Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Stuart Hall, Identities without Totem-Objects and Imaginary Representations

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 470 - 489, 31.07.2020

Öz

Identity, representation or subject produced in cultural areas are usually accepted as objective and universal entities in the form of a presupposition. On the other hand, Stuart Hall raises his own objection that the claim that there is a direct relationship between the object represented and the representation itself reflects an ideological perspective. In this context, Hall mainly rejects the Western-centered colonialist paradigm that discredits the alternative ways of seeing existing outside the norms assumed to be objective and universal by the Western-centered paradigm itself, which normalizes merely its own ways of seeing the world by colonizing the other perspectives. In this way, the denial of the idea that cultural identities and representations have a direct contact with the real also cancels the totem-object, which is the signifier of those identities. In this study, the notions of identity, representation and subject will be analyzed by taking the studies and claims of Stuart Hall into the center and including other important names such as Althusser, Gramsci, Lacan, which theoretically enable Hall to build his own arguments. For this purpose, the relevant works of these names will be examined comparatively through text analysis.

Kaynakça

 • Adorno, T., Horkheimer, Max. (2014). Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar. N. Ülner ve E. Ö. Karadoğan (Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 • Althusser, Louis. (1969). For Marx. New York: The Penguin Press.
 • Althusser, Louis. (2006). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. A. Tümertekin (Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Gospodinov, Georgi. (2017). Hüznün Fiziği. Ö. D: Gürkan (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gramsci, Antonio. (2010). Seçme Yazılar 1916-1935. D. Forgacs (Düz.). İ. Yıldız (Çev). İstanbul: Dipnot Yayınları.
 • Güngör, Nazife. (2020). Kültürel Çalışmalar: Bir Başkaldırı Öyküsü. G. Özdoyran (Düz.) Medya ve Kültürel Çalışmalar: Teori ve Güncel Tartışmalar içinde.
 • Hall, Stuart. (1985). Signification, Representation, Ideology: Althusser and Post-Structuralist Debates. Critical Studies in Mass Communication içinde. 2(2): 91-114.
 • Hall, Stuart. (1990). Cultural Identity and Diaspora. J. Rutherford. Identity: Community, Culture and Difference içinde. London: Lawrence and Wishart Pub.
 • Hall, Stuart. (1996a). The Problem of Ideology: Marxism without Guarantees. D. Morley ve K. Chen (Düz.).
 • Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies içinde. New York: Routledge. Hall, Stuart.
 • (1996b). Who needs Identity?. Questions of Cultural Identity içinde. S Hall ve P. D. Guy (Düz.). New York: Sage Pub.
 • Hall, Stuart. (1997). The Spactacle of the Other. Representation: Cultural Representation and Signifying Process içinde. S. Hall (Düz.). New York: Sage Pub.
 • Hall, Stuart. (2002). Notes on Deconstructing the Popular. S. Duncombe. Cumtural Resistance Reader içinde. New York: Verso. Hall, Stuart. (2003). The Question of Cultural Identity. S. Hall, D. Held ve T. McGrew. Modernity and Its Futures içinde. Cambridge: Blackwell.
 • Hall, Stuart. (2017). Temsil: Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları. İ. Dündar (Çev.). İstanbul: Pinhan Yayınları.
 • Hall, Stuart. (2019). Cultural Studies and Its Theoretical Legacies. Essential Essays, Volume 1: Foundations of Cultural Studies içinde. S. Hall ve D. Morley (Düz.). Durham: Duke University Press.
 • Kellner, Douglas. (2016). Kültürel Marsizm ve Kültürel Çalışmalar. ETHOS içinde. Fatih Tezcan (çev.). 9(1): 132-151. Lacan, Jacques. (2005). Ecrits. New York: W. W. Norton.
 • Miller, Jacques, A. (1977). Suture: Elements of the Logic of Signifier. Screen içinde. 18 (4): 24-34.
 • Norris, Christopher. (2002). Deconstruction: Theory and Practice. New York: Routledge.
 • Procter, James. (2004). Stuart Hall. New York: Routledge.
 • Slack, Jennifer. (1996). Theory and Method of Articulation in Cultural Studies. D. Morley ve K. Chen (Düz.). Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies içinde. New York: Routledge.
 • Vogel, Steven. (1996). Against Nature: The Concept of Nature in Critical Theory. New York: State University of New York Press.
 • Zizek, Slavoj. (2004). İdeolojinin Yüce Nesnesi. T. Birkan (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Stuart Hall, Totem-Nesnesiz Kimlikler ve Hayali/ İmgesel Temsiller

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 470 - 489, 31.07.2020

Öz

Kültürel mecrada üretilen kimlik, temsil ya da özne başlıkları çoğu zaman bir ön kabul biçiminde nesnel ve evrensel olarak tahayyül edilir. Öte yandan, temsil eden ile temsil edilen arasında dolaysız bir ilişki olduğu iddiasının bizatihi kendisinin ideolojik bir perspektifi yansıttığına yönelik temel itirazı ise Stuart Hall dile getirir. Bu bağlamda Hall, temsil, özne ve kimlik kavramlarını sabitleyici ve dışlayıcı bir yaklaşımla totalleştiren, kendi görme biçimlerini ve anlamlandırma rejimlerini normlaştıran/normalize eden, kurduğu bu kültürel tahakküm üzerinden diğer görme ve temsil pratiklerine temellük ederek onları kolonize eden ve bu anlamıyla kendi ürettiği ancak evrensel ve nesnel olduğunu varsaydığı normlar dışında konumlanan alternatifleri itibarsızlaştıran Batı merkezli kolonyalist paradigmayı reddeder. Kültürel kimliklerin ve temsillerin gerçek ile doğrudan ve dolayımsız bir teması olduğu fikrinin bu şekilde yadsınması, söz konusu kimliklerin göstereni konumundaki totem-nesneyi de gündemden bütünüyle düşürür. Bu çalışmada, Stuart Hall’un çalışmaları ve iddiaları merkeze alınarak, Hall’a kendi argümanlarını inşa ederken teorik olarak imkân yaratan Althusser, Gramsci, Lacan gibi eleştirel paradigmanın diğer önemli isimleri de tartışmaya dâhil ederek kimlik, temsil ve özne başlıkları analiz edilecektir. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu isimlerin ilgili çalışmaları karşılaştırmalı olarak metin analizi yoluyla incelenecektir.

Kaynakça

 • Adorno, T., Horkheimer, Max. (2014). Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar. N. Ülner ve E. Ö. Karadoğan (Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 • Althusser, Louis. (1969). For Marx. New York: The Penguin Press.
 • Althusser, Louis. (2006). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. A. Tümertekin (Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Gospodinov, Georgi. (2017). Hüznün Fiziği. Ö. D: Gürkan (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gramsci, Antonio. (2010). Seçme Yazılar 1916-1935. D. Forgacs (Düz.). İ. Yıldız (Çev). İstanbul: Dipnot Yayınları.
 • Güngör, Nazife. (2020). Kültürel Çalışmalar: Bir Başkaldırı Öyküsü. G. Özdoyran (Düz.) Medya ve Kültürel Çalışmalar: Teori ve Güncel Tartışmalar içinde.
 • Hall, Stuart. (1985). Signification, Representation, Ideology: Althusser and Post-Structuralist Debates. Critical Studies in Mass Communication içinde. 2(2): 91-114.
 • Hall, Stuart. (1990). Cultural Identity and Diaspora. J. Rutherford. Identity: Community, Culture and Difference içinde. London: Lawrence and Wishart Pub.
 • Hall, Stuart. (1996a). The Problem of Ideology: Marxism without Guarantees. D. Morley ve K. Chen (Düz.).
 • Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies içinde. New York: Routledge. Hall, Stuart.
 • (1996b). Who needs Identity?. Questions of Cultural Identity içinde. S Hall ve P. D. Guy (Düz.). New York: Sage Pub.
 • Hall, Stuart. (1997). The Spactacle of the Other. Representation: Cultural Representation and Signifying Process içinde. S. Hall (Düz.). New York: Sage Pub.
 • Hall, Stuart. (2002). Notes on Deconstructing the Popular. S. Duncombe. Cumtural Resistance Reader içinde. New York: Verso. Hall, Stuart. (2003). The Question of Cultural Identity. S. Hall, D. Held ve T. McGrew. Modernity and Its Futures içinde. Cambridge: Blackwell.
 • Hall, Stuart. (2017). Temsil: Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları. İ. Dündar (Çev.). İstanbul: Pinhan Yayınları.
 • Hall, Stuart. (2019). Cultural Studies and Its Theoretical Legacies. Essential Essays, Volume 1: Foundations of Cultural Studies içinde. S. Hall ve D. Morley (Düz.). Durham: Duke University Press.
 • Kellner, Douglas. (2016). Kültürel Marsizm ve Kültürel Çalışmalar. ETHOS içinde. Fatih Tezcan (çev.). 9(1): 132-151. Lacan, Jacques. (2005). Ecrits. New York: W. W. Norton.
 • Miller, Jacques, A. (1977). Suture: Elements of the Logic of Signifier. Screen içinde. 18 (4): 24-34.
 • Norris, Christopher. (2002). Deconstruction: Theory and Practice. New York: Routledge.
 • Procter, James. (2004). Stuart Hall. New York: Routledge.
 • Slack, Jennifer. (1996). Theory and Method of Articulation in Cultural Studies. D. Morley ve K. Chen (Düz.). Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies içinde. New York: Routledge.
 • Vogel, Steven. (1996). Against Nature: The Concept of Nature in Critical Theory. New York: State University of New York Press.
 • Zizek, Slavoj. (2004). İdeolojinin Yüce Nesnesi. T. Birkan (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makale
Yazarlar

Güven ÖZDOYRAN
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8377-513X
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 31 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 1 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 12 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Özdoyran, G. (2020). Stuart Hall, Totem-Nesnesiz Kimlikler ve Hayali/ İmgesel Temsiller . TRT Akademi , 5 (10) , 470-489 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/56639/730622

                                                                      16115   16111        16112