Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 514 - 535, 31.07.2020

Öz

Cultural studies born into the tradition of critical thinking of the West had a great impact on the period and quickly became a very popular field. Then from there it began to spread to various countries around the world and in the meantime he had also come to Turkey. To exp-lain the adventure of cultural studies in Turkey I would especially like to underline the haunt here.. Cultural studies, of course, have not had the same chance wherever they went. İt has found more suitable environment in some countries, but not in other countries. journey of cultural studies in Turkey is going through very challenging as well. İn this article dealt with the advent of cultural studies into Turkey and its retention efforts. Of course, we will not go into details here, but examine the subject in a general framework as much as possible within the limitations of this article.

Kaynakça

 • Adaklı, G. (2001), “Post Marksizmin Kuramsal ve Siyasal Açmazları”, Praksis, 1s.13-32.
 • Aksoy, E. (2018), “Türk Üniversitelerinde Kültürel Çalışmalar Alanının Kurumsallaşması,” Turkish Studies, İnternational Congress on Social Sciences II, Volume 13/15, Spring, p:431-442.
 • Althusser, L. (2003), İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev: Alp Tümertekin, İthaki Yayınları.
 • Bouse, M. ve Yücel, H. (2017). Kültürel Çalışmaları Anlamak, Çev. Halime Yücel, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Cvetkovich, A. and Kellner, D. (1997) Articulating the Global and the Local, Globalization and Cultural Studies, Boulder, Co.: Westview Press.
 • Derrida, J. (1978), Writing and Difference, trans: Alan Bass, Chicago University of Chicago Press.
 • Etike, Ş. (2018), “Kültürel Dönemeç: Postmodernizmin Eleştirel İletişim Çalışmalarına Etkisi Üzerine Bir Tartışma,” Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 5 (1) • bahar/ spring: 91-109.
 • Foucault, M. (1999), Bilginin Arkeolojisi, çev: Veli Urhan, Birey yayınları.
 • Gramsci, A. (1985) Selections from Cultural Writings, 389-390. Edited by David Forgacs and Geoffrey Nowell-Smith. London: Lawrence and Wishart.
 • Gramsci, A. (1997). Hapishane Defterleri (çev. Adnan Cemgil). İstanbul, Belge Yayınları.
 • Hall, S. et al (1980) Culture, Media, Language, London: Hutchinson.
 • Hebdige, D. Subculture. The Meaning of Style, London: Methuen
 • Hoggart, R.(1957), The Uses Of Literacy, Chatto-windus.
 • Kellner, D. (2016). Kültürel Marksizm ve Kültürel Çalışmalar, Çev. Fatih Tezcan, ETHOS: Fel-sefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Temmuz, 2016, 9(2), 132-1
 • Laclau, E. Mouffe, C. (2008). Hegemonya ve Sosyalist Strateji, (çev. A. Kardam-D. Şahiner), İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Moment, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi
 • Pultar, G, Kırtunç, A.L. (2004), “Cultural Studies in Turkey: Education and Practice,” The Review of Education, Pedagogy and Cultural Studies, 26:129-153
 • Sarup, M. (2017) Postyapısalcılık ve Postmodernizm, çev. Abdülbaki Güçlü, Pharmakon Kitap
 • Saussure, F. (2001), Genel Dilbilim Dersleri, çe: Berke Vardar, İstanbul.
 • Slater, P (1998), Frankfurt Okulu: Kökeni ve Önemi – Marksist Bir Yaklaşım, Çev. Ahmet Özden, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Smith, P. (2007), Kültürel Kuram, Çev. Selime Güzelsarı, İbrahim Gündoğdu, Babil Yayınları, İstanbul.
 • Thompson, E.P. (2004), İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu, çe. U. Kocabaşoğlu, Birikim Yayınları
 • Turner, G. (2016). İngiliz Kültürel Çalışmaları, Çev. Deniz Özçetin ve Burak Özçetin, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Williams, R. (1997), Culture and Materialism: Selected Essays, Verso Books.
 • Williams, R. (2003), Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim, Çev. Ahmet Ulvi Türkbağ, Dost Yayınları, Ankara.
 • Williams, R. (1993), Kültür, Çev. Suavi Aydın, İmge Kitabevi, Ankara.

Kültürel Çalışmalar ve Türkiye Serüveni

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 514 - 535, 31.07.2020

Öz

Batı’nın eleştirel düşünüş geleneği içerisinde doğup gelişen ve bir döneme damgasını vuran kültürel çalışmalar kısa sürede popüler oldu ve oradan dünyanın çeşitli ülkelerine yayıldı. Uğrak yerlerinden biri de Türkiye oldu. Burada ‘uğrak yerlerinden biri’ vurgusu kültürel çalışmaların Türkiye serüvenini anlatmak açısından önemli. Kültürel çalışmalar elbette ki gittiği her yerde aynı şansı yakalayamaz. Bazı ülkelerde uygun ortam bulurken, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı diğer bazı ülkelerde ise düşe kalka tutunmaya çalışır. Bu yazıda da kültürel çalışmaların Türkiye’ye girişi ve tutunma süreci çeşitli boyutlarıyla irdelenmektedir. Elbette ki burada ayrıntılara çok da girilmeyip, bir makalenin sınırlılıkları içerisinde konuyu olabildiğince genel bir çerçeve içerisinde ele almak zorunluluğu vardır.

Kaynakça

 • Adaklı, G. (2001), “Post Marksizmin Kuramsal ve Siyasal Açmazları”, Praksis, 1s.13-32.
 • Aksoy, E. (2018), “Türk Üniversitelerinde Kültürel Çalışmalar Alanının Kurumsallaşması,” Turkish Studies, İnternational Congress on Social Sciences II, Volume 13/15, Spring, p:431-442.
 • Althusser, L. (2003), İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev: Alp Tümertekin, İthaki Yayınları.
 • Bouse, M. ve Yücel, H. (2017). Kültürel Çalışmaları Anlamak, Çev. Halime Yücel, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Cvetkovich, A. and Kellner, D. (1997) Articulating the Global and the Local, Globalization and Cultural Studies, Boulder, Co.: Westview Press.
 • Derrida, J. (1978), Writing and Difference, trans: Alan Bass, Chicago University of Chicago Press.
 • Etike, Ş. (2018), “Kültürel Dönemeç: Postmodernizmin Eleştirel İletişim Çalışmalarına Etkisi Üzerine Bir Tartışma,” Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 5 (1) • bahar/ spring: 91-109.
 • Foucault, M. (1999), Bilginin Arkeolojisi, çev: Veli Urhan, Birey yayınları.
 • Gramsci, A. (1985) Selections from Cultural Writings, 389-390. Edited by David Forgacs and Geoffrey Nowell-Smith. London: Lawrence and Wishart.
 • Gramsci, A. (1997). Hapishane Defterleri (çev. Adnan Cemgil). İstanbul, Belge Yayınları.
 • Hall, S. et al (1980) Culture, Media, Language, London: Hutchinson.
 • Hebdige, D. Subculture. The Meaning of Style, London: Methuen
 • Hoggart, R.(1957), The Uses Of Literacy, Chatto-windus.
 • Kellner, D. (2016). Kültürel Marksizm ve Kültürel Çalışmalar, Çev. Fatih Tezcan, ETHOS: Fel-sefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Temmuz, 2016, 9(2), 132-1
 • Laclau, E. Mouffe, C. (2008). Hegemonya ve Sosyalist Strateji, (çev. A. Kardam-D. Şahiner), İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Moment, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi
 • Pultar, G, Kırtunç, A.L. (2004), “Cultural Studies in Turkey: Education and Practice,” The Review of Education, Pedagogy and Cultural Studies, 26:129-153
 • Sarup, M. (2017) Postyapısalcılık ve Postmodernizm, çev. Abdülbaki Güçlü, Pharmakon Kitap
 • Saussure, F. (2001), Genel Dilbilim Dersleri, çe: Berke Vardar, İstanbul.
 • Slater, P (1998), Frankfurt Okulu: Kökeni ve Önemi – Marksist Bir Yaklaşım, Çev. Ahmet Özden, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Smith, P. (2007), Kültürel Kuram, Çev. Selime Güzelsarı, İbrahim Gündoğdu, Babil Yayınları, İstanbul.
 • Thompson, E.P. (2004), İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu, çe. U. Kocabaşoğlu, Birikim Yayınları
 • Turner, G. (2016). İngiliz Kültürel Çalışmaları, Çev. Deniz Özçetin ve Burak Özçetin, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Williams, R. (1997), Culture and Materialism: Selected Essays, Verso Books.
 • Williams, R. (2003), Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim, Çev. Ahmet Ulvi Türkbağ, Dost Yayınları, Ankara.
 • Williams, R. (1993), Kültür, Çev. Suavi Aydın, İmge Kitabevi, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makale
Yazarlar

Nazife GÜNGÖR
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0749-2445
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 20 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 9 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA
GÜNGÖR, N. (2020). Kültürel Çalışmalar ve Türkiye Serüveni. TRT Akademi, 5(10), 514-535.

                                                                      16115   16111        16112