Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hate Speech and Cinema: A Discourse Analysis on the "Wolves Empire"

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 15, 598 - 621, 31.05.2022
https://doi.org/10.37679/trta.1101369

Öz

This study aims to research on the concepts of hate speech and hate crime that can be viewed in social life and in the media. A conceptual perspective will be presented on what kind of expression hate speech, which has just been introduced to terminology, is, what it aims at and how it is related to freedom of expression, and these areas of discussion will be analyzed in the context of the film Wolves Empire. In the first part, the conceptual analysis of the concepts of hate speech and hate crime, the points that separate hate speech and freedom of expression as it constitutes a frequently encountered area of discussion, and the role of media tools in hate speech will be examined. In the context of the movie, hate speech in the cinema will be discussed. The study will be examined with the method of critical discourse analysis.

Kaynakça

 • Atabek, N. (2002). Kamuoyu, Medya ve Demokrasi, Kurgu Dergisi, 19, 223-238
 • Ataman, H. (2012). “Nefret Suçlarını Farklı Yaklaşımlar Çerçevesinden Ele Almak: Etik, Sosyo-Politik ve Bir İnsan Hakları Problemi Olarak Nefret Suçları”, Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, (Der.: Y. İnceoğlu), İstanbul.
 • Balibar, E. (1993). “Irkçılık ve Milliyetçilik”, Irk Ulus Sınıf: Belirsiz Kimlikler, (Ed. Balibar, Wallerstein), Metis, İstanbul.
 • Bhikhu P. (2006). “Hate Speech- Is There a Case for Banning?”, Public Policy Research. December 2005, February, 2.
 • Badamchi, D. K. (2015). “Nefret Söylemi İfade Özgürlüğünün Bir Parçası mıdır?”, Felsefe Dünyası Dergisi, 61, 55-79.
 • Boyle, K. (2010). “Nefret Söyleminin Kontrolü: Uluslararası Standartlar Türkiye’den Neler İstiyor?”, Nefret Suçlan ve Nefret Söylemi, (Ed. A. Çavdar ve A. Yıldırım), Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 63-70.
 • COE (1997). Recommendation, No. R (97) 20 of the Commitee of Ministers to Member States on Hate Spe ech., Council of Europe Committee of Ministers, 30 Ekim 1997, https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/source/resources/refe rences/04%20-%20CM%20Rec(97)20%20Hate%20Speech.pdf, (Erişim Tarihi: 13.03.2022).
 • Çelenk, S. (2010). “Ayrımcılık ve Medya”, Televizyon Haberciliğinde Etik, (Ed. B. Çaplı, H. Tuncel), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • Çelik, E. (2013). “Nefret Söylemi İfade Özgürlüğünün Neresinde?”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 205-240.
 • Dijk, T. Van (2003). “Söylem ve İdeoloji Çokalanlı Bir Yaklaşım”, Söylem ve İdeoloji, (Ed. B. Çoban, Z. Özarslan), Su Yayınları, İstanbul, 13-112.
 • Dijk, T. Van (2000). “Opinions and Idologies in The Press”, (Ed. A. Bell, P. Garrett), Approaches to Media Discourse, Blackwell, Massachusetts, 21-63.
 • Durakçay, F. A., A. G. Güneş Gülal (2017). “Fransa’da Yükselen Nefret Söylemi ve Nefret Suçu: Tematik Bir Çözümleme”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(6), 126-145.
 • FRA (2016) Incitement in Media Content and Political Discourse in EU Member States, European Union Agency for Fundamental Rights, Kasım 2016, http://ec.euro pa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-47/fra media_and_incitement_paper_19752.pdf, (Erişim Tarihi: 13.03.2022).
 • Göregenli, M. (2013). “Nefret Söylemi ve Nefret Suçları”, Medya ve Nefret Söylemi Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar, (Der. M. Çınar), Hrant Dink Vakfı Yayını, İstanbul, 57-73.
 • Güz, N., Bingöl, M., Yanık, H. (2020). “İslamofobi ve Medya: ‘The Stone Merchant’ Film Afişinin Göstergebilimsel Analizi”, International Journal of Social Sciences and Education Research, 6 (1), 11-30.
 • Güz, N. (2005). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Hobsbawm, E. (1993). Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • İnceoğlu, Y. (2012). Nefret Söylemi Ve/ Veya Nefret Suçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Karan, U. (2010). “Nefret Nefret Suçlarından Ne Anlıyoruz?” Nefret Suçlan ve Nefret Söylemi, (Ed. A. Çavdar ve A. Yıldırım), Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 55-62.
 • Köker, E., Ü. Doğanay (2010). “Türkiye’yi Vurdular: Yazılı Basının Hrant Dink Cinayetini Adlandıramaması”, Nefret Suçlan ve Nefret Söylemi, (Ed. A. Çavdar ve A. Yıldırım), Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 97-118.
 • Mill, J. S. (2011). On Liberty, The Walter Scott Publishing Co. Ltd, London
 • Hate Crime Laws - A Practical Guide (2009). Organization for Security and Cooperation in Europe, (Office for Democratic Institutions and Human Rights), https://www.osce.org/odihr/36426?download=true, (Erişim Tarihi: 10.03.2022)
 • Osce Odihr (Organization for Security and Cooperation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights) (2009). Hate Crime Laws: A PracticalGuide. https://www.osce.org/odihr/36426?download=true, (Erişim Tarihi:15.03.2022).
 • Oskay, Ü. (1996). “Edenfi/Köle İlişkisi Açısından Şiddet ve Görünümleri Üzerine”. Cogito: Şiddet . S. 6-7. YKY, İstanbul.
 • Özer, Ö. (2015). “Teun Adrian Van Dijk Örneğinde Eleştirel Söylem Çözümlemesi”, İletişim Araştırmalarında Yöntemler, (Ed. B. Yıldırım), Literatürk Yayınları, Konya.
 • Sözen, E. (1999). Söylem, Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, Paradigma Yayınları, İstanbul.
 • Uslu, C. (2013). “Nefret Söylemi Suçu Versus İfade Özgürlüğü”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (38), 185-202.
 • Vardal, Z. B. (2015). “Nefret Söylemi ve Yeni Medya”, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 132-156.
 • Yılmaz, S. H. (2013). Siyasal Nefret Söylemi ve Medya, Literatürk Yayını, İstanbul. http://bianet.org/bianet/biamag/131930-nefret-soyleminin-nefret-sucuna-evrilmesi, (Erişim Tarihi: 08.03.2022).
 • Weber, A. (2009). Nefret Söylemi El Kitabı, (Çev. M. Çulhaoğlu), Avrupa Konseyi Yayınları.

Nefret Söylemi ve Sinema: "Kurtlar İmparatorluğu" Üzerine Bir Söylem Analizi

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 15, 598 - 621, 31.05.2022
https://doi.org/10.37679/trta.1101369

Öz

Bu çalışma, sosyal yaşamda ve medyada izlenebilen nefret söylemi ve nefret suçu kavramları üzerine bir araştırmayı amaç edinmektedir. Terminolojiye yeni kazandırılan nefret söyleminin nasıl bir ifade biçimi olduğuna, neyi amaç edindiğine ve ifade özgürlüğü ile arasında nasıl bağ olduğuna dair kavramsal bir perspektif sunulacak ve bu tartışma alanları, Kurtlar İmparatorluğu filmi bağlamında analiz edilecektir. İlk bölümde, nefret söylemi ve nefret suçu kavramlarının kavramsal analizi, sıklıkla karşımıza çıkan bir tartışma alanını oluşturduğu için nefret söylemini ve ifade özgürlüğünü ayıran noktalar ve nefret söyle-minde medya araçlarının rolü incelenecektir. Filmin analiz edileceği ikinci bölümde ise ırkçı nefret söyle-minin bir örneğini oluşturan Kurtlar İmparatorluğu filmi bağlamında, sinemada nefret söylemi ele alına-caktır. Çalışma, eleştirel söylem analizi yöntemi ile incelenecektir.

Kaynakça

 • Atabek, N. (2002). Kamuoyu, Medya ve Demokrasi, Kurgu Dergisi, 19, 223-238
 • Ataman, H. (2012). “Nefret Suçlarını Farklı Yaklaşımlar Çerçevesinden Ele Almak: Etik, Sosyo-Politik ve Bir İnsan Hakları Problemi Olarak Nefret Suçları”, Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, (Der.: Y. İnceoğlu), İstanbul.
 • Balibar, E. (1993). “Irkçılık ve Milliyetçilik”, Irk Ulus Sınıf: Belirsiz Kimlikler, (Ed. Balibar, Wallerstein), Metis, İstanbul.
 • Bhikhu P. (2006). “Hate Speech- Is There a Case for Banning?”, Public Policy Research. December 2005, February, 2.
 • Badamchi, D. K. (2015). “Nefret Söylemi İfade Özgürlüğünün Bir Parçası mıdır?”, Felsefe Dünyası Dergisi, 61, 55-79.
 • Boyle, K. (2010). “Nefret Söyleminin Kontrolü: Uluslararası Standartlar Türkiye’den Neler İstiyor?”, Nefret Suçlan ve Nefret Söylemi, (Ed. A. Çavdar ve A. Yıldırım), Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 63-70.
 • COE (1997). Recommendation, No. R (97) 20 of the Commitee of Ministers to Member States on Hate Spe ech., Council of Europe Committee of Ministers, 30 Ekim 1997, https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/source/resources/refe rences/04%20-%20CM%20Rec(97)20%20Hate%20Speech.pdf, (Erişim Tarihi: 13.03.2022).
 • Çelenk, S. (2010). “Ayrımcılık ve Medya”, Televizyon Haberciliğinde Etik, (Ed. B. Çaplı, H. Tuncel), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • Çelik, E. (2013). “Nefret Söylemi İfade Özgürlüğünün Neresinde?”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 205-240.
 • Dijk, T. Van (2003). “Söylem ve İdeoloji Çokalanlı Bir Yaklaşım”, Söylem ve İdeoloji, (Ed. B. Çoban, Z. Özarslan), Su Yayınları, İstanbul, 13-112.
 • Dijk, T. Van (2000). “Opinions and Idologies in The Press”, (Ed. A. Bell, P. Garrett), Approaches to Media Discourse, Blackwell, Massachusetts, 21-63.
 • Durakçay, F. A., A. G. Güneş Gülal (2017). “Fransa’da Yükselen Nefret Söylemi ve Nefret Suçu: Tematik Bir Çözümleme”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(6), 126-145.
 • FRA (2016) Incitement in Media Content and Political Discourse in EU Member States, European Union Agency for Fundamental Rights, Kasım 2016, http://ec.euro pa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-47/fra media_and_incitement_paper_19752.pdf, (Erişim Tarihi: 13.03.2022).
 • Göregenli, M. (2013). “Nefret Söylemi ve Nefret Suçları”, Medya ve Nefret Söylemi Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar, (Der. M. Çınar), Hrant Dink Vakfı Yayını, İstanbul, 57-73.
 • Güz, N., Bingöl, M., Yanık, H. (2020). “İslamofobi ve Medya: ‘The Stone Merchant’ Film Afişinin Göstergebilimsel Analizi”, International Journal of Social Sciences and Education Research, 6 (1), 11-30.
 • Güz, N. (2005). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Hobsbawm, E. (1993). Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • İnceoğlu, Y. (2012). Nefret Söylemi Ve/ Veya Nefret Suçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Karan, U. (2010). “Nefret Nefret Suçlarından Ne Anlıyoruz?” Nefret Suçlan ve Nefret Söylemi, (Ed. A. Çavdar ve A. Yıldırım), Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 55-62.
 • Köker, E., Ü. Doğanay (2010). “Türkiye’yi Vurdular: Yazılı Basının Hrant Dink Cinayetini Adlandıramaması”, Nefret Suçlan ve Nefret Söylemi, (Ed. A. Çavdar ve A. Yıldırım), Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 97-118.
 • Mill, J. S. (2011). On Liberty, The Walter Scott Publishing Co. Ltd, London
 • Hate Crime Laws - A Practical Guide (2009). Organization for Security and Cooperation in Europe, (Office for Democratic Institutions and Human Rights), https://www.osce.org/odihr/36426?download=true, (Erişim Tarihi: 10.03.2022)
 • Osce Odihr (Organization for Security and Cooperation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights) (2009). Hate Crime Laws: A PracticalGuide. https://www.osce.org/odihr/36426?download=true, (Erişim Tarihi:15.03.2022).
 • Oskay, Ü. (1996). “Edenfi/Köle İlişkisi Açısından Şiddet ve Görünümleri Üzerine”. Cogito: Şiddet . S. 6-7. YKY, İstanbul.
 • Özer, Ö. (2015). “Teun Adrian Van Dijk Örneğinde Eleştirel Söylem Çözümlemesi”, İletişim Araştırmalarında Yöntemler, (Ed. B. Yıldırım), Literatürk Yayınları, Konya.
 • Sözen, E. (1999). Söylem, Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, Paradigma Yayınları, İstanbul.
 • Uslu, C. (2013). “Nefret Söylemi Suçu Versus İfade Özgürlüğü”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (38), 185-202.
 • Vardal, Z. B. (2015). “Nefret Söylemi ve Yeni Medya”, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 132-156.
 • Yılmaz, S. H. (2013). Siyasal Nefret Söylemi ve Medya, Literatürk Yayını, İstanbul. http://bianet.org/bianet/biamag/131930-nefret-soyleminin-nefret-sucuna-evrilmesi, (Erişim Tarihi: 08.03.2022).
 • Weber, A. (2009). Nefret Söylemi El Kitabı, (Çev. M. Çulhaoğlu), Avrupa Konseyi Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurettin GÜZ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2038-5652
Türkiye


Behlül Burak DUMLU
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9760-1897
Türkiye


Ali TANER
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-8237-1467
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2022
Gönderilme Tarihi 10 Nisan 2022
Kabul Tarihi 27 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 15

Kaynak Göster

APA Güz, N. , Dumlu, B. B. & Taner, A. (2022). Nefret Söylemi ve Sinema: "Kurtlar İmparatorluğu" Üzerine Bir Söylem Analizi . TRT Akademi , 7 (15) , 598-621 . DOI: 10.37679/trta.1101369

                                                                      16115   16111        16112