Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ BESLEYEN DÜŞÜNME BİÇİMLERİ

Yıl 2017, Cilt 21, Sayı 3, 723 - 740, 17.12.2017

Öz

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramı; gerek eğitime erişim gerekse eşitlik kapsamında eğitimin önemli bir alt bileşeni olarak değerlendirilebilecek ders kitaplarında varlığını kimi zaman açık iletilerle kimi zaman da farklı örtük (gizil) süreçlerle devam ettirebilmektedir.  Bu çalışmanın amacı 1-4 sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan çocuk edebiyatı ürünlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen düşünme biçimlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma modelinin benimsendiği bu çalışmada verilerin toplanması sürecinde doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Amaçsal örnekleme yönteminden yararlanılarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı kapsamında okutulan 1-4 sınıflara ait 4 Türkçe ders kitabı örneklem olarak ele alınmıştır. İçerik analizi yöntemiyle veriler görsel ve görsel olmayan yapılar üzerinden; cinsiyetin görülme sıklığı, mesleki dağılım, aile içi iş bölümü, toplumsal cinsiyet ve duygusal özellikler, toplumsal cinsiyet ve görünüm, toplumsal cinsiyet ve kullanılan dil, cinsiyetin işlenmediği metinler kapsamında analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda ders kitaplarında yer alan cinsiyetçilik ekseninde kırılmalar görülse de; erkek üstünlüğüne dayalı hegomonik söylemin var olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

 • Arıkan, R. (2011). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Asan, H. T. (2010). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik ve Öğretmenlerin Cinsiyetçilik Algılarının Saptanması. Fe Journal: Feminist Critique/Fe Dergi: Feminist Elestiri, 2(2).
 • Baş, T. (2008). Nitel araştırma yöntemleri Nvivo7.0 ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bilgin, N. (2000). İçerik analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Örnekleme yöntemleri [PowerPoint Sunuları]. http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-FinalKonulari.pdf. Erişim Tarihi:13.04.2017
 • Çubukçu, H. ve Sivaslıgil, P. (2007). İngilizce ders kitaplarında cinsiyetçilik. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(34), 25-32. Ders Kitaplarında İnsan Hakları Tarama Raporu (2013)http://www.sabitfikir.com/haber/ders-kitaplarinda-insan-haklari-tarama-raporu Erişim Tarihi: 20.03.2017
 • Dökmen, Z. (1995). İlkokul ders kitaplarının cinsiyet rolleri açısından incelenmesi. 3P,3(2), 38-44.
 • Ecevit, Y.ve Katkıner N.(Ed.)(2012).Toplumsal cinsiyet sosyolojisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Esen, Y.ve Bağlı, M. T. (2002). İlköğretim ders kitaplarındaki kadın ve erkek resimlerine ilişkin bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 143-154.
 • Esen Severge, Y. (1998). Ders kitaplarında cinsiyetçilik (İlköğretim ders kitapları üzerinde yapılmış bir içerik çözümlemesi). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gökçe, O. (2001). İçerik çözümlemesi. Konya: Selçuk Üniversitesi Yaşatma ve Geliştirme Vakfı.
 • Gümüşoğlu, F. (2008). Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2(4).
 • Harris, H. (2001).Content analysis of secondary data:A study of courage in managerial decision making. Journal of Business Ethics, 34, 191-208.
 • Kalaycı, N., & Hayırsever, F. (2014). Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabına yönelik bir inceleme ve bu konuya ilişkin öğrenci algılarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(3), 1065-1072.
 • Kırbaşoğlu, L.K. ve Eyüp, B. (2011). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında ortaya çıkan cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,2(3),129-148.
 • Maya, İ. (2013). Türk eğitim sistemindeki cinsiyet eşitsizliklerinin AB ülkeleri ile karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim Dergisi,38 (168), 69-84.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications. Özkan, R. (2013). İlköğretim ders kitaplarında kadın figürü. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (5), 617-631.
 • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), (2000). Gender equality and equity: A summary review of UNESCO's accomplishments since the Fourth World Conference on Women (Beijing 1995). [pdf] Unit for the Promotion of the Status of Women and Gender Equality, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121145e.pdf Erişim tarihi 05 Mart 2017.
 • Yaylı D., & Çınar, E. K. (2014). Ortaokul Türkçe Ders Kitapları Görsellerinde Toplumsal Cinsiyet. Electronic Turkish Studies, 9(5).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yorgancı, F. (2008). İlköğretim ders kitaplarında toplumsal cinsiyet rollerinin inşası. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Yıl 2017, Cilt 21, Sayı 3, 723 - 740, 17.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Arıkan, R. (2011). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Asan, H. T. (2010). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik ve Öğretmenlerin Cinsiyetçilik Algılarının Saptanması. Fe Journal: Feminist Critique/Fe Dergi: Feminist Elestiri, 2(2).
 • Baş, T. (2008). Nitel araştırma yöntemleri Nvivo7.0 ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bilgin, N. (2000). İçerik analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Örnekleme yöntemleri [PowerPoint Sunuları]. http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-FinalKonulari.pdf. Erişim Tarihi:13.04.2017
 • Çubukçu, H. ve Sivaslıgil, P. (2007). İngilizce ders kitaplarında cinsiyetçilik. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(34), 25-32. Ders Kitaplarında İnsan Hakları Tarama Raporu (2013)http://www.sabitfikir.com/haber/ders-kitaplarinda-insan-haklari-tarama-raporu Erişim Tarihi: 20.03.2017
 • Dökmen, Z. (1995). İlkokul ders kitaplarının cinsiyet rolleri açısından incelenmesi. 3P,3(2), 38-44.
 • Ecevit, Y.ve Katkıner N.(Ed.)(2012).Toplumsal cinsiyet sosyolojisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Esen, Y.ve Bağlı, M. T. (2002). İlköğretim ders kitaplarındaki kadın ve erkek resimlerine ilişkin bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 143-154.
 • Esen Severge, Y. (1998). Ders kitaplarında cinsiyetçilik (İlköğretim ders kitapları üzerinde yapılmış bir içerik çözümlemesi). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gökçe, O. (2001). İçerik çözümlemesi. Konya: Selçuk Üniversitesi Yaşatma ve Geliştirme Vakfı.
 • Gümüşoğlu, F. (2008). Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2(4).
 • Harris, H. (2001).Content analysis of secondary data:A study of courage in managerial decision making. Journal of Business Ethics, 34, 191-208.
 • Kalaycı, N., & Hayırsever, F. (2014). Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabına yönelik bir inceleme ve bu konuya ilişkin öğrenci algılarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(3), 1065-1072.
 • Kırbaşoğlu, L.K. ve Eyüp, B. (2011). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında ortaya çıkan cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,2(3),129-148.
 • Maya, İ. (2013). Türk eğitim sistemindeki cinsiyet eşitsizliklerinin AB ülkeleri ile karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim Dergisi,38 (168), 69-84.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications. Özkan, R. (2013). İlköğretim ders kitaplarında kadın figürü. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (5), 617-631.
 • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), (2000). Gender equality and equity: A summary review of UNESCO's accomplishments since the Fourth World Conference on Women (Beijing 1995). [pdf] Unit for the Promotion of the Status of Women and Gender Equality, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121145e.pdf Erişim tarihi 05 Mart 2017.
 • Yaylı D., & Çınar, E. K. (2014). Ortaokul Türkçe Ders Kitapları Görsellerinde Toplumsal Cinsiyet. Electronic Turkish Studies, 9(5).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yorgancı, F. (2008). İlköğretim ders kitaplarında toplumsal cinsiyet rollerinin inşası. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine BALCI Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Burcu SEL
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-7663-0434
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 21, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tsadergisi305953, journal = {Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1301-370X}, address = {}, publisher = {Akademisyenler Birliği Derneği}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {723 - 740}, doi = {}, title = {İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ BESLEYEN DÜŞÜNME BİÇİMLERİ}, key = {cite}, author = {Balcı, Emine and Sel, Burcu} }
APA Balcı, E. & Sel, B. (2017). İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ BESLEYEN DÜŞÜNME BİÇİMLERİ . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 21 (3) , 723-740 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/33038/305953
MLA Balcı, E. , Sel, B. "İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ BESLEYEN DÜŞÜNME BİÇİMLERİ" . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 21 (2017 ): 723-740 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/33038/305953>
Chicago Balcı, E. , Sel, B. "İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ BESLEYEN DÜŞÜNME BİÇİMLERİ". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 21 (2017 ): 723-740
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ BESLEYEN DÜŞÜNME BİÇİMLERİ AU - Emine Balcı , Burcu Sel Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 723 EP - 740 VL - 21 IS - 3 SN - 1301-370X- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ BESLEYEN DÜŞÜNME BİÇİMLERİ %A Emine Balcı , Burcu Sel %T İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ BESLEYEN DÜŞÜNME BİÇİMLERİ %D 2017 %J Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1301-370X- %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD Balcı, Emine , Sel, Burcu . "İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ BESLEYEN DÜŞÜNME BİÇİMLERİ". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 21 / 3 (Aralık 2017): 723-740 .
AMA Balcı E. , Sel B. İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ BESLEYEN DÜŞÜNME BİÇİMLERİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 21(3): 723-740.
Vancouver Balcı E. , Sel B. İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ BESLEYEN DÜŞÜNME BİÇİMLERİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 21(3): 723-740.
IEEE E. Balcı ve B. Sel , "İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ BESLEYEN DÜŞÜNME BİÇİMLERİ", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 21, sayı. 3, ss. 723-740, Ara. 2017