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yayınları.
 • Özer, Ömer (2001). “Kazanılmış Hakkın Tersine Çevrilmesi: 1 Mayıs 1996 Olaylarının Türk Basınında Sunumu”, İletişim, (9): 109-135.
 • Özer, Ömer (2007). Medya Şiddet Toplum, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları; NO: 1725; İletişim Fakültesi Yayınları; NO: 66.
 • Özer, Ömer (2010). Liberal Basın, Literatürk Yayınları.
 • Özer, Ömer (2018). Gökyüzüne Çığlık Öncülerden Eleştirel Söylem Yaklaşımları ve Özgün Çözümlemeler, Literatürk Academia Yayınları.
 • Özer, Ömer (2019). Kızılca Kıyamet Koparken Britanya Kültürel Çalışmaları Çerçevesinde Özgün Haber Çözümlemeleri, Literatürk Academia.
 • Saussure, Ferdinand (1985). Genel Dil bilim Dersleri, Der. C. Bally ve A. Sechehage, Çev. Berke Vardar, Birey ve Toplum Yayınları.
 • Saussure, Ferdinand (1992). “Sign and Language”, İçinde Culture and Society, Ed. Jeffrey C. Alexander ve Steven Seidman, Cambridge University Press: 55-63.
 • Shoemaker, Pamela ve Stephen D. Reese (2002). “İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi”, İçinde Medya Kültür Siyaset, Der. ve Çev. Süleyman İrvan, Alp Yayı- nevi: 127-178.
 • Smith, Philip (2005). Kültürel Kuram, Çev. Selime Güzelsarı ve İbrahim Gündoğdu, Babil Yayınları.
 • Stevenson, N. (1997). Understanding Media Culture, Sage.
 • Storey, John (1993). An Introductory Guide To Cultural Theory and Popular Culture, Har- vester, Wheatsheaf.
 • Tester, K. (1994). Media, Culture and Morality, Routledge.
 • Turner, Graeme (2016). İngiliz Kültürel Çalışmaları, Türkçe Söyleyenler, Deniz Özçetin ve Burak Özçetin, Heretik Yayınları.
 • Türkoğlu, Nurçay (2004). Toplumsal İletişim, İmge Kitabevi.
 • Üşür, Sancar Serpil (1997). İdeolojinin Serüveni, İmge Yayınevi.
 • Williams, Raymond (1991). “Base and Superstructure in Marxist CUltural theory”, için- de Rethinking Popular Culture, Ed. Chandra Mukerji ve Michael Schudson, University of California Press: 407-423.
 • Williams, Raymond (1993). “Culture is Ordinary”, içinde Studying Culture An Int¬roduc- tory Reader, Ed. Ann Gray ve Jim McGuigan, Edward Arnold: 5-14.

Töre Bu Defa İsveç’teydi: “Fadime Şahindal Namus Cinayeti” Haberlerinin Yapısalcılık Etkisindeki Britanya Kültürel Çalışmaları Çerçevesinde İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 490 - 513, 31.07.2020

Öz

Çalışmada Britanya kültürel çalışmaları üç dönemde ele alınmış ve ortada kalan yapısalcılık etkisindeki kültürel çalışmaları çerçevesinde haber çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Örnek alınan olay, İsveç’te 21 Ocak 2002’de işlenen Fadime Şahindal cinayetidir. Amaç, konuyla ilgili Milliyet gazetesinin web sayfasında yer verilen bazı haberlerin sunumunda yapılan ideolojik üretimi ortaya çıkarmaktır. Çözümleme, Britanya kültürel çalışmalarının en önemli haber çözümlemesi ve değerlendirmesinin yapıldığı Policing the Crisis: Mugging, The State, And Law And Order kitabının 3. ve 4. bölümleri temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Öncelikli olarak çalışma, yapısalcılık etkisinde kalan Britanya kültürel çalışmaları çerçevesinde bütünlüklü olarak haber çözümlemesi yapılabileceğini göstermiştir. Milliyet gazetesi, çoğunluk için ne tür olayların cereyan ettiğini tanımlamış ve Fadime Şahindal cinayetinin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda güçlü yorumlar yapmıştır. Haberlere öncelikli olarak şiddet üzerinden değer atfedilmiş, klişe sunum yapılmış, objektiflik kategorisi tümüyle işlenememiş, suç kişiselleştirilerek töre yüceltilmiş ve tartışmaya açılmamıştır. Tartışmaya açılmayan bir konu da entegrasyondur. Milliyet gazetesi, haberlerinde hep olay anını yansıtmıştır. Yaşamı boyunca aktif olmaya çalışmış bir kadın, haberlerde keskin bir dil ve anlamı ötekileştiren riskli sözcükler yüzünden pasifleştirilmiş, eksik ardalan ve yanlış bağlam bilgisi dolayısıyla olay ideolojik üretime konu yapılmıştır. Milliyet gazetesi, Fadime Şahindal cinayetini yapısal olarak yanlı sunmuştur. Çalışma, basının hegemonyanın başarılmasında işlevsel olduğunu ve bir ideolojik aygıt konumunda bulunduğunu önermektedir.

Kaynakça

 • Althusser, Louis (1991). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Yusuf Alp ve Mahmut Özışık, İletişim Yayınları.
 • Barker, Chris ve Dariusz Galasinski (2001). Cultural Studies and Discourse Analysis A Dialogue on Language and Identity, Sage Publications.
 • Barthes, Roland (1996). S/Z, Çev. Sündüz Öztürk Kasar, Yapı Kredi Yayınları.
 • Coward, Rosalind ve John Ellis (1985). Dil ve Maddecilik, Çev. Esen Tarım, İletişim Yayınları.
 • Curran, James vd. (1991). “İletişim Araçları Üzerine Çalışma: Kuramsal Yaklaşımlar”, Çev. Meral Özbek, İLEF Yıllık: 228-253.
 • Çam, Şerife (2008). Medya Çalışmalarında İdeoloji Epistemolojik ve Metodolojik Sorunlar, De Ki Yayınları.
 • Dursun, Çiler (2001). Televizyon Haberlerinde İdeoloji, İmge Kitabevi. Eagleton, Terry (1996). İdeoloji, Çev. Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları.
 • Fiske, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan. Ark Yayınları.
 • Hall, Stuart (1993). “The Television Discourse-Encoding and Decoding”, İçinde Studying Culture An Introductory Reader, Ed. Ann Gray ve Jim McGuigan, Edward Arnold: 28-34.
 • Hall, Stuart (1996). “Signification, Representation, Ideology: Althusser and the Post-Stru- cturalist Debates”, İçinde Cultural Studies and Commu¬ni¬cation, Ed. J. Curran vd., Arnold: 11-34.
 • Hall, Stuart (1999). “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutu- lanın Geri Dönüşü”, İçinde Medya Üktidar İdeoloji, Çev. ve Der. Mehmet Küçük, Ark Yayınları: 77-126.
 • Hall, Stuart (1999a). “Kültür Medya ve İdeolojik Etki”, İçinde Medya İktidar, İdeoloji, Çev. ve Der. Mehmet Küçük, Ark Yayınları: 199-245.
 • Hall, Stuart (1999b), “Encoding, Decoding”, İçinde The Cultural Studies Reader, Ed. During Simon, Roudledge: 507-517.
 • Hall, Stuart (2002). “İdeoloji ve İletişim Kuramı”, Medya Kültür Siyaset, Der. Süleyman İrvan, Çev. Ahmet Gürata, Ark Yayınları: 79-97.
 • Hall, Stuart (2005). “Kodlama, Kodaçımlama”, İçinde Medya ve İzleyici, Der. Şahinde Ya- vuz, Çev. Yiğit Yavuz, Vadi Yayınları: 85-97.
 • Hall, Stuart (2008). “Kültürel Çalışmalar ve Teorik Miras“, içinde İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar, Der. Sevilay Çelenk, Çev. Sevilay Çelenk ve Alp Erhan Arslan, de ki Yayınları: 85-114.
 • Hall Stuart vd. (1982). Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order, GB: Methuen.
 • Halloran, D. James vd., (1970). Demonstration and Communication, Har¬monds¬worth, Penguen.
 • İnal, Ayşe (1996). Haberi Okumak, Temuçin Yayınları.
 • Lembo, Ron (2000). Thinking Through Television, Cambridge University Press. Maigret, Eric (2011). Medya ve İletişim Sosyolojisi, Çev. Halime Yücel, İletişim Yayınları.
 • Meyers, Marian (2004). “African American Women and Violence: Gender, Race, and Class in the News”, Critical Studies in Mass Communication, 21(2): 95-118.
 • Mutlu, Erol (1998). İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları.
 • Oğuz, Hatice Şule (2014). “Stuart Hall Tarihten Geçenler”, Moment Dergisi, 1(1): 125-136. Özbek, Meral (1994). Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yayınları.
 • Özer, Ömer (2001). “Kazanılmış Hakkın Tersine Çevrilmesi: 1 Mayıs 1996 Olaylarının Türk Basınında Sunumu”, İletişim, (9): 109-135.
 • Özer, Ömer (2007). Medya Şiddet Toplum, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları; NO: 1725; İletişim Fakültesi Yayınları; NO: 66.
 • Özer, Ömer (2010). Liberal Basın, Literatürk Yayınları.
 • Özer, Ömer (2018). Gökyüzüne Çığlık Öncülerden Eleştirel Söylem Yaklaşımları ve Özgün Çözümlemeler, Literatürk Academia Yayınları.
 • Özer, Ömer (2019). Kızılca Kıyamet Koparken Britanya Kültürel Çalışmaları Çerçevesinde Özgün Haber Çözümlemeleri, Literatürk Academia.
 • Saussure, Ferdinand (1985). Genel Dil bilim Dersleri, Der. C. Bally ve A. Sechehage, Çev. Berke Vardar, Birey ve Toplum Yayınları.
 • Saussure, Ferdinand (1992). “Sign and Language”, İçinde Culture and Society, Ed. Jeffrey C. Alexander ve Steven Seidman, Cambridge University Press: 55-63.
 • Shoemaker, Pamela ve Stephen D. Reese (2002). “İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi”, İçinde Medya Kültür Siyaset, Der. ve Çev. Süleyman İrvan, Alp Yayı- nevi: 127-178.
 • Smith, Philip (2005). Kültürel Kuram, Çev. Selime Güzelsarı ve İbrahim Gündoğdu, Babil Yayınları.
 • Stevenson, N. (1997). Understanding Media Culture, Sage.
 • Storey, John (1993). An Introductory Guide To Cultural Theory and Popular Culture, Har- vester, Wheatsheaf.
 • Tester, K. (1994). Media, Culture and Morality, Routledge.
 • Turner, Graeme (2016). İngiliz Kültürel Çalışmaları, Türkçe Söyleyenler, Deniz Özçetin ve Burak Özçetin, Heretik Yayınları.
 • Türkoğlu, Nurçay (2004). Toplumsal İletişim, İmge Kitabevi.
 • Üşür, Sancar Serpil (1997). İdeolojinin Serüveni, İmge Yayınevi.
 • Williams, Raymond (1991). “Base and Superstructure in Marxist CUltural theory”, için- de Rethinking Popular Culture, Ed. Chandra Mukerji ve Michael Schudson, University of California Press: 407-423.
 • Williams, Raymond (1993). “Culture is Ordinary”, içinde Studying Culture An Int¬roduc- tory Reader, Ed. Ann Gray ve Jim McGuigan, Edward Arnold: 5-14.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makale
Yazarlar

Ömer ÖZER
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2649-6182
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 26 Nisan 2020
Kabul Tarihi 18 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA
ÖZER, Ö. (2020). Töre Bu Defa İsveç’teydi: “Fadime Şahindal Namus Cinayeti” Haberlerinin Yapısalcılık Etkisindeki Britanya Kültürel Çalışmaları Çerçevesinde İncelenmesi. TRT Akademi, 5(10), 490-513.

                                                                      16115   16111        16112